Äldre tryck


260

Utgivning, distribution etc.

1.  Referenslitteratur och länkar

Klemming, Gustaf Edvard; Nordin, Johan Gabriel: Svensk boktryckeri-historia 1483-1883 (jubileumsutgåva, 1983)
Standardverk som innehåller uppgifter om svenska tryckare under handpressperioden. Jubileumsutgåvan innehåller boktryckarlängder vilket gör det mycket lättare att hitta ett visst tryckeri. 

Om uppgifter om tryckare eller tryckort hämtats från Svensk boktryckeri-historia 1483-1883 behöver man inte ange källa i en anmärkning. Vid behov kan man komplettera med en förklarande anmärkning i fält 500.  

CERL Thesaurus
Innehåller auktoriserade namnformer (tryckorter, tryckerinamn och personnamn). Sedan något år tillbaka innehåller basen även ett stort antal svenska tryckare.

Se även Tryckare, personnamn, ortnamn i Katalogiseringshjälpmedel 

2.  Föreskrivna källor

Titelsida, kolofon (i angiven ordningsföljd) är föreskrivna källor.

Uppgifter som hämtas från annan plats än titelblad eller kolofon citeras inom klammer. Ange källa för uppgifter som hämtats utanför titelsidan.

Se exempel på Impressum från kolofon

Se exempel på Impressum från titelsida och kolofon

Se exempel på Impressum från titelsida och icke föreskriven källa i trycket

Se exempel på Impressum där delar av impressum saknas i trycket

Se exempel på Impressum saknas i trycket 

3. Citering - tryck med impressum

Nutidens tydliga uppdelning i utgivare, bokhandlare, tryckare och distributör stämmer inte för handpresstiden. Man kan sällan skilja funktionerna åt. Därför anger vi tryckuppgifterna i delfält 260 #a och inte i 260 #e och #f. Vi följer därmed alternativ B i ISBD 4, Prescribed source.

Tryckets interpunktion anges men ISBD-interpunktion anges endast mellan delfält 260 #a och #c.

Tryck- och utgivningsuppgifter citeras såsom de är angivna i trycket.

Tryckare/utgivare och tryckort anges i standardiserad form inom klammer om uppgiften hämtats utanför trycket. Använd i första hand namnformerna i CERL Thesaurus och Klemming/Nordin. För svenska ortnamn används i första hand Nationalencyklopedin.

Kända eller sannolika tryckare/utgivare (endast efternamn) och tryckorter anges även i standardiserad form i fält 710 respektive fält 752.

Tryckåret upprepas med arabiska siffror i delfält 260 #c, även om året är angivet med arabiska siffror i trycket. 

I nedanstående exempel nämns tryckort etc. och tryckare etc. vilket inbegriper utgivningsort, utgivare, bokhandlare och distributörer.

Impressum från kolofon

Impressum klamras inte eftersom kolofon är en godkänd källa:

260 #a Götheborg, tryckt hos Sam. Norberg, 1825., #c 1825
500 #a Impressum från kolofon
 

Impressum från s. 45 (kolofon). Trycket innehåller 45 boktryckta sidor, resterande opaginerade sidor innehåller tabeller, dvs. de är tryckta på annat håll:

245 1 0 #a Carl Johan med Guds nåde, Sveriges, Norriges, Göthes och Wendes konung ... 
260 #a Stockholm, Kongl. boktryckeriet, 1833., #c 1833
300 #a 130 s. (s. 46-130 opag.) ; #c 1:o
500 #a Impressum från s. 45
 

Impressum från kolofoner i slutet på varje ark:

260 #a [S. 16, 32, 40:] Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, 1786. [s. 44:] Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn. 1787.

Impressum från titelsida och kolofon

Ange alltid impressum som står på olika ställen i trycket och även om uppgifterna är identiska:

260 #a Prentet vdi Kiøbenhaffn. M. DC. III. [Kolofon:] Prentet i Kiøbenhaffn, vdi Hans Stockelmans tryckeri. Anno M. DC. III. Sumpt: Iohan: Aalburgens., #c 1603

Impressum från titelsida och icke föreskriven källa i trycket

Om impressum exempelvis även står på förtitelblad räcker det att klamra den inledande källuppgiften:

260 #a A Paris, chez H. Nicole, Rue de Seine, n.o 12. 1811 [Förtitelblad:] De l'Imprimerie d'A. Égron, Rue des Noyers, n.o 49., #c 1811

Tryckort och tryckår saknas

Citera de uppgifter som står i trycket (ISBD 4.1.13).

