Anvisningar för dataleveranser

 

Villkor för deltagande

Ansvar för deltagande organisationer

 • Leverans av data enligt Swepub MODS formatspecifikation och metadatamodell. Underhåll och uppdatering av metadata när förändringar beslutats.
 • Att informera Libris kundservice om serverändringar som påverkar leverans till Swepub.
 • Att ha minst en aktuell kontaktperson registrerad i Swepubs administrationsgränssnitt för bland annat mottagande av maskinella logg- och felmeddelanden. 

Instruktioner för testhöstning

 1. Skicka 3 testposter (manuellt modifierade enligt senaste versionen av Swepub MODS) i en xml-fil till Libris kundservice (Diva-lärosäten kontaktar Diva-administrationen.)
 2. Efter godkännande – hösta delmängd, max 100 poster, till testmiljön. Administrationsgränssnitt: http://ratat5-api.libris.kb.se/swepub/admin/edit.jsp
  Samma inloggningsuppgifter som för produktionssystemet.
  Kontrollera posterna både i OAI-PMH-protokollet och i Swepub söktjänst: http://ratat5-swepub.libris.kb.se/
 3. Efter godkännande – hösta om alla poster till produktionsmiljön.
  Administrationsgränssnitt: http://api.libris.kb.se/swepub/admin/login_form.jsp

Administration av höstning

Swepubs administrationstjänst är tillgänglig för de lärosäten som har registrerat sin OAI-PMH-server hos Libris. Tjänsten gör det möjligt att hösta poster till Swepub från den lokala databasen, och att redigera uppgifter om servrar och höstare. Administrationssidan är uppdelad i tabellerna ”Servrar”, ”Höstare” och ”Lärosätesnamn”.

 

 1. Logga in via http://api.libris.kb.se/swepub
 2. Ställ in datumformat, selektiv höstning etc. för servern
 3. Lägg till en höstare med önskat set. Set är valfritt och kan lämnas tomt.
 4. Klicka på “hösta”, för att hösta posterna. Ladda om sidan då och då till dess att det inte längre står “höstar…” (Se nedan, för instruktioner för selektiv höstning.)
 5. Läs din mejl för att se hur det hela gick, eller klicka på “visa poster”. Nästföljande dag skall även inhöstade posterna synas i Libris. Starta via href=”http://libris.kb.se?d=swepub, och sök sedan som vanligt. Du är under resten av sessionen inne i “delmängden” Swepub, och söker alltså nu
  inte i det vanliga Libris-materialet.
 6. Om du inte har ett konto, mejla Libris kundservice och ange följande uppgifter:
 • bas-url til OAI-PMH-servern
 • e-post till administratör
 • en kod för lärosätet (t.ex. uu, gu, su etc.)
SERVRAR
Visar information om den eller de OAI-PMH-servrar som administratören har kopplade till sin inloggning.
 • bas-url: anger adressen till servern.
 • epost: anger den epostadress som loggmeddelanden ska skickas till.
 • datumformat: är det format som administratörens OAI-PMH-server hanterar. (Rullista med två alternativ: YYYY-MM-DD samt YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ.)
 • selektiv höstning: anger huruvida selektiv höstning med avseende på tidsintervall stödjs/önskas. Läge ”av” innebär att tidigare höstade poster tas bort ur Swepub varpå alla höstas på nytt. Läge ”på” innebär att enbart de poster som ligger inom ett visst tidsintervall höstas. Selektiv höstning kräver stöd för delete. (Se vidare under “Höstare” nedan.)
 • redigera: ger administratören möjlighet att ändra uppgifterna om denna server.
 • lägg till harvest: ger administratören möjlighet att lägga till en harvest för det eller de sets som ska höstas från denna server.
 • visa poster: ger en oai-pmh-formaterad xml som listar alla poster som höstats från denna server.
 • rensa poster: tar bort alla poster som höstats från denna server.
HÖSTARE
Visar information om den eller de harvests som ska användas vid höstningen samt vilken server de tillhör.
 • stylesheet: ger administratören möjlighet att lägga till ett stylesheet för att konvertera höstningen från ett lokalt format till Swepub-MODS. (Det finns ännu inget stöd för fler än ett stylesheet.)
 • set: anger det set som ska höstas med denna harvest.
 • på/av: används för närvarande ej.
 • senaste höstning: anger datum för den senaste lyckade höstningen av denna harvest.
 • redigera: ger administratören möjlighet att ändra uppgifterna om denna harvest.
 • hösta: utför en ny höstning av posterna som hör till detta set (om inget set finns angivet höstas alla poster från tillhörande server).
 • Om selektiv höstning (se “Servrar” ovan) har valts ges i testsyfte en möjlighet att ange ett tidsintervall (en ruta där deta kan anges dyker upp när man klickar på “hösta”). Intervallet anges som två kommaseparerade datum, t.ex. 2008-10-31,2008-12-31. Man kan även ange endast ett startdatum, tex. 2008-10-31. Detta är valfritt och om inga datum anges kommer tiden för den senaste lyckade höstningen att användas som startdatum (med tomt slutdatum).
 • ta bort: tar bort höstaren
LÄROSÄTESNAMN
Visa och redigera information om lärosätet som OAI-PMH-servern tillhör.

SUPPORT

Libris kundservice
Senast uppdaterad: 2017-01-02