2009-03-12

LIBRIS-nytt nr 70

Nummer 70, 2009, ISSN 1403-3488

Innehåll:

Sondera - ny samsökningstjänst
Några ord om konsten att synliggöra fritt tillgängliga e-resurser
Förbättrad Dawsonrutin – förvärv, katalogisering och leverans av MARC-post
Konverteringstabellen SAB-Dewey tillgänglig för alla
Nästa: Stockholms UB – e-resursförsöken med SFX fortsätter ...
Låntagarbeställningar i LIBRIS
Anslutning till WorldCat?
‡biblios.net som fri katalogkälla
Aktuellt i LIBRIS webbsök
Expertgruppen för LIBRIS samkatalog
Personalnytt

Sondera - ny samsökningstjänst

Den första april lanseras Sondera, en tjänst för samsökning i tre baser, Nationell ArkivDatabas (från Riksarkivet), LIBRIS och Svensk mediedatabas (båda från Kungl. biblioteket). En sökning i Sondera ger dels en överblick över innehållet i de tre databaserna, dels en ingång till att studera materialet direkt i respektive databas. Oavsett om man vill göra en bred och generell sökning på ett ämne, eller göra en djupare sökning i de tre databaserna, så är Sondera en bra plats att utgå ifrån. Sondera är ett samarbetsprojekt mellan Riksarkivet och Kungl. biblioteket

Några ord om konsten att synliggöra fritt tillgängliga e-resurser

Läs hela kan det ibland stå I LIBRIS träfflista. Då borde man som användare bli glad, i synnerhet om man genom att klicka på länken kommer åt dokumentet direkt utan att behöva gå den vanliga vägen via biblioteket. I de allra flesta fall infrias också förväntningarna. Problemet är snarast att Läs hela-länken dyker upp alldeles för sällan. Det finns enorma mängder fritt tillgängliga e-resurser som man just nu inte kommer åt via LIBRIS.

LIBRIS-katalogisatörer kan med några enkla handgrepp göra mycket för att fylla denna lucka, i synnerhet för det material som biblioteken själva har digitaliserat. För att dessutom komma åt – eller länka till – den stora mängd e-burna myndighetsrapporter och e-böcker som är tillgängliga från andra källor måste man förmodligen tillgripa kompletterande metoder. Idag finns till exempel dynamiska länkar till digitaliserade fulltexter i Google Book Search. Här bör det finnas gott om utrymme för kreativt tänkande genom att också prova andra och nya sätt.

Anvisningar

För att återvända till det mer närliggande. Vad kan LIBRIS-katalogisatören göra? En fritt tillgänglig e-resurs skall enligt vår tillämpningspraxis ha en egen katalogpost. Enklast är ofta att kopiera katalogposten för originalmanifestationen och göra ett litet antal ändringar i kopian innan man sparar den.

Viktigt är att lägga till de elektroniska kännetecknen, dvs ett 007-fält (”cr”), en formkod (”s”) i 008 och en allmän medieterm (”[Elektronisk resurs]”) i titelfältet (245). Eventuella 035- och 040-fält tas bort, liksom NB-kod i 042. I stället lägger man till sin egen bibliotekssigel i 040 (delfält $a). Dessutom underlättar man för användarna om man länkar ihop de båda katalogposterna eller manifestationerna med ett 776-fält. Det räcker med en anmärkningsfras (t.ex. ”Originalversion” resp. ”Digitaliserad version”), titel och LIBRIS-nummer (BibID). Kom också ihåg att ändra delfältskod för eventuella ISBN eller ISSN. Standardnummer för den tryckta versionen måste ligga i delfält $z (alternativt $y för ISSN), annars kommer posterna att uppfattas som dubbletter vid maskinella matchningar.

Själva länken till fulltexten (856) skall ha andraindikator ”0” och placeras i den bibliografiska posten – ett absolut villkor för att den skall komma upp som en Läs hela-länk i LIBRIS. Ett villkor är också att man undviker delfält $3. Däremot kan det vara en värdefull upplysning att tala om vart länken går (delfält $z). Det är ju inte ovanligt med flera fulltextlänkar (till olika exemplar) i samma katalogpost.

Bibliotekens egna digitaliseringar skall också ha en kod DIGI i 042-fältet. Man kan dessutom pryda LIBRIS-träfflistan med en digitaliserad eller inskannad titelsida genom att lägga upp bilden (i format JPEG, 100-300 kB) på lämplig plats och länka till den med ett 856-fält kodat med ”digipic” i delfält $x.

