2013-09-13

Vidareutveckling av SwePub

Som en följd av nytt uppdrag genomförs ett tidsbegränsat projekt av KB.

Enligt uppdraget från regeringen ska KB i samverkan med Vetenskapsrådet, VR, och med lärosätena genom Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, vidareutveckla SwePub för att möjliggöra och kvalitetssäkra bibliometriska analyser. KB koordinerar idag metadatainsamlingen från lärosätenas vetenskapliga publicering till söktjänsten. Uppdraget innebär att det kommer att ställas nya kvalitetskrav på metadata då det ska fungera i ett nytt användningsområde, bibliometri, utöver informationsförsörjning som det används till idag. En viktig avgränsning är att projektet syftar till att kvalitetssäkra metadata som insamlas till SwePub för bibliometriska analyser, inte att utveckla en analystjänst. Däremot kan datat komma att utnyttjas både i den fortsatta utvecklingen av söktjänsten och i framtida analyser och redovisningar som utförs av VR eller andra aktörer.

Projektet startar Q4 2013 och beräknas att avslutas Q2 2015. Projektets styrgrupp kommer att utgöras av medlemmar från SUHF, VR och KB. Till projektet knyts också en referensgrupp med expertkompetenser på ca 10-15 personer. Under hösten 2013 sker bemanning av grupperna till projektorganisationen samt rekrytering av systemutvecklare.  Under september anordnar KB och Vetenskapsrådet två workshops för att samla in kunskap och erfarenheter kring vilka problem och utmaningar universiteten handskas med idag när det gäller publiceringsdatabaser, CV-databaser, databearbetning, dataregistrering, metadata för forskningspublikationer och  identifikatorer. Två seminarier kommer att hållas i samband med Bibliotekschefsdagarna. Projektets styrgrupp beräknas ha sitt första möte Q4.

Följ projektet via twitter @SwePub.

Läs om vidareutveckling av SwePub i Librisbloggen.

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se