Flerbandsverk

Det finns - och har funnits - flera olika metoder för att katalogisera flerbandsverk i LIBRIS. Beskrivningarna i dessa anvisningar bygger på och ersätter den exempelsamling som Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogisering utarbetade och reviderade senast 2009.

Texten är kompletterad med LIBRIS anvisningar om parallellregistrering samt innehåller även information om konverterade flerbandsverk som utgörs av huvudpost och delposter.

Val av katalogiseringsmetod för nya flerbandsverk

Vid katalogisering av nya flerbandsverk följs vanligtvis antingen metoden med monografi i serie eller enpostmetodik. Undantag kan dock finnas där den äldre flerpostmetodiken fungerar bäst.

Huvudregeln är att först inläggande biblioteks metod följs. Det gäller normalt även poster som har lästs in maskinellt via t.ex. Bokrondellen eller LIBRIS förvärvsrutin.
Vid postimport väljer man oftast att behålla den metodik som den importerade posten är katalogiserad enligt, men om tidigare delar har katalogiserats på annat sätt i LIBRIS följs denna modell.
Katalogisatören ska göra så få ingrepp som möjligt i redan färdigställda poster.

Titelsidans utformning har liten betydelse för val av katalogiseringsmetod. Vid tvekan föredras modellen med monografi i serie.

Nya upplagor av avslutade flerbandsverk katalogiseras enligt nu gällande metoder. Däremot katalogiseras nya delar av äldre, löpande flerbandsverk enligt samma modell som tidigare delar, alltså oftast enligt den tidigare modellen för delar i flerbandsverk, se Konverterade flerbandsverk.

Seriemetodik

När delarna i ett flerbandsverk har helt självständiga, pregnanta deltitlar väljs seriemetodik, med den gemensamma titeln i ett serieavsnitt. Seriemetodik kan tillämpas även för mindre flerbandsverk i 2-3 delar.

020 #a 9789197870450
100 1 #a MacFie, Susanne, #d 1966-
245 1 0 #a Fallet med de gyllene medaljerna / #c Susanne MacFie ; med illustrationer av Roland MacFie
490 1 #a Hemliga klubben
800 1 #a MacFie, Susanne, #d 1966-. #t Hemliga klubben

 

Läs mer om serietitel i fält 490 och om seriehuvudposter i Fortlöpande resurser.

Seriemetodiken är också lämplig då delen ingår i en komplicerad flerledad struktur, till exempel samlade verk. Se fält 800, Uniform titel som seriebiuppslag under personnamn.

Flerpostmetodik

Varje del katalogiseras som en monografi. Metoden bygger på KRS 1.1B9 och är den flerpostmetodik som rekommenderats i LIBRIS 2002-2008 och som fortfarande används för skolböcker. Läs mer om Skolböcker.

I de fall då katalogisatören bedömer att varken serie- eller enpostmetodik fungerar på ett bra sätt kan denna metod användas även i andra fall.

Några kom-ihåg:

 • Förkorta delord som band, del, volym, häfte, part, faskikel om de följs av siffra (245 #n D. 1) men inte om de följs av bokstav (245 #n Del A).
 • Delbeteckningarna Första boken och Första delen skrivs i 245 #n Bok 1 respektive D. 1.
 • Undertitel till deltitel i flerbandsverk läggs i #b efter #p när inget föregående #b finns.
 • Vid katalogisering enligt KRS 1.1B9 blir det huvuduppslag på olika personer om de olika delarna har olika personliga upphovsmän.

Ändrad delbeteckning och ändrad undertitel 

Den första boken gavs ut utan numrering och med en något annorlunda undertitel. Ingenting tydde på att det skulle bli fler delar. För att undvika ingrepp i den äldre posten katalogiseras del 2 enligt flerpostmetodik.

020 #a 9789155254063
100 1 #a Ollmark, Lena, #d 1968-
245 1 0 #a Dassuniversitetet : #b [hur du blir galet allmänbildad på 5 minuter]. #n 2 / #c [Lena Ollmark, Noomi Hebert ; illustrationer: Anna Harvard, Per Gustavsson]
260 #a Sundbyberg : #b Semic, #c 2008 #e (Malaysia)
 

Se även uniform titel vid flerpostmetodik.

