Kombinerat material (paket)

Kombinerat material eller paket är en kombination av flera likvärdiga objekt som ges ut tillsammans och kompletterar varandra.

Vanliga exempel är lättläst material, där text- och ljud-/talböcker respektive e-böcker och digitala ljudböcker ges ut och distribueras i kombination. Respektive objekt kan även ges ut och katalogiseras separat. 

Dessa anvisningar avser huvudsakligen

 • kombinerade text- och ljudböcker som är tänkta att användas tillsammans (exempel 1-2), respektive
 • kombinerade så kallade tvillingpaket, där samma titel distribueras tillsammans i form av två eller flera textböcker på olika språk (t.ex. svenska och arabiska) (exempel 3).

Kombinationer med (lättläst) textbok och talbok (den senare framställd under § 17 Upphovsrättslagen) saknar normalt ISBN. Tänk på att vissa förlag parallellt framställer egna manifestationer av ljuddelen - ljudbok med annan inläsare i t.ex. format fulltext-DAISY - som de sedan saluför i paketform (med ISBN) tillsammans med textboken. Dessa kommersiella paket är inte framställda enligt § 17. Sådana parallella paketkombinationer ska åtskiljas med olika katalogposter i Libris (exempel 4-5).

Anvisningarna kan om så önskas även tillämpas på andra typer av kombinerat material, till exempel läromedelspaket (exempel 6).

Avgränsning: Om det finns bilagor eller medföljande material av uppenbart underordnad karaktär, katalogisera huvudobjektet och ange vid behov bilageuppgift i 300#e. Exempel: datorspel med medföljande handledning, musik-CD med kommentar-/texthäfte.

Mallar

 

Katalogposten ska beskriva paketet (medietyp o) och specificera medie-/bärartyp med mera för ingående objekt. Som stöd har två mallar för en kombination av text- och ljud-/talbok tagits fram. Beskrivningsnivå har satts till miniminivå, men kan när så anses tillämpligt ändras till biblioteksnivå.

Katalogisatörer kan även använda mallarna för andra kombinationer genom att komplettera och/eller ändra den medie-/bärarspecifika informationen i framför allt kompletterande mediespecifika koder (006), bärartyper (007) och fysisk beskrivning (300). Det gäller till exempel tvillingpaket bestående av två eller flera textböcker, med eller utan gemensamt (unikt) ISBN.

De bibliotek/katalogisatörer som ska katalogisera kombinerat material (paket) i Libris kan hämta mallarna här:

 1. Mall för en kombination av text- och ljudbok, Kombinerat material (samma ISBN) där textboken även är utgiven separat med samma ISBN
 2. Mall för en kombination av text- och ljudbok, Kombinerat material (unikt ISBN) där textboken har tilldelats nytt/eget ISBN

Gör så här för att hämta mallarna
Observera att steg 1-2 kan utföras på olika sätt beroende på vilken webbläsare man har. Kontakta Libris Kundservice om ni har problem att hämta mallarna.
i) Markera länk för den mall som ska hämtas
ii) Högerklicka och välj Kopiera
iii) Leta upp rätt katalog på din dator. Mallarna ligger normalt under C:\\Program\LIBRIS7\Catalog\Template eller C:\\Program Files\LIBRIS7\Catalog\Template; motsvarande katalog i Windows 7 (och Windows 8) heter C:\\Program (x86)\LIBRIS7\Catalog\Template eller C:\\Program Files (x86)\LIBRIS7\Catalog\Template
iv) Klistra in mallarna i katalogen genom att högerklicka och välja Klistra in
v) Upprepa steg 1-4 för att hämta den andra mallen

Kontrollera i Libris / Välj mall
Se även ISBN och andra standardnummer nedan.

Kontrollera alltid om det på paketet angivna ISBN (eller annat standardnummer) redan angivits i en katalogpost för separat utgivet objekt.

Tänk på att många paketutgivna produkter även finns som förhandsposter från Bokinfo. Förhandsposter för flertalet kombinationer av text- och ljudbok är formaterade som kombinerat material. Andra kombinationer kan behöva göras om vid uppgradering.

Se även:

Om Librispost saknas, skapa en ny post:

 1. välj mallen Kombinerat material (samma ISBN) om textboken (motsvarande) även är utgiven separat med samma ISBN (standardnummer), annars
 2. välj mallen Kombinerat material (unikt ISBN)

Kom ihåg att ta bort de fält/delfält i mallarna som inte använts innan posten sparats.

