Katalogisering


500

Allmänna anmärkningar Till Formathandboken

För en lista över rekommenderade förkortningar i anmärkningar se avsnittet Anmärkningar i  KRS-uppdateringar.

Vid postimport: Översätt inte anmärkningstexter till svenska. Låt eventuell bibliografianmärkning ligga kvar i fält 500. 

Monografier

0. Ordning. Citat och felaktigheter

Ordning mellan 500-anmärkningar

Om man anger flera 500-anmärkningar i en post blir ordningsföljden på anmärkningarna:

 1. Titels källa (se 3 nedan)
 2. Övriga anmärkningar (se 0-2, 4-8 och 11-17 nedan). Anmärkningar som är citat eller anger felaktigheter kan ha varierande placering beroende på vad anmärkningen gäller (titel, upphov, förlag etc.).
 3. Bibliografisk historik och förkortad katalogisering (se 9 nedan)
 4. Tryckningar (se 10 nedan)

Anmärkningar som hör ihop (den ena är en "förklaring" till den andra) läggs i samma 500-fält.

Interpunktion mellan titlar i anmärkning: mellanslag bindestreck bindestreck mellanslag ( -- ). Se KRS 1.7A3 och 1.7B18.

Citat

Ange citat inom citationstecken. Hänvisa till källan om citatet hämtas från annan plats än primärkällan. Se KRS 1.7A3.

"Komplett utgåva"
Förord: "A textbook for 6th form students"
Omslag: "….." [här avses främre omslaget]
Rygg: "....."
Bakre omslag: "....."
Skyddsomslag: "….."
Titelbladets baksida: "Kunskapsöversikt" [här Socialstyrelsens dokumenttyper]

Statens offentliga utredningar (SOU)

Delar i serien Statens offentliga utredningar (SOU) är alltid numrerade. Onumrerade publikationer med logotypen Statens offentliga utredningar ingår inte i serien. (De är fristående rapporter från kommittéer/utredningar men inte betänkanden.) I katalogposten citeras "Statens offentliga utredningar" i fält 500. De länkas inte till serien.

Se Specialregler för sammanfattningar av SOU och Ds.

Felaktigheter

I publikationen felaktigt: …
På omslaget felaktigt: …
På ryggen felaktigt: ...
På titelsidan felaktigt: …
I publikationen felaktigt: ISSN ... [om felet är generellt noteras det även i huvudpostens fält 022 #y]

1. Art, karaktär eller konstnärlig form

(KRS 2.7B1)

Festskrift till Karl-Erik Hagbarth
Norstedts julhälsning 1990
Zen Zats julbok 1998
Textkritisk utgåva [om det inte framgår av den övriga bibliografiska beskrivningen]

Konferens

Konferens
Konferens 1994
Konferens, Stockholm 1995
Konferens, Stockholm 23-24 maj 1996
Urval av bidrag från konferens, Göteborg
Symposium, Basel 1998-1999
Rapport från konferens, Stockholm 2005

I efterhand omarbetade bidrag från konferens

Bokens formulering kan ofta användas i anmärkningen:

008 Konferenspublikation 1 : Ja
020 #a 9163119773 (inb.)
245 1 0 #a Ung med tung social problematik : #b hur kan vi förstå, förutsäga och planera för framtida behandling? / #c redaktörer: Kerstin Söderholm Carpelan och Weddig Runquist
500 #a Bearbetade och utökade bidrag från konferens, Stockholm 29-30 augusti 2000

 

Utställning

Ange uppgift från titelsidan om datum, utställningslokal eller ort antingen som undertitel i fält 245 eller inom citationstecken i fält 500.

Ange uppgift om utställningsdatum i fält 500 om det inte står på titelsidan utan någon annanstans i boken. Inga andra undersökningar om utställningsdatum görs. Det gäller även kataloger som ingår i serier där ordet katalog eller utställningskatalog finns i serietiteln. Utställningslokal tas med om bokens uppgift innehåller det (och uppgiften behövs). Använd uteslutningstecken om det blir för långt, till exempel vid vandringsutställningar. Om det enbart står datum i boken, ange: Utställning datum

Utställning, Börshuset, Stockholm 2001
Utställning, Lunds konsthall 15 sept-5 nov 2000

2. Översättning, originalets språk, bearbetad eller förkortad översättning

(KRS 2.7B2)

Gör ingen anmärkning i fält 500 om anmärkningen bara skulle bli en upprepning i klartext av språkkoderna i fält 041.

