Vanliga frågor om Svenska ämnesord

Bibliografisk post eller beståndspost - 650 eller 653?

Mitt bibliotek vill sätta ämnesord även för verk där klassningen exakt motsvarar verkets innehåll. Kan vi använda Svenska ämnesord ändå?

Ja. Det går bra att lägga ämnesord som motsvarar klassningen i den bibliografiska posten som Svenska ämnesord (andraindikator 7, delfält 2 sao) om de är konstruerade enligt Svenska ämnesord.

Mitt bibliotek använder huvudsakligen Svenska ämnesord, men kompletterar ibland med ämnesord som inte finns i Svenska ämnesord. Var ska vi lägga våra ämnesord?

De ämnesord som konstrueras enligt Svenska ämnesord bör ni lägga i den bibliografiska posten som Svenska ämnesord (andraindikator 7, delfält 2 sao). Hur ni ska hantera övriga ämnesord måste ni fastställa egna principer för. Allmänna anvsiningarfinns i LIBRIS Formathandbok, Bibliografiska formatet, fält 6XX.

Mitt bibliotek hämtar ämnesord ur Svenska ämnesord, men följer inte riktlinjerna vid konstruktionen. Var ska vi lägga våra ämnesord?

Ämnesord som inte konstrueras enligt riktlinjerna i Svenska ämnesord ska inte markeras som Svenska ämnesord (andraindikator 7, delfält 2 sao). Varje bibliotek måste själva fastställa sina egna principer för ämnesordsindexering enligt de allmänna anvisningar som finns på sidan Ämnesord i MARC21 och LIBRIS.


Mitt bibliotek följer inte regeln om att minst cirka 20 procent ska behandla ett ämne för att ett ämnesord ska vara aktuellt. Vi sätter ämnesord även för ämnen som behandlas i en mindre del av en bok eller artikel. Kan vi använda Svenska ämnesord?

För att lägga ämnesorden som Svenska ämnesord i den bibliografiska posten ska ni följa regeln om minst cirka 20 procent. Ni kan gärna hämta ämnesorden ur databasen Svenska ämnesord och följa riktlinjerna i övrigt även om ni inte följer denna princip, men de ämnesord som inte följer denna princip bör läggas i beståndsposten.

Observera att detta gäller om ni lägger ämnesord för delar av ett verk i den bibliografiska posten för hela verket. Om ni gör en bibliografisk post per artikel eller bidrag så går det bra att lägga ämnesorden som Svenska ämnesord i den bibliografiska posten om minst 20 procent av artikeln eller bidraget behandlar ämnet.

Andra biblioteks ämnesord

Jag vill lägga till ämnesord i en post som ett annat bibliotek redan har ämnesordsindexerat. Kan jag göra det i den bibliografiska posten eller ska jag göra det i beståndsposten?

Om ämnesordet är hämtat ur Svenska ämnesord och konstruerat enligt riktlinjerna så kan du lägga till det i den bibliografiska posten. 650-fält går bra att lägga till utan att meddela någon, men om du lägger till 600-fält, 610-fält, 611-fält eller 630-fält så ska du meddela de berörda biblioteken, till exempel med ett cxz-meddelande.

Jag vill lägga till underindelningar i en ämnesordssträng som ett annat bibliotek har gjort. Kan jag göra det?

Ja, om underindelningarna är konstruerade enligt riktlinjerna i Svenska ämnesord, men vi rekommenderar en viss restriktivitet i dessa fall. 650-fält kan ändras utan meddelande, men om du lägger till något i fälten 600, 610, 611 och 630 så ska du meddela de berörda biblioteken, till exempel med ett cxz-meddelande.

Ett annat bibliotek har konstruerat en felaktig ämnesordssträng. Kan jag rätta den?

Ja, felaktiga konstruktioner bör rättas. Om du vill och bedömer att den felaktiga konstruktionen inte bara är ett skrivfel eller ett misstag kan du meddela det aktuella biblioteket eller Svenska ämnesord.

Ett annat bibliotek har lagt ett ämnesord som inte finns i Svenska ämnesord med andraindikator 7 och delfält 2 sao. Vad ska jag göra?

Om det finns ett godkänt ämnesord för samma sak bör du ersätta det felaktiga ämnesordet med det riktiga. Om ett ämnesord för företeelsen saknas bör du flytta ämnesordet till 653 och anmäla ämnesordet som ämnesordsförslag. Om det är svårt att avgöra vilket som är fallet så bör du ändra andraindikatorn till 4, ta bort delfält 2 sao och låta ämnesordet ligga kvar.

