2009-06-30

Resultat av enkäten om Katalogisatörens verktygslåda

Tack till alla er som besvarade enkäten. Vi fick in ungefär 80 svar. De flesta var övervägande positiva, och det kom också in många värdefulla synpunkter och förslag på förbättringar.

Drygt hälften av dem som besvarade enkäten arbetar på universitets- och högskolebibliotek. 40 % arbetar mer än halvtid med katalogisering och 40 % arbetar 20-50 % med katalogisering.

Mer än 75 % av dem som besvarat enkäten är nöjda eller mycket nöjda med de olika delarna i Verktygslådan. Mest nöjd är man med delarna Katalogisering och Svenska ämnesord, minst nöjd med LIBRIS-anvisningar och Klassifikation. För delen Auktoritetsarbete är andelen som svarat "vet ej" betydligt högre än för de andra delarna, ca 30 %, vilket tyder på att det är många som inte känner till den delen.

Mer än 75 % är också nöjda eller mycket nöja med strukturen, språket och utseendet. Strukturen har högst andel som valt alternativet "mycket nöjd" - ca 35 % - men också högst andel missnöjda, ca 10 %.

Två frågor i enkäten gällde Verktygslådan jämfört med KB:s tidigare webbsidor för katalogisering. Drygt 50 % instämde helt i påståendet att det går snabbare att hitta i Verktygslådan än på de tidigare sidorna. Drygt 40 % instämde delvis. 30 % höll med om att informationen också är lättare att förstå och tillämpa, och ytterligare 50 % instämde delvis.

Vi är mycket glada över att resultaten tyder på att Verktygslådan fungerar bra, och är en klar förbättring jämfört med de tidigare webbsidorna. Frågorna om förslag om förbättringar och andra synpunkter på strukturen gav samtidigt många förslag som vi kommer att arbeta vidare med.

Många kommenterar Formathandboken, som man menar borde integreras i Verktygslådan. Där pågår redan arbete - lansering av den nya Verktygslådan med Formathandboken är planerad till 1 september. Det finns också önskemål om exempel och riktlinjer för områden där det idag saknas. Man betonar även vikten av att Verktygslådan uppdateras löpande och att beslut förs in så snart som möjligt efter att de är fattade.

Se resultatet av enkäten.

(Frågorna om förslag till förändringar och andra synpunkter redovisas inte här.)