800-830 Seriebiuppslag

normaliserad form

Fält 800-830 används normalt tillsammans med serieuppgift i icke-normaliserad form (490 med ind. 1 = "1") eller serieanmärkning (500). I katalogpost för reproduktion kan fält 800-830 även förekomma tillsammans med icke-normaliserad serieuppgift i 533 #f. Se även fält 490.

Se Auktoritetsformatet för respektive fält samt Index (headings) sökelement och auktoritetsposter.

800 Seriebiuppslag under personnamn (R) Till Katalogisering

Auktoritetskontrollerat fält. Se Auktoritetsformatet fält 100.

För exempel se fält 100.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn

0 = Namn i rak följd.
Namn i rak följd och fraser som ej lämpar sig att invertera. Hit även ensamt namn som kan vara för- eller efternamn.

1 = Enkelt eller sammansatt släktnamn följt av förnamn.
Personnamn som formateras i inverterad ordning. Hit även ensamt namn som säkert är ett efternamn. 

3 = Beteckning för hel släkt.
Förekommer normalt endast i fält 600.

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Personnamn (NR)
b Ordningstal och därpå följande del av namn (NR)
Förekommer endast för namn i rak följd, dvs då ind. 1 = "0".
c Särskiljande tillägg (R)
Kvalificerande information. Flera sådana element intill varandra läggs i samma delfält med kommatecken emellan.
d Födelse- och dödsår (NR)
e Funktionsterm (R)
Avser funktionsbegrepp i klartext. Används restriktivt, företrädesvis då tillämplig funktionskod (#4) saknas och funktionen inte entydigt framgår av beskrivningen i övrigt. 
f Specificering: årtal för verk (NR)
g Övrig information (R) Används normalt ej
h Medieterm för verk (NR)
j Attribuerande tillägg (R)
Hit eventuell attribuerande information då namnet är okänt, osäkert eller fiktivt. Används restriktivt.
k Specificering i form av grupptitel (R)
Exempel på termer i delfältet: Manuskript, Protokoll, Urval.
l Verkets språk (NR)
Avser språket i en manifestation. Ska två språk anges för samma manifestation, sätts de normalt i samma delfält med &-tecken emellan. Se även fält 830 nedan.
m Besättning (musik) (R)
n Nummer på del eller avsnitt (R)
o Arrangemang (musik) (NR)
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
q Fullständigare namnform (NR)
Upplösta förnamnsinitialer eller annan fullständigare namnform än i delfält #a.
Tillämpningsanvisningar se fält 100.
r Tonart (musik) (NR)
s Version (NR)
t Verktitel (NR)
u Affiliering (NR)
v Delbeteckning (NR)
w BibID för sammanhörande bibliografisk post (R)
x ISSN (NR)
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej Se LIBRIS exportformat
3 Del av materialet som avses (NR)
4 Funktionskod (R)
5 Institution som fältet tillhör (R) Används ej
6 Länkning (NR)
7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Form för filering (R)
LIBRIS-definierat delfält
Används normalt ej 

810 Seriebiuppslag under institutionsnamn (R)

Auktoritetskontrollerat fält. Se Auktoritetsformatet fält 110.

För exempel se fält 110.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn

0 = Namn inlett med inverterat personnamn

1 = Namn på administrativ enhet.
"Sverige" tilläggs för namn på underordnade svenska statliga organ i enlighet med reglerna i AACR.

2= Namn i rak följd

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Namn på (överordnad) institution eller administrativ enhet (NR)
Kan även innehålla kvalifikatorer inom parentes.
b Namn på underordnad enhet (R)
c Konferensort (R)
Två konferensorter i direkt följd läggs i samma delfält med &-tecken emellan. Vid tre eller flera konferensorter i direkt följd anges endast den första orten, följd av etc. Inmatas i ordningen #n (nummer), #d (år), #c (ort).
d Konferensår (R)
Se kommentar till #c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.
e Funktionsterm (R)
Avser funktionsbegrepp i klartext. Används restriktivt, företrädesvis då tillämplig funktionskod (#4) saknas och funktionen inte entydigt framgår av beskrivningen i övrigt.
f Specificering: årtal för verk (NR)
g Övrig information (R)
I fält som innehåller titel på fördrag läggs andra signatären i detta delfält.
h Medieterm för verk (NR)
k Specificering i form av grupptitel (R)
Exempel på termer i delfältet: Manuskript, Protokoll, Urval.
l Verkets språk (NR)
Avser språket i en manifestation. Ska två språk anges för samma manifestation, sätts de normalt i samma delfält med &-tecken emellan. Se även fält 830 nedan.
m Besättning (musik) (R)
n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R) 
Se kommentar till #c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort. Se även fält 830 nedan.
o Arrangemang (musik) (NR)
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
r Tonart (musik) (NR)
s Version (NR)
t Verktitel (NR)
u Affiliering (NR)
v Delbeteckning (NR)
w BibID för sammanhörande bibliografisk post (R)
x ISSN (NR)
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej Se LIBRIS exportformat
3 Del av materialet som avses (NR)
4 Funktionskod (R)
5 Institution som fältet tillhör (R) Används ej
6 Länkning (NR)
7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Form för filering (R)
LIBRIS-definierat delfält
Används normalt ej 

