760-78X Länkfält

Länkfälten 760-787 kan i LIBRIS katalogiseringsklient användas för att:

  • navigera bland sammanhörande bibliografiska poster (via funktionen Related Records)
  • automatiskt kopiera information från en sammanhörande post via "hämtamall"

Se  Länka sammanhörande bibliografiska poster (via 760-787).

I anmärkningskolumnen nedan har - i förekommande fall - angetts vilka länkmålsfält som motsvarar respektive länkdelfält. Observera att man endast behöver ta med de uppgifter som krävs för att länkmålet entydigt ska kunna identifieras (dvs. normalt de länkdelfält som listas i tillämpningsanvisningarna).

Se även Riktlinjer för artikelkatalogisering för tillämpningsanvisningar till fält 773 och användningen av 787 i bidragsposter.

Tillämpningsanvisningar

Gäller fält 760-772 och 774-787. Särskilda anvisningar gäller för länkfält 773.

Fortlöpande resurser

Vid länkning till sammanhörande fortlöpande resurser är det normalt tillräckligt att ange delfält #t (nyckeltitel/titel), samt #x (ISSN) och/eller #w (BibID).

#t (nyckeltitel/titel)

Ange i första hand länkmålets nyckeltitel (222) - eller dess uniforma titel (130) - med eventuellt särskiljande tillägg. Om sådan saknas, ange länkmålets titel (245, minst delfälten #a, #n, #p och #h - komplettera vid behov med övrig titelinformation (245 #b).

#x (ISSN) / #w (BibID)

Ange såväl länkmålets ISSN (022) - om sådant finns - som länkmålets BibID (001).

För att kopiera BibID till #w, gå till katalogfönstrets övre menyrad och klicka på Fiile -> Print Label. Markera och kopiera (Ctrl+C) därefter det BibID som syns i fönstret.

Delfält #w (länkmålets BibID) kan normalt dock inte anges vid regelbunden maskinell uppdatering av t.ex. licensbundna e-tidskriftspaket.

Monografiska resurser

Vid länkning till sammanhörande monografiska resurser anges (när så är tillämpligt) minst följande delfält: #t (titel), #d (utgivningstid), #z (ISBN) och/eller #w (BibID). Vid behov kompletteras med ett inledande delfält #a (huvuduppslag) och/eller #b (upplaga).

#a (huvuduppslag)

Ange länkmålets huvuduppslag om sådant finns (100, 110, 111 - eller 130 om så krävs för entydig identifikation),

#t (titel)

Ange länkmålets titel (245, minst delfälten #a, #n, #p och #h - vid behov komplettera med övrig titelinformation (245#b),

#b (upplaga)

Ange eventuell upplageuppgift för länkmålet (250),

#d (utgivningstid)

Ange länkmålets utgivningstid (260#c),

#z

Ange såväl länkmålets ISBN (020) - om sådant finns - som länkmålets BibID (001).

ISBN (#z) registreras utan bindestreck. Se anvisningarna för fält 020.

För att kopiera BibID till #w, gå till katalogfönstrets övre menyrad och klicka på Fiile -> Print Label. Markera och kopiera (Ctrl+C) därefter det BibID som syns i fönstret.

Delfält #w (länkmålets BibID) kan normalt dock inte anges vid regelbunden maskinell uppdatering av t.ex. licensbundna e-bokspaket.

Sammanhörande bibliografiska poster

Om titel (245) och länkfält (767-787) inte är tillräckliga för att identifiera den beskrivna resursen, sätt även tillämpligt värde a, b eller c i 000/19 (grad av beroende av sammanhörande bibliografiska/a post/er). Se fält 000/19.

 

 

760 Länkfält - Huvudserie (R) Till Katalogisering

Läggs i post för underserie, för att länka till överordnad serie (vertikalt samband). Se även fält 762 nedan.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation

0 = Visa anmärkning. Normalvärde

1 = Visa inte anmärkning

Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Kan styra standardfras

_ = "Huvudserie: "

8 = Ej preciserad. Relationen till den resurs som beskrivs i katalogposten specifceras i #i.

