KB/Librisbiblioteken är medlemmar i WorldCat

KB tecknade 2014-05-02 avtal om medlemskap för KB och alla Librisbibliotek i WorldCat (en av världens största bibliotekskataloger) som drivs av OCLC.

Avtalet, som gäller från och med 1 september 2014, möjliggör att KB kan ingå avtal med OCLC om medlemskap för KB och alla Librisbibliotek i WorldCat.
Det svenska medlemskapet innebär att svensk forskning och svensk utgivning blir mer synlig i ett internationellt sammanhang. För de svenska Librisbiblioteken innebär överenskommelsen att de nu enkelt kan hämta hem katalogposter för material de köper in, framför allt för utländskt material.

Den svenska bibliotekskatalogen Libris bygger på frivilligt deltagande och samarbete mellan biblioteken. KB inledde förhandlingar med OCLC 2006 och avtalet är en milstolpe i KB:s arbete med öppenhet.

Motsvarande överenskommelser har KB tidigare ingått med Library of Congress och tre europeiska nationalbibliotek, British Library, Bibliothèque nationale och Deutsche Bibliothek.

Bakgrund

Öppenhet är en viktig princip för KB och frågan om hur posterna som hämtas ur WorldCat ska kunna användas har därför varit central i förhandlingarna. Avtalet innebär att OCLC ger oss tillåtelse att tillgängliggöra poster som laddats ned ur WorldCat, och som Librisbibliotek har bestånd på, med en Creative commonslicens (CC0). Katalogposterna blir helt fria för alla att använda.

När frågan om tillgängliggörande av Libris katalogposter var avtalad återupptogs förhandlingarna om medlemskap i WorldCat för KB och Librisbiblioteken. Librisbiblioteken och KB blir alla fullvärdiga medlemmar, vilket innebär att:

• Librisbiblioteken och KB får tillgång till WorldCat för copy-cataloguing via Z39.50

• Bibliografiska poster och bestånd för Librisbiblioteken och KB blir synliga i FirstSearch och worldcat.org

• Medlemskap i WorldCat regleras enligt: http://www.oclc.org/content/dam/oclc/membership/membership_protocols.pdf


Posterna för med sig en kostnad och KB avser därför att fortsätta utveckla Metaproxy, samsökningsverktyget i Libris katalogiseringsverktyg från vilken man kan ladda ned bibliografiska poster utan kostnad, och önskar att den även fortsättningsvis används. KB står för finansieringen av medlemskapet men vi kan komma att se över finansieringsmodellen framöver om kostnaderna drastiskt skulle öka.

För frågor, kontakta Maria Kadesjö.

Librisbloggen: Sju års förhandlingar avslutade

KB /LIBRIS-libraries join WorldCat

The National Library of Sweden (KB) has 20140502 signed an agreement to join WorldCat, one of the world's largest library catalogs, operated by OCLC.
The important agreement on open licensing will enable KB and the affiliated LIBRIS libraries to become members of WorldCat.

The Swedish membership means that Swedish research and Swedish publishing become more visible in the international context. For Swedish LIBRIS-libraries the agreement also means that they can now more easily download catalog records for material they purchase, particularly for non-Swedish material.

The Swedish union catalog LIBRIS is based on voluntary participation and cooperation between libraries. KB started negotiations with OCLC in 2006 and this agreement is a milestone in the Library's work on transparency. KB has previously signed similar agreements with Library of Congress and three European national libraries, the British Library, the National Library and the Deutsche Bibliothek.

Background information

Transparency is a key principle of KB and the question of how the records retrieved from WorldCat can be used has therefore become pivotal in the negotiations. In the agreement, OCLC give KB permission to make available records downloaded from WorldCat, corresponding to holdings held by LIBRIS-libraries, with a CCO license (CC0). Catalog entries are completely free for anyone to use.

 

When the question of how records in LIBRIS, originating from WorldCat, would be available was agreed upon, negotiations for membership in WorldCat for KB and LIBRIS-libraries could continue. LIBRIS-libraries and KB meet the requirements for OCLC membership, including:

• LIBRIS-libraries and the National Library have access to WorldCat for copy-cataloguing via Z39.50

• Bibliographic records and holdings for LIBRIS-libraries and KB are visible in First Search and worldcat.org

• Membership in WorldCat is regulated in: http://www.oclc.org/content/dam/oclc/membership/membership_protocols.pdf

For more information, contact Maria Kadesjö.

LIBRISbloggen: Seven years of negotiations finished

Senast uppdaterad: 2017-10-02
Innehållsansvar: Maria Kadesjö, e-post: fornamn.efternamn@kb.se