Bearbetad översättning av: ...
Delvis översatt från engelska
Delvis översatt från flera språk [dvs från fler än sex språk]
Förkortad översättning
Förkortad översättning av: ...
Original på tyska. - Översättning från den engelska utgåvan med titeln: ... [originaltiteln är okänd]
Original utgivet som e-bok
Orig:s titel: ... [för översatt verk som inte ska ha fält 240 eller fält 130]
Orig:s titel: Xxxxx. - Översättning från den engelska utgåvan [för verk översatt i flera led där  originaltiteln är känd men inte kan anges i fält 240 eller fält 130]
Orig:s titel i publikationen: ... [om den inte överensstämmer med fält 240/130 eller om uniform titel inte kan beläggas och man istället redovisar originaltiteln enligt uppgift i publikationen i fält 500]
Ryskt originalmanuskript. - Översättning från den engelska utgåvan med titeln: ...
Svensk bearbetning och översättning från danska av: ...
Texten fritt efter danskt original med titeln: ...
Vissa bidrag översatta från norska
Översättning av valda artiklar/dikter/noveller/texter
"Andra reviderade upplagan 1979". Översättning från 2. reviderade engelska utgåvan
"Utökad utgåva". Översättning från den utökade engelska utgåvan
Översättning från danskt, finskt och norskt originalmanuskript
Översättning från den av författaren reviderade versionen
Översättning från den engelska utgåvan med titeln: ... [originalets titel redovisad i fält 240]
Översättning från engelsk utgåva [mellanöversättningens titel är okänd]
Översättning från författarens engelska originalmanuskript
Översättning från författarens originalmanuskript [då språket framgår av den övriga beskrivningen]
Översättning och urval ur författarens: ... -- ... [ur två av författarens verk]
Översättning ur: ...

Specialregler för sammanfattningar på samma och andra språk av SOU och Ds

För sammanfattningar av SOU (Statens offentliga utredningar) och Ds (Ds : Departementserien) anges den ursprungliga utgåvans titel och upphov samt SOU/Ds-nummer i 500-anmärkningen om de inte framgår i fält 245.

Sammanfattningarna ingår inte i serierna.

Lättläst sammanfattning (på samma språk)

Lättläst sammanfattning där den ursprungliga utgåvans SOU-nummer inte framgår i fält 245 och därför redovisas i anmärkning. Titel och upphov är detsamma i den ursprungliga utgåvan och sammanfattningen:

008 Innehåll: a (=sammanfattning)
020 #a 978-91-3823664-2
110 1 #a Sverige. #b Tolktjänstutredningen
245 1 3 #a En samlad tolktjänst : #b samordning och utveckling av tolktjänst för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med dövblindhet : lättläst sammanfattning : betänkande / #c av Tolktjänstutredningen
500 #a Lättläst sammanfattning av: Statens offentliga utredningar ; 2011:83

Sammanfattning på annat språk

1. Engelsk sammanfattning där den ursprungliga utgåvans titel och SOU-nummer inte framgår i fält 245 och därför redovisas i anmärkning. Upphovet är detsamma i den ursprungliga utgåvan och sammanfattningen:

008 Innehåll: a (=sammanfattning)
020 #a 9138215101
110 1 #a Sverige. #b Sårbarhets- och säkerhetsutredningen
240 1 0 #a Säkerhet i en ny tid. #l Engelska
245 1 0 #a Vulnerability and security in a new era : #b a summary / #c Swedish Commission on Vulnerability and Security
500 #a Engelsk sammanfattning av: Säkerhet i en ny tid (Statens offentliga utredningar ; 2001:41)

 

2. Engelsk sammanfattning som har ett annat upphov än den ursprungliga utgåvan. Eftersom den ursprungliga utgåvans titel och upphov inte framgår i fält 245 redovisas de i anmärkning. SOU-numret framgår i fält 245:

008 Innehåll: a (=sammanfattning)
100 1 #a Åberg, Carl Johan, #d 1930-
245 1 0 #a Distribution of the National Swedish Pension Fund's assets : #b summary : SOU 2000:94 Swedish government official reports / #c report by C J Åberg
500 #a Engelsk sammanfattning av: Fördelningen av AP-fondens tillgångar / Utredningen om fördelningen av AP-fondens tillgångar
710 1 a Sverige. #b Utredningen om fördelningen av AP-fondens tillgångar. #t Fördelningen av AP-fondens tillgångar

 

3. Engelsk sammanfattning där den ursprungliga utgåvans titel och Ds-nummer inte framgår i fält 245 och därför redovisas i anmärkning. Både den ursprungliga utgåvan och sammanfattningen saknar upphovsuppgift:

008 Innehåll: a (=sammanfattning)
130 0 #a Mänskliga rättigheter i Sverige - en kartläggning. #l Engelska
245 1 0 #a Human rights in Sweden - a baseline study : #b summary
500 #a Engelsk sammanfattning av: Mänskliga rättigheter i Sverige - en kartläggning (Ds : departementsserien ; 2001:10)

 

3. Titels källa

(KRS 2.7B3 Huvudtitels källa)

Ange varifrån huvudtiteln hämtats om det inte är från primärkällan.

Titelsida finns i publikationen, men titelsidan används inte som primärkälla

Använd denna typ av anmärkning enbart när publikationen har en titelsida som man av någon anledning väljer att bortse från, för att i stället använda en annan del av publikationen som primärkälla.

Titel från omslag [avser främre omslag]
Titel från bakre omslag
Titel från rygg

Primärkälla saknas i publikationen

När primärkälla saknas i publikationen och titeln hämtas från annan källa anger man denna källa i en anmärkning.