Koder i fasta fält med mera (obligatoriskt)

 

Koder i postetikett ska ligga kvar oförändrade. Medietyp o anger att katalogposten avser kombinerat material (paket).

Fält 008 (mediespecifika koder) avser paketet som helhet. Här behöver man bara ändra/komplettera ett fåtal uppgifter:

 • Ange utgivningsår både i 008 och i 260#c
 • Landkod är i mallarna satt till Sverige (sw). Ändras vid behov till tillämplig landkod 
 • Sätt kod för målgrupp till c för läromedelspaket, respektive j om paketet är avsett för barn och ungdom
 • Om paketet som helhet är utgiven som elektronisk resurs, sätt även tillämplig formkod, till exempel o för onlinersurs
 • Språkkod är i mallarna satt till svenska (swe). Ändras vid behov till tillämplig språkkod. För översättningar och paket på flera språk, komplettera med tillämpliga koder i 041 
 • Övriga koder i 008 kan ligga kvar oförändrade

Specificera respektive ingående objekt med kompletterande mediekoder (006) och bärartyper (007). Detta gäller även textresurser som ingår i paketet.

Kompletterande mediekoder (006), i mallarna a (text) och i (ljud). I tillämpliga fall, sätt kod för

 • målgrupp (c = läromedel resp. j = barn/ungdom)
 • form (d = storstil, etc.); jämför även vad som sägs om elektroniska resurser under mediespecifika koder (008)
 • skönlitterär genre (f = roman/skönlitterär prosa etc.)

Om paketet innehåller ytterligare medietyper, komplettera med tillämpliga 006-fält. En DVD-video specificeras till exempel som projicerbar grafisk resurs (g) av typ DVD (v), och kompletteras i förekommande fall med tillämplig målgrupp (c = läromedel resp. j = barn/ungdom).

Om paketet består av andra medietyper, ersätt med 006-fält för de medietyper (eller den medietyp) som är tillämpliga för aktuellt paket. Det räcker med ett 006-fält om paketet består av flera objekt av samma medietyp (t.ex. tvillingpaket bestående av två eller flera textresurser).

Bärartyper (007) kan ligga kvar oförändrade om paktetet består av en kombinerad text- och ljudbok.

Om paketet innehåller ytterligare bärartyper, komplettera med tillämpligt/a 007-fält. En DVD-video specificeras till exempel som videopupptagning (v) med särskild bärarbeteckning videoskiva (d).

Om paketet består av andra bärartyper, ersätt med 007-fält för de bärartyper (eller den bärartyp) som är tillämpliga för aktuellt paket. Det räcker med ett 007-fält om paketet består av flera objekt av samma medietyp (t.ex. tvillingpaket bestående av två eller flera textresurser).

Om paketet som helhet är utgivet som elektronisk resurs, ange enbart 007 för digitalt lagrade resurser med tillämplig bärarbeteckning (t.ex. r för onlinereurs). Exempel: Paket bestående av e-bok och digital ljudbok.

Ange bibliotekets sigel i 040#a (eller 040#d vid uppgradering av t.ex. en förhandspost från Bokinfo).

ISBN (020) och andra standardnummer (024, 028)

 

Om förlaget har tilldelat ett ISBN för hela paketet, ange detta i fält 020. Detsamma gäller även andra paketgemensamma standardnummer, till exempel EAN (024 med förstaindikator ”3”) och ljudboks- respektive videonummer (028 med förstaindikator ”0” resp. ”4”).

Tänk på att de objekt som ingår i paketet även kan vara utgivna separat. Det är då inte ovanligt att till exempel en text- och/eller ljudbok som ingår i paketet behåller samma ISBN som gäller för det/de separat utgivna objektet/n. Kontrollera därför alltid om standardnumret redan angivits i en katalogpost för det separat utgivna objektet.

1. Om ISBN är detsamma som för det separat utgivna objektet, välj mallen  Kombinerat material (samma ISBN)

Hänvisa till katalogposten för det separat utgivna objektet

 • Hänvisa i första hand via ett länkfält (787) med tillämplig länkfras (t.ex. #i Textbok, #i Ljudbok ...) till katalogposten för det separat utgivna objektet.
 • Om så önskas kan man även korslänka från katalogposten för det separat utgivna objektet (med tillämplig länkfras, t.ex. Även utgiven som kombinerat material).
 • Om det finns två eller flera varianter av samma paket (t.ex. text- och talbok resp. kommersiellt utgiven text- och ljudbok med fulltext-DAISY), korslänka även mellan dessa
 • Hänvisa alternativt via en anmärkning (500) med tillämplig standardfras (t.ex. Textboken även utgiven separat med ISBN:).

