2010-12-10

LIBRIS-nytt nr 77

Nummer 77, 2010, ISSN 1403-3488

Förvärvsrutinen Dawson2LIBRIS – nyckeln till en rationell förvärvsprocess
E-resurserna och LIBRIS - status december 2010
Nytt uppdrag - nationell katalog
Långsiktig uppföljning av Samsök
SAB blir Dewey blir SAB … i postexport
Ny avgränsningsfunktion i LIBRIS
Arbline i LIBRIS
Linked Library Data på London Online
LIBRIS inspirationsdagar
Konsortiedagarna
Nytt registrerande bibliotek
Nya telefonnummer
 

Förvärvsrutinen Dawson2LIBRIS – nyckeln till en rationell förvärvsprocess

En tillbakablick och personlig reflexion av Bodil Gustavsson, katalogchef vid Stockholms universitetsbibliotek och projektanställd vid Örebro universitetsbibliotek (halvtid 2010).

 Förvärvsrutinen Dawson2LIBRIS - nyckeln till en rationell förvärvsprocess

E-resurserna och LIBRIS - status december 2010

De inledande försöken och syftet

De första försöken att skapa ett import- och uppdateringsflöde för bibliotekens e-resurser inleddes våren 2008 med Karolinska institutets bibliotek (KIB) som pilot. Syftet var, dels att synliggöra bibliotekens avtalsbundna e-resurser i LIBRIS, dels att löpande hålla bibliotekens bestånd aktuellt. Ambitionen var också att konstruera det maskinella flödet så att rudimentär bibliografisk information successivt skulle kunna uppgraderas till fullständiga poster, samt att på sikt komplettera rutinen med ett parallellt flöde för fria e-resurser. Som metadatakälla användes länkservern SFX, det vill säga den länkserver som de flesta universitets- och högskolebibliotek har idag. Avsikten var dock redan från början att även andra länkservrar skulle kunna fungera som metadatakälla.

Reguljär drift - mängdhantering och kvalitet

Försöken övergick i reguljär drift i början av 2009 och fler LIBRIS-bibliotek fasades in i rask takt, parallellt med att uppdaterings- och matchningslogik successivt finjusterades. Idag (december 2010) uppdateras LIBRIS varje vecka med avtalsbundna e-resurser för 31 bibliotek, se Från länkserver till LIBRIS - anslutna bibliotek. Under hösten har rutinen kompletterats med ett parallellt flöde för fria vetenskapliga e-tidskrifter och e-böcker, med en separat SFX-instans administrerad av Kungliga biblioteket/LIBRIS som metadatakälla. En viktig delmängd av det fritt tillgängliga vetenskapliga materialet är därmed synligt och åtkomligt via LIBRIS.

Under hösten driftsattes rutinen dessutom på prov för Lunds Universitets biblioteks e-tidskrifter, denna gång med EBSCO:s länkserver LinkSource som metadatakälla. LinkSource tillhandahåller bibliografiska poster av betydligt högre kvalitet än de som varit möjliga att generera ur SFX. Rutinen har därmed – huvudsakligen framgångsrikt – kunnat testas på annan metadatakälla. EBSCO:s bibliografiskt bättre e-tidskriftsposter utgör också ett betydande bidrag till strävan att på ett kontrollerat och integrerat sätt successivt uppgradera stora delar av LIBRIS e-resurser till en högre kvalitet.

Parallellt med inläsningarna pågår ett systematiskt arbete med att städa bort dubblettbestånd och rester av gamla, numera inaktuella, centrala e-resursinläsningar.

Läget idag - rationaliseringsvinster, eller ...?

Vår bedömning är att rutinen idag huvudsakligen fyller sitt syfte som ett rationellt instrument att hantera stora mängder e-resurser, men givetvis inte utan störningsmoment. Det handlar om en komplex mängdhantering som involverar lättflyktiga bestånd och ett stort antal bibliotek. Det har visat sig att de e-tidskriftsposter som importeras från LinkSource och EBSCO behöver ”tvättas” ytterligare innan denna metadatakälla tas i mer reguljär drift. Det gäller främst hanteringen av ISSN (som i en del fall gett upphov till oönskade dubbletter) och vissa diakrittecken som blivit förvanskade i bland annat spanska och portugisiska titlar. Andra problemområden är till exempel e-tidskrifter som har ändrat titel och e-böcker med formellt felaktiga print-ISBN.

Att tänka på vid manuell katalogisering

Dessutom förekommer det att de e-resurser (fria såväl som avtalsbundna) som katalogiseras manuellt i LIBRIS läggs upp som separata dubblettposter till de existerande rudimentära maskinellt skapade posterna. Detta stör importflödet och är inte i enlighet med rådande riktlinjer, se Katalogisatörens verktygslåda, Elektroniska resurser, Allmänna anvisningar för katalogisering av e-tidskrifter och e-böcker (pdf i högermenyn).

Driftuppehåll

Längre driftuppehåll med uppföljande uppdateringar av omfattande filer från vart och ett av biblioteken kan resultera i besvärande fördröjningar, något som blev uppenbart efter sommarens oplanerat långa uppdateringsstopp. Under julhelgen planerar vi därför att endast göra uppehåll mellan jul och nyår (1 vecka).