Delfält

D Innehåll Anm
a Huvuduppslag (NR) Länkmålets 1XX
b Upplaga (NR) Länkmålets 250
c Särskiljande tillägg (NR)
Kan användas för att särskilja i övrigt likalydande titlar.
d Utgivning (NR) Länkmålets 260 #c
g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)
Normalt årtal och/eller volymuppgift, då så behövs för att precisera vilken del (eller vilka delar) av länkmålet som avses. Hit dock ej deltitel eller delbeteckning (se #t).
h Fysisk beskrivning (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
Kan användas för att specificera relationen mellan länkmålet (760-787) och den resurs som beskrivs i katalogposten. Uppgiften kan skrivas in, antingen som en valfri okrontrollerad relationsfras, eller som en relationsbeteckning hämtad från en kontrollerad lista, företrädesvis enligt RDA, Appendix J, (Relationships Between Works, Expressions, Manifestations, and Items).
Delfält #i placeras först i fältet. Ind. 2 ska (med undantag för 780-785) vara "8" då länkfältet innehåller #i.
Kontrollerade relationsbeteckningar tillämpas tills vidare restriktivt, bland annat eftersom det för närvarande saknas officiella svenska översättningar av RDA-termerna.
Uppgiften kan i tillämpliga fall även anges med kod i delfält #4.
m Mediespecifika uppgifter (NR)
n Anmärkning (R)
o Övrig objektidentifikation (R)
s Uniform titel (NR) Länkmålets 240
t Titel (NR) Länkmålets 222 eller 245
w Länkmålets BibID (R)
Kan i remote-importerade poster innehålla annat ID-nummer. Sådan uppgift måste tas bort och om möjligt ersättas med länkmålets LIBRIS-BibID, annars kommer länken att peka fel.
x ISSN (NR) Länkmålets 022
y CODEN beteckning (NR) Länkmålets 030
4 Relationskod (R)
Relationen mellan länkmålet (760-787) och den resurs som beskrivs i katalogposten kan i tillämpliga fall anges med kod i delfält #4. För närvarande är dock endast ett fåtal funktions- och relationskoder som uttrycker resurs- till resursrelationer definierade.
Jfr delfält #i.
6 Länkning (NR)
7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Delbeteckning i form för filering (R) LIBRIS-definierat delfält. Används normalt ej

 

760 #i

Relationsfras:

100 1 _ #a Verdi, Giuseppe, #d 1813-1901 #4 cmp
245 1 0 #a Otello : #b in full score / #c Giuseppe Verdi
700 1 _ #i Librettot baserat på #a Shakesepare, William, #d 1564-1616. #t Othello
787 0 8 #i Reproduktion av #a Verdi, Giuseppe, 1813-1901. #t Otello #d Milan : Ricordi, c1913


Relationsfras enligt RDA, Appendix J (delvis reviderat exempel från LC:s manual):

245 1 0 #a Otello : #b in full score / #c Giuseppe Verdi
700 1 _ #i libretto based on (work) #a Shakespeare, William, #d 1564-1616. #t Otello
787 0 8 #i reproduction of (manifestation) #a Verdi, Giuseppe, #d 1813-1901. #t Otello. #d Milan: Ricordi, c1913

762 Länkfält - Underserie (R) Till Katalogisering

Läggs i post för huvudserie, för att länka till underordnad(e) serie(r) (vertikalt samband). Se även fält 760 ovan.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation

0 = Visa anmärkning. Normalvärde

1 = Visa inte anmärkning

Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Kan styra standardfras

_ = "Har underserie: "

8 = Ej preciserad. Relationen till den resurs som beskrivs i katalogposten specifceras i #i.

Delfält

D Innehåll Anm
a Huvuduppslag (NR) Länkmålets 1XX
b Upplaga (NR) Länkmålets 250
c Särskiljande tillägg (NR)
Kan användas för att särskilja i övrigt likalydande titlar.
d Utgivning (NR)
g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)
Normalt årtal och/eller volymuppgift, då så behövs för att precisera vilken del (eller vilka delar) av länkmålet som avses. Hit dock ej deltitel eller delbeteckning (se #t).
Länkmålets 260 #c
h Fysisk beskrivning (NR)
i relationsbeteckning/-fras(R)
Se 760#i för beskrivning och exempel.
m Mediespecifika uppgifter (NR)
n Anmärkning (R)
o Övrig objektidentifikation (R)
s Uniform titel (NR) Länkmålets 240
t Titel (NR) Länkmålets 222 eller 245
w Länkmålets BibID (R)
Kan i remote-importerade poster innehålla annat ID-nummer. Sådan uppgift måste tas bort och om möjligt ersättas med länkmålets LIBRIS-BibID, annars kommer länken att peka fel.
x ISSN (NR) Länkmålets 022
y CODEN beteckning (NR) Länkmålets 030
4 Relationskod (R)
Se 760#i.
6 Länkning (NR)
7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Delbeteckning i form för filering (R) LIBRIS-definierat delfält. Används normalt ej

765 Länkfält - Original till översättning (R) Till Katalogisering

Läggs i post för översättning, för att länka till originalutgåva (horisontellt samband). Se även fält 767 nedan.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation

0 = Visa anmärkning. Normalvärde

1 = Visa inte anmärkning

Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Kan styra standardfras

_ = "Översättning av: "

