Minimikrav på importerade bibliografiska poster (Metaproxy)

Det finns normalt redan en Librispost för de flesta svenska tryckta böcker. Detsamma gäller moderna utländska tryckta böcker på skolspråk. Börja därför alltid med att kontrollera om posten finns i Libris.

 

Om ni efter denna kontroll konstaterat att posten saknas i Libris, välj remotedatabas/er (Search --> Remote --> Add --> Connect).

  1. Sök därefter fram och importera önskad post. Det är alltid bäst att söka via ISBN eller ISSN då det garanterar bästa möjliga sökning och därmed den bästa träffsäkerheten. ISBN-/ISSN-sökning görs normalt utan bindestreck
  2. Kontrollera och rätta den importerade posten (markerad med Imported remote Bib i katalogfönstrets övre ram) innan den sparas i Libris. Riktlinjer för kontroll och rättning följer nedan

Vissa maskinella bearbetningar görs i samband med import via metaproxy:

  • En teknisk anmärkning 599 __ #a Imported from: [URL till databaskälla] (Do not remove) genereras vid importtillfället. Låt alltid denna anmärkning stå kvar. Den ger information om vilken databas posten härstammar från och underlättar även återsökning, t.ex. med sökvillkoret spec:imported i Libris webbsök.
  • Fält 035 (Unikt nummer i annat system) skapas automatiskt om det kan kombineras med den aktuella databasens kod (fält 003; se nedan för 035-fält som enbart innehåller numeriska tecken
  • Lokala fält (9XX etc.) tas bort automatiskt
  • Delfält #5 tas bort automatiskt
  • UNIMARC-konvertering underlättar efterbearbetning vid import från UNIMARC-baserade databaser
  • Förbättrad teckenkonvertering för databaser med annan teckenuppsättning än UTF-8 (Unicode) eller MARC-8

Observera (WorldCat)!

Det finns två olika ingångar till WorldCat. Den ingång som heter WorldCat (Stand-alone) erbjuder förfinade sökmöjligheter som i stor utsträckning efterliknar sökfunktionaliteten i Voyagers katalogiseringsklient. Denna ingång ligger dock utanför programvaran Metaproxy, varför det för närvarande inte görs några maskinella bearbetningar.

Var uppmärksam på poster som importeras från WorldCat (båda ingångarna). Om de innehåller ett 040-fält med koden S3O betyder detta att posten en gång har hämtats från Libris. Det finns alltså ingen anledning att skapa en dubblett genom att importera den på nytt

Godkända bibliografiska poster som har importerats på maskinell väg kontrolleras och rättas normalt på motsvarande sätt.

Undantag:

Se även Minimikrav vid uppgradering av förhandsposter och preliminära poster.

Följande minimikrav gäller för importerade poster på godkänd nivå

Godkänd bibliografisk post skall normalt ha fulltständighetsnivå (000/17) 3 (miniminivå), 7 (biblioteksnivå) eller blank (nationalbibliografisk eller motsvarande nivå).

Allmänt

  • Ta bort eller rätta ogiltiga fält, delfält, indikatorer och tecken, annars går det inte att spara eller uppdatera posten i Voyager
  • Ta bort alla delfält #0 och #9 (gäller även 035 #9 för att undvika sammanblandning med LibrisIII-nummer)
  • Rätta eventuella stavfel i framförallt titelfält 245
  • Komplettera vid behov med ISBD-interpunktion före minst delfält 245#b/#c, 260#b/#c och, 4X0#x/#v

Koder i postetikett (000)

  • Ändra kod för poststatus (000/05) d (borttagen) till c (rättad eller reviderad), annars kommer inte posten över till Libris webbsök eller lokala system
  • Rätta felaktiga koder för medietyp och bibliografisk nivå (000/06-07)
  • Uppgradera preliminära poster – med fullständighetsnivå (000/17) 5, 8, u, z, | till minimi- (3) eller biblioteksnivå (7), annars kan posten skrivas över vid maskinell uppdatering

