2008-05-29

LIBRIS-nytt nr 67

Nummer 67, 2008, ISSN 1403-3488

 

Innehåll:

SwePub - söktjänst för svenska vetenskapliga publikationer
Nya LIBRIS 1 år
Stöd för OpenURL i LIBRIS
Beställningsformulär i LIBRIS
Fjärrlånestatistik på titelnivå
Nya försök med e-resurser i LIBRIS - underhandsrapport
E-bokspaket Early English Books Online
Läs Dawson-rapporten
ELAG-konferens
Organisationsnytt
Nytt registrerande bibliotek
Driftrapporter

SwePub - söktjänst för svenska vetenskapliga publikationer

LIBRIS del i SwePub-projektet är att skapa en publik söktjänst för svenska vetenskapliga publikationer.

Projektet - Samlad ingång till och redovisning av svensk vetenskaplig publicering - är resultatet av en projektutlysning som gjordes i mars 2007 inom programmet OpenAccess.se vid Kungl. biblioteket. Projektet kommer att utveckla

 • en publik söktjänst inom ramen för LIBRIS webbsök
 • en nationell databas där posterna görs tillgängliga för hämtning till andra tjänster

Den publika söktjänsten med arbetsnamnet SweSök planeras vara färdig under 2009.

Kravspecifikation har gått på remiss till alla högskolor och universitet och nu pågår en sammanställning av remissvaren.

Nya LIBRIS 1 år

Ett år har gått sedan betaversionen släpptes 1 juni 2007 och ett halvår sedan produktionsreleasen i december samma år. Fortfarande händer det mycket med nya LIBRIS -  vi strävar efter att ha en levande tjänst via kontinuerliga utvecklingsinsatser.

Exempel på nya funktioner efter 1 januari i år:

 • Kartfunktion i LIBRIS via integration med Google maps
 • Utdrag och hela fulltexter från Google Book Search
 • Stöd för referenshanteringsprogrammet Zotero
 • Persistenta URL:ar till poster och sökningar
 • OpenURL/COinS
 • Stöd för RDF/Semantisk webb
 • Nya referensformat (till exempel Oxford)
 • Kontinuerligt nya innehållsförteckningar, sammanfattningar och omslagsbilder

Se Nya funktioner i LIBRIS

Stöd för OpenURL i LIBRIS

Nu finns stöd för standarderna OpenURL och COinS i LIBRIS. Standarder som kan användas till exempel i referenshanteringsprogrammet Zotero, andra referenshanteringsprogram och olika länkservrar som exempelvis SFX som används av Samsökskonsortiet.

Alla bibliotek som erbjuder SFX eller annan länkprogramvara har nu möjlighet att länka till sin länkserver från LIBRIS publika gränssnitt. Exempel kan ses vid Jönköping högskolas bestånd (sigel Jon). Aktiveringen görs i Biblioteksdatabasen.

OpenURL gör det också möjligt att få med sig det bibliografiska datat från LIBRIS till de bibliotek som har egna fjärrlåne-/beställningsformulär och kan hantera OpenURL-data.

OpenURL Information på LIBRIS hjälpsidor

Beställningsformulär i LIBRIS

Det finns numera flera sätt för biblioteken att erbjuda sina låntagare att beställa/fjärrlåna direkt via LIBRIS gränssnitt. Det ger användaren tips om att servicen fjärrlån finns, och också en sömlös genväg till den beställningsmetod som biblioteket erbjuder. Användaren behöver inte börja om sin informationssökningsprocess i ett annat system för att beställa.

Användarna kan komma till rätt beställningsmetod/formulär via:

 1. Tjänsten LIBRIS låntagarbeställningar. Nytt från i år är att man kan spärra beställningar till sigler inom egen organisation eller stad.
 2. Länk till bibliotekets eget webbeställningsformulär
 3. Länk till bibliotekets eget webbeställningsformulär, med möjlighet att få med det bibliografiska datat från LIBRIS till formuläret med hjälp av OpenURL. SAGA-systemet har stöd för denna metod.
 4. SFX-menyn med fjärrlånemöjligheter för de bibliotek som har länkserver och exponerar den i LIBRIS gränssnitt.