Exempel på digitaliserad bok ur Umeå UBs samlingar

Förbättrad Dawsonrutin – förvärv, katalogisering och leverans av MARC-post

Den 25 februari introducerades version 2 av den så kallade Dawsonrutinen som har varit i drift sedan något år. Rutinen syftar till att förenkla bibliotekens förvärvsprocess. Hyllsignum, klassifikation, Svenska ämnesord med mera kan läggas till redan vid förvärvstillfället. Dessa uppgifter kommer inom någon dag sedan med i den MARC-post som levereras till biblioteket via LIBRIS. Rutinen är utformad för att fungera generellt och utvecklades ursprungligen i samarbete med Lunds Universitets Bibliotek och den brittiska bokleverantören Dawson Books.

Uppgraderade poster och dubbletter

Rutinen har i sin nya version kompletterats med funktionalitet för att tillgodose de behov och önskemål som tillkommit under hösten. Det gäller hantering av de uppgraderade poster (av högre kvalitet) som Dawson normalt levererar i samband med att den beställda boken skickas till biblioteket. Det gäller också hantering av de fall då en levererad Dawsonpost träffar på dubblettposter i LIBRIS, liksom då biblioteket beställer nya exemplar av en titel (beståndspost finns redan i LIBIS). Förhoppningsvis kan vidareutvecklingen fortsätta med nya versioner i takt med att ytterligare behov identifieras.

Anslutna bibliotek

Följande bibliotek är för närvarande anslutna till Dawsonrutinen:
Chalmers tekniska högskolas bibliotek (sigel Z, Za och Zl)
Lunds UB (sigel Lsob och Lstv)
Stockholms UB (sigel H)
Kungliga Tekniska högskolans bibliotek (sigel T och Te)
Uppsala UB (sigel Dh, Uang, Uas och Ubio)

Kontakta LIBRIS kundservice för information om anslutning.

Konverteringstabellen SAB-Dewey tillgänglig för alla

Nu blir konverteringstabellen mellan SAB och Dewey fritt tillgänglig för alla. Den har hittills varit lösenordsskyddad och bara tillgänglig för LIBRIS-katalogisatörer. I konverteringstabellen kan man söka på Dewey- och SAB-koder för att hitta motsvarande koder i det andra systemet.

Relationerna mellan koderna är specificerade så att man får veta om koderna exakt motsvarar varandra, om SAB-koden är en delmängd av Deweykoden eller omvänt, eller om relationen är en annan. När det finns flera motsvarigheter till en viss kod är en av dem vald som den huvudsakliga. Ibland gäller den huvudsakliga koden bara på ena hållet, dvs antingen från Dewey till SAB eller från SAB till Dewey.

I sin nuvarande form är konverteringstabellen främst ett verktyg för katalogisatörer och andra bibliotekarier, men den kan i framtiden ligga till grund för verktyg för användaren, så att hon eller han kan söka SAB-och Deweyklassat material i samma sökning.

Nytt gränssnitt

Konverteringstabellen har i samband med detta fått ett nytt gränssnitt, där det finns möjligheter att komma vidare till Svenska ämnesord och att göra sökningar i LIBRIS på SAB-koden, Deweykoden eller båda.

Uppdatering pågår

Arbetet att uppdatera och utöka konverteringstabellen pågår, och alla avdelningar är inte genomgångna ännu. Samma sak gäller arbetet med att specificera relationen mellan SAB-koden och Dewey-koden. För exempel på hur det kan se ut när arbetet är färdigt kan man söka på SAB-avdelning D, N eller R. Motsvarande avdelningar i Dewey är 100, 910 och 790.

Nästa: Stockholms UB – e-resursförsöken med SFX fortsätter ...

Det är nu hög tid att fortsätta med nästa fas i försöken att uppdatera LIBRIS med e-resurser från SFX. Stockholms UB blir först ut och fler bibliotek står på kö. LIBRIS har under februari och mars uppdaterats regelbundet (veckovis) med Karolinska institutets (KIB) e-resursbestånd. Implementationen av de automatiska uppdateringsrutinerna har visserligen förskjutits någon månad jämfört med tidplan, men allt tyder på att det fungerar som förväntat – åtminstone i den första version som nu är i drift. En viktig aspekt som ännu återstår att utvärdera är hur väl SFX (och ExLibris) förmår att spegla även de snabbt föränderliga e-boksbestånden.