Titel från låda
Titel från ringpärm
Titel från spikblad
Titel från väska
Titel från CD-ROM [präglad på CD-ROMen]
Titel från etikett [avser påklistrad etikett till exempel på diskett]

Andra anmärkningar om titels källa

Titeln löper från förtitel till titeluppslag
Titeln löper från omslag till titelblad
Titel saknas
Titlar från omslag [samlingsverk utan samlingstitel]
Undertitel från skyddsomslag
Del av undertitel från transparent skyddsomslag

Huvudtitel med symbol

I primärkällan återges en del av titeln med en symbol/bild. Ersätt symbolen med en beskrivning inom klammer i fält 245, och förklara i en anmärkning i fält 500:

020 #a 916312047X
245 1 0 #a [Heart]2Art : #b Steninge slott kulturcenter, Sweden, januari 2002
500 #a Ordet "heart" återges med en bild av ett hjärta

4. Varianttitlar

(KRS 2.7B4)

Använd fält 246 när det är möjligt.

5. Övrig titelinformation

(KRS 2.7B5)

Projekt: …
PSYOS = Psykologisk yrkesorientering för yrkessvaga
Sal-projektet
Titeln översatt till svenska: ... [Kan användas för titlar översatta av katalogisatören eller katalogisatörens språkhjälp. Används av Btj på föga känd utländsk litteratur.]

6. Upphovsuppgifter - huvudansvarig upphovsman

(KRS 2.7B6,  KRS-uppdateringar 21.4 och 21.0B)

Otydliga upphovsuppgifter

Lyft fram primära upphovsuppgifter från förord och andra icke föreskrivna källor och redovisa i 500-anmärkning om publikationen är utgiven av förlag eller privatperson.
Se anvisningar under fält 100 Otydligt angivet upphov

Av Lage Mattsson
Enligt förordet av Lage Mattsson

Integrerande resurser

Gör anmärkningar om upphovsuppgifter som inte längre förekommer i resursen eller som förändrats om de anses vara av betydelse. Om förändringarna har varit många, gör en generell anmärkning. KRS 12.7B7.2.

7. Upphovsuppgifter - sekundära upphovsmän

(KRS 2.7B6)

Based on the Pooh stories by A.A. Milne
Efter: Asbjørnsen och Moe
Titelrubrik: Ica provkök [för institution som titelrubrik]
Titelrubrik: Disney [Ange titel som titelrubrik i fält 246.]
Översättning av Johannes Edfelt [översättaruppgiften är dold eller saknas i boken]

Samlingsverk utan samlingstitel av en författare men med olika översättare

Lägg översättaruppgifterna i en anmärkning i fält 500 för att undvika ett långt och svåröverskådligt delfält 245 #c:

245 1 0 #a Kung Oidipus ; #b Antigone / #c Sofokles
500 #a Kung Oidipus / översättning av Emil Zilliacus ; moderniserad av Hans-Erik Johannesson -- Antigone / översättning av Hjalmar Gullberg

 

Se även Samlingsverk med samlingstitel av en författare men med olika översättare.

Redaktörsbyte i konverterat flerbandsverk

1918-1931: under redaktion av Bertil Boethius, 1937-1960: ... av Bengt Hildebrand, 1962-1978: ... av Erik Grill, 1978-1984: ... av Birgitta Lager-Kromnow 

Redaktörsbyte i integrerande resurser

Läs här.

 

8. Upplaga och samband med andra verk

(KRS 2.7B7 Upplaga och bibliografisk historik. Det rent historiska flyttat till 9, Bibliografisk historik.)

Versionsdatum

Versionsdatum 2002-03-22

Bibliofilupplagor

Anmärkningar enligt exemplen används när hela upplagan är en bibliofilupplaga. Se även Delupplagor, varianter nedan.

Bibliofilupplaga om 100 numrerade ex. med originalgrafik av Harald Wiberg
Samlarupplaga om 120 signerade och numrerade ex. med originalfotografi

Delupplagor, varianter

Anmärkningar enligt exemplen används för anmärkningar som avser en del av upplagan, som redovisas i samma bibliografiska post. Delupplagan / varianten kan ha eget ISBN eller samma ISBN som standardupplagan.

Del av upplagan utgiven av
Del av upplagan utgiven som bibliofilupplaga om 349 ex.
Del av upplagan utgiven tillsammans med Svenska dagbladet
Del av upplagan utgiven utan verksamhetsberättelse. 159 s.
Del av upplagan med CD
Upplaga om 500 ex., varav 221 numrerade och signerade av författaren
Utgiven i varianter för olika företag
Utgiven i varianter för olika institutioner

Särtryck

Särtryck ur: Psykisk utvecklingshämning ; 1977:1
Särtryck ur: Hästen ; 1977:5-12
Särtryck ur: Expressen, 1976-03-10
Särtryck ur: Kulturen ; 1963
Särtryck ur: Politik som organisation / Bo Rothstein (red.). 2. uppl., 1997

Urval

Från Journalistförbundets webbplats
Huvudsakligen ur författarens tidigare novellsamlingar [kan kombineras med en anmärkning i fält 520]
Huvudsakligen ur: Ystads allehanda, 2001-2003
Ur: Årsbok / Marinmuseum ; 2001 [numrering föregås av semikolon, utgivningsår föregås av komma]
Ur: Bamse ; 2003:1, 2003:7, 2003:15
Ur: Västerbottenskuriren, 1995-2002
Ur: Göteborgs-posten [tidsperioden inte angiven i publikationen]
Ur tidskriften Arbetsmiljö
Ur tidskrifterna Vi i sadeln och Min häst, 1974-1985
Ur författarens: ...
Ur författarens tidigare diktsamlingar
Urval och bearbetning ur författarens: ...
Valda dikter, vissa i översättning från danska
Valda serier
Valda texter [används när det inte framgår i fält 245 att det är ett urval av tidigare publicerade texter.]