För flerbandsverk där olika delar har olika huvudtitlar se fält 500.

Läs även nedan om Parallellregistrering (enpost- + flerpostmetodik) och kraven på länkankare i posterna.

Enpostmetodik

När delarna i ett flerbandsverk saknar pregnanta deltitlar väljs i första hand katalogisering i en post.

Några kom-ihåg:

 • 008: Typ av utgivningsdatum:
  m om flera år (9999 i det andra fältet om utgivningen pågår)
  s om alla delar utges samma år
 • 020: Lägg det gemensamma ISBN:et i det första 020-fältet.
  Alla delars ISBN redovisas i 020 (utom i de fall då monografiska delposter gjorts av annat bibliotek, läs mer nedan under Parallellregistrering).
 • 260 #a och #b: Kontrollera att uppgiften stämmer vid katalogisering av nya delar. Om förlagsuppgiften ändras följs anvisningarna i fält 260.
 • 260 #c: Årtalet lämnas öppet så länge utgivning pågår. Avsluta posten med slutår när utgivningen upphör.
 • 260 #e: Nationalbibliografisk nivå: Tryckeri anges endast om man har alla delar tillgängliga vid katalogiseringstillfället och alla delar har samma tryckeriuppgift.
 • 300: Redovisa flerbandsverkets volymer och paginering enligt KRS 2.5B17-22.
  - Volymer: Pågående utgivning redovisas som _ vol. (understreck för att visa att volymantal saknas). När flerbandsverket avslutas ändras uppgiften till rätt antal volymer, till exempel: 5 vol.
  - Paginering: Om delarna har genomgående paginering redovisas denna inom parentes efter volymbeteckningen, enligt 2.5B20. Om pagineringen inte är genomgående kan den också redovisas inom parentes efter volymbeteckningen med "semikolon blank" mellan varje deluppgift, enligt 2.5B21 (Tillämpas på nationalbibliografisk nivå).
 • 505: Används för att ange framför allt pregnanta deltitlar. I 505 kan också olika upphovsmän till olika delverk anges, i de fall denna uppgift inte tydligt kan anges i 245.

 

Hela verket utges/katalogiseras vid samma tillfälle:

020 #a 9789173532488 #q inb. #q vol. 1
020 #a 9789173532532 #q inb. #q vol. 2
100 1 #a Benedictsson, Victoria, #d 1850-1888
245 1 0 #a Ord på liv och död : #b kortprosa, drama, dagbok / #c Victoria Benedictsson ; under redaktion av Ebba Witt-Brattström och med inledning av Horace Engdahl
260 #a Stockholm : #b Atlantis, #c 2008 #e (Lund : #f Wallin & Dalholm)
300 #a 2 vol. (839 s.) ; #c 22 cm

 

Utgivning pågår:

020 #a 9789170912290 (d. 1)
020 #a 9789170912313 (d. 2)
020 #a 9789170912351 (d. 3)
245 1 0 #a Från planering till skriftliga omdömen / #c [redaktör: Åsa Sundström]
260 #a Stockholm : #b Fortbildning AB, #c 2009-
300 #a _ vol. (51; 50; 48 s.) : #b ill. 
505 0 #a D. 1 : Matematik och NO -- D. 2 :  Praktiskt-estetiska ämnen -- D. 3 : Svenska, språk och SO
700 1 #a Sundström, Åsa #4 edt


Se även uniform titel vid enpostmetodik

Läs även nedan om Parallellregistrering (enpost- + flerpostmetodik) och kraven på länkankare i posterna.

 

Parallellregistrering (enpost- + flerpostmetodik)

Vissa bibliotekssystem kräver att det finns en separat bibliografisk post för varje fysisk volym för att bibliotekets lokala låne- och kravrutiner ska kunna hanteras rationellt. I sådana fall är det tillåtet att upprätta parallella delposter.
Parallellregistrering kan tillämpas när en bibliografisk post redan har upprättats enligt enpostmetodik i LIBRIS. Respektive delpost katalogiseras som en vanlig monografi enligt MARC21-standard, med följande kompletteringar.