Tryckort
Om tryckorten är känd anges orten inom klammer. Är tryckorten sannolik ska ortnamnet följas av ett frågetecken. Ortnamnet anges i standardiserad form i fält 752.

Tryckår
Tryckåret läggs i delfält 260 #c om det är känt eller sannolikt. Sannolika tryckår följs av ett frågetecken:

260 #a [Stockholm] Tryckt uti kongl. tryckeriet., #c [1751?]
752 #a Sverige #d Stockholm

Tryckort och tryckare saknas

Tryckort och tryckare är kända

Citera de uppgifter som står i trycket. Lägg till uppgift om ort och tryckare i standardiserad form om dessa uppgifter lätt kan beläggas, med ISBD-interpunktion. I det här fallet innehåller trycket stilprov från en viss tryckare. Använd ISBD-interpunktion mellan de tillagda uppgifterna:

245 1 0 #a Augustissimo Principi Frederico III ... hæc literarum suarum exempla summissè offert... Petrus Jani Morsingius, Regiæ & (!) Academiæ Typographus. 
260 #a [Köpenhamn : Peder Jensen Morsing] Anno MDCLVIII., #c 1658
500 #a Stilprov
Tryckort och tryckare är sannolika

Citera de uppgifter som står i trycket. Lägg till uppgift om sannolik ort och tryckare i standardiserad form, med ISBD-interpunktion. Lägg vid behov till en förklarande anmärkning:

260 #a [Lund? : Haberegger?] Tryckt åhr 1711, den 4 apr., #c 1711
500 #a Sannolikt tryckt i Lund hos Haberegger (överstycke).
710 2 #a Haberegger #4 prt
752 #a Sverige #d Lund
Tryckort och tryckare är okända

Citera de uppgifter som står i trycket. Vanligtvis nöjer man sig med tryckets uppgifter eftersom efterforskningar ofta är tidsödande. KB har tidigare inte lagt in land men för konsekvensens skull bör man ange det:

260 #a [Sverige] Tryckt åhr 1701., #c [1701]

Tryckare saknas

Sannolik tryckare

Sannolik tryckare kan anges i delfält 260 #a om ort och år finns i trycket. Ange helst även källa i fält 500:

260 #a Tryckt i Wexiö, [Sven Rask] år 1805., #c 1805 
500 #a Sven Rask var Växjös enda tryckare 1805
710 2 #a Rask #4 prt 
752 #a Sverige #d Växjö

 

Sannolik tryckare kan anges i en anmärkning om uppgifterna i fält 260 är mycket vaga. ISBD 4.2.13 föreslår att uppgiften ska läggas inom klammer i fält 260 vilket vi inte följer. Tryckaren registreras även i fält 710:

260 #a … printed for the authors vse
500 #a Förmodligen av N. Okes enligt STC
710 2 #a Okes #4 prt

 

 

4. Avbrutna impressumcitat

Impressum ska i princip citeras i sin helhet. Vid reducerad ambitionsnivå avbryts titelcitatet tidigare, vilket anges med tre punkter … med mellanslag före och efter titelcitatet.

Uteslutningar inne i impressumcitatet bör undvikas men kan vara nödvändiga  (ISBD 4.2.4, alt B). I så fall markeras uteslutningen på samma sätt, med tre punkter. Om titelsidan redovisar ett mycket stort antal tryckare etc. kan citatet avbrytas tidigare, vid behov med en förklarande anmärkning.

Risken med uteslutningar är att den som söker efter en viss bok inte får träff om han/hon söker på ord som markerats med uteslutningstecken. Avbryt därför inte impressumcitat för tidigt.

Ex. 1:

260 #a London, printed for F.C. and J. Rivington, Otridge and Son, J. Nichols and Co. …
500 #a 26 andra bokförläggare/utgivare nämns i trycket

 

Ex. 2:

260 #a A Paris, chez Claude Barbin … Jean Boudot … George & Louis Josse
500 #a Bokhandlarnas adresser har uteslutits


5. Citering - tryck utan impressum

När impressum saknas i trycket används delfälten på samma sätt som för nyutgivet material, dvs. med hjälp av delfält 260 #a, #b och #c samt passande ISBD-interpunktion.

Osäkra uppgifter anges inom klammer följt av frågetecken.