Fortsättningar, uppföljningar

D. 1 utgörs av: Från Junaswa till Junosuando [avser flerbandsverk där olika delar har olika huvudtitlar]
Fortsätter: Juridik för skolan 2012 [Konstruerat exempel. Läs mer om Årsboksliknande publikationer]
Utgör uppföljning av: Statsbudgetens regionala fördelning (NUTEK. B ; 1994:3)

Förkortningar, bearbetningar, omarbetningar, samband med andra verk

Av författaren något förkortad utgåva
Bearbetad sammanställning av författarens: ...
Bearbetad utgåva av författarens: ...
Bygger på en dokumentärserie för TV4 av Gregor Nowinski
Bygger på författarens tidigare bok med samma titel
Bygger på författarnas: Drömpsykologi
Författarens andra kåserisamling med samma titel
Förkortad utgåva
Förkortad version
Med författarens medgivande något förkortad utgåva
Omarbetad utgåva ["Falska" 1. uppl. - ] Se även fält 250.
Omarbetad och något förkortad utgåva av författarens: ...

Se även Icke-analytiska biuppslag på samhörande verk

9. Bibliografisk historik och förkortad katalogisering

(KRS 2.7B7 och Btj)

Man skriver Tidigare utgiven/utgåva oavsett om den föregående utgåvan kallades upplaga eller utgåva eller var numrerad.

För facklitteratur avser anmärkningen bara närmast föregående utgåva.

Anmärkningar om bibliografisk historik som kombineras med inklamrad upplageuppgift [Ny utg.] i fält 250

Avser facklitteratur och när publikationen saknar upplageuppgift. I de fall publikationen har en upplageuppgift anges den (och inte [Ny utg.]).

Tidigare utgiven med illustrationer
Tidigare utgiven med titeln: ... [Avser icke-reviderad utgåva. Läs om Verk med titelvarianter i fält 240]
Tidigare utgiven som diss.
Wennström först nämnd i tidigare utgåva [avser ny utgåva med samma upphovsmän i annan ordning; används för både fack- och skönlitteratur; görs en gång. Läs mer i fält 100]

För skönlitteratur se Skönlitteratur - förkortad katalogisering.

Anmärkningar om bibliografisk historik som inte kombineras med inklamrad upplageuppgift [Ny utg.] i fält 250 

Avser facklitteratur och när publikationen saknar upplageuppgift. I de fall publikationen har en upplageuppgift anges den.

Tidigare utgiven i Finland [publikationens upplageuppgift avser upplagor utgivna utomlands]
Tidigare utgiven i 1 vol.
Tidigare utgiven i 2 vol.
Tidigare utgiven i separata vol. [samma titel tidigare uppdelad]
Tidigare utgivna i separata vol. 
..... och ..... tidigare utgivna i separata vol.
Tidigare utgiven med titeln: ... [Avser Reviderad utgåva med ny titel]
Tidigare utgiven som försöksutgåva
Tidigare utgiven som preliminärutgåva [preliminärutgåva används som standardfras när inget står i boken]
Tidigare utgiven utan angiven författare
Tidigare utgåva av Leif Gustafsson ...
Tidigare utgåva av Lotta Magnusson. Se även delfält 245 #c.
Tidigare utgåva, av Inge Lindqvist, utgiven i 1 vol. med titeln: Hyreslagsfrågor
Tidigare utgåva, av Jesper Ek och Ulrika Eriksson, utgiven med titeln: Gör en egen hemsida

För skönlitteratur se Skönlitteratur - förkortad katalogisering.

"Falska" 1. uppl. av facklitteratur

"Falska" 1. uppl. av facklitteratur kan behöva en förklarande anmärkning. Läs mer om ”Falska” 1. uppl. i fält 250. Anmärkningen kan i vissa fall göras enligt modellen för förkortad katalogisering av skönlitteratur.

Första svenska upplaga 1969
Originalupplaga 1945
Första upplaga i denna version 2002
Omarbetad utgåva
Tidigare utgiven i annan översättning
Tidigare utgiven i andra översättningar

Skönlitteratur - förkortad katalogisering

På skönlitteratur på svenska utgiven i Sverige görs en anmärkning som talar om när den första upplagan kom ut, motsvarande Btj:s förkortade katalogisering. Anmärkningen följer med i poster för senare upplagor. Som skönlitteratur räknas publikationer som i fält 008 får en skönlitterär kodning.

