Digitaliseringar

Två katalogposter bör normalt upprättas för de verk ur LIBRIS-bibliotekens samlingar som blir föremål för digitalisering, en för originalversionen och en för den digitaliserade versionen. Denna rekommendation (tvåpostmodellen) ansluter till normalmodellen för behandling av elektroniska resurser. Modellen underlättar även postutbyte, såväl inom LIBRIS-kollektivet som internationellt.

Generellt gäller att katalogpost över (den tryckta) originalmanifestationen betraktas som den primära, och skall ligga till grund för den katalogpost som upprättas över den digitaliserade manifestationen. De uppgifter som är specifika för den digitaliserade manifestationen anges huvudsakligen i anmärkningsfält, medan beskrivning och sökelement i övrigt följer originalets katalogpost. Detta är i enlighet med den internationella praxis som har etablerats för digitaliserade böcker som ingår i avtalsbundna e-bokspaket (t.ex. Ebrary) 

Det bör också framhållas att rekommendationerna ansluter till 2004 års version av AACR, kap. 9, inte till motsvarande kapitel i nuvarande upplaga av KRS.

Denna tvåpostmodell kan tillämpas på allt material som digitaliseras lokalt av LIBRISbiblioteken. För digitaliserade tidskriftsartiklar, bildsamlingar och liknande kan det dock vara mer praktiskt att i stället placera digitaliseringsflagga (042‡9 DIGI) och 856-länk (med ind 2 = ”1”) i katalogpost för originalversionen – dvs att inte upprätta någon egen katalogpost för den digitaliserade versionen.

Vid katalogisering bör steg A-D nedan iakttas:

A. Uppgradera befintlig post för originalmanifestationen

Välj den katalogpost, som avser den manifestation (utgåva) som skall digitaliseras. Kontrollera beskrivning och sökelement, och uppgradera vid behov. Saknas katalogpost för denna manifestation gör en ny enligt gällande regler.

B. Skapa en ny katalogpost för den digitaliserade manifestationen

Enklast är att göra en kopia (Copy Record) av originalposten, och låta denna ligga till grund för den nya katalogposten. Gör följande tillägg/ändringar/borttag i kopian:

