Äldre tryck


505

Anmärkning: Formaterad innehållsförteckning

Allmänna anvisningar

Här placeras titel- och upphovsuppgifter som inte framgår av (första) titelsidan men som bedöms vara viktiga att ta med i beskrivningen. Det kan till exempel gälla titlar i samlingsverk, samlingsemissioner, bihang eller flerbandsverk som beskrivs enligt enpostmodellen.

Använd inte fält 505 för kolligatband. Varje titel i kolligatbandet får en egen post. Läs mer om kolligatband

Tryck med suecana-innehåll redovisas i fält 505. Sammanfattande beskrivningar om verket i sin helhet läggs i fält 520.

Citering

Till skillnad från nyutgivet material används fullständig MARC21-formatering för äldre tryck.

Titlar anges i delfält 505 #t såsom de är angivna i trycket, inklusive tryckets interpunktion, och med ISBD-interpunktion.  

Upphovsuppgifter anges i delfält 505 #r. Vid beskrivning av samlingsemissioner etc. vill man ofta ha med ytterligare information, till exempel tryckår. All sådan extrainformation anges i delfält 505 #r.

Ange övrig information i delfält 505 #g. Delfältet kan användas för olika typer av inledande information, till exempel sidor, volymbeteckningar för del i flerbandsverk eller förklarande anmärkningar. Delord förkortas inte. Man skriver exempelvis Tome eftersom titlar citeras såsom de är angivna i trycket. Delnumreringar ska inte arabiseras. Man skriver exempelvis Tome XIII.

Bihang etc. i trycket

Bibliosegment av självständig karaktär med egen paginering eller arksignering redovisas alltid, till exempel evangelier och epistlar som ofta tryckts tillsammans med psalmboken. 

Om bibliosegmentet även givits ut som separatemission citeras titel och impressum i fält 505 utförligt. I annat fall kan ett kortfattat citat räcka, med uteslutningsmarkeringar vid behov.

Bibliosegment med annan upphovsman än huvudarbetet, egen titel etc., men med kontinuerlig paginering eller arksignering redovisas endast om de är av större omfång eller betydelse.

Titlar utanför titelsidan

Första indikator 2 = Valda delar
Andra indikator 0 = Utökad formatering

Tryck med två eller flera titelblad. Ange sidan för de andra titlarna i delfält 505 #g:

245 1 0 #a Deutscher Poematum. Erster Theil. Zum Dritten mal übersehen und herausgegeben.
300 #a [30] 698 s. (s. 334, 698 blanka)
505 2 0 #g D. 2 med eget titelblad (s. [335]): #t Martini Opitii Deutscher poematum Anderer Theil; zuvor nie beysammen, theils auch noch nie herauszgegeben. Im Jahr 1637.

 

Evangelier och epistlar utgivna i samma tryck som psalmboken. Standardiserad titel anges i fält 730

245 1 5 #a Then swänska psalm-boken, med the stycker som ther til höra, …
300 #a [2], 128, 400, 354, [10] s.
505 2 0 #g S. 1 i fjärde sviten (354 s.): #t Evangelia och epistler, på alla söndagar, högtider och helgedagar; såsom ock ther til hörige collecter och böner.

 

Tryck som innehåller flera sidor med pregnanta titlar. Ange ISBD-interpunktion (två bindestreck) mellan titlarna:

505 2 0 #g S. 10: #t Högst salig Hans Maj:ts konung Adolph Friedrichs ättar-tal. -- #g s. 12: #t Tacksägelse.

 

Avvikande deltitlar:

245 1 0 #a Animae afflictae sanctuarium, oder, Betrübter Seelen Heiligthum.
505 2 0 #g Tome 2 med eget titelbl.: #t Betrübter Seelen Heiligthums Ander Theil ...
 

Tryck som tidigare felaktigt haft titeln My much esteemed … i fält 245 #a beroendes på att den ursprungliga beskrivningen utgick från ett exemplar som saknade de två första sidorna.

Eftersom trycket är känt under den felaktiga titeln gör man den sökbar i fält 505:

245 1 2 #a A pastoral letter, written, by permission …
505 2 0 #g Prolegomena (s. 3-10) inleds med texten: #t My much esteemed brother, whom I tenderly love in the bowels of Christ:

 

Samlingsemissioner

Det första titelbladet citeras i fält 245 och övriga titelblad redovisas i fält 505. De ingående titlarna har oftast ett gemensamt titelblad och egna titelblad.

Det finns ingen begränsning för hur många titlar som redovisas.

Gör gärna även namn- + titelbiuppslag i fält 700 för de ingående titlarna.

Fyra titlar av tre olika författare:

Första indikator 0 = Fullständig (redovisning av innehållet)
Andra indikator 0 = Utökad formatering  

245 1 0 #a Försök till beskrifning öfver Lappmarken och Vesterbotten, uti särskilta afhandlingar utgifne af friherre S.G. Hermelin.
505 0 0 #t Förteckning på de orters geografiska bredd och längd, i Vesterbottens höfdingdöme, som blifvit bestämde genom astronomiska observationer. / #r sammandragen af C. P. Hällström., 1803 -- #t Berättelse om mätningar och observationer för att bestämma lappska fjällens höjd och temperatur vid 67 graders polhöjd / #r förrättade år 1807 af Göran Wahlenberg, ..., 1808 -- #t Försök till mineral historia öfver Lappmarken och Vesterbotten; / #r af S. G. Hermelin, ..., 1804 -- #t Geografisk och ekonomisk beskrifning om Kemi lappmark i Vesterbottens höfdingdöme, ... / #r författad af Göran Wahlenberg, ..., 1804.
700 Se exempel i fält 700

 

Tre verk av en författare och två av en annan:
245 1 0 #a And. Cratander lectori S. En tibi candide lector, Aristotelis et Theophrasti historias, qvibvs cvncta fere quæ Deus Opt. Max. homini cotemplanda & usurpanda exhibuit adamussim complectuntur: creaturas inquam omnes, & sensu præditas quæ animalia dicunctur, & sensus expertes, quas appellant plantas. ...
505 0 0 #g Titlar i innehållsförteckning: #t De historia animalium,. Lib. [I-]IX. -- #t De partibus animalium, & earum causis,. Lib. [I-]IIII. -- #t De generatione animalium,. Lib. [I-]V. / #r Aristoteles ; Theodoro Gaza interprete. #t De communi animalium gressu,. Lib. unus. -- #t De communi animalium motu,. Lib. unus. / #r Aristoteles ; Petro Alcyonio interprete. #t De historia plantarum,. Lib. [I-]IX et decimi principium duntaxat. -- #t De causis plantarum,. Lib. [I-]VI. / #r Theophrastos ; Theodoro Gaza interprete.

Suecana extranea

Om en del av trycket handlar om Sverige eller svenska förhållanden används fält 505, såvida inte det suecanska innehållet framgår av den övriga beskrivningen. All information läggs i delfält 505 #a. Koden SUEC i fält 042 används inte för äldre tryck.

Första indikator 8 = Ej preciserad 

505 8 #a Behandlar bl.a. Gustav III, kung av Sverige

 

245 1 0 #a Chronos. : #b Et historisk maanedsskrift. / #c udgivet af Jens Kragh Høst.
505 8 #a S. 126-128: Til historien af den svenske revolution 1809. Fra Monthly magazine for juli 1819

 

 

Senast uppdaterad: 2015-11-10
Innehållsansvar: Torbjörn Persson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se