Undantag:

 • antologier och andra slags utgåvor av urval av författares skrifter. Detta gäller även urval av utländska författares skrifter som ej tidigare varit översatta till svenska
 • bearbetade utgåvor, utan angiven författare. (Gäller till exempel Muminböcker baserade på TV-serien utgivna av Bonnier Carlsen)
 • Disneyböcker och liknande böcker, ibland skapade utifrån filmer. Det gäller till exempel böcker om Wall-E och Barbie utgivna av Egmont Kärnan.
De vanligaste anmärkningarna

Originalupplaga 1999
Används för svenskspråkig skönlitteratur i original samt för finlandssvensk skönlitteratur vars originalupplaga utges samma år i Finland och Sverige. För finlandssvensk skönlitteratur vars originalupplaga tidigare utgetts i Finland anges i stället Originalupplaga i Finland 1999.

Första svenska upplaga 1999
Används för till svenska översatt skönlitteratur

"Falska" 1. uppl. av facklitteratur, se ovan.

Sammanslagna anmärkningar (skönlitteratur)

Anmärkningen om första upplagan/första versionen kan behöva kombineras med en anmärkning om bibliografisk historik. Sådana hopbakade sammanslagna anmärkningar följer med i poster för senare upplagor.

Samlingsverk utan samlingstitel

Konstruera anmärkningen enligt modellen:

Originalupplagor 1995 och 1996. Första upplaga i denna version 2002

020 #a 9146201505
100 1 #a Lärn, Viveca, #d 1944-
245 1 0 #a Så länge solrosorna blommar ; #b Den blå vänthallen / #c Viveca Lärn
260 #a Stockholm : #b Wahlström & Widstrand, #c 2002
500 #a Originalupplagor 1995 och 1996. Första upplaga i denna version 2002
700 1 2 a Lärn, Viveca, #d 1944-. #t Den blå vänthallen

 
Klamra inte in någon upplageuppgift i fält 250 på första samlingsutgåvan.

Samlingsverk med samlingstitel

Konstruera anmärkningen enligt modellen:

Originalupplagor 1990, 1995 och 2001. Första upplaga med denna samlingstitel 2002

020 #a 9129653061
100 1 #a Lindgren, Astrid, #d 1907-2002
245 1 0 #a Allt om Karlsson på taket / #c av Astrid Lindgren ; med illustrationer av Ilon Wikland
250 #a [Ny utg.]
260 #a Stockholm : #b Rabén & Sjögren, #c 2000
500 #a Originalupplagor 1955, 1962 och 1968. Första upplaga med denna samlingstitel 1972
505 0 #a Lillebror och Karlsson på taket -- Karlsson på taket flyger igen -- Karlsson på taket smyger igen
700 1 2 #a Lindgren, Astrid, #d 1907-2002. #t Lillebror och Karlsson på taket
700 1 2 #a Lindgren, Astrid, #d 1907-2002. #t Karlsson på taket flyger igen
700 1 2 #a Lindgren, Astrid, #d 1907-2002. #t Karlsson på taket smyger igen


Klamra inte in någon upplageuppgift i fält 250 på första samlingsutgåvan. 

 

Första svenska upplaga i 2 vol.

Konstruera anmärkningen enligt modellen:

Första svenska upplaga 1996 i 2 vol. Första upplaga i denna version 2002


Första svenska upplaga i 2 vol., med samma titel: Georgia d. 1 och d. 2:

020 #a 9177119681
240 1 0 #a Georgia. #l Svenska
245 1 0 #a Georgia / #c Leslie Pearse
260 #a Malmö : #b Richter, #c 2002
500 #a Första svenska upplaga 1996 i 2 vol. Första upplaga i denna version 2002


Klamra inte in någon upplageuppgift i fält 250 på första utgåvan i 1 vol.

Första svenska upplaga i 1 vol.

Konstruera anmärkningen enligt modellen:

Första svenska upplaga 2002 i 1 vol. (d. 1-2). Första upplaga i denna version 2002

020 #a 9171339221
245 1 0 #a Nionde grottan. #n D. 2 / #c Jean M. Auel ; översättning: Tove Janson Borglund
260 #a Malmö : #b Bra böcker, #c 2002
300 #a [6] s., s. 379-760
500 #a Första svenska upplaga 2002 i 1 vol. (d. 1-2). Första upplaga i denna version 2002

 
Klamra inte in någon upplageuppgift i fält 250 på första utgåvan i 2 vol.

Inte alla delar utgivna i separata volymer

Konstruera anmärkningen enligt modellen:

Första svenska upplagor 1948, 1972, 1972 och 2003. Första upplaga med denna samlingstitel 2003. - Sagan om Herr Räv ej utgiven i separat vol.


Upprepa årtalen för samma utgivningsår.

Klamra inte in någon upplageuppgift i fält 250 på första samlingsutgåvan.

Titeländring

Vid titeländring (av oreviderad utgåva av samma verk) måste man göra en auktoritetspost där samtliga titelvarianter anges. Se även Auktoritetsarbete - Uniforma titlar.

Konstruera anmärkningen enligt modellen:

Originalupplaga 1993 med titeln: Någon som kallar sig jag älskar dig. Första upplaga i denna version 2002

020 #a 9129648130
245 1 0 #a Din, din, din Amanda / #c Annika Holm
250 #a 2. uppl.
260 #a Stockholm : #b Rabén & Sjögren, #c 2002
500 #a Originalupplaga 1993 med titeln: Någon som kallar sig jag älskar dig. Första upplaga i denna version 2002

 

Klamra in [Ny utg.] i fält 250 vid titeländring om publikationen saknar upplageuppgift.