1. Samtliga delposter förses med ett länkankare i fält 599 till den tidigare upprättade gemensamma posten. Länkankaret ska följa mönstret 599 __ #a Bibliotekslänk<den gemensamma postens 001>:

599 _ _ #a Bibliotekslänk8201058                             

 

2. Dessutom kompletteras den tidigare upprättade gemensamma posten med ett länkankare i fält 599 till de parallellregistrerade delposterna. I detta fall räcker det att skriva:

599 _ _ #a BibliotekslänkDelar                            

 

3. Om den gemensamma posten innehåller delspecifika ISBN, förs dessa över till sina respektive delposter. Övriga bibliotek meddelas om åtgärden. Skälet är att posterna annars kommer att uppfattas som dubbletter vid maskinella matchningar. Av samma skäl får set-ISBN (som avser hela flerbandsverket) aldrig förekomma i parallellregistrerad delpost.

Om det redan finns såväl en gemensam post som parallellregistrerade delposter, kan påföljande bibliotek välja att registrera sitt bestånd på valfri modell.

De länkankare som registrerats i fält 599 syftar till att ge underlag för smidig navigering i LIBRIS. Se exemplet The Saxons in England (flerbandsverk i två delar utan pregnanta deltitlar).

I bibliotekens lokala system fyller länkankaret ingen funktion. Dit tas flerbandsverket över, antingen enligt enpostmodellen eller enligt parallellmodellen, beroende på vilken modell biblioteket valt vid registrering av sigel och bestånd.

 

Bihang till monografier

KRS 1.1B9 används för katalogisering av bihang till monografier, t.ex. särkatalogiserade bilagor.

I posten för bihanget anges bihangets titel enligt primärkällan och 772-länk till huvudboken görs. I posten för huvudskriften görs 770-länkar till bihanget.
När ingen andraindikator anges är standardfrasen: Har supplement: respektive Supplement till:. Om man vill ha en annan fras används andraindikator 8 och önskad text läggs i delfält i.

Appendix, Bilaga, Supplement etc. som delbeteckning med efterföljande titel läggs i #n och förkortas inte.  

Bihanget:

020 #a 9789138230497
110 1 #a Sverige. #b LSS-kommittén
245 1 #a Möjlighet att leva som andra : #b ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning : slutbetänkande. #p Bilagor / #c av LSS-kommittén
260 #a Stockholm : #b Fritze, #c 2008 #e (Stockholm : #f Edita Sverige)
772 0 #t Möjlighet att leva som andra #d 2008 #z 9789138230480#w 11060871Huvudboken:

020 #a 9789138230480
110 1 #a Sverige. #b LSS-kommittén
245 1 #a Möjlighet att leva som andra : #b ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning : slutbetänkande /# c av LSS-kommittén
260 #a Stockholm : #b Fritze, #c 2008 #e (Stockholm : #f Edita Sverige)
770 0 #t Möjlighet att leva som andra : slutbetänkande. Bilagor #d 2008 #z 9789138230497 #w 11060882

 

 
Olika huvuduppslag på bihang och huvudbok: Ta med huvuduppslag från 1XX-fält i 772/770 #a. 

Bihanget:

100 1 #a Petersson, Karin
245 1 0 #a Studiehandledning till boken Lärare av i morgon / #c [manus och pedagogisk bearbetning: Karin Petersson och Lärarförbundets kansli]
260 #a Stockholm : #b Lärarförbundet, #c 2002 #e (Malmö : #f Tryckfolket)
772 0 #a Carlgren, Ingrid #t Lärare av i morgon #d 2000 #z 9185096776 #w 8379454

 

Huvudboken:

020 #a 9185096776
100 1 #a Carlgren, Ingrid
245 1 0 #a Lärare av i morgon / #c Ingrid Carlgren, Ference Marton
260 #a Stockholm : #b Lärarförbundets förlag, #c 2000
770 0 #a Petersson, Karin #t Studiehandledning till boken Lärare av i morgon #d 2002 #w 8645425