Kända eller sannolika tryckare/utgivare (endast efternamn) och tryckorter anges även i standardiserad form i fält 710 respektive fält 752.

Sannolik tryckort och tryckare

260 #a [Halle? : #b Curt?, #c 1768?]

Okänd tryckare

Ange standardiserat ortnamn i delfält 260 #a. Det är den nutida namnformen som ska anges. Man bör i första hand konsultera Nationalencyklopedin och övriga referensverk som nämns i Svenska ämnesord. Förkortningen s.n. (sine nomine) används inte numera. Skriv i stället utgivare okänd i delfält 260 #b. Ange tryckår i delfält 260 #c.

Bok sannolikt tryckt i Jönköping under 1700-talet:

260 #a [Jönköping? : #b utgivare okänd, #c 17--?]
 

Bok sannolikt tryckt i Stockholm på 1740-talet:

260 #a [Stockholm? : #b utgivare okänd, #c 174-?]
 

Bok sannolikt tryckt i Tyskland 1742:

260 #a [Tyskland? : #b utgivare okänd, #c 1742?]

Okänd tryckort och tryckare

Förkortningen S.l. (sine loco) används inte numera. Skriv i stället Utgivningsort okänd. Används bara om man inte kan fastställa ort eller land:

260 #a [Utgivningsort okänd : #b utgivare okänd, #c 1687]

 

 

6. Citering - fortlöpande resurser

Utgivnings- och tryckuppgifter kan vanligtvis inte anges såsom det står i trycket eftersom man beskriver hela utgivningen av en resurs, inte bara ett tryck.

Har man tillgång till alla nummer av en fortlöpande resurs, och utgivningsuppgifterna ser likadana ut i alla nummer, kan man ange hela citatet i delfält 260 #a:

245 1 0 #a Orädd men lagbunden
260 #a Stockholm, tryckt uti Kongl. Finska boktryckeriet, hos Johan Arvid Carlbohm, 1772., #c 1772
 

Om utgivningen sträcker sig över många år, kanske till och med in i vår tid, är det lämpligast att ange utgivningsuppgifterna i standardiserad form och i passande delfält:

245 1 0 #a Der hinkend und stolpernd doch eilfertig fliegend und laufende rheinische Bote, ...
260 #a Trier : #b Schröll, #c 1720-1823

 

Personliga utgivare kan anges i en anmärkning och som biuppslag, om de är starkt förknippade med utgivningen av en fortlöpande resurs:

245 1 0 #a Smärre skrifter hopsamlade
500 #a Serie utgiven av C. C. Gjörwell
700 1 #a Gjörwell, Carl Christoffer, #d 1731-1811 #4 edt
 

Om institutionella utgivare varierar kan man antingen ange dem i en anmärkning eller enligt anvisningarna för nyutgivet material i fält 260 (allmänna anvisningar). Den senare metoden används främst om man känner till utgivningsår för respektive utgivare.

Varierande utgivare för en fortlöpande resurs:

245 1 0 #a Der hinkend und stolpernd doch eilfertig fliegend und laufende rheinische Bote, ...
260 #a Trier : #b Schröll, #c 1720-1823
500 #a Varierande utgivare: Offenbach am Main : Groot : Faust : Hauch : Huber

 

7. Citering - reducerad ambitionsnivå

Alternativ 1:

Avbryt impressumcitatet tidigare, men signalera alltid med tre punkter … att något har utelämnats. Uteslutningar inne i ett impressumcitat bör undvikas. Om de ändå görs markerar man uteslutningen på samma sätt.

Läs mer om Avbrutna impressumcitat.

Alternativ 2:

Ange endast en tryckort och ett förlag/tryckeri (förlagsuppgifter förekommer sällan i äldre tryck) eller uteslut den uppgiften. Ange endast tryckår med arabiska siffror. 

8. Citering - SB17-poster

Övriga bibliotek ska inte ändra något i fält 245, 260 och 300 utan att först kontakta KB.

Impressum citerades i delfält 245 #a. Uppgifter som hämtats från trycket, men inte från titelsidan, lades inom parentes. Uppgifter som hämtats utanför trycket lades inom klamrar:

245 1 0 #a Utdrag af protocollet hållit hos riksens högloflige ständers commission, wid riksdagen i Stockholm then 13 augusti 1756. (Tryckt uti Kongl. tryckeriet 1758. [Stockholm]).
 