Rutinen bör alltså vara tillräckligt stabil för att man skall kunna ta sig an nästa bibliotek, i första omgången den stora mängden avtalsbundna e-resurser vid Stockholms UB.

Dubbletter

Samtidigt inplaneras vissa preliminära städningsinsatser i LIBRIS. Det gäller bland annat att ta bort KIBs ”dubblettbestånd” för sigel C och Ch. KIB tilldelades en helt ny sigel (Cdig), för att SFX-försöken skulle kunna genomföras utan att störa det ordinarie e-resursbeståndet. Samma tillvägagångssätt kommer att tillämpas för Stockholms UB, dvs ny sigel Hdig för SFX-importen.

I anslutning till de löpande uppdateringarna genomförs också punktinsatser för att eliminera påträffade dubbletter med mera. Inte helt oväntat har det till exempel visat sig att e-boksleverantörernas (eBrary etc.) poster för flerbandsverk förorsakar en del dubblettproblematik, eftersom varje delpost ofta innehåller samtliga del-ISBN.

LIBRIS-katalogisatörer uppmanas som vanligt att vara uppmärksamma på  gällande katalogiseringsriktlinjer.

Vidare pågår förberedelser för att ta bort de åtkomstbegränsade fulltextlänkar som i ett tidigare skede maskinellt lästes in i bibliografiska poster (se till exempel ScienceDirect). Ambitionen är att bibliografiska poster enbart skall innehålla fulltextlänkar till fritt tillgängligt material. Länkar med begränsad åtkomst fungerar bättre i respektive biblioteks beståndsposter.

Inläsning av avtalsbundna e-bokspaket

Tills vidare fortsätter engångsinläsningar av leverantörsposter för enstaka avtalsbundna e-bokspaket, inte minst för att balansera den bristande kvaliteten i de rudimentära poster som kommer från SFX. För tillfället planeras bland annat inläsning av poster för Springer och Oxford Scholarship Online. I sammanhanget kan dessutom framhållas att många e-böcker (inklusive de rudimentära SFX-posterna) i webbsök får kopplingar både till dynamiska Google Book Search-länkar där man kan läsa textudrag med mera, och till extrainformation i form av omslagsbilder, abstracts och liknande.

SFX + LIBRIS = SANT, en kommentar från Karin Grönvall, Karolinska institutets bibliotek (KIB)

På KIB handlar det numera till nästan 96% om e-resurser. I pengar. I antal resurser har e-resurserna ett ännu större försprång och självklart vill vi ha in allt i LIBRIS. Men, att bibliotekskataloger är byggda för tryckta medier har vi bittert fått erfara efter tidigare inmatchningsförsök. Problemet ligger inte i första hand på den bibliografiska nivån, utan framförallt handlar det om e-resursernas egenheter som mängden, föränderligheten, och att det faktiskt är tjänster som skall katalogiseras. Tjänster vars villkor för användning varierar. Bland annat av dessa skäl har länkservrar som SFX och ERM-system för att hantera e-resurser lanserats där den så kallade Knowledge Basen med metadata för tusentals e-resurser är central.

Inläsningen av SFX-data till LIBRIS är ett försök att jämka ihop katalog och länkserver, tryckt material och elektroniskt. SFX bidrar med uppdaterat bestånd och enkel bibliografisk information om e-resurserna, LIBRIS har i vissa fall redan motsvarande poster av bättre kvalitet. Den enda länk som finns i MARC-posterna går till önskad SFX-server. Användarna slussas via SFX-menyn som man kan utnyttja till att publicera information från ERM-system om villkor för användning etc. alternativt länka vidare vid behov. Och framförallt sker inläsningen regelbundet. På så sätt finns det, tack vare ett idogt arbete från LIBRIS-enhetens sida, just nu en fungerande lösning för att hantera e-resursernas egenheter i LIBRIS. Just nu ja. Det var ju det där med föränderligheten i e-resursvärlden.

Låntagarbeställningar i LIBRIS

Om några veckor byts nuvarande programversion av Låntagarbeställningar ut mot en ny version. Förändringarna är i första hand av teknisk natur och innebär en modernisering av rutinen. Beställningsformuläret för användaren har gjorts något smidigare, administrationen av inkomna låntagarbeställningar påverkas inte alls.