Bihang med annan titel

Bihanget:

245 1 0 #a Studiehäfte : #b frågor och arbetsuppgifter till Grundkurs i wellpapp
260 #a Stockholm : #b Svenska Wellpappföreningen, #c [2007?]
772 0 #t Boken om wellpapp #d 2007 #w 10417843


Huvudboken:

245 1 0 #a Boken om wellpapp : #b en grundkurs i produktion av wellpapp
260 #a Stockholm : #b Svenska Wellpappföreningen, #c [2007?]
770 0 #a Studiehäfte : frågor och arbetsuppgifter till Grundkurs i wellpapp #d 2007 #w 11195093

 

Se även fält 772, Bilaga till tidskrift.

Enpostmetodik tillämpas inte för monografier med bihang.

Studieplaner

Studieplaner från studieförbund och liknande till böcker från andra utgivare betraktas inte som bihang. I stället gör man biuppslag i 700 på författare och titel för den behandlade boken.

Uniforma titlar för flerbandsverk

Uniform titel vid enpostmetodik

Vid flerbandsverk gjorda enligt enpostmetodik blir uniform titel utformad efter hela verket, alltså normalt hela verkets titel, eller hela utgåvans grupptitel. Om utgåvan består av flera självständiga verk görs biuppslag på dessa (700 #a + #t respektive 730).

Uniform titel vid flerpostmetodik

Utforma den uniforma titeln enligt anvisningarna i Auktoritetsarbete - Uniforma titlar för delar av ett verk och fält 240, Delar av ett verk. I korthet gäller:

 • skönlitterära verk på originalspråk får delens uniforma titel i 240/130.
 • skönlitterära översatta verk får delens uniforma titel i 240/130 följt av språktillägg i delfält #l.
 • facklitteratur på originalspråk får hela verkets uniforma titel (huvudtitel + delbeteckning + deltitel), i fält 240/130. Om ordalydelsen i 245 sammanfaller med den uniforma titeln för verket görs inget 240/130.
 • facklitteratur på översättningsspråk får hela verkets uniforma titel (huvudtitel + delbeteckning + deltitel), i fält 240/130, följt av språktillägg i delfält #l.

Se även uniforma titlar för facklitteratur utgiven som flerbandsverk.

 

Konverterade flerbandsverk med huvudpost och delposter (konverteringen 2002)

Före 2002 använde LIBRIS ett eget internt MARC-format som till stor del byggde på UKMARC. I UKMARC ordnas flerbandsverk upp hierarkiskt i en så kallad huvudpost med därtill länkade delposter, enligt KRS kapitel 13.6, vilket till stora delar är ett specialskrivet kapitel anpassat till tidigare svenska förhållanden. I MARC21 finns inte denna hierarkiska uppdelning, utan där betraktas antingen varje "flerbandsverk" som en sammanhållen monografi med varje del som ett kapitel, ofta beskrivet i en innehållsanmärkning, eller varje del som en självständig monografi katalogiserad enligt KRS kapitel 1.1B9. Det senare alternativet får också till följd, inte enbart att beskrivningen av själva objektet blir annorlunda, utan också att val av huvuduppslag påverkas och likaså klassifikation och ämnesord.

Vid konverteringen 2002 av gamla LIBRIS-poster till MARC21 har inte sådana poster gått att skapa som uppfyller de nya reglerna fullt ut. Dessa konverterade poster har blivit en hybrid av de gamla och de nya posterna.

Vid katalogisering av nya delar i dessa konverterade flerbandsverk följs det utseende som posterna fått vid konverteringen.

Godkända källor

För flerbandsverk gäller titelsidan som godkänd källa. Deluppgifter som hämtas från annan källa måste klamras. När huvudtiteln i ett konverterat flerbandsverk bara står på omslaget används detta som titelsida, med anmärkningen Titel från omslag.

Nya delar eller ny upplaga

Nya delar i konverterade flerbandsverk (från konverteringen 2002) katalogiseras enligt samma modell som tidigare delar.
När ett flerbandsverk utkommer i en ny upplaga (eller enstaka delar i kommer i ny upplaga) väljer man katalogiseringsmodell enligt nu gällande principer.