Det är ovanligt att skönlitterära verk utges i reviderad utgåva med ny titel på originalspråk. I sådana fall gör man ett icke-analytiskt biuppslag på föregående uniform titel i fält 700/730 första gången den reviderade utgåvan utkommer. 500-anmärkningen konstrueras enligt modellen ovan och upprepas i varje ny utgåva av den reviderade utgåvan.  Ingen auktoritetspost görs, se Reviderad utgåva med ny titel i fält 240.

Titeländring och ny översättning

Konstruera anmärkningen enligt modellerna:

 • Två olika översättningstitlar (först Drabbad av kärleken, denna utgåva med titeln Havets viskningar):
  Första svenska upplaga 1991 med titeln: Drabbad av kärleken. Första upplaga i denna översättning 2011
 • Två olika översättningstitlar (först Balladen om fängelset i Reading, sedan Readingballaden, denna utgåva med den återtagna första titeln Balladen om fängelset i Reading):
  Första svenska upplaga 1907. Första upplaga i denna översättning 2002. - Även utgiven med titeln: Readingballaden
 • Tre olika översättningstitlar (först Blåst, sedan Stormvindar, denna utgåva med titeln Svindlande höjder):
  Första svenska upplaga 1927 med titeln: Blåst. Första upplaga i denna översättning 1993. - Även utgiven med titeln: Stormvindar
020 #a 9100577952
245 1 0 #a Svindlande höjder / #c Emily Brontë ; översättning av Birgit Edlund
250 # [Ny utg.] / #b efterskrift av Sigrid Combüchen
260 #a Stockholm : #b Bonnier, #c 2002
500 #a Första svenska upplaga 1927 med titeln: Blåst. Första upplaga i denna översättning 1993. - Även utgiven med titeln: Stormvindar

 
Klamra inte in någon upplageuppgift i fält 250 på första utgåvan i ny översättning. (Exemplet ovan är en ny utgåva av 1993 års utgåva.)

Titeländring och annan illustratör

Konstruera anmärkningen enligt modellen:

Originalupplaga 1957 med annan illustratör och med titeln: Pelle Svanslös och julklappstjuvarna. Första upplaga i denna version 2002

020 #a 9163824035
245 1 0 #a Pelle Svanslös räddar julen / #c text: Gösta Knutsson ; bild: Harald Sonesson
260 #a Stockholm : #b Bonnier Carlsen, #c 2002
500 #a Originalupplaga 1957 med annan illustratör och med titeln: Pelle Svanslös och julklappstjuvarna. Första upplaga i denna version 2002

 
Klamra inte in någon upplageuppgift i fält 250 på första utgåvan med ny illustratör.

Illustratör / illustrationer
Annan illustratör

Konstruera anmärkningen enligt modellen:

Första svenska upplaga 1976 med annan illustratör. Första upplaga i denna version 2003

020 #a 9129659795
245 0 0 #a Burkpojken / #c Christine Nöstlinger ; översättning: Karin Nyman ; bilder: Maria Thore
260 #a Stockholm : #b Rabén & Sjögren, #c 2003
500 #a Första svenska upplaga 1976 med annan illustratör. Första upplaga i denna version 2003

 
Klamra inte in någon upplageuppgift i fält 250 på första utgåvan med ny illustratör.

Andra illustrationer

Konstruera anmärkningen enligt modellen:

Originalupplaga 1985 med andra illustrationer. Första upplaga i denna version 2004

020 #a 9129654009
245 1 0 #a Sune börjar tvåan / #c Sören Olsson och Anders Jacobsson ; [illustrationer: Sören Olsson & Lovisa Lesse]
250 #a 2. uppl.
260 #a Stockholm : #b Rabén & Sjögren, #c 2004
500 #a Originalupplaga 1985 med andra illustrationer. Första upplaga i denna version 2004

 
Klamra inte in någon upplageuppgift i fält 250 på första utgåvan med nya illustrationer.

Samma illustrationer men nu i färg

(Gäller när samma illustrationer tidigare var svart-vita men nu är i färg)
Konstruera anmärkningen enligt modellen:

Originalupplaga 1973. Första upplaga med färgillustrationer 2012

020 #a 9789187057038
245 1 0 #a Felix och tidsmaskinen / #c Jan Lööf ; [färgläggning: Alf Steinsvik och Jan Lööf]
250 #a 1. uppl.
260 #a Stockholm : #b Kartago, #c 2012
500 #a Originalupplaga 1973. Första upplaga med färgillustrationer 2012

Klamra inte in någon upplageuppgift i fält 250 på första utgåvan med färgillustrationer.
Ny översättning

Konstruera anmärkningen enligt modellen:

Första svenska upplaga 1945. Första upplaga i denna översättning 2002

Klamra inte in någon upplageuppgift i fält 250 på första utgåvan i ny översättning.

