2009-06-30

LIBRIS-nytt nr 72

Nummer 72, 2009, ISSN 1403-3488

Innehåll:

SwePub (steg 1) lanseras 26 november
Katalogsystemet uppgraderas
LIBRIS användarmöte
Drift av LIBRIS tjänster
Enkät om kundservice - resultat
Formathandbok
Strindberg, August, 1849-1912 94541 (författare)
Inställningar i LIBRIS webbsök
Konferenser i höst
Nytt registrerande bibliotek
Personalnytt

SwePub (steg 1) lanseras 26 november

SwePub-projektet handlar om att samla den vetenskapliga publiceringen från de svenska lärosätenas publiceringsdatabaser och integrera den i LIBRIS miljö. Projektet kommer att generera två lanseringar:

Steg 1

Lanseringen sker under konferensen Möteplats Open Access i Uppsala, 26 november

 • SwePub blir sökbart separat
 • Det kommer att finnas en nationell nod för svensk vetenskaplig publicering från våra lärosäten
 • Vi erbjuder olika exportgränssnitt mot SwePub-datat som OAI-PMH, SRU, LIBRIS lättvikts-API Xsearch, alla de referensformat vi erbjuder i ordinarie LIBRIS
 • LIBRIS webbsök kommer att se ut som vanligt

Steg 2

En ny version av LIBRIS webbsök
 • En integrering av LIBRIS och SwePub
 • Poster från LIBRIS och SwePub har slagits samman
 • LIBRIS berikas med vetenskapliga artiklar/material, abstracts och fulltexter
 • LIBRIS har fått ett nytt gränssnitt
 • Vi har tagit ett första steg till att använda LIBRIS webbsök som gemensamt användargränssnitt (frontend) mot flera datakällor

Mer om SwePub:

LIBRIS utvecklingsblogg

Webbplats för SwePub

Katalogsystemet uppgraderas

Under perioden 4-10 januari 2010 kommer LIBRIS katalogsystem att uppgraderas från sin nuvarande version 5 till version 7.1.1. Ingen katalogisering kan göras under denna period.  Det nya systemet ska vara i drift måndagen den 11 januari.

För att använda den nya versionen av katalogiseringsklienten  krävs en ny installation av klienten på varje PC. Ett installationsprogram som går mot LIBRIS testserver kommer att finnas tillgängligt från slutet av november. PC-ansvariga kan då distribuera programmet, som fungerar mot testservern, och kommer att automatiskt pekas om mot produktionsservern den 11 januari.

Under november/december kommer information om ny funktionalitet, buggrättningar och uppdaterade manualer att finnas.

LIBRIS användarmöte

Över 200 personer deltog i LIBRIS allmänna användarmöte den 17 september. Deltagarnas utvärderingar visar att många vill att LIBRIS fortsätter med denna form av möten. Lämna gärna förslag på ämnen ni önskar att vi tar upp.

Program LIBRIS användarmöte

Presentationer

 Maria Hedenström Inledning
 Tomas Friberg Uppgradering av Voyager
 Christer Larsson Bibliotekens bestånd och innehållet i LIBRIS exemplet e-resurser
 Henrik Lindström Design och utveckling - exemplet Sondera
 Kristin Olofsson SwePub
 Anders Söderbäck LIBRIS öppna infrastruktur

 

LIBRIS användarmöte 2009

Drift av LIBRIS tjänster

På LIBRIS användarmöte informerade Arvid Oja om drift av LIBRIS-systemen.

Enheten för LIBRIS system och databaslicenser ansvarar för driften av följande interaktiva tjänster:

 • Katalogsystemet (Voyager) 
 • LIBRIS webbsök
 • LIBRIS fjärrlån
 • bibliotek.se
 • Samsök, innehållande Metalib och SFX
 • Biblioteksdatabasen
 • Z39.50-server
 • Fråga biblioteket

Tillgängliga och fungerande tjänster

IT-driftens uppgift kan sammanfattas som följande: Att se till att tjänsterna är tillgängliga och fungerar enligt specifikationerna. Det finns en innebygd paradox i driftens arbete, eftersom det helst bör vara helt osynligt för slutanvändarna, allting ska bara fungera. Ju bättre jobb driften gör, desto mindre märks det.

IT-drift jobbar på tre fronter: Reagerande, förebyggande och utvecklande.