Jag tycker att ett annat biblioteks ämnesord inte uttrycker verkets ämne på ett bra sätt. Vad ska jag göra?

I första hand bör du välja att lägga till ämnesord som du tycker uttrycker verkets ämne. Om du uppfattar det andra bibliotekets ämnesord som rent missvisande eller felaktiga så bör du meddela dem för en diskussion eller ta kontakt med Svenska ämnesord.

Nya ämnesord

Jag vill använda ett ämnesord som inte finns i Svenska ämnesord. Hur gör jag?

Om du bedömer att ämnesordet bör finnas med som kontrollerat ämnesord i Svenska ämnesord kan du lämna in ett ämnesordsförslag. Lägg ämnesordet i fält 653 med (prel/[sigel]) och skicka in förslaget till Svenska ämnesord. Använd formuläret för förslag på Nytt ämnesord. Du bör alltid ange en källa för ämnesordet, till exempel Nationalencyklopedin eller andra uppslagsverk.

653 #a Kaffekoppar (prel/U)                    
 

Om du inte vill lämna in ämnesordet som ett förslag till Svenska ämnesord kan du lägga det i fält 653 eller i beståndsposten.

Jag tycker inte att den term som valts i Svenska ämnesord är bra, utan jag vill hellre använda ett annat ämnesord för samma företeelse. Kan jag göra det?

Nej, inte om du använder Svenska ämnesord. Däremot kan du lämna in ett förslag till ändring av termen i Svenska ämnesord via formuläret  Det är bra om du motiverar varför du anser att termen bör ändras. Även om du lämnar in ett förslag till ändring använder du den term som är godkänd i Svenska ämnesord. Om termen ändras kommer ämnesordet i de bibliografiska posterna att ändras globalt.

Kan jag konstruera egna ämnesord med "och", till exempel 650 7 #a Barn och miljö #2 sao?

Nej, konstruktioner med "och" ska du anmäla på samma sätt som andra ämnesordsförslag.

Vad händer efter det att jag föreslagit ett nytt ämnesord via formuläret till Svenska ämnesords redaktion?

Alla ämnesordsförslag förs in på en lista och behandlas sedan i tur och ordning. Det kan ta flera veckor innan ett ämnesord behandlas. Om den föreslagna termen bedöms vara lämplig publiceras den på en lista över ämnesordsförslag som sedan skickas ut för allmän granskning på e-postlistorna Ämnesord och Nationalbibliografin. Om inga invändningar görs godkänns termerna, förs in i Svenska ämnesord och de poster i Voyager som innehåller de föreslagna termerna i fält 653 korrigeras så att ämnesorden hamnar i rätt fält med rätt listkod. Samtliga behandlade termer meddelas via ett ämnesordsprotokoll, både godkända, icke-godkända och avvaktande termer, som publiceras på ovan nämnda epostlistor. Du meddelas alltså inte personligen i de fall ditt ämnesordsförslag har blivit godkänt eller avvisat utan redaktionen hänvisar till ämnesordsprotokollen för information om behandlade ämnesord. I särskilda fall hör ämnesordsredaktionen av sig, t.ex. då mer information kan behövas för att ämensordet ska kunna behandlas.

Hur gör jag för att komma med på e-postlistan för utskick av ämnesordsförslag och protokoll?

Skicka ett mail med en förfrågan till amnesord@kb.se

Olika ämnesordssystem

Mitt bibliotek använder Svenska ämnesord. Jag har hittat ett ämnesord som passar för det verk jag ska ämnesordsindexera i ett annat ämnesordssystem. Ämnesordet saknas i Svenska ämnesord. Kan jag använda detta ämnesord med indikatorn för det system det tillhör?

Varje bibliotek bör i princip välja ett ämnesordssystem. Om du hittar ett ämnesord i ett annat ämnesordssystem som man vill använda så bör du föreslå det ämnesordet till Svenska ämnesord. Man kan tänka sig att bibliotek väljer olika ämnesordssystem för olika ämnesområden, till exempel MeSH för medicin och Svenska ämnesord för övriga ämnesområden, men man bör inte blanda flera system inom samma ämnesområde.

Underindelningar

Går det bra att använda underindelningarna från den allmänna listan under alla typer av ämnesord?

Nej, dessa ska endast användas under allmänna ämnesord i fält 650.

Allmänna underindelningar

Jag behöver använda flera ämnesordssträngar med samma underindelning. Måste jag skriva ut underindelningen i varje sträng?