811 Seriebiuppslag under konferensnamn (R) 

Auktoritetskontrollerat fält. Se Auktoritetsformatet fält 111.

För exempel se fält 111.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn

0 = Namn inlett med inverterat personnamn. Används ej i AACR2-baserade fält.

1 = Namn på administrativ enhet. Används ej i AACR2-baserade fält.

2= Namn i rak följd. Normalvärde

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Namn på konferens eller administrativ enhet (NR)
c Konferensort (R)
Två konferensorter i direkt följd läggs i samma delfält med &-tecken emellan. Vid tre eller flera konferensorter i direkt följd anges endast den första orten, följd av etc. Inmatas i ordningen #n (nummer), #d (år), #c (ort).
d Konferensår (R)
Se kommentar till #c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.
e Underordnad enhet (R)
f Specificering: årtal för verk (NR)
g Övrig information (R)
h Medieterm för verk (NR)
j Funktionsterm (R)
k Specificering i form av grupptitel (R)
Exempel på termer i delfältet: Urval.
l Verkets språk (NR)
Avser språket i en manifestation. Ska två språk anges för samma manifestation, sätts de normalt i samma delfält med &-tecken emellan. Se även fält 830 nedan.
n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R)
Se kommentar till #c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort. Se även fält 830 nedan.
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
q Konferensnamn när #a innehåller namn på administrativ enhet (NR) Används ej i AACR2-baserade fält
s Version (NR)
t Verktitel (NR)
u Affiliering (NR)
v Delbeteckning (NR)
w BibID för sammanhörande bibliografisk post (R)
x ISSN (NR)
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej Se LIBRIS exportformat
3 Del av materialet som avses (NR)
4 Funktionskod (R)
5 Institution som fältet tillhör (R) Används ej
6 Länkning (NR)
7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Form för filering (R)
LIBRIS-definierat delfält
Används normalt ej 

830 Seriebiuppslag under titel (R) Till Katalogisering

Auktoritetskontrollerat fält. Se Auktoritetsformatet fält 130.

För exempel se fält 130.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Antal icke-filerande tecken

0-9 = Antal icke-filerande tecken

Delfält

D Innehåll Anm
a Uniform titel (NR)
Kan även innehålla kvalifikatorer inom parentes.
d Datum för undertecknande av fördrag (R)
f Specificering: årtal (NR)
g Övrig information (R)
h Medieterm för verk (NR)
k Specificering i form av grupptitel (R)
Exempel på termer i delfältet: Manuskript, Protokoll, Urval.
l Verkets språk (NR)
Avser språket i en manifestation. Ska två språk anges för samma manifestation, sätts de normalt i samma delfält med &-tecken emellan. För tvåspråkiga religiösa urkunder tillämpas KRS 25.18A.10. Ange det äldsta/primära språket. För verk på tre eller flera språk, använd termen Polyglott.
m Besättning (musik) (R)
n Nummer på del eller avsnitt (R)
Alternativa numreringar registreras i ett gemensamt delfält #n, normalt åtskilda med kommatecken.
Är numreringen flerledad och avser underordning upprepas delfältet.
I musiktitlar används delfält #n för serie, opus tematiskt indexnummer eller särskiljande datum.
o Arangemang (musik) (NR)
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
r Tonart (musik) (NR)
s Version (NR)
t Verktitel (NR) Används normalt ej
v Delbeteckning (NR)
w BibID för sammanhörande bibliografisk post (R)
x ISSN (NR)
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej Se LIBRIS exportformat
3 Del av materialet som avses (NR)
5 Institution som fältet tillhör (R) Används ej
6 Länkning (NR)
7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Form för filering (R)
LIBRIS-definierat delfält
Används normalt ej 

 

Senast uppdaterad: 2015-03-16
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se