Ny illustratör och ny översättning

Konstruera anmärkningen enligt modellerna:

Första svenska upplaga 1930-1931 med annan illustratör och i annan översättning. Första upplaga i denna version 2006

Första svenska upplaga 1948 utan illustrationer och i annan översättning. Första upplaga i denna version 1986


Klamra inte in någon upplageuppgift i fält 250 på första utgåvan med ny illustratör och i ny översättning.

10. Tryckningar och oförändrade upplagor

Normalt gör man inte någon anmärkning om tryckningar i den bibliografiska posten.

Läs mer om Nytryck och delupplagor.

Tryckningar med avvikelser

Tryckningar som har smärre avvikelser jämfört med den ursprungliga utgåvan kan vid behov redovisas i den bibliografiska posten.

Ändrad paginering

Lägg till sidantalet, föregånget av punkt, i de fall då en tryckning har annat antal sidor och förändringen beror på omdisponering av samma text eller tillkomna/borttagna annonser:

500 #a 3. tr., 2009. 79 s.
Anmärkning till tryckning

Använd anmärkning för uppgift som tillkommit. Utforma anmärkningen på samma sätt som en vanlig 500-anmärkning och lägg den efter tryckuppgiften, föregången av punkt:

500 #a 9. tr., 2009. Rygg: "Mer att läsa"
Tryckning som benämns upplaga

När upplagan är en ny oförändrad tryckning med samma ISBN, lägg uppgiften i fält 500 (för att förhindra att dubblettposter uppstår i basen)

500 #a 5. uppl., 2007

11. Utgivning, distribution etc.

(KRS 2.7B9)

Bokklubb

Ange bokklubb endast om den står i klartext i boken. Lägg till en förklaring inom parentes om det inte framgår av namnet att det är en bokklubb.
Ange bokklubbar som utgivare i fält 260 endast om de är framhävda som utgivare och då tillsammans med den egentliga utgivaren. Bokklubbar som är eget förlag anges endast i fält 260.

Bokklubben Medlemsboken
Girl:it (bokklubb)
Pollux (bokklubb)

Lösbladspublikation

(KRS 1.4F8 tillägg KKS-meddelanden ; 1999:1/2). Använd om möjligt publikationens fras om ändringsblad i fält 500.

000 bibliografisk nivå i : integrerande resurs
008  c19989999 typ l : lösbladssystem m m se LIBRIS formathandbok
020 #a 9139001911 (i ringpärm)
245 1 0 #a Sekretesslagen : #b en kommentar
260 #a Stockholm : #b Norstedts juridik, #c 1998-
300 #a 1 vol. (lösbl.) ; #c 25 cm
500 #a Supplement med ändringsblad utkommer fortlöpande

Återtagen utgåva

För böcker som dragits in.

500 #a Återtagen utgåva             

Jämför 588-anmärkningen Återtagen diss. för doktorsavhandling som istället ges ut som vanlig bok.

     

12. Fysisk beskrivning

(KRS 2.7B10)

Bilaga/or i ficka
CD infogad i pärmen [Kan kompletteras med anmärkning i fält 588: CDn infogad i pärmens framsida som del av en illustration]
CD-ROM i ficka
Diskett i ficka
Dragspelsbok [bok som är vikt som ett dragspel]
Flipback-bok [bok i litet format med texten tryckt på tvären, där en sida går över hela uppslaget]
Formskuren
Fraktur
Helt i textil
Helt i plastmaterial
Illustrationerna utgörs av inklistrade bilder
Karta/or i ficka
Med 4 vykort
Med brev i ficka
Med byggmodell
Med docka
Med föremål i fickor
Med hologram
Med klocka
Med ljudknapp
Med ljudrutor
Med ljud- och ljusknapp
Med luckor att öppna
Med melodirutor
Med miniklaviatur
Med mjuk docka
Med mjukdjur
Med pipdjur
Med skjutbara bilder
Med taktila illustrationer
Med titthål
Med träprover i låda [konstruktionen används för publikation med tillbehör, som ligger i en låda eller annan förpackning, och där publikation och låda har samma ISBN. Läs även i fält 020 om val av term för att beskriva förpackning]
Med utfällbara figurer
Med uttagbar figur
Med vridskivor
Miniatyrbok
Planschblad i ficka
Plastlaminerad
Stor stil
Tête-bêche-bok
Transparenta illustrationer
Tvillingband [två böcker som bundits var för sig men i en gemensam pärm]
Utan omslag
(Vikbok - termen används ej fr.o.m. 2013. I tillämpliga fall: se Dragspelsbok)

Om ISBN saknas i publikationen läggs anmärkning om bandtyp i fält 500 i stället för i fält 020. Skriv ut orden i fält 500:
I ringpärm
Inbunden
Spiralbunden
Spiralhäftad

13. Bilagor och supplement

(KRS 1.7B11)

För bilagor till monografier som får en separat katalogpost se Flerbandsverk - Bihang till mongrafier.

För bilagor till tidskrifter som får en separat katalogpost se fält 772.