Ja, alla ämnesordssträngar i en post ska göras fullständiga:

650 #a Psykofarmaka #x historia                
650 #a Psykiatri #x historia
 
Jag behöver använda flera ämnesordssträngar med samma huvudord. Måste jag skriva ut huvudordet i varje sträng?

Ja, alla ämnesordssträngar i en post ska göras fullständiga: 

650 #a Flygteknik #x ekonomiska aspekter            
650 #a Flygteknik #x miljöaspekter

Nej, du kan bara använda de termer som finns med i listan över allmänna underindelningar.

Jag har hittat en kombination av huvudord och allmän underindelning i Svenska ämnesord, men underindelningen finns inte med på listan över godkända allmänna underindelningar. Kan jag använda kombinationen?

Nej, du får bara använda allmänna underindelningar som finns med på listan över godkända allmänna underindelningar.

I Svenska ämnesord finns det tyvärr kombinationer av huvudord och underindelning som är rester från det tryckta ämnesordsregistret. De bör du inte användas vid ämnesordsindexering. Vi arbetar med att ta bort dessa, men ännu återstår en del och katalogisatörerna måste tills vidare vara vaksamma. Målet är att det så snart som möjligt bara ska finnas kombinationer av huvudord och allmän underindelning som får användas vid ämnesordsindexering.

Det finns dock ett par undantag när kombinationer av huvudord och allmän underindelning i Svenska ämnesord kan användas trots att underindelningen inte finns med på listan över godkända underindelningar. Det gäller så kallade bundna underindelningar där kombinationen huvudord - underindelning är fast. För dessa finns det angivet i en anmärkning att de är bundna underindelningar under det aktuella ordet. Exempel: Journalistik - objektivitet.


Kan jag använda flera allmänna underindelningar i samma ämnesordssträng, till exempel 650 7 #a Turism #x ekonomiska aspekter #x miljöaspekter #2 sao för ett verk som behandlar turism både ur ekonomiska och miljömässiga aspekter?

Nej, normalt använder man bara en allmän underindelning per ämnesordssträng. Om du vill använda flera allmänna underindelningar upprepar du ämnesordssträngen för varje allmän underindelning:

650 #a Turism #x ekonomiska aspekter               

650 #a Turism #x miljöaspekter                        


Observera dock att de allmänna underindelningarna - historia; - forskning; och -metodik är undantag och kan läggas till de andra allmänna underindelningarna för att ytterligare specificera ett ämnesord.

Geografiska ämnesord och underindelningar

Kan jag använda geografiska namn som inte finns i Svenska ämnesord som geografiska ämnesord?

Ja, i Svenska ämnesord finns bara ett litet antal geografiska namn med, och även andra geografiska namn kan användas. Namnformer kan du hämta ur källor som Nationalencyklopedin, Nationalatlasens ortnamnsregister och Gettys thesaurus of geographic names. Se Riktlinjerna 5.3.1 Val av namnform. Kontrollera dock alltid i Svenska ämnesord först, och välj i första hand den namnform som finns där.

Jag vill använda allmänna underindelningar under geografiska ämnesord. Kan jag göra det?

Nej. De godkända allmänna underindelningarna används endast under allmänna ämnesord i 650 #x.

Kan jag använda flera geografiska underindelningar i samma ämnesordssträng, t. ex. 651 #a Sverige #z Småland #z Östergötland för att visa att verket behandlar flera landskap?

Nej. För verk som behandlar flera geografiska områden inom ett land upprepas ämnesordssträngen för varje underindelning du vill göra.

651 #a Sverige #z Småland                                         
651 #a Sverige #z Östergötland

Kronologiska ämnesord

Kan jag använda flera kronologiska ämnesord i en ämnesordssträng?

Nej, endast ett kronologiskt ämnesord används i varje fält 648. Behöver man använda flera kronologiska ämnesord upprepas fältet.

648 #a 1800-talet                                                                       
648 #a 1900-talet

 

Jag ska ämnesordsindexera ett verk och behöver använda tre decennier som kronologiska ämnesord, 1930-talet, 1940-talet och 1950-talet. Kan jag formulera det kronologiska ämnesordet fritt i stället och skriva 1930-1950-talet eller 1930-1959?

Nej, vid kronologiska ämnesord bör du alltid använda indelning med århundraden och decennier. Anledningen är att sökbarheten hos dem är bättre än om du formulerar de kronologiska ämnesorden fritt. Upp till tre kronologiska ämnesord kan skrivas ut. Skriv alltså:

648 #a 1930-talet                                     
648  #a 1940-talet
648 #a 1950-talet

 

Jag ska ämnesordsindexera ett verk som handlar om tiden 1931-1949. Bör jag använda decennier eller de exakta åren som kronologiskt ämnesord?

