Äldre tryck


130

Huvuduppslag - Uniform titel

Riktlinjer och anvisningar

Om ett tryck utan primär upphovsman har en titel som avviker från en eventuell uniform titel ska denna läggas till i fält 130.

SB17-projektet angav standardiserade titlar i fält 130 för vissa typer av material. Läs om almanackor, bulletiner, biblar, psalmböcker samt evangelier och epistlar nedan.  

Det är oftast svårt att fastställa korrekt uniform titel för anonyma verk utgivna under handpresstiden. Vid osäkerhet kan man i stället ange alternativa titlar i fält 740.

Hjälpmedel

Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS), kapitel 25 och bilaga E
För äldre tryck gäller särskilt KRS 25.3 och 25.4. Bibeln behandlas under 25.18A men de flesta titlar i Bibeln har en auktoritetspost. Sök fram dem och andra titlar i auktoritetsdabasen eller i Voyager (Index selection, Uniform titel/Serietitel <aukt.index>). Det senare alternativet gäller bibliotek som katalogiserar i Voyager.   

Riktlinjer för auktoritetsarbete - uniforma titlar
För äldre tryck gäller särskilt det som står inledningsvis under rubriken Val av uniform titel - allmänna anvisningar. För anonyma klassiker används således Anonymous classics och NE i första hand.

Auktoritetsdatabasen
KB:s auktoritetsdatabas som innehåller alla auktoritetsposter i LIBRIS och är fritt tillgänglig.

Verktygslådan - fält 130
Här finns endast exempel på nyutgivet material men anvisningarna kan även tillämpas på äldre tryck.

Länkar och litteratur för auktoritetsarbete
För äldre tryck gäller särskilt rubriken Specifikt för uniforma titlar. 

Almanackor

Almanackor ingick i SB17-projektet. I fält 130 angavs en standardiserad titel som inleddes med Almanack, därefter tryckåret (inte året när verket stadfästes) och upphovsmannens efternamn i normaliserad form. Vid primärkatalogisering utformas fält 130 på samma sätt som i SB17-projektet:

130 0 #a Almanack 1703 Krook 
245 1 0 #a Samuel Kroks Almanach på året efter Jesu Christi födelse 1713, uträknad efter gamla stylen, och stält til Stockholms horizont.

 

Ibland anges hellre en institution (KVA = Kungliga Vetenskapsakademien) och ort:

130 0 #a Almanack 1784 KVA Åbo
245 1 0 #a Almanach eli ajan-tieto, meidän wapahtajam Christuxen syndymän jälkeen karkaus wuonna 1784.

 

Bulletiner (krigsbulletiner)

Bulletiner ingick i SB17-projektet. I fält 130 angavs en standardiserad titel som inleddes med Bulletin, därefter dateringsdatum. Vid primärkatalogisering utformas fält 130 på samma sätt som i SB17-projektet:

130 0 #a Bulletin 1806-02-11
245 1 0 #a Bulletin
500 #a Daterad: "Högquarteret i Ratzeburg den 11 februarii 1806"

 

Biblar

De senaste åren har auktoritetsposter skapats för Bibeln. Samtidigt har fält 130 i äldre poster gjorts om enligt nuvarande regler, inklusive SB17-posterna. Vid primärkatalogisering av Bibeln utformas därför fält 130 enligt nutida regler:

130 0 #a Bibeln. #p N.T. #l Samiska. #s Fjellström. #f 1755
245 1 0 #a Ådde Testament same kiäli puoktetum

 

Psalmböcker

Psalmböcker ingick i SB17-projektet. I fält 130 angavs en standardiserad titel som inleddes med Psalmboken, därefter tryckåret (inte året när verket stadfästes) och tryckorten. Vid primärkatalogisering utformas fält 130 på samma sätt som i SB17-projektet:

130 0 #a Psalmboken 1812 Örebro
245 1 4 #a Den swenska psalm-boken, med de stycken, ...
260 #a Örebro, tryckt hos Nils Magn. Lindh, 1812., #c 1812

 

Ange tryckare om flera utgåvor finns för ett visst tryckår och en viss tryckort:

130 0 #a Psalmboken 1737 Sthlm Horrn
245 1 5 #a Then swenska psalm-boken med the stycker som ther til höra, ...
260 #a Stockholm, vplagd af Johann L. Horrn, kongl. antiq. archivi boktr. åhr 1737., #c 1737

 

Evangelier och epistlar

Evangelier och epistlar ingick i SB17-projektet. I fält 130 angavs en standardiserad titel som inleddes med Evangelier och epistlar, därefter tryckåret (inte året när verket stadfästes) och tryckorten. Vid primärkatalogisering utformas fält 130 på samma sätt som i SB17-projektet.

Separat utgiven evangeliebok:

130 0 #a Evangelier och epistlar 1812 Örebro
245 1 3 #a De årliga evangelier och epistlar, med der till hörande collecter och böner; ...
260 #a Örebro, tryckt hos Nils Magn. Lindh, år 1812. Med stående styl., #c 1812

 

Om evangelier och epistlar är utgivna tillsammans med psalmbok anges uniform titel i fält 730.

Senast uppdaterad: 2015-11-10
Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se