E-plikt

I enlighet med Lag (SFS) 2012:492 ska pliktexemplar av elektroniskt material levereras till KB inom tre månader efter publicering. Leveranserna åtföljs av metadata som automatiskt omvandlas till bibliografiska poster i LIBRIS. Dessa LIBRIS-poster samverkar på en teknisk nivå med inflödet av dokumentleveranser och kännetecknas av att de har ett fält 042#9 EPLK och normalt även termer (i fält 655) enligt MARC Genre Term List. Dessutom genereras ett särskilt KB-bestånd för sigel APIS.

Metadata från samma leveranskanal (det kan finnas en eller flera kanal/er för samma leverantör) hålls samman via tekniskt-administrativa s.k. kanalposter utmärkta med ett 245#h [channel record]. Dessa kanalposter undertrycks i LIBRIS webbsök och hanteras helt och hållet maskinellt.

De egentliga e-pliktsposterna kan sägas bestå av två kategorier:

  1. Poster för bland annat myndighetspublikationer, kommersiellt utgivna e-böcker, avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer. Även andra elektroniskt publicerade dokument (t.ex. e-ljudböcker) kan förekomma.
  2. Poster uppmärkta med fält 599#a SUPPRESSRECORD. Denna kategori utgör majoriteten av alla e-pliktsposter och avser normalt tidnings-/tidskriftsartiklar, men även t.ex. bild- och ljudfiler som ingår i andra dokument/publikationer förekommer. Dessa poster undertrycks i LIBRIS webbsök intill dess att det finns ett publikt gränssnitt som kan hantera den stora mängden poster utan att förorsaka brus vid sökningar.

Dessa två kategorier kan vara mer eller mindre utförliga beroende på leveranssätt och leverantörens ambitionsnivå. Statistiska centralbyrån (SCB) levererar t.ex. mycket fullständig metadata av hög kvalitet.

Generella anvisningar

Generellt gäller att de poster som är uppmärkta med 042#9 EPLK och/eller har ett bestånd för sigel APIS kan användas av LIBRIS-bibliotek, dvs man kan lägga till bestånd för bibliotekets sigel (undvik att skapa dubblettposter!).

  • Däremot får e-pliktsposter aldrig tas bort manuellt
  • Inte heller får de s.k. kanalposterna (245#h [channel record]) ändras eller på annat sätt åtgärdas manuellt.

Dubbletter kan förekomma, i synnerhet för e-böcker och e-ljudböcker som även importeras maskinellt från Elib och Publit. Sådana dubblettfall ska rapporteras till Katalogsupport för kännedom och åtgärd.

I övrigt gäller – med vissa undantag (se nedan) – samma regler som för andra LIBRIS-poster. Det är alltså tillåtet att komplettera och uppgradera en e-pliktspost, t.ex. med auktoriserade namnformer, klassifikation och ämnesord. Titeluppgift får vid behov också rättas.

Undantag
Följande fält/uppgifter ska ligga kvar oförändrade:

  • identifikatorer (02X),
  • rättighetsinformation (”gratis” / ”restricted”) (506),
  • licens- och rättighetsmetadata (540)
  • genre enligt MARC Genre Term List (655).
  • länkfält (770-787), och normalt även
  • URI (856)

Eventuella felaktigheter i dessa undantagsfält ska rapporteras till Katalogsupport för kännedom och åtgärd (se dock vad som sägs om URI nedan).

Anmärkning: Vissa e-pliktsposter kan sakna 042#9 EPLK. Det gäller fall där det redan finns en LIBRIS-post som matchar mot den automatiskt skapade e-pliktsposten. Dessa poster får KB-bestånd för sigel APIS och kan skiljas från maskinellt inmatchade digitaliserade poster genom att de saknar 042#9 DIGI.

URI (856)

Uppenbart felaktiga URI:er som förekommer i de 856-fält som saknar anmärkningsuppgift (#z) får rättas utan att det behöver meddelas. Det är också tillåtet att vid behov komplettera med ytterligare 856-fält.