Nytt uppdrag - nationell katalog

Oklarheter råder fortfarande kring Kungliga bibliotekets nya uppdrag och vilka medel som kommer att disponeras för uppdraget. I budgetpropositionen (2010-10-12) meddelades att Kungliga biblioteket erhåller 9 mkr bland annat för att ta över biblioteksstatistiken från den 1 januari 2011. Vidare ska KB disponera och fördela 15 mkr i bidrag till verksamheten vid lånecentralerna, depåbiblioteket samt Internationella bibliotekets lånecentral. Dessa medel har tidigare fördelats av Kulturrådet. Vi avvaktar nu ytterligare förtydligande från Kulturdepartementet kring vad som ingår i uppdraget.

För LIBRIS del är frågan om nationell katalog central. Det är också den fråga som har engagerat flest bibliotek i den dialog som har förts inför Kungliga bibliotekets nya uppdrag. Flera folkbibliotek har ställt sig på kö för att kunna matcha in sina poster och påbörja registrering av nyförvärv.

Samtidigt pågår förhandlingar mellan Bibliotekstjänst och KB om att skapa en nationell katalog, med BURK och LIBRIS som utgångspunkt. Ett projekt i samarbete mellan KB och Btj kommer att skapas under första kvartalet 2011 för att tydligare definiera och analysera hur en nationell katalog kan uppnås och föreslå en handlingsplan. I projektet kommer företrädare för både folkbibliotek och forskningsbibliotek att delta. Målet är att en nationell katalog kommer att vara klar under 2012.

KB får samlat ansvar för bibliotekssamverkan (KB-nyhet 2010-10-11)

Långsiktig uppföljning av Samsök

Under 2010 har en arbetsgrupp bestående av Ulrika Domellöf Mattson, Daniel Forsman, Marja Haapalainen, Linda Lindström, Peter Nilén och Anders Söderbäck tagit fram ett underlag för hur vi långsiktigt ska gå vidare med Samsök. Arbetsgruppen har nu lämnat en rapport med sex konkreta rekommendationer:
  • Att avtalet med Ex Libris förlängs under 2011 med tydligt sikte på uppsägning till den 30 oktober 2012
  • Att KB under 2011 förändrar arbetet med central aktivering av BIBSAM-avtalen så att information om innehållet i avtalen kan exporteras till biblioteken och användas i så många system som möjligt
  • Att KB under 2011 initierar en upphandling av ny länkserver under nya villkor som ska kunna vara implementerad hos biblioteken senast oktober 2012
  • Att KB bygger upp en OpenSourcebaserad infrastruktur för aggregering av metadata på nationell nivå
  • Att de bibliotek som vill gå vidare med kommersiella discoverylösningar själva ansvarar för detta
  • Att KB under 2011 tar fram riktlinjer för katalogisering av databaser

I rapporten, som är publicerad KB:s webbplats under Utredningar och rapporter finns bakgrund och motivering för dessa rekommendationer. Rapporten innehåller också en övergripande beskrivning av bibliotekens systemmiljö och hanteringen av elektroniska resurser. Av den anledningen bör rapporten vara intressant läsning även för bibliotek som inte är Samsökbibliotek och för bibliotekarier som inte jobbar direkt med Samsök.

SAB blir Dewey blir SAB ... i postexport

KB och flera andra LIBRIS-bibliotek går över till klassifikationssystemet Dewey (DDK) den 1 januari 2011. För att underlätta denna övergång kommer Deweykoder maskinellt att genereras på de bibliografiska poster som endast har SAB-kod. För att göra klassifikationssökning mer sömlös, och stödja de bibliotek som inte byter system, kommer dessutom SAB-koder att genereras på de bibliografiska poster som endast har Deweykod.

Koderna genereras vid postexport från Voyager till LIBRIS webbsök och till de bibliotek som så önskar. Det senare gäller de bibliotek som tar över sina poster via batchexport och/eller programvaran LibrisXp. Vid export som baseras på LIBRIS webbsök (till exempel z39.50) kommer de maskingenererade koderna automatiskt med.

Konverteringstabellen mellan SAB och Dewey används som underlag och de maskingenererade koderna kommer att märkas upp med texten ”machine-generated” i delfält #2.

Exempel:
084 __ #a Ab.05 #2 kssb/8  -->  082 04 #a 027.4 #2 22 (machine-generated)
082 04 #a 027.4 #2 22  -->  084 __ #a Ab.05 #2 kssb/8 (machine-generated)

Tidplan

Programmeringsarbetet påbörjas under december med inplanerad tid för funktionstester andra halvan av januari. Planen är att rutinen sätts i löpande drift den 1 februari 2011.

I samband med driftsättning kommer hela LIBRIS webbsök att laddas om med de maskingenererade koderna. Därefter genereras koder löpande (varje natt) i nya och ändrade bibliografiska poster. Koderna läggs också löpande på i nya och ändrade poster vid batchöverföring till de bibliotek som så önskar.

