2012-07-17

Bibliografering för Suecana extranea (SUEC) utan förvärv av KB

Från 1 juli 2012 förvärvar KB en utgåva per översättning till Suecana extranea. Övriga utgåvor förses med fälten 042 #9 SUEC samt 599 #a S: Förvärvas ej av KB. Dessa poster får ej makuleras!

Kungl. bibliotekets enhet för kunskapsuppbyggnad förvärvar och katalogiserar i enlighet med KB:s instruktion bl.a. ”utomlands utgivna publikationer med svensk anknytning”.

Inom begreppet inryms översättningar från svenska original samt litteratur på främmande språk om Sverige och svenska förhållanden. Vi producerar också i LIBRIS bibliografin Suecana extranea (sigel SUEC i fält 042). 

 

Från den 1 juli 2012 kommer vissa kategorier av litteratur endast att bibliograferas, inte förvärvas. Det handlar först och främst om nya utgåvor (med nya ISBN) av sådana översättningar av vilka KB redan äger en utgåva. Är översättningen oförändrad avstår vi i fortsättningen från att förvärva ytterligare utgåvor, men kommer i viss utsträckning att bibliografera dem. Det innebär att ingen beståndspost för sigel S kommer att knytas till sådana bibliografiska poster. Däremot införlivas de i Suecana extranea-bibliografin genom sigel SUEC i 042-fältet. Dessa poster kommer att i fält 599 förses med följande fras i delfält a:

S: Förvärvas ej av KB (annan utgåva finns)

Dessa poster får inte makuleras och fälten 042 samt 599 får inte ändras eller tas bort. Andra bibliotek får givetvis uppgradera och lägga på sitt bestånd på sådana poster precis som vanligt. Vid dubblettutslagning måste fälten 042 och 599 kopieras över till den nya posten. 

Exempelpost: bibid 12161410.

Innehållsansvar: Madeleine Primmer, e-post: fornamn.efternamn@kb.se