2010-06-14

LIBRIS-nytt nr 75

Nummer 75, 2010, ISSN 1403-3488

Innehåll:

Nationell databrunn - slutrapport
LIBRIS som lokal OPAC
LIBRIS-importen av e-resurser
Att ta ut statistik och listor via LIBRIS – bakgrund och anvisningar
Workshop om LIBRIS öppna infrastruktur
IFLA och Bok & Bibliotek
Konsortiedagarna
LIBRIS användarmöte
Nytt registrerande bibliotek
Personalnytt
LIBRIS kundservice: telefontider i sommar

Nationell databrunn - slutrapport

Våren 2010 har en förstudie pågått som undersökt vilka möjligheter det finns att centralt samla in metadata för licensierat material. Slutrapporten tar upp tekniska aspekter som är viktiga att lyfta fram, och också vilka krav som ställs på det faktiska metadatat liksom rättigheterna till det. Studien är avgränsad till att undersöka om en databrunn kan byggas upp i anslutning till LIBRIS-systemen.

Ambitionen med en databrunn bör vara att skapa en långsiktigt hållbar och integrerad infrastruktur med syfte att ge både Kungliga biblioteket och biblioteken den kontroll över metadata som behövs även för framtida, idag oförutsedda behov och krav. Genom att betrakta och utveckla databrunnar som en integrerad del av bibliotekens infrastruktur i vid mening uppstår flera positiva synergieffekter. Erfarenheterna av tidigare utvecklingsprojekt visar att detta säkrast åstadkommes med en kontrollerad egenutveckling i kontinuerlig dialog med biblioteken och användarna.

 Nationell databrunn - möjligheter, utmaningar och behov. Slutrapport (2010-05-04)

LIBRIS som lokal OPAC

Projektets syfte har varit att undersöka möjligheter och förväntningar samt kartlägga problem med att använda LIBRIS som OPAC och har drivits inom ramen för Kungliga bibliotekets projektbidrag. Rapporten är en kartläggande studie om förutsättningar och lösningsmodeller.

Om projektet LIBRIS som lokal OPAC, slutrapport och bilaga

LIBRIS-importen av e-resurser

Driftsäkra uppdateringsrutiner. Nu satsar vi på utvidgning och bibliografisk kvalitet.

SFX-importen

Rutinen för LIBRIS-import av avtalsbundna e-resurser från SFX är nu i full drift, med schemalagda veckoimporter för de för närvarande 28 bibliotek som är anslutna. De bibliotek som använder länkservern SFX, men ännu inte anslutit sig, är välkomna att anmäla intresse till Christer Larsson, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se.

Rutinen löper helt maskinellt, med veckovisa tillägg, uppdateringar och borttagningar av beståndsposter för de e-böcker och e-tidskrifter som respektive bibliotek har aktiverat för fulltextåtkomst i SFX. För att rutinen ska fungera så störningsfritt som möjligt kan det ske en inbyggd förskjutning med en vecka då det finns omfattande uppdateringar för det eller de bibliotek som ligger före i importkön. Detta gäller huvudsakligen efter de centrala månadsvisa uppdateringarna av SFX KnowledgeBase, eller då något bibliotek aktiverat ett eller flera stora avtalspaket.

Vid inläsning till LIBRIS sker matchning på e-ISSN (022$a), print-ISSN (022$z), print-ISBN (020$z) och postens SFX-identitet (035$a). Bestånds- och avtalsinformation placeras i beståndsposter för särskilt definierade sigler (Hdig, Miun, Udix etc.) för att undvika konflikter med manuellt katalogiserade e-resurser.

Bibliotek anslutna till rutinen för import från SFX

Fria e-resurser

Det är självfallet också önskvärt att få till liknande rutiner även för de fritt åtkomliga e-resurserna. Arbete har därför inletts med att sätta upp en importprofil för de 70-tal fria plattformar med fulltextåtkomst, som för närvarande är definierade i SFX centrala KnowledgeBase, till exempel Biomed Central Open Access, DigiZeitschriften, DOAJ, PubMed Central Open Access etc.