De olika metoderna behöver inte utesluta varandra. Det kan vara ett bra komplement att länka till eget beställningsformlär samtidigt som man erbjuder fjärrlånemöjligheter via SFX.

Vi uppmuntrar biblioteken att ge information om sin fjärrlånepolicy redan i LIBRIS gränssnitt. På så sätt har man möjlighet att informera användarna samtidigt som man kan styra bort oönskade beställningar.

I LIBRIS syns informationen på de bibliotek man ställt in som favoritbibliotek, under fliken 'Fjärrlåna/Beställ'

Länk till bibliotekets beställningsformulär och policyinformation skrivs in i Biblioteksdatabasen.

Kontakta LIBRIS kundservice för hjälp och frågor.

Fjärrlånestatistik på titelnivå

Alla fjärrlånande bibliotek kan sedan en tid tillbaka beställa uttag av fjärrlånestatistik på titelnivå via ett beställningsformulär på LIBRIS statistiksidor.

Beställningen kan gälla enstaka sigel eller hela biblioteksorganisationen, fjärrinlån eller fjärrutlån, kopior eller lån, alla titlar eller endast titlar utgivna i Sverige. Beställningen avgränsas till ett visst tidsintervall och omfattar alla fjärrlånebeställningar via LIBRIS sedan mars 2001.

Listuttaget skickas till beställarens e-postadress inom ca 1 dygn. Filen kan sedan kopieras till Excel för sortering och vidare bearbetning. Inloggning till tjänsten sker med samma användaridentitet och lösenord som till LIBRIS fjärrlån, Biblioteksdatabasen med flera tjänster.

Nya försök med e-resurser i LIBRIS - underhandsrapport

Kungl. biblioteket/LIBRIS och Karolinska institutets bibliotek (KIB) har påbörjat ett gemensamt projekt med syfte att försöka reda ut den komplicerade frågan om e-resurser i LIBRIS. Hur kan man på ett enhetligt och rationellt sätt underhålla de ständigt föränderliga avtalsresurserna, och hur undviker man att inaktuell bestånds- och avtalsinformation ligger kvar i LIBRIS?

Som ett första steg har alla KIB:s e-böcker och e-tidskrifter förts över från SFX.

KIB:s e-böcker och e-tidskrifter i LIBRIS

Avgränsade försök med sikte på en generell metod

Ambitionen är att hitta en metod som är generellt tillämpbar för hela LIBRIS-kollektivet. Inledningsvis behöver metodiken dock provas ut på en mer avgränsad mängd, i detta fall de e-resurser som KIB abonnerar på. KIB använder för ändamålet också en helt ny sigel (bibliotekskod), Cdig, vilket gör det lättare att skilja ut olika delar i processen, inmatchnings- och uppdateringslogik respektive uppföljande städningsinsatser av gammal information. Fritt åtkomliga e-resurser kommer att hanteras i ett senare skede.

Försöken följs av Expertgruppen för LIBRIS Samkatalog och en utförligare utvärdering är inplanerad när arbetet har kommit tillräckligt långt. I detta skede kan det dock vara på sin plats att lämna en första underhandsrapport.

SFX som källa

Utgångspunkten är att använda den information som finns i SFX (eller annan länkserver) som källa. Det manuella underhållsarbetet ska i idealfallet bara behöva göras på ett ställe, nämligen i SFX. Aktuella uppgifter för respektive bibliotek samlas ihop och matchas in i LIBRIS via helt maskinella rutiner. Om försöken slår väl ut blir det möjligt att spegla bibliotekens hela bestånd (e-resurser såväl som tryckta och andra resurser) på ett helt annat sätt än idag.

Bibliografiska poster från SFX

De bibliografiska poster som kan utvinnas ur SFX är ganska magra – i synnerhet för e-böcker – men de kommer bara in i LIBRIS när det saknas en fullständig LIBRIS-post för den aktuella titeln. Ett uppföljande steg kan vara att undersöka förutsättningarna att förbättra datakvaliteten på de poster som härstammar från SFX.