Observera! I vissa fall kommer då katalogposten för paketet att helt sakna identifikator i 02X. Det gäller även i de fall det finns katalogposter för samtliga i paketet ingående delar och inget unikt paket-ISBN (motsvarande) har tilldelats.

2. Om ISBN är unikt för det paketutgivna objektet, välj mallen Kombinerat material (unikt ISBN)

Ange ISBN i 020 med tillämplig bestämning i delfält #q (textbok, CD, MP3-CD, DVD etc.).

Ovanstående gäller även eventuella andra standardnummer för de objekt som ingår i paketet.

Titel och upphov (245, 246100, 700)

 

Ange titel i fält 245 för paketet som helhet enligt förpackning eller tillämplig primärkälla (obligatoriskt). Flertalet objekt som ingår i ett paket har samma huvudtitel. När så är tillämpligt redovisa även upphov enligt förpackning (motsvarande) i delfält #c.

Eventuell avvikande titel på annan komponent kan anges i fält 246, med förklarande anmärkning i #i.

Allmän medieterm (245#h [Kombinerat material]) ska normalt ligga kvar oförändrat. Undantag: Ändra till 245#h [Elektronisk resurs] om paketet i sin helhet är utgivet som elektronisk resurs. Exempel: e-bok med inbyggd digital ljudbok.

Ange även författare och andra upphovspersoner med normaliserad (auktoriserad) form i fält 100/700. Lägg alltid till tillämplig funktionskod (#4). Detta gäller även författare (aut) som huvuduppslag. Normaliserade uppslag för institutioner anges med tillämplig funktionskod i fält 110/710.

Inläsare av ljudbok kan anges i anmärkningsfält 511 och/eller 700 (se anvisningar för katalogisering av Ljud- och talböcker.

Översättningar (041, 240)

 

Om paketet i sin helhet är en översättning, ange

 • originaltitel i 041#h, och
 • originaltitel/översättningsspråk i 240 (#a + #l).

Observra att denna uppgift normalt saknas, både i förhandsposter från Bokinfo och i preliminära poster.

008 språk: swe
041 1 #a swe #h nor
240 1 0 #a Fra T-bane til lenestol. #l Svenska

Förlag (260)

 

Om de ingående objekten är utgivna på olika förlag, ange detta i upprepade fält 260 och precisera vilket/vilka objekt som avses i ett inledande #3 (del av materialet som avses). Detta gäller till exempel ofta för de kombinationer av text- och talböcker som distribueras av Btj (se även vad som sägs i inledningen om parallellt utgivna kommersiella paketutgåvor)

260 #3 Textbok: #a Malmö : #b Egmont Publishing Kids, #c 2014
260 #3 CD-R: #a Lund : #b BTJ, #c 2014

Fysisk beskrivning (300)

 

Formulera fysisk beskrivning så att det tydligt framgår vilka delar som ingår i paketet. Om möjligt ange även antal sidor, speltid etc. inom parentes för varje ingående objekt.

 

300 #a 1 textbok (35 s.) + 1 MP3-CD
300 #a 1 textbok (125 s. : ill.) + 1 CD-R (2 tim., 26 min.)
300 #a 1 textbok (98 s. : ill.) + ordpussel (3 askar) + 1 CD (MP3) + 2 ringpärmar (ca 500 pl.bl.)
300 #a 2 vol. i 1 fodral ([32], [32] s.) : #b ill.

Anmärkningar (500506)


För tvillingpaket, lägg till en förtydligande allmän anmärkning

500 #a Btj tvillingpaket

 

Se även ovan vad som sägs om kombinationer med talböcker framställda under § 17 Upphovsrättslagen (exempel 4-5).

Om ljudupptagningen är producerad som talbok i DAISY-format, förtydliga detta i en allmän anmärkning.

500 #a Ljudupptagningen digital talbok (DAISY 2.02), ljud

 

Ange i en allmän anmärkning om ljud- eller talböcker för lästräning kan spelas upp i olika hastigheter.

500 #a För lästräning, 2 läshastigheter. Version 1: normal inläsning, version 2: långsam inläsning

 

Om någon av komponenterna består av talbok eller annat tillgängligt medium kan man lägga till en länk (MARC-fält 506) till MTM:s (Myndigheten för tillgängliga medier) webbsida om användning enligt § 17 Upphovsrättslagen.