I delfält 260 #a och #f står tryckort respektive tryckare i normaliserad form. Man får därmed träff på Stockholm som tryckort fast det står Holmiæ i trycket:

245 1 0 #a A A B C ... X Y Z. A a b c ... f ff ... (Holmiæ typis direct. Jac. Merckelli MDCCLXI.)
260 #a Stockholm, #c 1761 : #f (Merckell)


Man får gärna flytta över impressum från delfält 245 #a till 260 #a utan att först kontakta KB.

Flytta först över de normaliserade namnformerna i delfält 260 #a och #f till fält 710 respektive 752. Klamra inte impressum i fält 260 eftersom det står i föreskriven källa (kolofon):

245 1 0 #a A A B C ... X Y Z. A a b c ... f ff ...
260 #a Holmiæ typis direct. Jac. Merckelli MDCCLXI., #c 1761
710 2 #a Merckell #4 prt 
752 #a Sverige #d Stockholm

 

Delfält 260 #a uteslöts helt om utgivnings- eller tryckuppgifterna var okända:

260 #c [1722]

 

Om impressum saknades i trycket angavs S. impr. efter titeln i delfält 245 #a.

9. Tryckorter etc.

Falska eller fiktiva tryckorter etc.

Ibland angavs en felaktig eller fiktiv tryckort för att undvika censur. Om man misstänker att en tryckort är falsk eller fiktiv kan det löna sig att söka i CERL Thesaurus.

Känner man till att ortnamnet i trycket är falskt eller fiktivt, vilket man sällan vet, anges det korrekta ortnamnet i en förklarande anmärkning. Det korrekta ortnamnet placeras i fält 752.

Falsk tryckort:

260 #a Paris ...
500 #a Falsk tryckort, ska vara Leiden (enligt The Short-Title Catalogue of the Netherlands, STCN)
752 #a Nederländerna #d Leiden

 

Fiktiv tryckort:

260 #a Tripoli ...
500 #a Fiktiv tryckort, ska vara Ulm
752 #a Tyskland #d Ulm

 

Varierande tryckorter

Vanligtvis skapar man en post för varje del när impressum skiljer sig åt mellan delarna i ett flerbandsverk. Läs mer i Flerbandsverk fält 500, om man ändå väljer att använda enpostmodellen.

10. Tryckare etc.

Bokhandlare, distributörer etc.

Citera uppgifter om bokhandlare, distributörer etc. och även deras adresser eftersom det kan vara viktig information:

260 #a A Paris, chez Didot jeune, libr.-imprimeur, quai des Augustins. Barrois aîné, Mérigot jeune, Onfroy, Barrois jeune, Libraires, quai des Augustins. Durand, libraire, rue Galande, hôtel de Lesseville. M. DCC. LXXXIV. Avec approbation, et privilège du roi., #c 1784

 

Distributörer:

260 #a Säljes hos Ludv. Öberg. [Kolofon:] Stockholm. Elméns & Granbergs tryckeri, 1829., #c 1829

 

260 #a Fahlun, tryckte hos Pehr Ol. Axmar, 1812. [Kolofon:] Desza historier finnas til köps hos P.O. Axmar i Fahlun, och kostar i exemplar 8 sz.

 

Finansiärer:

260 #a Stockholm, tryckt hos directeuren Lars Salvius. På stads-mäklaren Gustaf Rahm Ericsons kostnad, 1769., #c 1769

 

260 #a Prentet vdi Kiøbenhaffn. M. DC. III. [Kolofon:] Prentet i Kiøbenhaffn, vdi Hans Stockelmans tryckeri. Anno M. DC. III. Sumpt: Iohan: Aalburgens. (Sumptibus = på bekostnad av)
 

Falska eller fiktiva tryckeriuppgifter etc.

Tryckeriuppgifter etc. kan vara felaktiga eller fiktiva. Om man misstänker att en tryckeriuppgift är falsk eller fiktiv kan det löna sig att söka i CERL Thesaurus.

Känner man till att de är felaktiga eller fiktiva, vilket man sällan vet, anges den korrekta uppgiften i en förklarande anmärkning (ISBD 4.2.10). Den korrekta uppgiften anges även i fält 710.

