Medietyper (RDA)

Medietypen beskriver det generella medium eller den generella utrustning som krävs för att använda en resurs. Fältet kan användas som ett alternativ till - eller tillsammans med - kod för bäraregenskap (007/00).

Uppgiften anges med term eller enställig kod i MARC-fält 337, delfält #a respektive #b (Bibliografiska formatet och Beståndsformatet). Flera termer/koder kan anges.

Term eller kod anges enligt godkänd lista kodad i delfält 337#2, företrädesvis rdamedia (Term and Code List for RDA Media Types) som ansluter till RDA 3.2. Termer och koder skrivs genomgående med små bokstäver enligt denna lista. Termerna översattes den 21 september 2011 till svenska av Svensk biblioteksförenings kommitté för katalogisering.

Termer och koder enligt Term and Code List for RDA Media Types

(motsvarighet i 007/00 listas som jämförelse)

Svensk term (RDA 3.2)
337#a
Engelsk term (RDA 3.2)
337#a
Kod
337#b
Bäraregenskap
007/00
Dator computer c c (digitalt lagrade resurser)
Stereografisk stereographic e ---
Projicerad projected g g (projicerbara stillbilder)
m (spelfilmer)
Mikroform microform h h (mikroformer)
Oförmedlad unmediated n t (textresurser)
k (bilder)
Mikroskopisk microscopic p ---
Audio audio s s (ljudupptagning)
Video video v v (videoupptagningar)
Annan other x z (ospecificerade bärartyper)
Ospecificerad medietyp
Kommentar: Ändrad efter 2011-09-21
unspecified z z (ospecificerade bärartyper)
Senast uppdaterad: 2015-03-18
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se