Kronologiska ämnesord med decennier och århundraden är bättre om en sådan indelning inte blir direkt missvisande. Använd därför decennier och århundraden när skillnaden mellan dem och de exakta år verket behandlar bara är något eller några enstaka år.

245 #a British economic policy, 1931-49 :#b was there a Keynesian revolution?
648 #a 1930-talet
648 #a 1940-talet
650  #a Ekonomisk politik #x historia
650 #a Keysianism #x historia
651 #a Storbritannien

 

245 #a Järnvägarna i Åseda 1902-2002 :#b en bildberättelse om järnvägarnas historia samt om äldre bostadshus, industrier och affärsverksamhet utmed järnvägsområdet
648 #a 1900-talet
650  #a Järnvägar #x historia
651 #a Sverige #z Småland #z Åseda
655 #a Bildverk

 

245 #a Svenska valfrågor :#b partiernas valdebatt 1902-1994
648 #a 1900-talet
650  #a Valrörelser #x historia
650 #a Riksdagsval #x historia
651 #a Sverige

Fritt formulerade kronologiska underindelningar bör du bara använda när det är en betydande skillnad mellan den tid man kan uttrycka med de fria kronologiska underindelningarna och den tid verket behandlar.

245 #a The British peace movement, 1870-1914
648 #a 1870-1914 [alternativ till 1800-talet ; 1900-talet]
650  #a Fredsrörelser #x historia
651 #a Storbritannien

 

245 #a Den stora ölkartellen : #b branschorganisering och kartellbildning i bryggeriindustrin 1885-1914
648 #a 1885-1914
650  #a Bryggeriindustri #x historia
650 #a Karteller #x historia
650 #a Branschorganisationer #x historia
651 #a Sverige

 

Genre och form

Hur konstruerar jag ämnesord för ett verk om en viss form, till exempel periodika?

Du kan använda genre/formtermer som finns på en särskild lista. Genre/formtermer läggs i fält 655.

245 #a Gäckande gränser #b om naturvetenskapliga och medicinska tidskrifter
650  #a Naturvetenskap
650 #a Medicin
655 #a Periodika

 

Kan jag använda flera genre/formtermer i en ämnesordssträng?

Nej, i de fall flera genre/formtermer behöver användas upprepas fält 655.

En periodiskt utkommande bibliografi:

650  #a Doktorsavhandlingar                                 
651 #a Sverige
655 #a Bibliografi
655 #a Periodika

 

En bibliografi över periodika:

650  #a Sjukvård                                                       
655 #a Bibliografi
655 #a Periodika

 

Format, indikatorer och skrivregler

Vilken andraindikator ska jag använda?

I fält 600, 610, 611 och 630 används alltid andraindikator 4.

600 1 4 #a Greta, Garbo, #d 1905-1990                                 

 

610 1 4 #a Sverige. #b Riksdagen                                        

 

611 2 4 #a Stockholmsutställningen 1897                                

 

630 0 4 #a Bibeln. #p N.T. #p Evangelierna                        

 

I fält 650 används alltid andraindikator 7 (förutsatt att indexering sker med Svenska ämnesord).

650 7 #a Björnar #x attityder till                                       


I fält 648 användas andraindikator 7 i de fall ett auktoriserat kronologiskt ämnesord används (t.ex. från listan Allmänna kronologiska ämnesord eller någon av landlistorna). I de fall man väljer ett fritt formulerat kronologiskt ämnesord används andraindikator 4.

648 7 #a 1900-talet                                                     

 

648 4 #a 1899-1911                                                     

 

I fält 651 används andraindikator 4 i de fall man gör ett ensamliggande ämnesord för land eller ett annat större geografiskt område. Ämnesord för mindre områden konstrueras med hjälp av geografiska underindelningar i strängar och får då andraindikator 7.

651 4 #a Sverige                                                             

 

651 7 #a Sverige #z Östergötland                                         

 

Vad betyder - i underindelningslistorna och i Svenska ämnesord?

- [mellanslag bindestreck mellanslag] betecknar att det som kommer efter - är en underindelning. Det ska alltså läggas in i ett nytt delfält i Libris, x, z, y eller v beroende på vilken typ av underindelning det rör sig om. Observera att det finns många fall där det som följer efter bindestrecket i Svenska ämnesord är en rest från klassifikationssystemet som inte bör tas med vid ämnesordsindexering. Se fråga 3 under rubriken Allmänna underindelningar.