Falsk tryckeriuppgift:

260 #a … apud Ruardum Phigrum
500 #a Falsk tryckeriuppgift, ska vara E. Griffin
710 2 #a Griffin #4 prt

 

Fiktiv bokhandlaruppgift, korrekt uppgift saknas:

260 #a … printed for A. Moore
500 #a Fiktiv bokhandlaruppgift


Fiktiv tryckort och tryckare:

260 #a Zippelzerbst gedruckt durch Flachslanden
500 #a Tryckort och tryckare är fiktiva, ska vara Leipzig respektive J. H. Ellinger enligt boktryckarmärket
710 2 #a Ellinger #4 prt
752 #a Tyskland #d Leipzig

Tryckeriuppgiften etc. består av en adress, signatur eller av initialer

Citera tryckets uppgifter. Kan man identifiera tryckaren etc. anger man den korrekta uppgiften i en anmärkning. Den korrekta uppgiften anges även i fält 710:

260 #a … Rue Saint-Jean-de-Beauvais, la premiere porte cochere au dessus du College
500 #a … Costard nämnd som förläggare i: Quérard, J. M., La France littéraire
710 2 #a Costard #4 pbl

 

Privilegieuppgifter

Ta med privilegieuppgifter i beskrivningen:

260 #a A Paris, par Adrian le Roy, Robert Ballard, & Mamert Patisson, imprimeurs du roy. M. D. LXXXII. Avec privilege., #c 1582

 

 

11. Tryckår etc.

Tryckår med romerska siffror

Läs mer om romerska siffror i fält 245 (Romerska siffror och Kronogram) samt se exempel på romerska siffror i fält 260.

Tryckåret anges med arabiska siffror i delfält 260 #c:

260 #a Stockholm, tryckt hos A. Gadelius, MDCCCXIII., #c 1813


Tryckåret citeras med mellanrum om det är mellanrum i trycket, vilket är en avvikelse från ISBD 4.4.4:

260 #a … M. DC. III, #c 1603

Tryckår med arabiska siffror

Tryckåret i delfält 260 #a anges även i delfält #c:

260 #a Stockholm, tryckt hos A. Gadelius, 1813., #c 1813

Tryck-, privilegie- eller copyrightår finns i föreskriven källa

Citera alla årtal (ISBD 4.7.1, alt. B):

260 #a In Firenze apresso i Giunti. MDLXV. Con licenza, et privilegio. [Kolofon:] In Firenze apresso i Giunti 1566. Con licenza, & priulegio., #c 1566

Tryckår finns i föreskriven källa (privilegie- eller copyrightår finns i icke föreskriven källa i trycket)

Ange sådana årtalsuppgifter i en anmärkning om det bedöms viktigt för användarna (ISBD 4.4.6):

260 #a … 1720., #c 1720
500 #a Privilegieuppgift daterad 1718 på s. 4 

Tryckår saknas (privilegie- eller copyrightår finns i icke föreskriven källa i trycket)

Ange uppgift om copyright- eller privilegieår i delfält 260 #c när tryckår saknas i trycket, med frågetecken och inom klamrar (ISBD 4.4.7). Komplettera gärna med en förklarande källanmärkning:

260 #a …., #c [1719?]
500 #a Tryckprivilegier beviljade 1719, enligt privilegieuppgift på s. 4

Tryckår saknas (dateringar finns i föreskriven eller icke föreskriven källa)

Ange dateringsåret i delfält 260 #c inom klammer. Dateringsåret kanske inte stämmer med det faktiska utgivningsåret så vid osäkerhet anges ett frågetecken efter dateringsåret.

Dateringsår i föreskriven källa (titelblad eller kolofon). Eftersom dateringen gäller en speciell händelse kan frågetecken uteslutas i delfält 260 #c:

245 1 0 #a Anförande till höglofliga ridderskapet och adelns protocoll, den 15 november 1818.
260 #a Stockholm, tryckt hos A. Gadelius., #c [1818]

 

Dateringsår i icke föreskriven källa. Lägg till en anmärkning: 

245 1 0 #a Fåra-herdans hemliga konster, ...
260 #a Skara, tryckt hos Herm. Arnold Möller, kongl. gymnas. boktryckiare., #c [1733?]
500 #a Daterad: ”15 aug. 1733” (SB17-projektet använde förkortningen Dat. och dateringsåret i delfält 260 #c klamrades inte)

 

Dateringsår i icke föreskriven källa. Eftersom dateringen gäller en speciell händelse utesluts frågetecknet:

