Preliminära poster

Kontrollera alltid beskrivningsnivå (000/17) vid import och uppgradering/komplettering av bibliografiska poster.

Det kan ibland saknas tillräckligt underlag för att vid katalogiserings- eller importtillfället upprätta en bibliografisk post på godkänd nivå. De får i så fall en beskrivningsnivå (000/17) som anger att de är ofullständiga, normalt 5, (preliminär) eller 8 (förhandsinformation). Vid import från vissa remotedatabaser kan även andra koder för ofullständig eller okänd nivå förekomma, till exempel u (okänd) eller z (ej tillämplig).

Ändra kod för beskrivningsnivå till 3 (miniminivå), 7 (biblioteksnivå) eller i vissa fall blank (nationalbibliografisk nivå) vid komplettering eller uppgradering av sådana preliminära poster, annars kommer de manuellt gjorda ändringarna att försvinna (skrivas över) vid en uppföljande maskinell uppdatering.

Se även:

Maskinell import via metadatatratten

Metadatatratten är en rutin för schemalagd maskinell import av bibliografiska poster (och i vissa fall även beståndsinformation) från vissa utvalda externa källor. Uppdateringsintervall för nya och ändrade poster – i vissa fall även borttagna bestånd – är för närvarande varje timme, dag eller vecka beroende på källa.

Man kan i Voyager se om en post är maskinellt importerad via metadatatratten genom att den i historyfliken har operator MTV2.

De preliminära poster som maskinellt har importerats via Metadatatratten förses normalt även med en varningsflagga i fält 599, till exempel Maskinellt genererad post. Ändra kod för fullständighetsnivå (leader/17), annars kommer manuellt gjorda ändringar att försvinna. Sådana 599-fält ska givetvis också tas bort vid manuell komplettering eller uppgradering.

Det förekommer maskinell import av såväl godkända poster (000/17=3, 7 eller blank) som preliminära (000/17=5) och förhandsinformation (000/17=8). Externa källor med poster på preliminär nivå eller förhandsnivå är för närvarande:

(se även översikt i högerspalten)

Vid inläsning i Libris matchas de bibliografiska posterna normalt på ISBN (020#a/020#z), ISSN (022#a/022#z), EAN (024#z med förstaindikator "3") och externt systemnummer (035#a).

Om posten redan finns i Libris händer normalt följande:

  • Poster på preliminär nivå (000/17=5) skriver över (ersätter) Librisposter på samma nivå,
  • Poster på förhandsnivå (000/17=8) skriver över (ersätter) Librisposter på nivå 5 och 8,
  • Poster på annan beskrivningsnivå skriver över (ersätter) Librisposter på nivå 5 och 8.

Librisposter på godkänd nivå (000/17=3, 7 eller blank) uppdateras normalt aldrig vid maskinell metadatatrattsimport. Undantag utgör 856-fält som i 856#x är uppmärkta med koden 856free eller 856other, en flagga för maskinellt underhåll av URI-er.

Dawson Books

Vid metadatatrattsimport från medieleverantören Dawson Books (som är ansluten till Libris Förvärvsrutin) gäller vissa specialregler.

Bibliografiska poster från Dawson håller normalt god bibliografisk kvalitet. I de fall tillräckligt underlag saknas vid beställningstillfället kan dock poster på preliminär nivå levereras. I dessa fall erbjuder Dawson en uppgraderingstjänst som innebär att man levererar posten på nytt i uppgraderat (godkänt) skick när det bibliografiska underlaget finns.

Preliminära Dawsonposter flaggas med beskrivningsnivå (000/17) 5, och en uppgraderingsflagga, i fält 599, Dawson. Upgraded record to be provided. Detta 599-fält används som kriterium för att posten automatiskt ska skrivas över (ersättas) av den uppgraderande Dawsonpost som levereras vid senare tillfälle.

Preliminära Dawsonposter behöver normalt inte alls åtgärdas, utan kan ligga kvar oförändrade i väntan på att de uppgraderas maskinellt. Om man ändå väljer att komplettera eller uppgradera manuellt ska beskrivningsnivå ändras till 3 (miniminivå) eller 7 (biblioteksnivå) och uppgraderingsflaggan i fält 599 tas bort. Åtgärden ska också följas upp med ett meddelande (cxz) till berörda bibliotek.

Senast uppdaterad: 2016-06-20
Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

  Principskiss Metadatatratten

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.