Importerade RDA-poster

De nya katalogiseringsreglerna RDA (Resource Description and Access) började tillämpas i Libris under 2017. Tidigare har dock bibliografiska RDA-poster kommit in både via import från externa källor (Metaproxy), och via vissa medieleverantörer (Libris Förvärvsrutin).

RDA-poster kännetecknas av att de i MARC21 innehåller koden rda i 040#e, sökbar i Voyager med 040e rda (Keyword/Boolean).


För bibliotek som ännu inte har gått över till RDA gäller den generella regeln att RDA-poster ska ligga kvar i så ursprungligt skick som möjligt. Det gäller även poster där till exempel val av huvuduppslag strider mot KRS (se nedan under rubriken Övrig RDA-relaterad information kan normalt ligga kvar oförändrad). En importerad RDA-post ska alltså vara katalogiserad enligt RDA, utan inslag av AACR2-/KRS-regler.

I allmänhet fungerar det tillfredsställande att blanda AACR2/KRS- och RDA-poster i samma miljö, men vissa anpassningar/korrigeringar är ändå nödvändiga.

Generellt gäller att man även för RDA-poster följer anvisningarna i avsnittet Minimikrav på importerade bibliografiska poster. Det innebär t.ex. att namnformer etc. ska kontrolleras mot Libris auktoritetsregister (validate heading).

I övrigt är det främst tre saker man bör vara uppmärksam på:

Fält 336-338 (Innehålls-, medie- och bärartyper)

Fält 336-338 ska tills vidare ligga kvar oförändrade. De kompletterar koderna i främst postetikett och 007 och ersätter dessutom Allmän medieterm (AMT) i 245#h. RDA-poster ska således aldrig suppleras med AMT.

Fält 264 (Uppgift om produktion, publicering, distribution, tillverkning och/eller copyright)

RDA-poster innehåller ofta ett eller flera fält 264 – normalt med andraindikator 1 (publicering) och i vissa fall även 4 (copyright) – i stället för det sedvanliga 260 (Utgivning, distribution etc.).

264-fälten ska ligga kvar oförändrade, men det är tillåtet att kopiera innehållet i första 264 (normalt med andraindikator 1) till ett kompletterande 260 om så krävs för att posten ska kunna hanteras i bibliotekets lokala system.

Om den importerade posten innehåller både 260 och 264 ska båda/alla fälten ligga kvar oförändrade.

Visningsgränssnittet har anpassats i Libris webbsök, se t.ex. Art in motion.

X00-X11 (Funktions- och relationstermer)

Funktions- och relationstermer i fält 700/710#e resp. 711#j kan - men behöver inte - tas bort och ersättas med sina motsvarande MARC-koder i #4.

Normal Librispraxis är att koder (#4) föredras framför termer/fraser (#e/#j).

RDA-poster kan även innehålla termer/fraser i fält 100-111 och 600-611. Det är tillåtet att på motsvarande sätt ersätta med koder även i dessa fält.

Observera att det numer finns kodmotsvarigheter till flertalet termer/fraser listade i RDA, App. I (Relationship Designators: Relationships Between a Resource and Persons, Families, and Corporate Bodies Associated With the Resource). Notera särskilt den distinktion som införts mellan den i RDA-poster vanliga frasen Editor of Compilation (redaktör som gör urval och ställer samman befintliga texter, #4 edc) och Editor (redaktör som även redigerar och kompletterar texter, #4 edt).

Övrig RDA-relaterad information kan normalt ligga kvar oförändrad

Det gäller koden rda i delfält 040#e och val av huvuduppslag (preferred access point; jfr dock vad som sägs om validate heading ovan), men även t.ex.:

  • Formatering av titel i fält 245, inklusive eventuell supplering om antal upphovsmän och medverkande i 245#c, t.ex. ”... [and four others]
  • Information om förlags-/utgivningsförhållanden i fält 260 respektive 264 (jfr vad som sägs om eventuell fältkopiering ovan)
  • Information om upplageuppgift i fält 250
  • Information om fysisk beskrivning i fält 300, med eventuell kompletterande bärarinformation i fält 344-347
  • Relationsfraser enligt RDA, App. J (Relationship Designators: Relationships between Works, Expressions, Manifestations, and Items) i länkfält 760-787#i
Senast uppdaterad: 2017-06-28
Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se