Ändringsmeddelanden cxz

Listan används för att katalogansvariga vid LIBRIS-biblioteken ska kunna meddela sig med varandra angående ändringar i bibliografiska poster.

Se  cxz-instruktion för hur man bevakar meddelanden om ändringar i sina egna katalogposter.

Till listan finns ett webbformulär som automatiskt infogar både den ändrade bibliografiska posten och bibliotek (sigler) med bestånd på titeln i meddelandet.

Varje bibliotek (sigel) kan välja att bara ta emot meddelanden om ändringar i sina egna katalogposter. Man kan alltså undvika alla för biblioteket "ointressanta" cxz-meddelanden. Observera att allmänna meddelanden (om till exempel globaländrad namnform och diskussioner av allmän karaktär) måste skickas via MARC21-listan - annars kommer de inte att nå alla berörda bibliotek.

Rekommendationen är att åtminstone en person (eller en funktionsadress) vid varje registrerande bibliotek ansluter sig till denna "ändringslista" för att bevaka de förändringar som görs.

Följande ändringar ska resultera i ett meddelande till listan

 • Ändringar i 082 (DDK-klassifikation)
 • Ändringar i 084 (SAB-klassifikation), med undantag för utbyggnad av befintlig kod
 • Ändringar i sökelementen X00, X10, X11, X30
 • Ändrad titeluppgift i 245a
 • Ändring i 240 (uniform titel)
 • Ändring i 222 (nyckeltitel) eller 130 (fileringstitel)
 • Avslutning av seriell resurs
 • Ändring i 260c, 264c (med andraindikator 1) och/eller 008 (år)

Här kan man även uppmärksamma berörda bibliotek på påträffade dubbletter.

Vid ändringar i svenska poster önskar Nationalbibliografin (NB) dessutom information om nedanstående. Meddelandet når NB även då ämnesraden innehåller sigel S:

 • utbyggnad av befintlig kod i 082 (DDK-klassifikation),
 • ändringar i länkfälten 780/785 för seriella resurser, samt
 • i poster skapade före 2011 även
  - utbyggnad av befintlig kod i 084 (SAB-klassifikation)
  - tillägg av ny kod i 084 (SAB-klassifikation) 

Gör så här för att bevaka ändringar i dina katalogposter

Se även  cxz-instruktion för hur man bevakar meddelanden om ändringar i sina egna katalogposter.

Gå till webbformulär för att ange e-postadress och den sigel/de sigler som du önskar bevaka.

 1. Välj länken för att komma till sidan där du kan registrera dina uppgifter.
 2. Välj "lägga in en e-postadress".
 3. Skriv en e-postadress dit meddelanden ska skickas och ange sigel (en i taget) som ska bevakas. Spara.

Observera att man bara kan skriva in en (1) sigel i taget. Om man vill bevaka meddelanden till flera sigler upprepas proceduren: välj "lägg in e-postadress", skriv in e-postadress (samma adress kan väljas), skriv in ny sigel, spara.

När detta är gjort skall man bara få cxz-meddelanden då begärd sigel finns i ämnesraden. Det skickas bara ett (1) meddelande till varje e-postadress, även om man begärt flera sigler.

För att besvara ett cxz-meddelande, klicka på "reply all" (svaret skickas till samtliga e-postadresser i adressraden) eller "reply" (svaret skickas bara till avsändaren).

Det är enkelt att redigera uppgifter om såväl sigel som e-postadress (lägg till, uppdatera, ta bort). Den som bevakar många sigler kan också begära fram en översikt över vilka sigler som bevakas av en viss e-postadress (och vice versa). Precis som tidigare skickas alla meddelanden också direkt till listan. Man kommer alltså att få dubbla meddelanden ända till dess man gått ur cxz-listan.

Det är också möjligt att gå med i listan, man får då alla meddelanden. Se instruktioner på sidan Sändlistor.

Så här skickar du meddelanden till listan

Ändring i bibliografisk post:

 1. Ta fram webbformulär för ändringsmeddelanden.
 2. Skriv in den bibliografiska postens ID (BibID) och klicka på hämta.
 3. Fyll därefter i din e-postadress och ditt ändringsmeddelande ovanför den streckade raden.
 4. Sänd meddelandet.

Både den ändrade bibliografiska posten och de bibliotek (sigler) som har bestånd på posten infogas automatiskt i meddelandet.

Senast uppdaterad: 2017-09-27
Innehållsansvar: Maia Dexaner, e-post: fornamn.efternamn@kb.se