Terminologi

för LIBRIS formathandbok

Term  Definition  Källa Anm
Bok Ett större antal blad eller ark, vanligen med skriven eller tryckt text, som hophäftats längs ena sidan. Nationalencyklopedin Synonym: volym. Nära synonymer: häfte, broschyr.
Del Minsta enhet i resurs som av praktiska eller redaktionella skäl publicerats i flera fysiska enheter. Kan avse enheter inom såväl monografiska som fortlöpande resurser.
Dokument Lagrad information eller företeelse som fungerar som en enhet i dokumentationsprocess. ISO 5127  1.2.02 Då termen har en pregnant betydelse av "information på papper" föredras om möjligt resurs som term för informationsenhet.
Elektronisk resurs    Resurs som är tillgänglig endast med hjälp av dator. ISBD(ER), adapt. 
Flerbandsverk Manifestation av monografisk resurs, av praktiska skäl utformad som flera fysiska delar publicerade samtidigt eller under en viss tidsperiod.  Populär term 
Fortlöpande resurs Resurs tänkt och planerad som ett till omfattning och tillkomsttid obegränsat projekt. ISBD(CR) Continuing Innefattar seriella och integrerade resurser.
Integrerande resurs   Fortlöpande resurs där nytt material manifesteras i form av förändringar i tidigare utgåvor.  ISBD(CR) Exempel: databaser, lösbladsutgåvor. Motsats: Seriell resurs. 
Manifestation    Konkret resurs som gestaltar ett specifikt uttryck eller verk. FRBR

Exempel:

  • Olika upplagor av en viss översättning är olika manifestationer av samma uttryck.
  • Samma upplaga gestaltad som tryckt version respektive onlineversion är olika manifestationer av samma verk.
Material Manifestationens fysiska karaktär.  Exempel: papper, mikrofilm, fjärråtkomst till elektronisk resurs  
Medium   Konstart eller teknik som resursen utnyttjar.  Exempel: text, musik, bild 
Monografi  Samlande, kort beteckning för adjektivet monografisk följt av något av verk, resurs, dokument Då termen har en pregnant betydelse inom området textdokument föredras här det allmännare monografisk resurs
Monografisk resurs Resurs tänkt och planerad som ett till omfattning, tillkomsttid och ämne begränsat projekt hos en eller flera upphovsmän.  Termen kan avse resurser i alla medier och av alla omfång: ett fotografi, en jordglob, en staty, en dikt. Publiceringen av en monografisk resurs kan ske successivt i etapper. 
Objekt   Föremålet för katalogisering. KRS Används ej. Ersatt av: resurs.
Publicera Processen att åstadkomma en publikation, dvs. att göra en resurs allmänt tillgänglig.
Publikation Resurs som tillhandahålls för allmän spridning, vanligen genom mångfaldigande eller tillgängliggörande över nätverk. ISO 5127  2.1.11
Resurs Dokument eller innehåll i dokument betraktat som en enhet i en informationsprocess.  Övergripande term för verk och manifestation
Resurstitel Den fullständiga titelinformation som ensam eller tillsammans med en upphovsuppgift entydigt identifierar en resurs AACR: Title proper
Består av en ensam huvudtitel eller en överordnad titel med en eller flera beteckningar för del/avsnitt och/eller deltitlar. Motsvarar i typfallet fält 245, #a #n #p i början av fältet, men kan även innefatta information i 245 #b.
Samlingsverk Monografisk resurs, med eller utan samlande titel, som består av två eller flera verk av samma eller olika upphovsmän.  KRS, adapterad De ingående verken är i regel monografiska verk som återges helt eller delvis. 
Seriell resurs Fortlöpande resurs där nytt material manifesteras i form av på varandra följande delar som kompletterar tidigare delar, i regel utan att ersätta dessa. ISBD(CR) Exempel: tidskrifter, monografiserier, årsrapporter  
Upphovsman Individ ansvarig för skapandet av ett verk, helt eller delvis. ISO 5127  4.2.1.5.05 (adapterad)

Uttryck(expression)

Samlingsbegrepp för resurs som förverkligar ett specifikt verk. Uttrycket konkretiseras (gestaltas) i form av manifestation. FRBR Exempel: Olika översättningar av ett visst verk är olika uttryck.  Samma översättning kan finnas i flera utgåvor (manifestationer).
Verk (work) Överordnat begrepp. Kan vara föremål för upphovsrättsligt skydd på grund av sin originalitet eller särart.

FRBR
ISO 5127  7.2.1.01

Exempel: William Shakespeares Hamlet är ett verk som förverkligas i olika översättningar (uttryck) och gestaltas i olika upplagor och medie- eller bärartyper (manifestation).

 

 

 

Senast uppdaterad: 2009-05-08
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se