På de nya beställningssidorna har frågorna om ’Önskas senast-datum’ och ’Önskas beställning utanför Sverige/Norden?’ tagits bort. Är beställningen brådskande finns möjlighet att ange detta i meddelandeboxen. Skulle beställningen behöva skickas utanför Sverige/Norden (trots att materialet är belagt i LIBRIS) får beställaren kontaktas på nytt och ta ställning till eventuella kostnader om och när så skulle bli aktuellt. Målsättningen är att beställningsprocessen ska vara så snabb och smidig som möjligt.

Flera nya bibliotek har börjat använda rutinen för Låntagarbeställningar under de senaste månaderna, bland annat Mittuniversitetets bibliotek i Sundsvall, Härnösand och Östersund, Länsbiblioteket Västernorrland, stadsbiblioteken i Södertälje och på Lidingö samt Huddinge bibliotek.

Erbjuder ditt bibliotek tjänsten Låntagarbeställningar till bibliotekets låntagare? För mer information om tjänsten, kontakta Britt Sagnert, e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se.

Anslutning till WorldCat?

En av världens mest omfattande bibliografiska databaser, WorldCat, är nu föremål för intresse för anslutning från Sverige. Danmark har nyligen anslutit sig, och nu står vi på tur. En försöksperiod på ett par år har hittills visat på nyttan av samarbetet, och avtalsförhandlingar med organisationen OCLC, som står bakom WorldCat, pågår.

Den 24 februari besökte OCLC Stockholm och Kungl. biblioteket. Ett hundratal personer från olika svenska bibliotek hade slutit upp för att höra om OCLC och deras tjänster. Kärnan i verksamheten, WorldCat, är en bibliografisk databas med närmare 130 miljoner poster och över 1 miljard beståndsuppgifter. 70 000 bibliotek från 112 länder deltar i samarbetet och bidrar till tillväxten. OCLC erbjuder många tjänster förutom WorldCat, web services, mobilapplikationer, facebookapplikationer, statistikprogram, 2.0-funktioner, e-böcker, administration av digitala samlingar, fjärrlåneadministration med mera.

Dagen avslutades med undertecknandet av ett ”Letter of intent” mellan riksbibliotekarien Gunnar Sahlin och OCLC:s chef Jay Jordan. Under de kommande veckorna fortsätter KB:s förhandlingar med OCLC kring avtalsvillkor.

För LIBRIS handlar samarbetet i första hand om utbyte av bibliografiska poster.

‡biblios.net som fri katalogkälla

Voyagers remotemeny har utökats med ‡biblios.net Web Services (BWS), en stor amerikansk webbtjänst som tillhandahåller ca 30 miljoner katalogposter. Här finns material på olika språk, men tyngdpunkten är angloamerikansk, eftersom flertalet poster härstammar från Open Library.

Alla poster är fritt tillgängliga och licensierade under Open Data CommonsKB undersöker förutsättningarna att göra LIBRIS tillgänglig via Open Library och ‡biblios.net.

Aktuellt i LIBRIS webbsök

 I ”karusellen” på LIBRIS förstasida brukar vi lägga upp förslag på sökningar med aktuell anknytning. Det kan vara en känd person som har jubileum, årsdagen av en viktig historisk händelse, eller någon händelse som nyligen fått medial uppmärksamhet.

I år har vi bland annat uppmärksammat Barbro Alvings 100-årsdag, konflikten i Gaza, Tintins 80-årsjubileum och det internationella astronomiåret 2009. Vi mottar tacksamt förslag på andra aktuella ämnen från våra användare.

Expertgruppen för LIBRIS samkatalog

Kungl. biblioteket har ett uppdrag att främja svensk biblioteksutveckling med ett särskilt samordningsansvar för informationsförsörjning till högre utbildning och forskning. För att uppfylla detta ansvar uppdrag har KB bland annat byggt upp en inflytandestruktur med ett antal expertgrupper, däribland Expertgruppen för LIBRIS samkatalog. Läs om gruppens roll och arbete, minnesanteckningar, aktuella konferenser med mera finns på Expertgruppens informationssidor, Kungl. biblioteket.

Personalnytt

Lars Nordesjö har sedan 9 februari ett vikariat som samordnare och teknisk support för Fråga biblioteket. Lars är utbildad bibliotekarie och systemvetare med tidigare erfarenhet från såväl folk- som forskningsbibliotek och har tidigare arbetat bl.a. med Svenska ämnesord och katalogisering. Lars kommer närmast från en anställning på Medicinska biblioteket inom Uppsala universitetsbibliotek.

 

 
 

Innehållsförteckningar LIBRIS-nytt