 • Lägg till ett fält 007 : cr (= elektronisk resurs för fjärråtkomst).
  Fält 007 för elektroniska resurser är förinställt med dessa värden i Voyager.
 • Ändra formkod i 008 till o (= onlineutgåva).
  - 008/23 för monografiska, fortlöpande, blandade och musikaliska resurser.
  - 008/29 för kartografiska och grafiska resurser.
 • Flytta eventuella ISSN, ISBN och andra identifikatorer till delfält 020‡z (ISBN), 022‡z (ISSN) resp. 024‡z (annan identifikator), och lägg till ett parentetiskt tillägg ”(Print)”.
  ISBN, ISSN och andra identifikatorer avser originalversionen. Sannolikt är det dock sällsynt att sådant material blir föremål för digitalisering.
 • Ta bort eventuella fält 035.
  Fält 035 avser endast originalposten, och indikerar att den antingen har importerats från extern källa, eller att den har konverterats från ett ursprungligt LIBRISIII-format.
 • Lägg till egen sigel i fält 040 __ ‡a.
  Eventuella befintliga uppgifter i fält 040 tas bort, eftersom de enbart avser originalversionen.
 • Lägg till ett fält 042 __ ‡9 DIGI
  Digitaliseringsflagga för att entydigt kunna synliggöra och avgränsa den delmängd av LIBRIS-bibliotekens samlingar som har digitaliserats. Eventuella befintliga delfält 042‡9 NB tas bort (avser endast originalversionen). Övrig information i fält 042 kan kvarligga oförändrad. 
 • Komplettera fält 245 med ett delfält ‡h [Elektronisk resurs].
  Uppgiften placeras omedelbart efter delfält 245‡a, eller om sådana finns efter sista ‡n
  eller ‡p. Observera att interpunktion kan behöva korrigeras.
 • Lägg till ett fält 533 med reproduktionsanmärkning om den
  digitaliserade manifestationen [valfritt tillägg].
  Ett eventuellt fält 533 bör minst innehålla:
  533 __ ‡a <typ av reproduktion>. ‡b <digitaliseringsort> : ‡c <digitaliseringsinstans>, ‡d <digitaliseringsår>
  Om så önskas tillägges ett ‡e med kompletterande digitaliseringsinformation.
 • Lägg till ett fält 776 (= länk till originalversionen).
  Fält 776 bör minst innehålla (se även Formathandboken, länkfält 760-787):
  776 08 ‡i Originalversion: ‡a <länkmålets ev. huvuduppslag (1XX)> ‡t <länkmålets nyckeltitel (222) eller titel (245, minst delfälten ‡a, ‡n och ‡p)> ‡d <länkmålets utgivningsår (260‡c)> ‡x/‡z <länkmålets ev. ISBN/ISSN> ‡w <länkmålets BibID>
 • Lägg till ett eller flera fält 856 med URL/URN till det digitaliserade verket.
  I normalfallet bör det räcka med ett 856-fält som leder direkt till det digitaliserade verket (fulltextlänk). Som sådan jämställs även länkar som går via en mellansida med beskrivning av det digitaliserade verket.
  Sådant 856-fält bör utformas (se även Formathandboken, fält 856):
  - URL: 856 40 ‡u http://...
  - URN: 856 40 ‡u http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se.. ‡u urn:nbn:se…
  URN:NBN föredras. Se KB:s hemsida, http://www.kb.se/ISBN-Sverige/urnnbn/, för information.
  Observera andraindikatorn. ”0” innebär att länken avser den version som beskrivs i katalogposten.
  Lägg till en förtydligande anmärkning (delfält ‡y eller ‡z) om vart fulltextlänken leder.
  856 4 0 ‡u http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kb:repos-265 ‡u urn:nbn:se:kb:repos-265 ‡z Fritt tillgänglig via Kungl. biblioteket
  856 4 0 ‡u
  http://www.stockholmskallan.se/index.php?sokning=2&action=visaPost&countPlace=1100&mediaId=
  9586 ‡y Fritt tillgänglig via Stockholmskällan

För bibliotek som så önskar kan KB/LIBRIS bistå med att ytterligare lyfta fram de digitaliserade samlingarna i LIBRIS webbsök. Det kan t.ex. gälla att visa upp bilder eller beskrivningar av det digitaliserade verket, eller att länka till en projektsida över digitaliserade samlingar. I sådana fall behöver 856-fältet/n förses med kompletterande DIGI-koder i delfält ‡x, se Uppmärkning av 856-länkar till lokalt digitaliserat material. Tekniska anvisningar.

Övrig information kan kvarligga oförändrad, dvs den nya katalogposten kommer att överensstämma med de uppgifter som finns i originalposten.

C. Beståndspost och motlänk (fält 776) i originalposten

Lägg till beståndspost för den digitaliserade manifestationen. Innehållet i denna utformas enligt respektive biblioteks lokala behov.

Rekommendation: Förse originalposten med en motlänk (fält 776 med inledande delfält ‡i Digitaliserad version:). Åtgärden underlättar smidig navigering mellan de båda katalogposterna.

D. Flera digitaliseringar av samma verk

I normalfallet skapas ny katalogpost för varje digitaliserad originalmanifestation (utgåva). Samma katalogpost kan alltså användas om det bedöms vara befogat att digitalisera ett annat exemplar av en – av det egna biblioteket eller av andra bibliotek – digitaliserad manifestation. Komplettera i sådana fall katalogposten med ett (flera) kompletterande 856-fält, och om så önskas även nytt 533- fält. Förse det/de kompletterande 856-fältet/n med särskiljande anmärkning i delfält ‡y eller ‡z (se exempel under steg B, fält 856, ovan).

Om det blir aktuellt att digitalisera en annan originalmanifestation (utgåva) av ett redan digitaliserat verk, gör en ny katalogpost enligt ovan.

Några exempel

 

Senast uppdaterad: 2017-05-10
Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se