Äldre tryck


Flerbandsverk

Allmänna anvisningar

För äldre tryck är flerpostmetodik den metod man väljer i första hand. Man skapar då en post för varje del. För enklare flerbandsverk kan enpostmodellen användas. Seriemetodik används ytterst sällan.

För nyutgivet material förordas enpostmodellen och seriemetodik. Flerpostmetodik ska bara användas i nödfall, när vare sig enpostmodell eller seriemetodik fungerar på ett bra sätt.

När man katalogiserar äldre tryck är en detaljerad beskrivning av titelsidorna  mycket viktig. Detsamma gäller den fysiska beskrivningen. Beskriver man ett flerbandsverk enligt enpostmodellen är risken stor att posten blir mycket omfångsrik och därmed oöverskådlig. Det gäller inte minst fälten 300 och 505.

Föreskrivna källor

Titelsidan för den lägst numrerade delen är föreskriven källa (ISBD 0.4.2.1). Om delarna inte är numrerade väljs den tidigast utgivna delens titelsida som föreskriven källa.

Citering - två modeller

MARC21-formatering - alla delfält används

Delfälten i fält 245 kan användas på samma sätt som för nyutgivet material om syntaxen inte bryts eller om ordningsföljden mellan olika uppgifter i trycket följer MARC21-formatets ordningsföljd. Läs mer om MARC21-formatering i fält 245.

Delbeteckningar i delfält 245 #n ska aldrig förkortas eftersom vi citerar trycket ordagrant. Man arabiserar därför inte heller delnumreringar.  

MARC21-formatering - endast delfält 245 #a används

När en delfältsformatering skulle göra alltför stort våld på syntaxen eller innebära att man behöver ändra ordningsföljden på titel- och upphovsuppgifterna i trycket, bör man lägga hela referenstiteln i delfält 245 #a såsom den är angiven i trycket. ISBD-interpunktion används inte. Läs mer om MARC21-formatering i fält 245.

Citering - SB17-poster

Flerbandsverk delades upp i huvud- och delposter. Man lade in övergripande information om flerbandsverket (volymer och utgivningstid) och delbeteckning i delfält 245 #a inom likhetstecken. Dessa uppgifter stod inte i trycket utan var tänkta att användas för en tryckt bibliografi:

245 1 0 #a Abderiternas historia af Wieland. Öfversättning. =1-3. 1799-1800=. =1= Första delen.

 

Mycket obetydliga skiljaktigheter i huvudtiteln mellan olika delar redovisades endast undantagsvis i titelcitatet utan oftast som en anmärkning.

När huvud- och deltitel är omöjliga att särskilja angavs huvudtiteln i förkortad och något normaliserad form och inom likhetstecken för att markera att citatet inte är korrekt. Titelns början citerades dock alltid exakt som den såg ut i trycket. Den korrekta huvudtiteln citerades sedan för varje del.

Vid överflyttning av SB17-projektets flerbandsverk från ett format till ett annat har automatgenererade uppgifter lagts till, till exempel Del.  Delbeteckningarna hamnade i delfält 245 #n. Dessa uppgifter behöver inte ändras:

245 1 0 #a Abderiternas historia af Wieland. Öfversättning. =1-3. 1799-1800=. #n [Del 1], #p Första delen.

 

Alla tryckår lades i delfält 260 #c. Numera läggs endast start- och slutår i 260 #c:

260 #a …, #c 1774 1780 1793 

 

Flerpostmetodik 

Några kom-ihåg:

000 Bibliografisk nivå

m: monografisk resurs 

008 Typ av utgivningsdatum

s: ett årtal

008 Årtal/Tid

Se exempel på osäkra årtal i formathandboken.

245 Titel och upphov

Se exempel i fält 245 när alla delfält (245 #a, #n och #p) kan användas.

Se exempel i fält 245 när endast delfält 245 #a används. 

Enpostmodellen

Enpostmodellen används till exempel:

I övriga fall används hellre flerpostmetodik

Några kom-ihåg:

000 Bibliografisk nivå:

m: monografisk resurs  

008 Typ av utgivningsdatum:

m: flera årtal
s: ett årtal (alla delar gavs ut samma år)

008 Årtal/Tid

Se exempel på osäkra årtal i formathandboken.

245 Titel och upphov

Ange titel och upphov i första hand från den lägst numrerade delen i fält 245, i andra hand den tidigast utgivna delen. Övriga titlar anges i fält 505.

Delnumrering som en del av titeln

Varje del har samma information på titelsidan, förutom delnumreringen. Sista delens delnumrering anges inom klammer:

245 1 0 #a Histoire philosophique et politique des établissemens & du commerce des Européens dans les deux Indes.. #n Tome premier. [-septieme.]
260 Utgivning, distribution etc.

Om tryckort eller tryckare varierar mellan delarna bör flerbandsmetodik användas i första hand. Enpostmodell kan övervägas för ovan nämnda typer av flerbandsverk.

Om enpostmodellen ändå används anges varierande tryckorter eller tryckare i delfält 505 #r, efter titel- och upphovsuppgifterna.

Om varierande impressumuppgifter är det enda som skiljer delarna åt kan man i stället ange dem i fält 500, eftersom titel och upphov inte redovisats i fält 505.

Tryckår för den första och sista delen anges i delfält 260 #c (ett av exemplen i ISBD 4.4.10.1):

260 #a … MDXII-MDXXIIII, #c 1513-1524

 

300 Fysisk beskrivning

Gör en fullständig redovisning av delarnas sidantal etc. med ISBD-interpunktion (semikolon) mellan deluppgifterna. 