Delar

Viss information som saknas i de konverterade delarna måste läggas till i de nya. Alla uppgifter som finns i den gamla huvudposten och som är gemensamma måste synas också i delens bibliografiska post. Det kan till exempel gälla klassning, anmärkning eller serieuppgift. Nya delar i konverterade flerbandsverk får samma huvuduppslag som huvudposten.

Personen i 100-fältet behöver inte finnas med i beskrivningen.
700-uppslag från huvudposten tas bara med om de också finns i delen.

020 #a 914404139X
100 1 #a Hedencrona, Eva, #d 1957-
245 1 0 #a Kangaroo & Co. #n 9, #p Student's key / #c Peter Watcyn-Jones ...
700 1 #a Watcyn-Jones, Peter, #d 1944- #4 aut
772 0 0 #7 p1 #a Hedencrona, Eva, 1957- #t Kangaroo & Co #c Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin, Peter Watcyn-Jones #d Malmö : Corona, 1999- #w 9930458794

 

Delar till flerbandsverk där huvuduppslaget efter konverteringen inte överensstämmer med de nya reglerna kan, om så anses nödvändigt, göras om. Detta gäller framför allt poster som fått ett huvuduppslag enligt helheten för flerbandsverket, men där de enstaka delarna sedan kan ha sina unika upphov. Dessa delar kan rättas så att huvuduppslag stämmer med hur posten ser ut. Om man rättar upp en sådan post bör dock samtliga delar i flerbandsverket korrigeras.

020 #a 2-7829-0427-3
245 1 0 #a Geschichte der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung. #n Bd 1, #p 1867-1900, Die Macht der Honoratioren / #c Karl Maly
260 #a Frankfurt am Main : #b Kramer, #c 1992
700 1 #a Maly, Karl #4 aut

020 #a 9783782905626
245 1 0 #a Geschichte der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung. #n Bd 3, #p Die Opfer der Diktatur : #b Frankfurter Stadtverordnete und Magistratsmitglieder als Verfolgte des NS-Staates / #c Michael Bermojo
260 #a Frankfurt am Main : #b W. Kramer, #c c2006
700 1 #a Bermojo, Michael #4 aut

 

 

Huvudpost

I konverterade flerbandsverk är det viktigt att uppdatera huvudposten när det behövs.
När förlagsuppgiften ändras lägger man den i ett nytt 260-fält i huvudposten, se fält 260, Ändrad förlagsuppgift.

Man avslutar flerbandsverk i 260 och 008 när man vet att alla delar utkommit eller när det annars faller sig naturligt, till exempel vid ny upplaga eller vid andra förändringar.

Särkatalogiserade bilagor

Om det sedan tidigare finns konverterade bilagor till en huvudbok görs nya bilagor enligt den gamla modellen. Bilagan får till exempel samma huvuduppslag som huvudboken även om den har en annan upphovsman.

Samlade verk etc

Nya samlade verk etc. katalogiseras i första hand enligt seriemetodik, se fält 490, Delar i serie utan huvudpost.

För konverterade flerbandsverk blir interpunktionen i 245 #a så här:
Samlade verk eller motsvarande placeras i 245 #a och upphovsmannen (den vars samlade verk det är) i #c. Därefter bygger man på med ISBD-interpunktion i #c-fältet (utan delfältstecken).

800 Uniform titel som seriebiuppslag används inte för konverterade flerbandsverk.

020 #a 9127084671
100 1 #a Jung, Carl Gustav
240 1 0 #a Urval. #l Svenska
245 1 0 #a Valda skrifter / #c av C G Jung. Litteratur, myter och symboler / översättning av Dorothee Sporrong ; fackgranskning av Kurt Almqvist ...
700 1 #a Sporrong, Dorothee, #d 1941- #4 trl
772 0 0 #a Jung, Carl Gustav #t Valda skrifter #c av C G Jung #d Stockholm : Natur och kultur, 1993- #w 9917736298


Senast uppdaterad: 2012-10-24
Innehållsansvar: Christer Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se