Romer - nazistisk förföljelse i Svenska ämnesord blir i Libris:

650  #a Romer #x nazistisk förföljelse                      

 

- utbildning och undervisning - grundskolan i underindelningslistan blir i Libris:

650  #a ? #x utbildning och undervisning #x grundskolan

 

Det förekommer specifikationer inom parentes i Svenska ämnesord och i listan på kronologiska underindelningar, till exempel Troféer (militära segertecken) och 1939-1945 (andra världskriget). Ska de tas med vid ämnesordsindexering och i vilka fält ska de i så fall läggas?

Specifikationerna inom parentes är en del av ämnesordet eller underindelningen och ska tas med vid ämnesordsindexering. Skriv dem precis som de står, inom parentes, i samma delfält som ämnesordet eller underindelningen.

650  #a Troféer (militära segertecken)                 

648  #a  1939-1945 (andra världskriget)                            

  

Vad betyder genre/formtermer och underindelningar av typen - handböcker, manualer etc.? Kan jag välja att använda handböcker eller manualer eller ska allt tas med?

- handböcker, manualer etc. och liknande konstruktioner är enheter och du använder alltid hela frasen vid ämnesordsindexering.

650  #a Qigong                                                     
655 #a Handböcker, manualer etc.

650  #a Astronomi #x teori, filosofi                 

 

När ska jag använda versaler i ämnesorden?

Huvudorden i ämnesordssträngen skriver du med initial versal. Underindelningarna skrivs med initiala gemener, undantaget egennamn som skrivs med initial versal.

Vad behöver anmälas?

Måste alla nya ämnesord anmälas till redaktionen för Svenska ämnesord och läggas i fält 653 följda av (prel/[sigel])?

Normalt ska nya ämnesord anmälas till Svenska ämnesords redaktion och läggas i fält 653 följda av (prel/[sigel]), men det finns vissa undantag.

Ämnesord som inte behöver anmälas till redaktionen för Svenska ämnesord eller läggas i fält 653:

Nya personämnesord, institutionsämnesord, geografiska ämnesord och ämnesord för konferenser och titlar ska normalt inte anmälas. De läggs direkt i sina respektive fält (600, 610, 651, 630 och 611) Svåra fall, där det till exempel är problematiskt att välja namnform för en institution, kan du anmäla till Kungliga bibliotekets auktoritetspraxis för utredning

Kronologiska underindelningar kan formuleras fritt och behöver inte anmälas till Svenska ämnesord. Se riktlinjerna Fritt formulerade kronologiska ämnesord i riktlinjerna.

Konstruktioner med underindelningarna - och … och - som … under personer behöver inte anmälas till Svenska ämnesord. Se dessa underindelningar på listan över underindelningar under personer. Konstruktioner med underindelningen - översättning till [...] behöver inte heller anmälas.

Ämnesord som ska anmälas till Svenska ämnesords redaktion, men som formatmässigt kan behandlas som godkända ämnesord och alltså inte behöver läggas i fält 653 följda av (prel/[sigel]):

Konstruktioner med fraserna ... i konsten, i litteraturen, i filmen, i heraldiken, i massmedia, i pressen, i reklamen och i läromedel ska anmälas som nya ämnesord till Svenska ämnesord, men kan vid katalogisering behandlas som godkända ämnesord. Se riktlinjerna ... i Bibeln, i filmen, i heraldiken... och riktlinjerna … i läromedel.

Inom ämnesområdet litteratur kan katalogisatören själv göra vissa konstruktioner som ska anmälas till Svenska ämnesord, men som kan behandlas som godkända ämnesord och läggas i fält 650. När det finns ett ämnesord av typen […] litteratur kan katalogisatören konstruera ämnesord för särskilda genrer enligt samma princip. Om ämnesordet Svensk litteratur finns är det tillåtet att konstruera ämnesorden Svensk dramatik; Svenska komedier; Svenska romaner och så vidare. Se riktlinjerna Litteratur.

Ämnesord för nationaliteters konst utanför ursprungslandet konstrueras med adjektiv + ämnesord. De behandlas som godkända ämnesord och läggs i fält 650, men ska anmälas till Svenska ämnesord. Detsamma gäller ämnesord för konsten i de antika kulturerna. Se riktlinjerna Nationaliteters och kulturers konst.

Även nya underindelningar - [språk] lånord kan konstrueras av katalogisatören och läggas direkt i 650-strängen och anmälas till Svenska ämnesord. Se riktlinjerna under Språk.

Senast uppdaterad: 2016-10-24
Innehållsansvar: Viktoria Lundborg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Vanliga frågor