Äldre tryck


752

Tryckort i standardiserad form

Citering

Tryckorter citeras i delfält 260 #a såsom de är angivna i trycket. En standardiserad namnform placeras i fält 752. Landets namn läggs i delfält 752 #a och tryckorten i 752 #d.

Huvudsyftet med fältet är att samla upp namnformer som förekom under handpresstiden under en namnform. Använd i först hand Nationalencyklopedin vid fastställande av svenska ortnamn. För utländska ortnamn används de standardiserade namnformer för äldre tryckorter som finns i CERL Thesaurus, under rubriken Headings.

Läs mer om ortnamn under Utländska orter.

Landuppgiften i delfält 752 #a ska vara den som gäller idag, inte när boken trycktes. Se fält 008.

I vissa projekt har delfält 752 #a uteslutits för svenskt tryck. Det ändras inte men numera ska även svenskutgivet material innehålla 752 #a Sverige.

I tryck som saknar tryckortsuppgift används fält 752 om tryckorten är känd eller sannolik.

I SB17-poster citerades tryckorten i delfält 245 #a och en standardiserad namnform lades i delfält 260 #a.

Svenska orter:

260 #a Upsal ...
752 #a Sverige #d Uppsala
 
260 #a Stockholmiæ ...
752 #a Sverige #d Stockholm

Utländska orter

Orter som har bytt landtillhörighet:
260 #a Gryphiae
752 #a Tyskland #d Greifswald

 

Orter som har bytt namn och landtillhörighet


Bakgrund
I delfält 752 #a ska man ange den landtillhörighet som gäller i dag. Konsekvensen av det är att man borde skriva 752 #a Ryssland #d Königsberg, vilket inte är tillfredsställande. Det är inte tillåtet att utesluta landuppgiften eftersom fält 752 måste vara hierarkiskt uppbyggt.
Ett alternativ vore att skriva 752 #a Ryssland #d Kaliningrad, men det är inte heller bra eftersom huvudsyftet är att samla upp alla namnformer som förekom under handpresstiden.

Fält 751 är inte hierarkiskt uppbyggt. Man anger geografiskt namn i delfält 751 #a. Fältet är relativt nytt och det har en direkt koppling till auktoritetsformatets fält 151. Det bästa vore att göra auktoritetsposter men för närvarande kan man inte skapa väl fungerande auktoritetsposter för ortnamn i Voyager.

I väntan på att det ska fungera använder KB följande lösning. I fält 751 anges de standardiserade namnformer för äldre tryckorter som finns i CERL Thesaurus. I Headings står ofta även ortnamnet som gäller i dag. Ange det nutida ortnamnet i fält 752 men konsultera även Nationalencyklopedin och vid behov övriga referensverk som nämns i Svenska ämnesord

Köningsberg/Kaliningrad:

260 #a Regiomonti Borussorum ...
751 #a Königsberg 
752 #a Ryssland #d Kaliningrad

 

Dorpat/Tartu
Ange standardiserade namnformer för äldre tryckorter i fält 751, inte den namnform som står i trycket: 

260 #a Dorpt ...
751 #a Dorpat
752 #a Estland #d Tartu

 

Den Haag/La Haye/Haag:

Den korrekta namnformen i Cerl Thesaurus är Den Haag medan La Haye är en alternativ namnform. Den Haag är en namnform som används i dag men den överensstämmer inte med Nationalencyklopedins namnform, som bör väljas i första hand: 

260 #a La Haye ...
752 #a Nederländerna #d Haag

 

Sannolika tryckortsuppgifter

Ange sannolika tryckortsuppgifter:

260 #a [Stockholm] Tryckt uti Kongl. tryckeriet., #c [1751]
752 #a Sverige #d Stockholm

 

260 #a Tryckt åhr 1711, den 4 apr., #c 1711
500 #a Sannolikt tryckt i Lund hos Haberegger (överstycke).
752 #a Sverige #d Lund

Tryckort saknas

Syftet med fält 752 är att ange tryckort i standardiserad form. Ange inte land i delfält 752 #a när uppgift om tryckort saknas:

260 #a [Sverige : #b s.n., #c 1690?] (inget 752-fält)

Varierande tryckorter

Läs mer om varierande tryckorter i fält 260.

260 #a Stockholm ...
500 #a Vol. 3 med tryckort: Götheborg
752 #a Sverige #d Stockholm
752 #a Sverige #d Göteborg

 

 

Senast uppdaterad: 2015-11-10
Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se