Äldre tryck


Beståndspost

Allmänna anvisningar

Varje bibliotek bestämmer själva hur de vill utforma sina beståndsposter. Nedan följer några exempel på hur man kan formulera lokal information i fälten 561-563, 700, 710 och 852.

Allmänna anvisningar - SB17-poster

Om KB saknade ett exemplar av ett visst tryck eller bara hade ett defekt exemplar, använde man sig av andra biblioteks exemplar. Man angav sigel för det bibliotek som ägde exemplaret i delfält 852 #c: 

852 #b SB17 #c U 

 

Privat ägo:

852 #b SB17 #c privat ägo/private collections 

561 Provenienshistorik och ägarförhållanden

Allmänna anvisningar

Proveniens är en viktig bokhistorisk uppgift som bör anges men det kan vara svårt att uttyda otydliga signaturer. Huvudprincipen är att man nöjer sig med en anmärkning om vad som troligtvis står i trycket.

Inled inte anmärkningen med Proveniens: som tidigare har använts.

Ange proveniensuppgifterna såsom de är angivna i trycket.

Exemplarspecifik proveniensuppgift (person- och institutionsnamn) i normaliserad form kan numera anges i beståndsposten, fält 700 och fält 710. Använd då funktionskoden fmo = tidigare ägare.

Tydliga proveniensuppgifter i trycket 

Hela namnet i trycket: 

561 #a Carl Gustaf Tessin

 

Delar av namnet i trycket. Om namnet är känt kan man ange fullständigt namn inom klammer:

561 #a Stämplat D[aniel] G[eorg] Nescher

 

Exlibris:

561 #a Nils Sandberg (exlibris)

 

Flera proveniensuppgifter. Skilj uppgifterna åt med semikolon:

561 #a Carolus de Mornay; G.C. Cederhielm; Christian Hammer 

 

561 #a Ulrik von Düben (exlibris); Vegeholm (lös kataloglapp från Vegeholms bibliotek)
 

Proveniensuppgift i ett av flera exemplar: 

561 #a Joh. Gust. Norstedt (var. b)

 

561 #a Christian Hammer (exlibris) (ex. b)

Otydliga proveniensuppgifter i trycket


Otydlig uppgift i trycket (frågetecken tillagt):

561 #a E? Gothovius 1649


Otydlig uppgift i trycket men sannolik ägare kan bestämmas (namnet anges inom klammer):

561 #a M.F. [=Melchior Falkenberg?] och Tamoc Caspipina: the assistant minister of Christ's church and Saint Peter's in Philadelphia in North America America.

 

562 Identifiering av exemplar eller version

Allmänna anvisningar

Här läggs uppgifter som hör till det/de exemplar man har till hands, till exempel handskrivna noteringar.

Det är ofta svårt att avgöra om vissa karaktäristika begränsar sig till det egna exemplaret eller om det gäller hela utgåvan, såvida man inte har alla eller många exemplar till hands eller har hjälp av fylliga bibliografier eller kataloger.

Egentligen borde avvikelser som rör alla eller många exemplar anges i fält 500 men eftersom man sällan har tillgång till så pass många exemplar att man kan avgöra det, är det bättre att använda fält 562. Se exempel på anmärkningar om varianter i fält 500, för det mesta skapade i samband med retrospektiva projekt. 

Man använder främst delfält 562 #a. Om man behöver precisera vilket exemplar som avses används även delfält 562 #b.

När man bedömer att man behöver redovisa exemplarets arkkollation bör denna uppgift ligga i fält 562.

562 #a Igenkänningstecken 

Primärkälla (uppgift om defekta exemplar kan även anges i fält 852): 

562 #a Titelblad saknas

 

Tomrum i trycket:

562 #a Datum ”19 Junii 1767” har fyllts i för hand på titelsidan

 

Små titelvarianter:

562 #a Annan stavning: Underrättelse ... miszwäxt-år ... ["misswäxt-år i den bibliografiska posten] 

 

Felstavningar (se även Felaktigheter i trycket, fält 245):

562 #a Annan stavning: The historie of Quintus Curtius

 

Titlar på det egna exemplarets bokband (ej originalband):

562 #a Ryggtitel: v. Beskow

 

Upphov:

562 #a Med 3 marginalanteckningar av Vagn Brøndegaard

 

Impressum:

562 #a Tryckåret på påklistrad etikett

 

Fysisk beskrivning: 

562 #a Bl. 1-4, 42, 84-86, 91-92, 96-97, 99-100, 109 och 116 saknas

 

300 #a 112 s. (s. 111-12 opag. annons) [i den bibliografiska posten]
562 #a Ingen annonssida [i beståndsposten]

 

300 #a 68 s., [1] rättelsebl. [i den bibliografiska posten]
562 #a Rättelseblad saknas [i beståndsposten]
 

562 #b Identifiering av exemplar

562 #a Med handkolorerade illustrationer #b var. b

 

562 #a Annan sättning #b var. b

 

563 Bokband

Allmänna anvisningar

Många bandtyper behöver inte beskrivas. Det gäller huvudsakligen bara om bokbandet är ett original. Det krävs djupa kunskaper för att alltid kunna avgöra om ett bokband är original och sedan kunna beskriva bokbandet på ett korrekt sätt.

