Länkdelfält

#6 Länkning (NR)

Delfält #6 (länkning) är avsett att länka samman fält i poster där innehållet registrerats med två eller flera olika skriftarter (t.ex. latinsk och kyrillisk skrift). Med nuvarande system och katalogiseringsprinciper är normalprincipen att de sedvanliga fälten ("normalfälten") används för att registrera informationen med latinsk skrift, och att fält 880 används för att registrera samma innehåll i annan skriftart.

Delfältet skall alltid inleda respektive fält, och är definierat i de flesta förekommande fält (bibliografiskt format, auktoritetsformat, beståndsformat). Länkningen sker korsvis, dvs.  #6 måste anges såväl i fält 880 som i sitt korresponderande "normalfält".

Länksyntax anges enligt mönstret #6<länkfält>-<sekvensnummer>[/<skriftartskod>/<kod för höger-till-vänster-orientering>]:

Länkfält avser fältnummer på sammanhörande fält (t.ex. 245), och skall alltid följas av bindestreck (-) och ett tvåsiffrigt sekvensnummer (anges i stigande ordning då flera fält med samma fältnummer finns i posten, t.ex. 01, 02, 03 …). De sammanlänkade fälten skall ha identiska sekvensnummer; då ett 880-fält saknar sammanhörande fält skall sekvensnumret sättas till 00.

Delfält #6 i "normalfält" innehåller i allmänhet ingen ytterligare information. I fält 880 följs länkfälts- och skevensnummeruppgiften däremot av skriftartskod och vid behov även en kod för höger-till-vänster-orientering (avser alltså den i 880 föekommande skriftarten).

I fält 880 skall sekvensnumret i tillämpliga fall följas av snedstreck (/) och tvåställig skriftartskod.

Följande koder är definierade:

 • (3 : arabiska
 • (B : latinsk
 • $1 : kinesiska, japanska, koreanska
 • (N : kyrilliska
 • (2 : hebreiska
 • (S : grekiska

Är flera skriftarter representerade i ett och samma 880-fält skall koden avse skriftart som förekommer först i fältet. För andra skriftarter än de som nämns ovan kan koden uteslutas.

Då informationen är registrerad med en höger-till-vänster-orienterad skriftart (t.ex. arabiska eller hebreiska) tillägges ett snedstreck (/) och koden r i fält 880.

Icke-latinska tecken i fält 880 registreras lämpligen med någon form av virtuellt tangentbord eller annat teckenstöd, se  Teckenregistrering i LIBRIS katalogsystem.

Exempel på bibliografisk post med japansk originalskrift i länkfält 880:

Observera! Var uppmärksam vid registrering av höger-vänster-orienterade skriftarter (t.ex. arabiska, hebreiska, jiddisch), Titlar, namn och liknande måste skrivas in i sin logiska ordning, men så att uppgiften blir läsbar från vänster till höger. Texten blir automatiskt höger-vänster-orienterad då den visas i webbmiljö – dvs. texten kan läsas från höger till vänster

Exempel på bibliografisk post med arabisk originalskrift i länkfält 880. I katalogiseringsklienten, skriv in de arabiska tecknen i sin logiska ordning från vänster till höger.

I webbmiljö (t.ex. LIBRIS webbsök) ändras skriftorientering automatiskt, så att texten blir läsbar från höger till vänster.

#8 Länk- och sekvensnummer (R/NR)

Delfält #8 (länk- och sekvensnummer) kan användas för att identifera och länka (och vid behov även sekvensnumrera) ett eller flera i posten förekommande fält, som på något sätt hör samman med varandra. Delfältet kan även användas för att identifera det eller de fält som avser en i den beskrivna posten ingående del, en specifik bärartyp eller liknande. Se även kod för samband nedan.

Delfältet är definierat i de flesta förekommande fält (bibliografiskt format, auktoritetsformat, beståndsformat), men det för närvarande inte särskilt vanligt i LIBRIS-tillämpningen, vare sig i det bibliografiska formatet eller i bestånds-/auktoritetsformaten.

För LIBRIS-tillämpning i beståndsformatet, se även  Riktlinjer för beståndsregistrering.

Sammanlänkade fält inleds normalt med #8:

 • #8 är alltid upprepningsbart (R) då det förekommer i det bibliografiska formatet och auktoritetsformatet,
 • I beståndsformatet är #8 icke-upprepningsbart (NR) vid förekomst i fält 852, 853-855, 863-865 och 876-878; däremot kan delfältet upprepas i samtliga andra förekommande beståndspostfält.

I beståndsformatet är #8 icke-upprepningsbart (NR) vid förekomst i fält 852, 853-855, 863-865 och 876-878; däremot kan delfältet upprepas i samtliga andra förekommande beståndspostfält.

Länksyntax anges enligt mönstret #8<länknummer>.<sekvensnummer>\<kod för samband>]:

Länknumret består av ett löpnummer 1, 2, 3 etc., och är obligatoriskt då #8 används. Fält med samma länknummer betraktas som sammanlänkade.
Sekvensnumret, som också består av ett löpnummer, är däremot valfritt och kan användas för att indikera den ordningsföljd i vilken sammanlänkade fält skall visas. Länk- och sekvensnummer åtskiljs med punkt (.).

Sekevensnummer kan i tillämpliga fall följas av backslash (\), och en enställig kod för samband (länktyp), för att indikera de sammanlänkade fältens relation till varandra. Kod för samband används dock normalt inte i beståndsformatets fält 852-878).

Följande koder är definierade:

 • a : Åtgärd (bibliografiska formatet och beståndsformatet)
  Används t.ex. för att länka samman ett eller flera fält 583 (åtgärd) med sitt/sina sammanhörande 541/561.
 • c : Ingående del (bibliografiska formatet)
  Används i samlingsposter eller andra poster som innehåller fält för identifierbara ingående delar, t.ex. lokalsignum, ämnesord, författare, deltitlar som endast avser del av en samlingspost eller ett flerbandsverk katalogiserat enligt enpostmodellen.
 • p : Metadataproveniens (bibliografiska formatet, auktoritetsformatet och beståndsformatet)
  Används för att länka samman ett eller flera fält 883 (Proveniens för maskingenererad metadata) med sitt/sina sammanhörande fält.
 • r : Reproduktion (bibliografiska formatet, auktoritetsformatet)
  Används  i bibliografiska poster avseende t.ex. reproducerade  e-resurser och mikroformer för att identifiera de fält som enbart avser reproduktionen (007, 245#h, 533 etc.). Övriga fält är då identiska med post för originalmanifestationen.
 • u : Ospecificerat samband (Bibliografiska formatet och beståndsformatet)
 • x : Sekvensnumrering (bibliografiska formatet och beståndsformatet)
  Används för att indikera ordningsföljd mellan sammanlänkade fält, exempelvis då ett långt fält delats upp i flera. Kod x skall föregås av sekvensnummer. 

 

Senast uppdaterad: 2017-04-25
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se