Några ord om mappningslogiken

För den intresserade redovisas här några övergripande principer för mappningslogiken, men det kan förstås bli en del förändringar under arbetets gång:

• Endast en kod genereras per bibliografisk post och SAB-/Deweykod. Om det finns flera motsvarigheter väljs den som bäst speglar ursprungskodens innebörd utifrån den kodning som finns i konverteringstabellen mellan SAB och Dewey.
• Om det finns flera ursprungskoder tas enbart de tre första med – den första maskingenererade Deweykoden placeras då i fält 082 och de övriga i 083 (sekundär DDK-klassifikation).
• Maskingenererade Deweykoder sätts generellt till 22. upplagan (#2 22, eventuellt med ett språktillägg #2 22/swe) och maskingenererade SAB-koder till 8. upplagan (#2 kssb/8).
• Mappning utesluts givetvis också för de bibliografiska poster som saknar såväl SAB- som Deweykod.

Tänk också på att det kan bli aktuellt med justeringar även efter driftsättning. De bibliotek som eventuellt planerar att få med de maskingenererade koderna i hela sin lokala katalog (fullständigt uttag) bör först kontrollera rutinens status och stabilitet med LIBRIS kundservice.

Vad händer i Voyager?

Det kommer inte att finnas några maskingenererade koder i Voyager. Dessa läggs endast på vid postexport. Det gör ingen skillnad i sökbarhet och funktionalitet, men man vinner flexibilitet. Det kan till exempel visa sig bli nödvändigt med successiva korrigeringar av mappningslogiken. Rutinen blir också mera lätthanterlig ur tekniskt-administrativ synpunkt – man undviker till exempel resurskrävande mängdändringar i Voyagers originalposter.

Ny avgränsningsfunktion i LIBRIS

Nu finns en ny funktion i LIBRIS webbsök – att avgränsa en träffmängd på ett visst biblioteks bestånd. Avgränsningen sker på organisationsnivå, det vill säga att man avgränsar på alla sigler som ryms inom till exempel Stockholms universitetsbiblioteks organisation. Även de e-resurser som idag ligger under särskilda ’digi-sigler’ kommer med i avgränsningen.

Den nya funktionen i menyn gör det också enklare för dem som inte valt något favoritbibliotek att snabbt se vad som finns på ett visst bibliotek.

Se exempel och läs mer om Ny avgränsningsfunktion i LIBRIS utvecklingsblogg.

Arbline i LIBRIS

Arbline (före detta Arbetslivsinstitutets databas) har lästs in i LIBRIS.  Databasen täcker ämnesområdena arbetsliv, arbetsmiljö och arbetsmarknad. Både mängden nytt material och berikningen av befintliga poster bedömdes som mycket värdefull för LIBRIS-databasen. 

Det finns nu cirka 80 000 arblineposter i LIBRIS.

Om Arbline i LIBRIS utvecklingsblogg 

Linked Library Data på London Online

Martin Malmsten deltog i London Online Conference och talade om Linked Library Data Matters.

Presentationer

Online Information Conference 2010

LIBRIS inspirationsdagar

LIBRIS inspirationsdagar med temat ”Översikt och insikt” hölls 28-29 oktober i Stockholm. Första dagen var ett heldagsseminarium med information och presentationer av aktuella frågeställningar och strategiska vägval för biblioteken och LIBRIS. Cirka 250 personer deltog första dagen. Den andra dagen veks åt workshops: Designmetodik, Idégenerering, Introduktion till LIBRIS öppna infrastruktur samt LIBRIS infrastruktur i praktiken.

Presentationer från LIBRIS inspirationsdagar.

Se också LIBRIS utvecklingsblogg och nyhet: Inspirerande dagar på LIBRIS (KB-nyhet 2010-11-03).

Konsortiedagarna

Konsortiedagarna för det så kallade BIBSAM-konsortiet (inköpssammanslutning av Samverkansbibliotek) ägde rum 18-19 oktober på Karolinska Institutet i Huddinge och lockade ett hundratal deltagare. Programmet innehöll, förutom den årligen återkommande genomgången av status på nya avtal och pågående omförhandlingar, bland annat en demonstration av OpenSource ERM (Electronic Resource Management)-systemet CORAL, en analys av förlagsbranschen och en presentation av en tillgänglighetsstudie på konsortiets centrala databaser gjord av TPB (Talboks- och punktskriftsbiblioteket). Ett tema var Open Access med presentationer från förlag, lärosäten samt Kungliga biblioteket. För första gången fanns även utställare från stora förlag på plats.

Utvärderingarna tyder på att konceptet är framgångsrikt, men Konsortiedagarna i sin nuvarande form kommer nästa gång att äga rum först våren 2012. Hösten 2011 kommer en separat genomgång av avtalsstatus att hållas.

Nytt registrerande bibliotek

Södersjukhusets bibliotek, Stockholm, sigel: Sos

Nya telefonnummer

Kungliga biblioteket har bytt telefonisystem. Nytt nummer till LIBRIS kundservice är 010-709 30 60.   
Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Innehållsförteckningar LIBRIS-nytt