Det reagerande arbetet innebär att man så snabbt som möjligt upptäcker och åtgärdar problem som dyker upp. För att stödja detta arbete har vi olika verktyg:

 • Övervakning: LIBRIS använder sig av övervakningsverktyget Nagios, som kontrollerar cirka 600 mätpunkter. Här görs olika maskinrelaterade mätningar, som diskutrymme och processorutnyttjande samt tjänsterelaterade mätningar, kontroll av webbaccess samt databasförfrågningar.
 • Jour: En av LIBRIS tekniker har jouransvar på kvällar och lördagar. Den jouransvarige mottar via mobil larm från övervakningssystemet och kontaktas av kundtjänst om problem upptäcks utifrån.

Förebyggande arbete

Inom det förebyggande arbetet används olika verktyg för att försöka förutse problem innan de inträffar. Om till exempel processorkraften på ett system börjar närma sig kapacitetstaket, ska man börja planera uppgradering/ersättning av systemet eller hitta andra vägar att avlasta systemet. Dessutom är systemen planerade så att de inte är beroende av en komponent. Ett exempel är att alla hårddiskar är dubblerade så att systemet fortsätter att fungera även om någon går sönder. Till det förebyggande arbetet hör också uppgradering och patchning (uppdatering) av system, kontakt med leverantörer samt upprätthållande av backupsystem.

Utveckling

IT-driften är involverad i alla utvecklingsprocesser av LIBRIS tjänster. I och med att en stor del av LIBRIS tjänster är delvis eller helt utvecklade inom enheten, är driften och utveckling tätt sammanflätade. Detta innebär att förändringar kan införas snabbt när det behövs. Å andra sidan ställer det höga krav på samarbetet.

IT-driften på LIBRIS måste naturligtvis utvecklas framåt i tiden. I synnerhet krävs bättre rutiner för dokumentation och rapportering. Det är viktigt för att kunna följa upp och identifiera problemområden, och även för att kunna utnyttja de erfarenheter som redan finns inom enheten.

Enkät om kundservice - resultat 

Vi är mycket glada över att så många svarat på vår enkät om kundservice och att vi fått så positiva svar. Vi fick in 337 svar och över 200 har skrivit egna kommentarer. Detta har gett oss mycket värdefulla synpunkter och förslag på förbättringar.

Svaren kommer från bibliotek vid svenska universitets-, högskole- och specialbibliotek samt folkbibliotek och skolbibliotek.

På frågan om öppettider tyckte 2,7% att kundservice behövde utöka öppettiderna för e-post, 9,6% tyckte att telefontiderna behövde utökas.

Beträffande handläggningstider för svaren var det 3,6% som inte var nöjda. Som exempel tyckte några att de behövde få tydligare information när deras fråga hade blivit vidarebefordrad.

Nåbarheten tyckte de flesta var god men 14,9% tyckte att det skulle vara lättare att hitta hur man kommer i kontakt med kundservice.

På frågan hur man i framtiden vill kunna komma i kontakt med kundservice var det tydligt att man ville nå oss på flera olika sätt. De flesta önskade e-post som kontaktkanal (över 85%). 65% ville nå oss via formulär och telefon.

Åtgärder för att förbättra vår kundservice

Som ett resultat av dessa svar på enkäten arbetar vi nu med följande åtgärder för att förbättra vår kundservice.

 • Under en testperiod, 1 oktober och året ut, utökar vi öppettiden per telefon med en timme, kundservice kommer att ha öppet 8.30-15.30.
 • Vi har gjort det tydligare att hitta kontaktuppgifter på webbplatsen för LIBRIS nationella system.
 • Ett ärendehanteringssystem kommer att införas vid årsskiftet och ni kommer då även att kunna nå oss via ett formulär på webben.
 • Vi arbetar också med en sida för driftstörningar så att ni själva kan gå in och se till exempel när LIBRIS webbsök senast uppdaterades.

Vi vill tacka alla som medverkade i enkäten och hoppas att dessa åtgärder upplevs som positiva. Kom ihåg att ni alltid är välkomna att skicka era synpunkter direkt till Kundservice, e-post: libris[snabela]kb.se.

Formathandbok

Från och med den 1 september är LIBRIS Formathandbok en integrerad del av Katalogisatörens verktygslåda.

