Äldre tryck


084

Annan klassifikationskod (inkl. SAB)

Många svenska bibliotek, bland annat KB, övergav SAB-systemet januari 2011. Man använder istället DDK-klassifikation, se fält 082 (allmänna anvisningar) och fält 082 (anvisningar för äldre tryck)

De bibliotek som förtsätter använda SAB ändrar inte sin praxis utan följer nedanstående anvisningar. 

KB fortsätter ange grunda SAB-koder vid primärkatalogisering.        

Primärkatalogisering av äldre tryck

Ange en djup klassifikationskod om sådan fanns i SAB. En grund klassificering räcker om det saknas en passande kod för det ämne som behandlas.

I flera äldretrycksprojekt har det inte ansetts nödvändigt med utförliga klassifikationskoder. I Collijn- och SB17-poster består klassifikationskoden bara av en bokstav, dvs. någon av SAB-systemets 25 huvudavdelningar. I SB17-posterna har katalogisatören bestämt passande koder medan klassifikationskoderna i Collijn-posterna har bestämts med utgångspunkt från hur trycken är uppställda i KB:s samlingar.

Primärkatalogisering av titlar som ryms inom Collijn- eller SB17-projektet

KB angav en utförlig klassifikationskod om passande kod fanns i SAB. Numera anger KB dessa mer eller mindre utförliga klassifikationskoder i fält 082, enligt DDK.
KB anger även efter övergången till DDK en grund SAB-kod. Dessa förkortade koder finns i alla befintliga Collijn- eller SB17-poster:

084 #a Oc.01 #2 kssb/8
084 #a O #2 kssb

Sekundärkatalogisering av äldre tryck

De grunda klassifikationskoderna i Collijn- och SB17-posterna ska ligga kvar. KB lägger inte till klassifikationskoder, vare sig Dewey- eller SAB-koder, men det är tillåtet för andra bibliotek att lägga till egna koder. 

SB17-post kompletterad med en utförligare klassifikationskod:

084 #a Ab-c #2 kssb/8
084 #a A #2 kssb
 

Collijn-post kompletterad med en utförligare klassifikationskod: 

084 #a Em-c #2 kssb/8
084 #a E #2 kssb/6

 

 

 

Senast uppdaterad: 2015-11-10
Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se