506 1 #a Tillgänglig för personer med läsnedsättning enligt § 17 Upphovsrättslagen #u http://www.mtm.se/om-oss/uppdrag-och-lagar/upphovsrattslagen/

Klassifikation (082, 084), genre/form (655) och ämnesord (600-650)


Komplettera med tillämplig klassifikation, företrädesvis enligt Dewey (082) och/eller SAB (084). Tilläggsbeteckning för kombinerat material (/O) är redan inlagd i mallen för fält 084.

I tillämpliga fall, lägg till term för genre/form, företrädesvis enligt Svenska ämnesord/Genre-Form (655 #2 saogf). Paket består till exempel ofta av lättläst material.

655 7 #a Lättläst #2 saogf

 

Komplettera gärna också med ämnesord för innehåll, företrädesvis enligt Svenska ämnesord (650#2 sao), och när så är tillämpligt till exempel personämnesord (600) och/eller geografiska ämnesord (651).

Exempel

 

1. Lättläst text- och ljudbok (textboken även utgiven separat med samma ISBN)

Posten i Libris

 

000 Postetikett / Leader
Medietyp: o: Paket (kombinerat material)
Bibliografisk nivå: m: Monografisk resurs

006 Kompletterande mediespecifika koder
Text: a (med litterär genre ”1” (skönlitteratur))
Ljud: i (med genre ”f” (skönlitterär prosa))
I övrigt enligt mall
007 Koder för fysiska egenskaper
Enligt mall
008 Mediespecifika koder (för hela paketet)
Årtal/Tid (1): 2014 (jfr 260#c)
I övrigt enligt mall
020 #a 9789187395628 #q MP3-CD
035 #a (BOKR)9789187395628
040 #a BOKR #d Gbg
041 1 #a swe #h nor
082 0 4 #a 839.8328 #2 23/swe
084 #a Hce/O #2 kssb/8
100 1 #a Fiske, Anna, #d 1964- #4 aut #4 ill
240 1 0 #a Fra T-bane til lenestol. #l Svenska
245 1 0 #a Från tunnelbana till fåtölj #h [Kombinerat material] : ‡b en bilderbok för vuxna
260 #b Vilja, #c 2014
300 #a 1 textbok (35 s.) + 1 MP3-CD
655 7 #a Lättläst #2 saogf
700 1 #a Peterson, Hans, #d 1922- #4 trl
787 0 8 #a Textbok #t Från tunnelbana till fåtölj #z 9789187061585 #w 13432584

 

2. Novell som kombinerad e-bok och digital ljudbok

000 Postetikett / Leader
Medietyp: o: Paket (kombinerat material)
Bibliografisk nivå: m: Monografisk resurs

006 Kompletterande mediespecifika koder
Text: a (med form ”o” (online) och litterär genre ”j” (noveller))
Ljud: i (med form ”o” (online) och genre ”f” (skönlitterär prosa))
I övrigt enligt mall
007 Koder för fysiska egenskaper
Digitalt lagrade resurser: c (med särskild bärartyp ”r” (online))
Utfyllnadstecken i övriga positioner
008 Mediespecifika koder (för hela paketet)
Årtal/Tid (1): 2011 (jfr 260#c)
I övrigt enligt mall
020 #a 9789146221890 #q E-Bok
040 #a Gbg
041 1 #a swe #h nor
082 0 4 #a 839.738 #2 23/swe
084 #a H.016/O #2 kssb/8
100 1 #a Karlsson, Jonas, #d 1971- #4 aut #4 nrt
245 1 0 #a Bröllop #h [Elektronisk resurs] : #b en novell ur Spelreglerna / #c Jonas Karlsson
260 #b Wahlström & Widstrand, #c 2011
300 #a 1 e-bok (EPUB) + 1 digital ljudbok
511 0 #a Inläsare: Jonas Karlsson
655 4 #a Svensk skönlitteratur
787 0 8 #a Novellen ingår i #t Spelreglerna #z 9789146221111 #w 12147430

 

3. Tvillingpaket med två textböcker för barn och ungdom utgivna på svenska respektive arabiska (båda textböckerna även utgivna separat med samma ISBN)

Posten i Libris

000 Postetikett / Leader
Medietyp: o: Paket (kombinerat material)
Bibliografisk nivå: m: Monografisk resurs

006 Kompletterande mediespecifika koder
Text: a (med målgrupp "j" och  litterär genre ”1” (skönlitteratur), i övrigt enligt mall
Ta bort 006-fältet för ljud