Arbetsbok, med titeln: Din bok, i ficka
CD-ROM (tabellsamling) i ficka
Bilagan utgörs av sammanfattning på svenska
Bilagan utgörs av spikblad och sammanfattning på svenska med titeln: Utveckling av teknik för kontrastmedelsförstärkt angiografi med magnetkamera

Härtill kompletterande material på Internet (aktiveringskod krävs) [Lägg ej till fält 856]
Härtill kompletterande material på Internet [Lägg eventuellt till fält 856]

14. Serie

(KRS 2.7B12)

Ersätter: Allmänna råd / Riksförsäkringsverket ; 1988:15
Ersätter tidigare nr xx i serien

15. Serie/fortsättningsarbete - skönlitteratur

För skönlitterära fortsättningsarbeten, kan en anmärkning läggas om vilka delar som ingår i sviten. I förekommande fall anges då även läsordning.

Information om fortsättningsarbeten kan läggas in av bibliotek som har behov av uppgiften. Informationen ingår inte i KB-praxis (dvs sigel NB och S).

500     #a Serie/fortsättningsarbete: 1. Cirkeln -- 2. Eld -- 3. Nyckeln

Lägg till anmärkningen för varje del av fortsättningsarbetet, och uppdatera alla tidigare delar när en ny del katalogiseras. De bibliotek som behöver uppgiften ansvarar för att lägga in informationen i samtliga delar.

16. Akademisk avhandling

(KRS 2.7B13)

Se även Akademisk avhandling.

Härtill 5 uppsatser
Härtill 8 uppsatser och 3 appendix
Postumt utgiven diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2001
Utgör diss. tillsammans med författarens: ...
Utgör diss. tillsammans med författarens licentiatavhandling: ...
Utgör del av diss. med titeln: ...

17. Andra utföranden

(KRS 2.7B16)

Ingen anmärkning om utgivning i andra medier (till exempel CD-ROM, e-bok).

Se fält 776.

18. Faksimil

(KRS 1.7B22 Sammanslagna anmärkningar avseende original)

Faksimil av: 1. uppl. Christianstad : tr. Schmidt & comp., 1853
Faksimil av: 1. uppl. Växjö : Quidings bokh. i distr., 1923, under pseudonymen Ville i Momåla
Faksimil av: Ny utg. Stockholm : Bonnier, 1957
Faksimil i 450 numrerade ex. av: 1. uppl. Stockholm : Samson & Wallin, 1881 (Bibliotek för hälsovård ; 1)
Faksimil av handskrivet manuskript
Faksimil av maskinskrivet manuskript
Faksimil från mikrofilm Exempel på UMI-dissar, se Akademisk avhandling.

Vid bedömning om en publikation är en faksimil följ NE:s definition: "En faksimilupplaga av en bok ska överensstämma så väl som möjligt med originalet även vad gäller format och papperskaraktär".

Faksimil av kommenterade eller redigerade utgåvor

Koppla i fält 500 ihop en faksimilutgåva med den utgåva den är ett faksimil av.

Bortse från förord eller efterord som tillkommit i en faksimilutgåva om huvudtexten inte har ändrats.

Originalutgåva 1749, reviderad utgåva 1959 och faksimilutgåva av 1959 års utgåva 1999. Faksimilutgåvan från 1999 kopplas i 500-anmärkningen ihop med 1959 års utgåva:

020 #a 9146175172
008 #r19991959
245 1 0 #a Carl Linnæi Skånska resa : #b på höga överhetens befallning förrättad år 1749 ... / #c redigerad av Carl-Otto von Sydow ; illustrerad av Gunnar Brusewitz
260 #a Stockholm : #b Wahlström & Widstrand, #c 1999
500 #a Faksimil av: Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1959

 

Fortlöpande resurser

Allmän anmärkning

Beskrivningen grundad på 1995:2 (om första numret/numren saknas vid katalogiseringstillfället) Se KRS 12.7B23
Editioner finns
Fortsätter på Internet
Vissa nummer saknar undertitel

Anmärkning om bilagor

Bilagor som inte får egen post i LIBRIS anges i en 500-anmärkning och pregnanta bilagetitlar får dessutom biuppslag i fält 740:

#a Härtill CD-ROM
#a Härtill videokassett
#a Härtill DVD
#a Varje nummer med bilaga: TV-tidningen
#a Vissa nummer med bilaga: Remissyttranden från Advokatsamfundet
#a 2003:3 med bilaga: Vårmodenytt
#a Bilagor av varierande slag
#a Bilagor av varierande slag under hela utgivningstiden
#a Bilagor av varierande slag under hela utgivningstiden, t.ex. lösa planschblad ifärg, Husmoderns lilla hjälpreda, Husmoderns idéserie, Husmoderns praktiska häfte, Husmoderns matbilaga
#a 2000 med specialnummer: Guide Stockholm modevecka
#a Specialnummer utkommer, t.ex. Fotoskolan
#a Vissa nummer med pocketbok som bilaga

Allt som inte ingår i den ordinarie numreringen behandlas i fält 500 som bilagor, till exempel specialnummer. Anmärkning om jubileumsnummer och annat som ingår i ordinarie numrering läggs i fält 505 8/-.

Bilagor som uppfyller gängse kriterier för periodika- eller monografikatalogisering får egen post i LIBRIS och länkas i fält 770 och fält 772. Anmärkning i fält 500 görs vid behov. 

Senast uppdaterad: 2018-02-09
Innehållsansvar: Katalogsupport, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Funktions- och relationskoder