Intentionen är att placera uppgift om tillgänglighetstid med mera i en beståndspost för sigel FREE, och en direkt-URL (fulltextlänk) till resursen i den bibliografiska posten. Vid matchning mot LIBRIS måste då hänsyn tas till att fulltextlänken alltid kan hållas aktuell, dvs befintliga LIBRIS-poster (rudimentära såväl som fullständiga) uppdateras alltid med den länk som hämtas från SFX.

Inte bara SFX - exemplet Lunds Universitets Bibliotek

De maskinella rutinerna kommer inte att begränsas enbart till SFX. Avsikten är att de ska kunna tillämpas även för bibliotek med andra länkservrar. Om allt går enligt planerna blir Lunds Universitets Bibliotek (sigel Ldix) först ut med framförallt de e-tidskrifter som är aktiverade för fulltextåtkomst i EBSCO:s länkserver LinkSource.

MARC-posterna för de e-tidskrifter som importeras via EBSCO:s LinkSource är normalt baserade på CONSER-standard (Cooperative ONline SERials) och alltså av betydligt högre bibliografisk kvalitet än de som hittills har kunnat tas ut. Lund har i mångt och mycket dessutom samma e-tidskrifter som ”SFX-biblioteken”. En positiv effekt med tillkomsten av LinkSource som ny importkälla bör därför bli en avsevärt förbättrad bibliografisk kvalitet på samtliga maskinellt importerade e-tidskrifter.

Exempel (testpost) på e-tidskrift importerad från EBSCO:s LinkSource

Leverantörsposter integreras i importrutinen?

Lite mer långsiktigt pågår arbete för att höja den bibliografiska kvaliteten även genom att skapa en integrerad importslinga som kan berika de rudimentära SFX-posterna med de mer fullständiga MARC-poster som leverantörerna erbjuder för i första hand de e-böcker som ingår i deras respektive kollektioner. Den centrala licensgruppen vid KB/LIBRIS verkar för att få in klausuler om MARC-postleveranser via LIBRIS i de centrala avtalen. Det bör vara möjligt att på motsvarande sätt hantera även de leverantörsposter som biblioteken lokalt kan förhandla sig till i sina egna avtal.

Ur teknisk synvinkel skulle en nationell databrunn kunna spela en central roll i en sådan integrerad lösning. Ett tänkbart scenario är då att leverantörsposterna LIBRIS-anpassas och läses in i en resursdatabas (databrunn) och att importrutinerna kompletteras med en slinga som ersätter rudimentära poster med fullständiga leverantörsposter före import till LIBRIS.

Det existerar ännu ingen nationell databrunn, men modellen med en mer integrerad hantering har med gott resultat ändå kunnat testas på ett par avtalsbundna paket. Testerna innebär i detta sammanhang att leverantörsposter har LIBRIS-anpassats och lästs in separat (eller med bestånd) via den så kallade metadatatratten enligt samma rutin som vid import från SFX. Det gäller i dagsläget:

• De kollektioner av Emerald Books (Social Sciences och Business, Management and Economics) som leverantören Emerald för närvarande erbjuder som free trial, och

• 2009 års kollektion av Springer eBook Medicine  för de svenska sjukhusbibliotekens räkning.

Ett potentiellt svårbemästrat problem kan vara hanteringen av de leverantörsposter (till exempel från Emerald) som enbart innehåller e-ISBN, dvs leverantörsposter som saknar tillförlitligt underlag för inmatchning i LIBRIS. 

Städningsarbetet fortsätter

Till kvalitetsaspekterna hör givetvis också att det bestånd som speglas i LIBRIS ska vara så aktuellt som möjligt. Vi har sett att de löpande importrutinerna fungerar under förutsättning att beståndet hålls aktuellt i respektive länkserver. Utmaningen nu är att identifiera och rensa bort (maskinellt så långt som möjligt) inaktuella spår av äldre inläsningar, till exempel för ScienceDirect, JSTOR, ACM och eBrary. Inläsningarna har under hösten/våren dessutom regelmässigt följts upp med maskinell bortrensning av ”dubblettbestånd” där biblioteket även har en tidigare inlagd beståndsuppgift på sitt/sina ”normalsigler”.