007 Koder för fysiska egenskaper
Text: t enligt mall
Ta bort 007-fältet för ljud

008 Mediespecifika koder (för hela paketet)
Årtal/Tid (1): 2013 (jfr 260#c)
språk: "ara" (arabiska) (jfr 041 resp. 260#c)
I övrigt enligt mall

040 #a SEK
041 1 #a ara #h swe
041 0 #a swe
082 0 4 #a 839.7374 #2 23/swe
084 #a Hccsg,u/O #2 kssb/8
100 1 #a Lindgren, Astrid, #d 1907-2002 #4 aut
245 1 0 #a Darrājat-u Laylá #h [Kombinerat material] = #b Visst kan Lotta cykla / #c taʼlīf: Astrīd Līndjrīn ; rusūm: Īlūn Fīklānd ; al-naṣṣ alʻarabī bi-qalam: Walid Saif
246 1 1 #a Visst kan Lotta cykla
260 #a Lund : #b Btj, #c 2013
300 #a 2 vol. i 1 fodral ([32], [32] s.) : ‡b ill.
500 #a Btj tvillingpaket
650 7 #a Flickor ‡2 barn
650 7 #a Självständiga barn ‡2 barn
650 7 #a Födelsedagar ‡2 barn
650 7 #a Cykla ‡2 barn
650 7 #a Cykling ‡2 barn
650 7 #a Slå sig ‡2 barn
655 7 #a Bilderböcker ‡2 saogf
655 7 #a Filmade böcker ‡2 saogf
655 7 #a Barn- och ungdomslitteratur ‡2 saogf
700 1 #a Saif, Walid ‡4 trl
700 1 #a Wikland, Ilon, ‡d 1930- ‡4 ill
787 0 8 #a Textbok på arabiska (1993) #t Darrājat-u Laylá #z 9188356183 #w 7770944
787 0 8 #a Textbok på arabiska (1999) #t Darrājat-u Laylá #w 10628017
787 0 8 #a Textbok på svenska (2013) #t Visst kan Lotta cykla #z 9789129688900 #w 14202276

 

4. text- och talbok enligt § 17 Upphovsrättslagen för barn och ungdom (ISBN saknas)

Jfr exempel 5 (kommersiell utgivning av samma paketkombination)

000 Postetikett / Leader
Medietyp: o: Paket (kombinerat material)
Bibliografisk nivå: m: Monografisk resurs

006 Kompletterande mediespecifika koder
Text: a (med målgrupp "j" (barn/ungdom) och litterär genre ”1” (skönlitteratur))
Ljud: i (med målgrupp "j" (barn/ungdom) och genre ”f” (skönlitterär prosa))
I övrigt enligt mall
007 Koder för fysiska egenskaper
Enligt mall
008 Mediespecifika koder (för hela paketet)
Årtal/Tid (1): 2015 (jfr 260#c)
I övrigt enligt mall
040 #a SEK
084 #a Hcg/TO #2 kssb/8
100 1 #a Jacobsen, Leif, #d 1967- #4 aut
245 1 0 #a Ibra kadabra #h [Kombinerat material] / #c av Leif Jacobsen
260 #3 Textbok: #a Helsingborg : #b Hegas, #c 2015
260 #3 CD-R: #a Lund : #b BTJ, #c 2015
300 #a 1 textbok (93 s. : ill.) + 1 CD-R (1 tim. 9 min.)
490 1 #a BMX Gripen ; #v 3
500 #a Lix: 20
500 #a Textboken även utgiven separat med ISBN: 9789175431826
500 #a Ljudupptagningen digital talbok (DAISY 2,02), ljud
506 1 #a Tillgänglig för personer med läsnedsättning enligt § 17 Upphovsrättslagen ‡u http://www.mtm.se/om-oss/uppdrag-och-lagar/upphovsrattslagen/
511 0 #a Inläsare: Anders Blentare
655 7 #a Barn- och ungdomslitteratur #2 saogf
655 7 #a Mellanåldersböcker #2 saogf
655 7 #a Lättlästa böcker #2 saogf
655 7 #a Talböcker #2 saogf
700 1 #a Blentare, Anders #4 nrt
787 0 8 #i Textbok #t Ibra kadabra #z 9789175431826 #w 18049990
787 0 8 #i Även utgiven med MP3-fil och fulltext-DAISY #z 9789175431833 #w [BibID]
800 1 #a Jacobsen, Leif, #d 1967-. #t BMX Gripen ; #v 3

