Erbjudande: Svenska dagstidningar, en söktjänst från Kungliga biblioteket

2017 - 2019

Kungliga bibliotekets (KB) söktjänst ”Svenska dagstidningar” kommer från hösten 2017 att kunna göras tillgänglig vid universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala, de så kallade tidningspliktbiblioteken. Övriga universitets- och högskolebibliotek får möjlighet att ansluta sig till tjänsten från 2018.

I söktjänsten ingår ett tiotal svenska dagstidningar i fulltext från publiceringsstarten fram tills idag och ytterligare drygt 300 tidningar ingår med artiklar från 2014 och framåt. Nya nummer läggs till löpande. Tjänsten omfattar nu drygt 16 miljoner sidor digitaliserad svensk dagspress.

Länk till söktjänsten Svenska dagstidningar: http://tidningar.kb.se/

Mer information om tjänstens innehåll finns här.

Avtalsperiod: Tjänsten är från hösten 2017 tillgänglig för universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala. Detta är ett pilotprojekt under två år, där övriga universitets- och högskolebibliotek kommer att kunna ansluta sig till tjänsten från och med 2018

Anmälningsformulär: Länk till formulär
För de första fyra universitetsbibliotek som ska få tillgång till tjänsten från hösten 2017 måste vi veta hur många terminaler som ska kopplas upp mot söktjänsten vilket anges i anmälningsformuläret.

Senaste anmälningsdatum: 8 september 2017, för återstoden av 2017

Prismodell: En kostnad utgår per ansluten terminal och månad under år 2017 med 1 842 kronor, under år 2018 med 2 134 kronor och under år 2019 med 2 425 kronor. Detta är den ersättning som ska betalas till Bonus Copyright Access. Kungliga biblioteket kommer att fakturera deltagande organisationer i januari respektive år och förmedla ersättningen till Bonus. Inför varje nytt år kan organisationerna ta förnyad ställning till sitt deltagande och antalet terminaler som ska användas.

Avtalsvillkor i korthet:
• Spara och skriva ut: Ja
• Kopiera material: Ja
• Fjärranvändning: Nej
• Besökande användare: Ja, men endast via särskilt dedikerade terminaler

Bakgrund: Tidigare tillgängliggjorde Kungliga biblioteket dagstidningarna på mikrofilm. Kopior av mikrofilmen levererades även kostnadsfritt till landets övriga pliktbibliotek för dagstidningar, universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala.  Från och med 2014 skannar KB istället alla dagstidningar och tillgängliggör dem i söktjänsten Svenska dagstidningar. Teknikskiftet innebar att övriga pliktbibliotek inte fick tillgång till materialet. Nu har KB tecknat en kollektiv avtalslicens med upphovsrättsinnehavarna genom Bonus Copyright Access. Därmed kan söktjänsten från och med hösten 2017 även göras tillgänglig via de fyra ovan nämnda universitetsbiblioteken.

Kontakter
Ansvarig handläggare för erbjudandet: Christian Linders, e-post christian.linders@kb.se

Användningsstatistik: Statistik över användningen kommer att redovisas, men detaljerna för detta är under utveckling.

Erbjudandet publicerat 2017-08-25.

 

Senast uppdaterad: 2017-08-24

Avtal

pdf Länk till avtal

Sveriges nationalbibliotek