KB:s samarbetspartners

Biblis

Vår vänförening Biblis vill väcka intresse för bokhistoria, bibliografi, bokhantverk och Kungl. bibliotekets samlingar. Tidskriften Biblis är flaggskeppet i verksamheten.

Svensk bokkonst

Svensk bokkonsts huvudsyfte är att stimulera och inspirera branschen till ökad kvalitet i bokproduktionen.

Digisam

Riksarkivet har på regeringens uppdrag inrättat ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet under 2011, Digisam. Kungl. biblioteket ingår i Digisams styrgrupp. Sekretariatet har bland annat i uppdrag att hantera frågor om digitalisering av kulturarvet gentemot andra statliga och privata aktörer. Sekretariatet ska stå för kompetensuppbyggnad, kunskapsinhämtning och samordning av arbeten som deltagande myndigheter och institutioner gemensamt bedriver inom digitaliseringsområdet.

Senast uppdaterad: 2012-01-25
Innehållsansvar: Kerstin Hilding Lundström, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek