Svenskt offentligt tryck

Digitaliseringprojeket SOT

"Förbudssveriges" tidiga historia digitaliseras

Svenskt Offentligt Tryck, SOT, mest känt under namnet Årstrycket, är ett samlingsnamn för lagar, förordningar, påbud, dekret, kungörelser, instruktioner, taxor, reglementen m.m. som kungen, staten och olika myndigheter utfärdat från Gustav Vasas dagar fram till och med 1833. I första hand handlar det om skatter och förbud, exempelvis beskattning av fönster, förbud för bödeln och den dödsdömde att dricka sig full, och rökförbud på och under Stockholms broar från år 1740.

Forna tiders massmedium…

Årstrycket förekommer oftast i form av enstaka tryckta sidor eller mindre häften, ibland också ritningar och planscher. Dessa tryck distribuerades från myndigheterna till landshövdingarna och kyrkorna där de anslogs eller lästes upp i samband med gudstjänsterna. På så sätt kan man jämföra Årstrycket med dagens massmedier. Inte sällan utnyttjade staten denna kanal i propagandasyfte.

…tillgängligt på Internet under 2007

Det antas allmänt att årstrycket tar sin början 1522, men i själva verket är inget tryck känt före Riksarkivets äldsta exemplar från 1538. Materialet som digitaliseras under 2006 är alla tryck från 1541 till 1632. De finns i KB. Årstrycket är främst av intresse för forskare inom historia i vid mening. Materialet är därför utsatt för hårt slitage och målsättningen är att genom digitalisering öka tillgängligheten och skydda originalen. Årstrycket fram till 1632 kommer att göras tillgängligt via Internet som bildfiler i faksimil under 2007. SOT finns som en egen specialdatabas i Libris och Regina och innehåller sammanlagt 16 893 poster, av vilka 13 416 poster är bibliografiskt bearbetade och resten preliminära.

Fotografi av en sida i årstrycketSvenskt Offentligt Tryck, 1690

Här nedanför återges exempelbildens text i mer lättläst form om du tycker frakturstilen är för kärv.

Förbud för bödlar och dödsdömda att dricka sig för berusade

Wij Gustaf Adolph, Grefwe de la Gardie, Hans Kongl. May:tz Råd ... Och såsom hans kongl. May:tt med miszhag förnummit, att wijd exequerandet på dem, som för sine miszgärningar till döden äro dömde, esomofftast een stor oreeda och förargelse skall sig tilldraga, icke allenast der af, att fångarna med alt förmycket wijn, eller andra starcke drycker blifwa beswärade, och undertijden så försåffade, att dhe sig intet kunna till döden bereeda, mindre någon omsorg om sin siäls saligheet, wijd dödztijman hafwa; vtan och, att skarprättarne jembwäl, sig med dryck så öfwerladda, att dhe icke förmå sina embeten rätteligen der wijd förrätta, hwaraf hans Kongl. May:tt är blefwen förorsakad, des Hof-rätt i nåder anbefalla, att till hämman- och förekommande af sådant, låta giöra den anstaldt, det slijkt otillbörligit öfwerlastande af dryck, må både fångarne och skarprättarne betagas; så är Kongl. Rätten fördenskull worden föranlåten, till underdånigste föllie af sådan hans Kongl. May:tz allernådigste och hälsosamme förordning, af eder begära, det wille i hädan effter så laga, att fångarne icke alt förmycket wijn och starcke drycker tillåtes, såsom och, att skarprättarne wijd starff och näpst, förtages, med öfwerflödig dryck sig till deras embetes wederbörlige förrättande obeqwäme och oskickelige giöra: dragandes derjempte den försorg, att wijd slijke executioner, alltijd een förnufftig man af något anseende, må wara tillstädes, som tillseer, att alt skickeligen och wäl tillgåår. Och wij befalle eder … Gud allzmechtig. Stockholm den 19 november. 1690. Uppå den Kongl. Hoffrättens wägnar/

Senast uppdaterad: 2007-07-24

Sveriges nationalbibliotek