2009-12-18

LIBRIS-nytt nr 73

Nummer 73, 2009, ISSN 1403-3488

Innehåll:

SwePub - ny söktjänst för svensk vetenskaplig publicering
Ny version av LIBRIS katalogiseringsklient
SFX-importen: nu 25 bibliotek och 130 000 titlar
L-OPAC- LIBRIS som lokal OPAC
Ny Expertgrupp för LIBRIS nationella system
Översynen av Samsök färdig
Presentationer
Kontakta LIBRIS via formulär
Kundservice. Öppettider under jul- och nyårshelgen

SwePub - ny söktjänst för svensk vetenskaplig publicering

SwePub är en ny söktjänst för svenska vetenskapliga publikationer och invigdes 26 november på konferensen Mötesplats Open Access i Uppsala. Posterna samlas in från lärosätenas publiceringsdatabaser. Ett trettiotal universitet och högskolor deltar för närvarande i SwePub-samarbetet.

Departementsrådet Katarina Bjelke stod för den officiella invigningen efter inledning av Bengt Karlsson (SUHF) och Gunnar Sahlin (riksbibliotekarie).

Filmer från invigningen och ett urval av presentationerna finns på Mötesplats Open Access 2009 

Ny version av LIBRIS katalogiseringsklient

LIBRIS katalogsystem Voyager kommer att uppgraderas till version 7.1.1 mellan den 4 och 10 januari 2010. När den nya versionen tas i drift den 11 januari måste en ny katalogiseringsklient vara installerad på din PC.

Den nya klienten kan installeras redan nu och kommer fram till den 3 januari att gå mot LIBRIS testserver. Nuvarande katalogiseringsklient kan köras parallellt med den nya klienten.

Det går att testa den nya klienten och ny funktionalitet fram till den 3 januari 2010. Vid systemstarten den 11 januari pekas den nya katalogiseringsklienten om så att den då går mot den uppgraderade produktionsservern.

För katalogisatörer gäller alltså följande datum:
T.o.m. 2010-01-03: Löpande katalogisering bara i den gamla versionen (ver. 5)
2010-01-04 -- 2010-01-10: LIBRIS stängt för katalogisering
2010-01-11 -: Alla kan börja katalogisera i version 7.1.1
Information om ny funktionalitet med mera kommer.

Läs mer och ladda ner den nya klienten

SFX-importen: nu 25 bibliotek och 130 000 titlar

Arbetet med att driftsätta löpande importrutiner för LIBRIS-bibliotekens avtalsbundna e-resurser – ”Från SFX till LIBRIS” – har fortgått planenligt under året. Idag mängdhanteras beståndsinformation för ca 130 000 titlar och 25 bibliotek.

För att inmatchningar och inläsningar ska ske så smidigt som möjligt genomförs centrala uppföljningar med riktade städningsinsatser i LIBRIS, bland annat genom eliminering av påträffade dubbletter. I övrigt löper inläsningarna i princip helt maskinellt. Bibliotekens manuella insatser är huvudsakligen begränsade till det administrativa arbetet med att aktivera och avaktivera de e-resurser man har samlade i sin länkserver (SFX). Ambitionen är att LIBRIS på detta sätt ska spegla bibliotekens aktuella e-resursbestånd så fulltständigt och korrekt som möjligt.

Uppdaterande inläsningar, med nya, förändrade och borttagna titlar/bestånd, är schemalagda att ske veckovis för varje bibliotek. I praktiken har det det under året dock skett något mer sällan, dels beroende på den stora mängd resurser som ska läsas in i samband med att ett nytt bibliotek fasas in i rutinen, dels beroende på att inläsningarna temporärt måste stängas av i samband med de månatliga knowledgebase-uppdateringarna från ExLibris.

Ett planerat avbrott i inläsningarna görs under jul- och nyårshelgerna, inte minst på grund av den förestående uppgraderingen till version 7 av LIBRIS katalogiseringsprogramvara Voyager. Inläsningarna återupptas i januari. Under våren beräknas också de riktade städningsinsatserna kunna utvidgas till att även omfatta gamla inaktuella tidskriftsbestånd, till exempel för Kluwer. Vi hoppas också hinna med att undersöka möjligheterna att komplettera importruinerna med de fritt tillgängliga e-resurser (DOAJ etc.) som finns i SFX.

De LIBRIS- (och SAMSÖKS-)bibliotek som ännu inte är anslutna till importrutinerna, är välkomna att anmäla intresse. Det finns också möjligheter att ta emot filer med e-resursbestånd från bibliotek med andra länkservrar. Förutsättningen är att posterna kan levereras enligt LIBRIS anvisningar.