Katalogisatörens verktygslåda (LIBRIS Formathandbok)

Formathandbokens struktur är i princip oförändrad, men form och layout har anpassats. I samband med detta har också nödvändiga korrigeringar och uppdateringar av innehållet gjorts, påträffade korrekturfel med mera rättats och korslänkar mellan formathandboken/verktygslådan och LIBRIS underwebb lagts in.

Rapportera gärna ytterligare korrekturfel, missvisande hänvisningar och liknande som ni hittar till Christer Larsson, e-postadress enligt fornamn.efternamn[snabela]kb.se. Formathandbokens omfattning gör att det inte har varit möjligt att åtgärda allt i detta överflyttningsskede.

Strindberg, August, 1849-1912 94541 (författare)

Så kan det för närvarande se ut i LIBRIS webbsöks detaljerade vy. Det nummer som kommer efter författarnamnet avser ID-nummer på auktoritetsposten för Strindberg, men det är självfallet inte meningen att det ska synas i just den här presentationsvyn. Här några ord om bakgrund och syfte.

I Formathandbokens avsnitt om Exportformatet  förutskickas en ny (ännu inte helt implementerad) exportparameter för att skicka med ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost som delfält $0 i auktoritetskontrollerade bibliografiska fält (1XX, 6XX, 7XX etc.). Detta delfält $0 har nu börjat komma in i LIBRIS webbsök och beräknas bli mer allmänt förekommande i anslutning till en planerad omladdning. Se till exempel fält 100 i posten August Strindberg : "Underlandet".

Delfält $0 (AuktID för sammanhörande auktoritetspost) ingår sedan 2007 i MARC21 Standard. Uppgiften genereras i LIBRIS ut maskinellt vid export till LIBRIS webbsök, men kan inte matas in manuellt. Syftet är i första hand att underlätta maskinell länkning.

De bibliotek som hämtar sina katalogposter via Z39.50 eller annan ”webbsöksbaserad” metod (till exempel spara poster lokalt från LIBRIS webbsök) bör vara uppmärksamma på att det nya delfält $0 kan följa med vid postexporten. Informationen i Formathandboken kommer att uppdateras. Dessutom ska ID-numret döljas i katalogpostens detaljerade vy.

Inställningar i LIBRIS webbsök

Vi har gjort om inställningssidan. Tidigare var den uppdelad i tre olika vyer vilket vi i användartester har märkt varit svåröverskådligt. Vi har därför samlat alla inställningar i ett formulär på en sida.

Vi har även lagt till en så kallad suggest-funktion för val av favoritbibliotek. Man börjar skriva in bibliotekets namn eller ort och får då en lista på matchande bibliotek att välja bland.

I övrigt fungerar inställningarna som tidigare och det är samma inställningar man kan göra.

Söktjänsten utvecklas kontinuerligt. Lämna synpunkter och var med och bidra till utvecklingen via Tyck till och följ LIBRIS utvecklingsarbete i LIBRIS utvecklingsblogg.

Konferenser i höst

Välkomna att träffa LIBRIS-medarbetare vid några av de konferenser vi medverkar i.

Tillsammans - vi sonderar terrängen för bättre katalogtjänster
Stockholm 19 oktober
Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogisering

 • The more the merrier: Malmö stadsbibliotek i LIBRIS
  Jonathan Pearman, Malmö stadsbibliotek och Tomas Friberg, LIBRIS/Kungl. biblioteket
 • Sondera: ett samarbete mellan bibliotek och arkiv
  Mårten Johansson, Riksarkivet och Kristin Olofsson, LIBRIS/Kungl. biblioteket

Mötesplats OpenAccess
Uppsala 26 november
Mötesplats Open Access 2009 
I samband med konferensen invigs SwePub.

Tjänsten SwePub presenteras av Henrik Lindström och Kristin Olofsson, LIBRIS/Kungl. biblioteket   

Nytt registrerande bibliotek

Sigel: Kub
Kurdiska biblioteket

Personalnytt

Lisa Lovén kommer från och med november att arbeta som e-resursadministratör för BIBSAM och SAMSÖK-konsortierna med huvudansvar för SFX. Lisa är utbildad bibliotekarie från Uppsala universitet med tidigare erfarenhet från sjukhusbibliotek och EiRA-konsortiet och har hela sin yrkesbana arbetat mycket med e-resurser. Lisa kommer närmast från en anställning som försäljnings- och produktansvarig på tidskriftsagenten Swets Information Services.

 

Innehållsförteckningar LIBRIS-nytt