Antal volymer och fullständig fysisk beskrivning inom parentes (ISBD 5.1.4.2). Ange eventuella opaginerade eller blanka sidor, rättelseblad. etc. i anslutning till respektive del, inte sist som för enstaka monografier:

300 #a 9 vol. ([4], 412; [4], 448; 392; 408; [2], 376; [4], 368 (s. 368 opag.); 344; 330; 448 (s. 448 opag.) s., frontespis) ; #c 8:o
500 Allmänna anmärkningar
Delbeteckning (ISBD 7.5):
500 #a Volymerna numrerade: 1, 2A, 2B, 2C, 3
 
Bibliografisk historik:
260 #a …, #c 1774-1793
500 #a Provöversättningen av Bibeln utgavs 1774 till 1793 häftesvis i 15 stycken, innehållande provisoriskt sammanställda delar av Bibeln, avsedda att omgrupperas

 

Varierande tryckorter:

I fält 260 anges tryckorten från den första delen eller tidigast utgivna delen.  Övriga tryckortsuppgifter anges i en anmärkning (ISBD 4.1.17). Orterna läggs också i normaliserad form i fält 752:

260 #a Stockholm, ...
500 #a Vol. 3 med tryckort: Götheborg
752 #a Sverige #d Stockholm
752 #a Sverige #d Göteborg

 

Varierande tryckare:

Övriga band tryckta av annan tryckare (fiktivt exempel): 

500 #a Bd 11 med impressum: "Stockholm, tryckt hos A. Gadelius, MDCCCXI"
 
Start- och slutår

Delar som inte gavs inte ut i nummerordning:  

260 #a …, #c 1622-1635
500 #a Vol. 1: 1627; vol. 2: 1635; vol. 3: 1628; vol. 4: 1622

 

Om tryckåret i en senare del ger en sannare bild av det faktiska tryckåret än det som står i första delen, anges denna uppgift i delfält 260 #c, med en förklarande anmärkning:

260 #a …, #c 1712
500 #a Första titelns tryckår (1721) felaktig, korrekt tryckår (1712) i vol. 4

 

Frontespis
300 #a 9 vol. ([4], 412; [4], 448; 392; 408; [2], 376; [4], 368 (s. 368 opag.); 344; 330; 448 (s. 448 opag.)) s., frontespis ; #c 8:o
500 #a Frontespiser i alla nio volymer

 

505 Anmärkning: Innehåll 

Används främst för att ange deltitlar. Här placeras även övrig information som inte framgår av fält 245 och 260, främst delarnas upphov och tryckår. (Tryckåren är påhittade, det riktiga tryckåret är 1795).

Läs mer om citering i fält 505.

Deltitlar

Första indikator 0 = Fullständig (redovisning av innehållet)
Andra indikator 0 = Utökad formatering (delfält #g, #t och #r används):

245 1 0 #a Collection de tous les voyages faits autour du monde, par les différentes nations de l'Europe, rédigée par Berenger; avec figures. Tome premier [-neuvieme]
300 #a 9 vol. ([4], 412; [4], 448; 392; 408; [2], 376; [4], 368 (s. 368 opag.); 344; 330; 448 (s. 448 opag.) s., frontespis)
505 0 0 #g Tome 1: #t Voyage de Ferrando de Magelhaens, ou Magellan ..., 1790 -- #g Tome 2: #t Voyage de Gemelli Carreri, 1791 -- #g Tome 3: #t Voyages du capitaine Shelvock, de Dampier, de Cowley, de Woode Rogers, 1792 -- #g Tome 4: #t Voyage de M. de la Barbinais le Gentil ..., 1793 #g Tome 5: #t Voyages de Roggewin, du commodore Byron, du capitaine Philippe Carteret, 1794 -- #g Tome 6: #t Voyages de Pagès, de Bougainville, de Surville, 1795 -- #g Tome 7: #t Premier voyage de Jacques Cooke, 1796 -- #g Tome 8: #t Second voyage de Jaques Cook, 1797 -- #g Tome 9: #t Troisième voyage de Jaques Cook, 1798 

 

Flerbandsverk som saknar pregnanta deltitlar:

245 1 0 #a Geografiskt lexicon, / #c författadt af Daniel Djurberg ...
300 #a 2 vol. ([4], 404; [2], 586 s.)
505 0 0 #t Förra bandet. A-K. -- #t Senare bandet. L-Ö.
 
Avvikande deltitlar:

Första indikator 2 = Valda delar
Andra indikator 0 = Utökad formatering

245 1 0 #a Animae afflictae sanctuarium, oder, Betrübter Seelen Heiligthum.
505 2 0 #g Tome 2 med eget titelbl.: #t Betrübter Seelen Heiligthums Ander Theil ...

 

520 Anmärkning: Innehållsbeskrivning, sammanfattning

Här anges sammanfattande beskrivningar om flerbandsverket i sin helhet. Se fält 520.  

Seriemetodik

För nyutgivet material förordas förutom enpostmodellen även seriemetodik, dvs. flerbandsverkets huvudtitel betraktas som en serieuppgift. Eftersom det är viktigt att citera titeln såsom den är angiven i trycket kan denna metod ytterst sällan användas. Man kan inte flytta på delar av titeln från fält 245 till 490.

Senast uppdaterad: 2015-11-10
Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se