 

5. text- och ljudbok med MP3-CD och fulltext-DAISY för barn och ungdom

Jfr exempel 4 (text- och talbok av samma paketkombinationen)

000 Postetikett / Leader
Medietyp: o: Paket (kombinerat material)
Bibliografisk nivå: m: Monografisk resurs

006 Kompletterande mediespecifika koder
Text: a (med målgrupp "j" (barn/ungdom) och litterär genre ”1” (skönlitteratur))
Ljud: i (med målgrupp "j" (barn/ungdom) och genre ”f” (skönlitterär prosa))
I övrigt enligt mall
007 Koder för fysiska egenskaper
Enligt mall
008 Mediespecifika koder (för hela paketet)
Årtal/Tid (1): 2015 (jfr 260#c)
I övrigt enligt mall
020 #a 9789175431833
040 #a SEK
084 #a Hcg/O #2 kssb/8
100 1 #a Jacobsen, Leif, #d 1967- #4 aut
245 1 0 #a Ibra kadabra #h [Kombinerat material] / #c av Leif Jacobsen
260 #a Helsingborg : #b Hegas, #c 2015
300 #a 1 textbok (93 s. : ill.) + 1 MP3-CD (1 tim. 9 min.)
490 1 #a BMX Gripen ; ‡v 3
500 #a Lix: 20
500 #a Textboken även utgiven separat med ISBN: 9789175431826
500 #a Ljudupptagningen MP3-fil och fulltext-DAISY
511 0 #a Inläsare: Joakim Saedén
655 7 #a Barn- och ungdomslitteratur #2 saogf
655 7 #a Mellanåldersböcker #2 saogf
655 7 #a Lättlästa böcker #2 saogf
700 1 #a Saedén, Joakim #4 nrt
787 0 8 #i Textbok #t Ibra kadabra #z 9789175431826 #w 18049990
787 0 8 #i Även utgiven som kombinerad text- och talbok #w [BibID]
800 1 #a Jacobsen, Leif, #d 1967-. #t BMX Gripen ; #v 3

 
6. Läromedelspaket bestående av flera olika komponenter

000 Postetikett / Leader
Medietyp: o: Paket (kombinerat material)
Bibliografisk nivå: m: Monografisk resurs

006 Kompletterande mediespecifika koder
Text: a: (med målgrupp ”c” (läromedel); i övrigt enligt mall)
Föremål: r: (med målgrupp "c" (läromedel); i övrigt enligt mall)
Ljud: i (med målgrupp ”c” (läromedel); i övrigt enligt mall)

007 Koder för fysiska egenskaper
Videoupptagningar: v (med särskild bärartyp ”d” (videoskiva) och format ”v” (DVD))
Text: t (enligt mall)
Ljud: s (enligt mall)
Ospecificerad: zz

008 Mediespecifika koder (för hela paketet)
Årtal/Tid (1): 2007 (jfr 260#c)
Målgrupp "c" (läromedel)
I övrigt enligt mall
040 #a S
082 0 4 #a 439.780076 #2 23/swe
100 1 #a Rodhe-Wallström, Caroline, #d 1949- #4 aut
245 1 0 #a Anvisningar till laborativa material. ‡n Steg 6-8 #h [Kombinerat material] / #c Caroline Rodhe-Wallström, Maria Wallström
246 1 4 #a Pilen : ‡b laborativa material #n Steg 6-8
250 #a [Ny utg.] / #b revidering: Iréne Hedlund, Gunilla Hedin
260 #a Flen : ‡b Alfamax, ‡c 2007
300 #a 1 textbok demo (98 s. : ill.) + ordpussel (3 askar) + 1 CD (MP3) + 2 ringpärmar (ca 500 pl.-bl.)
500 #a Textbok, ordpussel och CD i 1 plastficka
500 #a Textbok spiralbunden
505 8 #a Ask 1 : Rival i final 6:1 -- Ask 2 : Sikta mot stjärnorna 8:6 -- Ask 3 : Ryssjan 8:7. CD : Pilen 6-8 Uppläsning i MP3 av elevernas lab. anvisningar
521 0 #a För grundskolans senare skede
650 7 #a Svenska språket #2 sao
655 7 #a Läromedel #2 saogf
700 1 #a Wallström, Maria, #d 1978- #4 aut
700 1 #a Hedlund, Iréne, #d 1953- #4 edt
700 1 #a Hedin, Gunilla #4 edt

 

Senast uppdaterad: 2016-06-20
Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se