245 1 0 #a Til thet underdåniga fägnads tal, som, til frögde betygelse, öfver Svea rikes nyfödde cron-printses, den durchleuchtigste furstens och herrens Gustaf Adolphs högst hugneliga födelse, kommer att hållas, på kongeliga gymnasium i Wexiö den 11:te november 1778
260 #a Wexiö, tryckt hos And. Wrigseen & And. Thetzell., #c [1778]
500 #a Daterad: "Vexiö den 10 november 1778"

 

Datering i icke föreskriven källa. Det räcker oftast att ange "Daterad:" men om det är svårt att hitta dateringsåret kan man exempelvis skriva:

260 #a Datering i dedikation, s. [17]: "Datum am Tage Michaelis, anno 1581". Datering i förord, s. [24]: "Scriptum Erphordiæ 27. Octobris 1581." 

Tryckår saknas (sannolikt tryckår kan utläsas i ett kronogram)

Ange det sannolika tryckåret i delfält 260 #c inom klammer (ISBD 4.4.4) Läs mer om kronogram i fält 245:

260 #a Hamburgi Typis Thomæ Rossii. Anno, qui VIX fas SVperI qVæCVnqVe MonetIs proDere nos popVLIs, #c [1694]
500 #a Tryckår enligt kronogram

Tryckår saknas (ungefärligt tryckår kan utläsas av tryckeriuppgiften)

Jöns Rönberg var verksam mellan 1696 och 1707 enligt Svensk boktryckeri-historia 1483-1883 av Klemming/Nordin:

260 #a Strängnäs, tryckt aff Jöns Rönberg., #c [mellan 1696 och 1707]
500 #a Jöns Rönberg var verksam 1696-1707

Tryckår som inte är angivna enligt gregoriansk kalender

Citera tryckets uppgifter i delfält 260 #a. I delfält 260 #c följer vi exemplet i ISBD 4.4.4. Egentligen är [1769/70] mer korrekt, som föreslås i KRS 1.4F1, men det är enklast att ha samma modell som motsvarande exempel för gregoriansk kalender:

260 #a …5530, #c [1769 eller 1770]

 

Tryckår, privilegie- eller copyrightår saknas

Ange ett ungefärligt år inom klammer i delfält 260 #c (ISBD 4.4.9). Lägg inte till ett ungefärligt år eller [s.a.] i delfält 260 #a efter tryckeriuppgifterna.

I delfält 260 #c används [s.a.] ytterst sällan. Man försöker alltid ange ungefärligt tryckår.

Känt årtal:

008 Årtal = s1790 
260 #a …., #c [1790]
500 #a Enligt Bygdéns källa (J. H. Lidén) tryckt i Linköping 1790

 

Sannolikt årtal: 

008 Årtal = s1701
260 #a …, #c [1701?]
500 #a Sannolikt tryckt 1701 hos Wankijfs änka i Stockholm

 

Sannolikt årtionde:

008 Årtal = s171u
260 #a …, #c [171-?]

 

Ungefärlig tid: 

008 Årtal = s1580
260 #a …, #c [ca 1580]

 

Inte före: 

008 Årtal = s1685
260 #a …, #c [inte före 1685]

 

Inte efter: 

008 Årtal = s1724
260 #a …, #c [inte efter 1724]

 

 

Mellan vissa år: 

008 Årtal = q16961707
260 #a …, #c [mellan 1696 och 1707]
500 #a Jöns Rönberg var verksam 1696-1707

 

Felaktiga tryckår etc.

(ISBD 4.4.5, alt. B)

Uppenbart felaktiga tryckår citeras i delfält 260 #a. Det korrekta tryckåret anges i fält 008 och i delfält 260 #c:

Exempel 1
008 Årtal = s1552
260 #a …DMLII., #c 1552
500 #a I trycket felaktigt angivet tryckår
Exempel 2
008 Årtal = s1730
260 #a …1703, #c 1730
500 #a I trycket felaktigt angivet tryckår
Exempel 3
008 Årtal = s1788
260 #a …1786., #c [1788]
500 #a Daterad 1788 i dedikation och förord
 

12. Romerska siffror i trycket

I = 1
V = 5
X = 10
L = 50
C = 100
D = 500
M = 1000

= 500 (Citeras D)
CIƆ = 1000 (Citeras M)
CIƆIƆCC = 1700 (Citeras MDCC)
MDCCXCIX = 1799
MDCCIC = 1799 (Citeras MDCCIC, egentligen felaktigt men kan förekomma)

Senast uppdaterad: 2015-11-10
Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se