Anmärkning: 856-fältet har i äldre e-pliktsposter med fält 506#a restricted en andraindikator ”0”, vilket är felaktigt eftersom det i allmänhet pekar på en hemsida eller motsvarande. Sådana felaktiga indikatorer får rättas (till "2") utan uppföljande meddelande.

SUPPRESSRECORD (599)

De artikelposter med mera som innehåller 599#a SUPPRESSRECORD är också försedda med en MARC Genre Term (655) ”Article” eller ”Issue”.

De bibliotek som så önskar kan lägga bestånd på och komplettera även dessa e-pliktsposter enligt de generella anvisningarna ovan.

Man bör då tänka på att ta bort fält 599#a SUPPRESSRECORD, annars kommer posterna aldrig över till LIBRIS webbsök eller bibliotekets lokala system.

Anmärkning: Äldre e-pliktsposter med MARC Genre Term (655) ”Article” kan vara felaktigt formaterade som monografier. De bör så fall bör göras om till bidragsposter, dvs bibliografisk nivå i postetiketten (LDR/07) ändras till ”a” och posten kompletteras med länk till värdpublikationen (773) om sådan saknas. I de fall ett 773-fält redan finns behöver det normalt förses med värdpublikationens titel i #t).

Exempel

Myndighetspublikation (enligt kategori 1)

024 7 #a f021904d2496756498b805b586ce9127 #2 kbse-mimer
024 7 #a  f021904d2496756498b805b586ce9127 #2 kbse-mimer
024 8 #a http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2015/10/anlaggningsbesked-for-biodrivmedel/
040 #a S
041 0 #a swe
042 #9 EPLK
245 1 0 #a Anläggningsbesked för biodrivmedel #h [Elektronisk resurs]
260 #c 2015-10-01T15:16:32+02:00
506 #a gratis
520 #a Europeiska kommissionen har förlängt godkännandet av den svenska stödordningen för nedsättning av energi- och koldioxidskatt för biodrivmedel till och med den 31 december 2015.
655 7 #a government publication #2 marcgt
772 1 8 #a channel record #w 14731912
856 4 0 #u http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2015/10/anlaggningsbesked-for-biodrivmedel/

 

Tidningsartikel (SUPPRESSRECORD enligt kategori 2)

024 7 #a 982e236738d6f860db29b8691ab7c4f4 #2 kbse-mimer
024 8 #a http://www.hd.se/nyheter/sverige/2015/10/01/ny-svensk-bat-ska-radda-liv-pa-havet/
040 #a S
041 0 #a swe
042 #9 EPLK
245 1 0 #a Ny svensk båt ska rädda liv på havet #h [Elektronisk resurs]
260 #c 2015-10-01T20:16:04+02:00
506 #a gratis
599 #a SUPPRESSRECORD
655 7 #a article #2 marcgt
772 1 8 #a channel record #w 17805000
773 0 #w 12301209
856 4 0 #u http://www.hd.se/nyheter/sverige/2015/10/01/ny-svensk-bat-ska-radda-liv-pa-havet/

 

Kanalpost (ska ligga kvar oförändrad)

024 7 #a http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/Templates/StatisktInnehall/eplikt.xml?subtype=xml #2 uri
040 #a S
041 0 #a swe
042 #9 EPLK
245 1 0 #a Försäkringskassan #h [channel record]
599 #a SUPPRESSRECORD
655 7 #a government publication #2 marcgt
856 4 2 #u http://id.kb.se/organisations/SE2021005521 #z supplier
856 4 2 #u http://id.kb.se/organisations/SE2021005521 #z publisher
856 4 2 #u http://www.forsakringskassan.se #z web site
856 4 2 #u http://www.kb.se/namespace/digark/submissionagreement/31-KB510-2014 #z SUBMISSIONAGREEMENT

 

Senast uppdaterad: 2016-02-22
Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

KB:s webbplats om e-plikt

LIBRIS Användargrupp katalogisering

 Minnesanteckningar 20140603 (punkt 3)
 Minnesanteckningar 20150410 (punkt 3)