Avtals- och beståndsinformation

Informationen om respektive biblioteks avtal och bestånd är desto fylligare i SFX. Titlar som ingår i flera avtal (så kallade targets) samlas i en för varje bibliotek (sigel) gemensam beståndspost. Vid uppdatering tas enbart titlar med förändrad avtals- och beståndsinformation ut. Det kan gälla att åtkomstperiod för ett visst avtal har förändrats, att ett nytt avtal har tillkommit, eller att en tidskrift har utgått ur avtalet. De tidigare inmatchade beståndsposterna ersätts då med aktuella uppgifter (alternativt tas bort om tidskriften/boken inte längre ingår i något avtal).

Första inläsningsförsöket ser lovande ut och beräknas relativt snart kunna följas upp med uppdateringstester. Men än så länge är försöken bara i sin linda. Mycket arbete återstår.

Information till LIBRIS-katalogisatörer

 • De rudimentära bibliografiska poster som härstammar från SFX har försetts med en varningstext, ”Maskinellt genererad SFX-post. Eventuella manuellt gjorda ändringar kommer att försvinna vid nästa uppdatering.”
 • För vissa e-böcker kan det ibland ändå finnas behov av en mera fullvärdig post. Undvik i så fall att skapa dubbletter, de förorsakar bara oreda i den maskinella hanteringen. Uppgradera i stället den rudimentära e-boksposten och ändra nivåkod (postetikettens pos. 17) till godkänd nivå.
 • Gör inte heller någon ny dubblettpost för de avtalsbundna resurser som också är fritt tillgängliga. Komplettera i stället den befintliga bibliografiska ”avtalsposten” med de uppgifter som behövs. Fulltextlänkar i fält 856 bör förses med en tydlig anmärkning "Fritt tillgänglig via..."

Exempel på 856-anmärkning i avtalspost

E-bokspaket Early English Books Online

E-bokspaketet Early English Books Online (EEBO) har  lästs in i LIBRIS.

EEBO, som i likhet med till exempel Ebrary är en avtalsbunden resurs, innehåller stora delar av hela den engelska 1400-1600-talslitteraturen (över 100 000 titlar).

EEBO-poster i LIBRIS

Läs Dawson-rapporten

Rationalisering av LIBRIS-bibliotekens katalogiserings- och förvärvsrutiner var syftet med det pilotprojekt som har bedrivits i samarbete mellan Lunds Universitets Bibliotek, Kungl. biblioteket/LIBRIS och leverantören Dawson Books.

Dawson-projektet (Rapport 2008-04-04)

I anslutning till förvärvstillfället skapas en anpassad katalogpost som skickas vidare till LIBRIS, i idealfallet utan att det krävs några ytterligare katalogiseringsinsatser. Katalogposten kan därefter tas över till bibliotekets lokala system enligt normala importrutiner.

Den anpassade katalogposten innehåller uppgifter som har registrerats via leverantörens beställningsformulär: hyllsignum, kompletterande klassifikation och ämnesord, och i förekommande fall även namnformer enligt svensk auktoritetspraxis.

Social- och beteendevetenskapliga biblioteket i Lund var pilotbibliotek. Uppföljande tester har därefter genomförts även med Stockholms och Uppsala universitetsbibliotek. Vidareutveckling av rutinen planeras och har i viss utsträckning redan gjorts.

Förvärvsrutinen beräknas successivt kunna fasas in i reguljär drift (för tillfället dock endast med leverantören Dawson Books). Intresserade LIBRIS-bibliotek kan anmäla sig till en kölista hos LIBRIS kundservice.

ELAG-konferens

Den 14-16 april medverkade LIBRIS i den 32:a ELAG-konferensen (European Library Automation Group) i Wageningen, Holland. Henrik Lindström, Martin Malmsten och Kristin Olofsson talade under rubriken User centered design and the next generation OPAC - a perfect match?

Presentationen tillsammans med PowerPoints (fungerar dock bara i Internet Explorer)

Organisationsnytt

Avdelningen för LIBRIS heter nu Enheten för LIBRIS-system och databaslicenser och ingår tillsammans med Enheten för samordning och utveckling i Avdelningen för Nationell samverkan.

Nytt registrerande bibliotek

Sigel:Sjbs
Sjukhusbiblioteken i Sörmland

Driftrapporter

Driftrapporter för LIBRIS system.

 

Innehållsansvar: Helena Forsslblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Innehållsförteckningar LIBRIS-nytt