För intresseanmälan och mer information:

Christer Larsson
e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Anslutna bibliotek

Maskinellt inläst e-resursbestånd i LIBRIS

L-OPAC - LIBRIS som lokal OPAC

Under senare tid har flera bibliotek uttryckt intresse för att använda LIBRIS som sökgränssnitt till den lokala katalogen. Universitetsbiblioteken i Göteborg, Uppsala, Växjö och Lund (Biblioteksdirektionen) har gemensamt ansökt om, och inom ramen för Kungl. bibliotekets projektbidrag, fått medel för att undersöka nyttan med LIBRIS som lokal OPAC.

Projektet LIBRIS som lokal OPAC (L-OPAC) har kommit halvvägs och gruppen arbetar nu med att utforma underlag för att fånga upp och identifiera slutanvändarnas behov och bibliotekens förutsättningar för och förväntningar med att använda LIBRIS som lokal OPAC. En enkät till beslutsfattare och en enkät till systembibliotekarier har gått ut och fokusgrupper med bibliotekarier ska bildas. Parallellt med detta genomför gruppen kontextuella intervjuer med slutanvändare för att få en djupare bild av hur deras arbetsprocess för att få tag på material ser ut. Ser processen olika ut i olika sammanhang? Hur hanterar de relationen mellan lokalt och nationellt? Finns någon nytta med att integrera lokal OPAC med LIBRIS osv?

För att skapa delaktighet drivs projektet  i nära samarbete med LIBRIS. Projktet förväntas avslutas 30 april.

Projektbeskrivningen LIBRIS som lokal OPAC

Utskick på Biblist

Expertgruppen för LIBRIS nationella system

Från och med januari 2010 kommer den tidigare Expertgruppen för LIBRIS samkatalog att ersättas av en ny grupp - Expertgruppen för LIBRIS nationella system. Gruppen träffas första gången i januari och kommer, vid sidan av samkatalogen, att arbeta med övergripande systemfrågor. Gruppen har mandat att tillsätta arbetsgrupper kring olika frågor. En viktig fråga vid det första mötet är tillsättandet av en arbetsgrupp för metadatafrågor.

I Expertgruppen  ingår:

 • Annika Annemark, Blekinge Tekniska Högskola (ordförande)
 • Anders Söderbäck, KB (sekreterare)
 • Ulf Andersson, Landsarkivet i Göteborg
 • Anders Cato, KB
 • Daniel Forsman, Högskolan i Jönköping
 • Martin Hafström, Stockholms stadsbibliotek
 • Maria Hedenström, KB
 • Mats Herder, Linnéuniversitetet
 • Terje Höiseth, Luleå tekniska universitet
 • Peter Nilén, Malmö högskola
 • Annika Peurell, Nordiska museet

Översynen av Samsök färdig

I juni påbörjades en översyn av Samsök. Översynen gjordes av konsulten Margareta Nelke på företaget I.C. at Once och syftade till att utifrån en beskrivning av nuläget och en inventering av intresset för Samsök ta fram scenarion och ge rekommendationer för den framtida utvecklingen av tjänsten.

Översynen blev färdig i början av december och nu finns Margareta Nelkes rapport ”Samsök under luppen - en översyn av organisation, användning och nytta samt några scenarier för framtida utveckling” . Arbetet med att följa upp rapporten påbörjas efter julhelgerna.

Presentationer

Här finns några av de presentationer som LIBRIS medarbetare hållit under året.

Kontakta LIBRIS via formulär

Ett av önskemålen i Kundservice-enkäten från i somras (se LIBRIS-nytt nr. 72) var möjligheten att kontakta oss via ett formulär på webben. Under 'Kontakta oss' på vår webbplats finns nu ett kontaktformulär som ni kan använda er av:

http://www.kb.se/libris/kontakta/kontakt/

Övrig kontaktinformation

Kundservice. Öppettider under jul- och nyårshelgen

 • 23 dec Vi stänger 11.30
 • 24 dec Julafton stängt
 • 25 dec Juldagen stängt
 • 31 dec Nyårsafton stängt
 • 5 Jan Trettondagsafton stängt
 • 6 jan Trettondagen stängt
 • Övriga dagar har vi öppet som vanligt: 8.30 till 15.30, lunchstängt 11.30-12.30.

Vi önskar er En God Jul och Ett Gott Nytt År!

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Innehållsförteckningar LIBRIS-nytt