Man kan inte kan förvänta sig att den genomsnittlige katalogisatören besitter dessa kunskaper så varje bibliotek bestämmer själva om man vill beskriva bokband och i så fall på vilken nivå. Uppgifter om senare gjorda bokband noteras i den egna beståndsposten.

KB kan vid behov använda Helena Strömquists formulär för beskrivning av bokband. Detta formulär är inte fritt tillgängligt och KB använder det restriktivt och endast enligt formuläret för enkel formell beskrivning.

Inled inte anmärkningen med Band: som tidigare har använts.  

Enkla bokbandsanmärkningar:

563 #a Sidenband

 

563 #a Samtida pergamentband

 

563 #a Stänkt skinnband, på pärmens framsida Tessins namnstämpel

 

563 #a Samtida kolligatband i papper med marmorerat överdragspapper, rödsprängda snitt

 

Bokbandsanmärkningar enligt Helena Strömquists formulär för enkel bokbandsbeskrivning: 

563 #a Brunt marmorerat helskinnband, rygg med 6 bind och guldtryckt dekor, blåmålat snitt

 

563 #a Brunt sprängt helskinnband, rygg med fyra bind, guldsnitt, obearbetade försätts., blindtryckt dekor, blindtryckta linjer

 

700 #4 Funktionskod 

Koden dte (=dedicerat till) används för handskrivna, exemplarspecifika dedikationer. (Tryckta dedikationer anges i den bibliografiska posten. Se exempel i fält 500).

Koden fmo (=tidigare ägare) anges i beståndsposter för auktoriserade proveniensuppgifter:

700 1 #a Pontén, Jonas Otto, #d 1813-1887 #4 fmo

710 #4 Funktionskod

Koden fmo (=tidigare ägare) anges i beståndsposter för auktoriserade proveniensuppgifter:

710 2 #a Svenska slöjdföreningen #4 fmo
 

Varianter

Varje bibliotek bestämmer själva hur man vill utforma sina beståndsposter. Nedan följer ett par exempel på hur KB hanterar titlar som vi har flera varianter av. Se även delfält 562 #b Identifiering av exemplar. 

KB har två exemplar av två varianter:

852 #b S #h 1700-1829 #j 82 B 25/1-2 (var. a) #t A-B
852 #b S #h 1700-1829 #j 82 B 26/1-2 (var. b) #t A-B

 

KB har tre varianter. Variant b har KB två exemplar av:

852 #b S #j 11 Ab (var. a)
852 #b S #h 1700-1829 #j 60 C Br. (var. b) #t A
852 #b S #j 11 Ab (var. b) #t B
852 #b S #h 1700-1829 #j 60 C (var. c)

 

 

  

Defekta exemplar

Det finns två alternativ när man ska ange defekta exemplar. Antingen anger dem i fält 562 eller i 852. KB använder det senare alternativet men bibliotek som tycker det är enklare att ange alla exemplarspecifika uppgifter i fält 562 kan göra så.

KB har två exemplar varav ett är defekt.

Exempel 1:

852

#b S #h 1700-1829 #j 73 Qa Br. #t A-B #z Ex. B saknar titelblad, preliminärer

 

Exempel 2: 

852

#b S #h 1700-1829 #j 73 Nbd Br. #t A-B #z Ex. B saknar [2], 16 s.

 

Exempel 3:
Om trycket är opaginerat är det ofta tydligare att ange arksigneringen.

852

#b S #h 1700-1829 #j 12 A Bonde-practica #z B7-8 saknas

 

Sammanbunden med

Kolligatband innehåller ofta ett stort antal titlar. Varje titel katalogiseras men själva boken kan ju bara ställas upp på ett ställe. Vid beställning på övriga titlar är det ofta nödvändigt för många bibliotek att ange sammanbunden med i beståndsposten:

Bibliografisk post:

245 1 0

#a Jern-buren; julklapp till Napoleon.

 

Beståndspost:

Jern-buren är sammanbunden med en bok av H. Clarke, den första titeln i boken:

852

#b S #h 1700-1829 #j 25 H Clarke #t B (utan omslag) #z Sammanbunden med: Clarke, H., Berättelse ...

 

Senast uppdaterad: 2015-11-10
Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se