Att ta ut statistik och listor via LIBRIS – bakgrund och anvisningar

LIBRIS-biblioteken kan sedan en tid själva ta ut sin katalogiseringsstatistik och sina nyförvärvslistor via en sökning i LIBRIS. Sökfrågan formuleras normalt med utgångspunkt i sökkoden FORVDAT, som används både för att ta fram antal nya beståndsposter registrerade av biblioteket, och för att ta ut en lista över bibliotekets nyförvärv, i båda fallen under valfri period till exempel den senaste månaden.

Sökfrågan kan avgränsas på till exempel materialtyp eller klassifikation. Det går också att sortera bort retrospektivt katalogiserat material. Listor över bibliotekens nyförvärv kan presenteras som en söklänk till LIBRIS, eller på annat sätt integreras i den egna webbplatsen.

Här är några exempel på olika lösningar:

• Lunds Universitets Bibliotek, HT-biblioteken

• Lunds Universitets Bibliotek, Asienbiblioteket 

• Mittuniversitetet (via uttag med Xsearch)

Anvisningar med ytterligare exempel har sammanställts på
LIBRIS statistiksida om katalogisering & nyförvärv.

Bakgrunden är i korthet att den äldre lösenordsskyddade statistiktjänsten, som tidigare meddelats, upphört att generera underlag för titlar och bestånd registrerade efter den 27 april 2010. Tjänsten hade då varit i drift sedan slutet av 2002. Den naturliga ersättningen är att integrera statistik- och listuttagen som en del i LIBRIS (webbsök). Eventuellt kan vissa tilläggsfunktioner behövas. En enkät kommer att skickas ut till katalogiseringsansvariga för att fånga upp sådana behov och önskemål.

Den äldre söktjänsten kommer tills vidare att ligga kvar, och kan användas för statistik/listuttag på titlar registrerade till och med den 27 april.

Workshop om LIBRIS öppna infrastruktur

 Med stöd från Kungliga biblioteket bjöd Högskolebiblioteket i Jönköping, Göteborgs Universitetsbibliotek och Chalmers bibliotek in till en workshop 20-21 maj i Jönköping på temat : ”Att använda LIBRIS öppna infrastruktur”. Syftet var att sprida och tillgängliggöra dokumenterade exempel på hur LIBRIS öppna infrastruktur kan användas av svenska bibliotek.

 Läs mer på LIBRIS utvecklingsblogg

IFLA och Bok & Bibliotek

Niklas Willén medverkar med Statistics and Google Motion Chart den 8 augusti i IFLA:s pre-conference and satellite meeting i Stockholm on August 8th, 2010: Measuring usage and understanding users! E-resources statistics and what they teach us.

Anders Söderbäck talar om open access till bibliografiska metadata den 9 augusti på Open Access and the Changing Role of Libraries i Göteborg, Handelshögskolan.

IFLA 2010 i Göteborg kan ni bland annat träffa oss på Swedish Library Arena som Svensk biblioteksförening, Kulturrådet och Kungliga biblioteket ansvarar för.

På årets Bok & Bibliotek 23-26 september i Göteborg finns vi i Kungliga bibliotekets monter, E02:01. 

Konsortiedagarna

Konsortiedagarna äger rum 18-19 oktober på Karolinska Institutet i Huddinge. Har ni på ert bibliotek något ni skulle vilja presentera under Konsortiedagarna  kontakta Anna Lundén, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se. Inbjudan med program och övrig information kommer att skickas ut i september och därefter tas anmälningar emot.

LIBRIS användarmöte

Vi ordnar användarmöte med workshop i Stockholm 28-29 oktober.

Nytt registrerande bibliotek

Skellefteå museums bibliotek Sigel: Sklm

Personalnytt

Lisa Hunemark började i april som systemutvecklare. Lisa är utbildad språkteknolog från Uppsala universitet, hon har tidigare bland annat arbetat i bokhandel och kommer närmast från en anställning som språkansvarig på Networks in Motion.

Ilona Johansson, som arbetar med e-resurser och SFX-administration, är sedan mitten av april tillbaka från en anställning på Europaparlamentets bibliotek i Bryssel.

LIBRIS kundservice: telefontider i sommar

14 juni till 13 augusti är kundservice telefontider: 8.30 till 11.30.

 

LIBRIS i humlegården
LIBRIS önskar en glad sommar!

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Innehållsförteckningar LIBRIS-nytt