Mediespecifika koder (008)

  • Om datum för posten (008/00-05) saknas, lägg till datum för postimport/åtgärd, annars kan posten förorsaka problem vid export till lokala system.
  • Rätta felaktiga värden i typ av utgivningsdatum och årtal (008/06-14). Frågetecken (?) ändras till u
    Kontrollera och rätta vid behov felaktiga värden för utgivningsland (008/15-17) och språk (008/35-37)

ISBN (020)

  • Låt parentetiska bestämningar ((hbk.), (pbk.) etc) ligga kvar i 020#a/#z (de behöver alltså inte flyttas till 020#q)
  • Om posten för den elektroniska versionen även innehåller ISBN för tryckta manifestationer, flytta detta/dessa till 020#z, och lägg till en parentetisk bestämning (print, pbk, hbk eller liknande) om sådan inte redan finns, annars fungerar inte maskinella matchningar. ISBN som avser elektroniska manifestationer ska ligga kvar i 020#a
  • Om posten för den tryckta versionen även innehåller ISBN för elektroniska manifestationer, flytta detta/dessa till 020#z, och lägg till en parentetisk bestämning (eBook, PDF eller liknande) om sådan inte redan finns, annars fungerar inte maskinella matchningar. ISBN som avser tryckta manifestationer ska ligga kvar i 020#a

ISSN (022)

  • Om posten för den elektroniska versionen även innehåller ISSN för tryckta manifestationer, flytta detta/dessa till 022#y (eller ev. #z), annars fungerar inte maskinella matchningar. ISSN som avser elektroniska manifestationer ska ligga kvar i 022#a
  • Om posten för den tryckta versionen även innehåller ISSN för elektroniska manifestationer, flytta detta/dessa till 022#y (eller ev. #z), annars fungerar inte maskinella matchningar. ISSN som avser tryckta manifestationer ska ligga kvar i 022#a

Unikt nummer i annat system (035)

  • Ta bort 035#a som enbart innehåller numeriska tecken (t.ex. 035 __ #a 008032892). De är inte tillräckligt unika och skapar problem vid maskinell matchning

Katalogiserande instans (040)

  • Lägg till det egna bibliotekets sigel i delfält 040#d. Detta gäller även preliminära poster och poster som helt saknar 040-fält.

Språkkod (041)

  • Kontrollera och rätta vid behov felaktiga värden.

Person-, institutions- och konferensnamn (100/110/111, 600/610/611, 700/710/711, 800-811)

  • Validera namnformerna mot Voyagers auktoritetsindex.
  • Ersätt vid behov funktionsterm (X00/X10#e, X11#j) med funktionskod (#4) i 100-111 respektive 700-711. Om funktionsterm saknas, komplettera vid behov med funktionskod (#4).
  • Ändra andraindikator till 4 i 600-611.
  • Ta bort eventuella delfält #2 i 600-611.

Läs mer om person- och institutionsnamn under Auktoritetsarbete.

Uniform titel (130, 240, 630, 730, 830 och titeldelfält i 600-611, 700-711)

  • Kontrollera att titelformen stämmer med svensk praxis.
  • Ändra andraindikator till 4 i 600-630.
  • Ta bort eventuella delfält #2 i 600-630.

Läs mer om uniforma titlar under Auktoritetsarbete.

Serie och länkfält (440, 490760-787, 800-830)

  • Låt eventuella fält 440 ligga kvar.
  • Komplettera med ett fält 490 (med förstaindikator 1) om den importerade posten enbart innehåller seriebiuppslag i fält 800-830.
  • Ta bort delfält #w, annars fungerar inte länkningen i Libris.

Ämnesord, indextermer och form/genre (600-655)

  • Komplettera vid behov med tillämpliga ämnesord (600-651), indextermer (653) och/eller termer för form/genre (655) 

Se även kompletterande regler för personnamn som ämnesord i Riktlinjer för indexering med Svenska ämnesord.

 

Senast uppdaterad: 2016-05-17
Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se