8 = Ej preciserad. Relationen till den resurs som beskrivs i katalogposten specificeras i #i

Delfält

D Innehåll Anm
a Huvuduppslag (NR) Länkmålets 1XX
b Upplaga (NR) Länkmålets 250
c Särskiljande tillägg (NR)
Kan användas för att särskilja i övrigt likalydande titlar.
d Utgivning (NR) Länkmålets 260 #c
g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)
Normalt årtal och/eller volymuppgift, då så behövs för att precisera vilken del (eller vilka delar) av länkmålet som avses. Hit dock ej deltitel eller delbeteckning (se #t).
h Fysisk beskrivning (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
Se 76#i för beskrivning och exempel.
k Serieuppgift (R) Länkmålets 4XX eller 8XX
m Mediespecifika uppgifter (NR)
n Anmärkning (R)
o Övrig objektidentifikation (R)
r Rapportnummer (R) Länkmålets 088
s Uniform titel (NR) Länkmålets 240
t Titel (NR) Länkmålets 222 eller 245
u ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (NR) Länkmålets 027
w Länkmålets BibID (R)
Kan i remote-importerade poster innehålla annat ID-nummer. Sådan uppgift måste tas bort och om möjligt ersättas med länkmålets LIBRIS-BibID, annars kommer länken att peka fel.
x ISSN (NR) Länkmålets 022
y CODEN beteckning (NR) Länkmålets 030
z ISBN (R) Länkmålets 020
4 Relationskod (R)
Se 760#i.
6 Länkning (NR)
7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Delbeteckning i form för filering (R) LIBRIS-definierat delfält. Används normalt ej

767 Länkfält - Översättning (R) Till Katalogisering

Läggs i post för originalutgåva (eller intermediär/mellanliggande översättning), för att länka till översättning (horisontellt samband). Se även fält 765 ovan.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation

0 = Visa anmärkning. Normalvärde

1 = Visa inte anmärkning

Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Kan styra standardfras

_ = "Översatt under titel:"

8 = Ej preciserad. Relationen till den resurs som beskrivs i katalogposten specificeras i #i.

Delfält

D Innehåll Anm
a Huvuduppslag (NR) Länkmålets 1XX
b Upplaga (NR) Länkmålets 250
c Särskiljande tillägg (NR)
Kan användas för att särskilja i övrigt likalydande titlar.
d Utgivning (NR) Länkmålets 260 #c
g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)
Normalt årtal och/eller volymuppgift, då så behövs för att precisera vilken del (eller vilka delar) av länkmålet som avses. Hit dock ej deltitel eller delbeteckning (se #t).
h Fysisk beskrivning (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
Se 760#i för beskrivning och exempel.
k Serieuppgift (R) Länkmålets 4XX eller 8XX
m Mediespecifika uppgifter (NR)
n Anmärkning (R)
o Övrig objektidentifikation (R)
r Rapportnummer (R) Länkmålets 088
s Uniform titel (NR) Länkmålets 240
t Titel (NR) Länkmålets 222 eller 245
u ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (NR) Länkmålets 027
w Länkmålets BibID (R)
Kan i remote-importerade poster innehålla annat ID-nummer. Sådan uppgift måste tas bort och om möjligt ersättas med länkmålets LIBRIS-BibID, annars kommer länken att peka fel.
x ISSN (NR) Länkmålets 022
y CODEN beteckning (NR) Länkmålets 030
z ISBN (R) Länkmålets 020
4 Relationskod (R)
Se 760#i.
6 Länkning (NR)
7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Delbeteckning i form för filering (R) LIBRIS-definierat delfält. Används normalt ej

770 Länkfält - Supplement/Specialnummer/Del (R) Till Katalogisering

Läggs i post för huvudskrift, för att länka till särkatalogiserade supplement, specialnummer, index och liknande (vertikalt samband). Se även fält 772.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation

0 = Visa anmärkning. Normalvärde

1 = Visa inte anmärkning

Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Kan styra standardfras

_ = "Har supplement: "

8 = Ej preciserad. Relationen till den resurs som beskrivs i katalogposten specificeras i #i.

Delfält

D Innehåll Anm
a Huvuduppslag (NR) Länkmålets 1XX
b Upplaga (NR) Länkmålets 250
c Särskiljande tillägg (NR)
Kan användas för att särskilja i övrigt likalydande titlar.
d Utgivning (NR) Länkmålets 260 #c
g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)
Normalt årtal och/eller volymuppgift, då så behövs för att precisera vilken del (eller vilka delar) av länkmålet som avses. Hit dock ej deltitel eller delbeteckning (se #t).
h Fysisk beskrivning (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
Se 760#i för beskrivning och exempel.
k Serieuppgift (R) Länkmålets 4XX eller 8XX
m Mediespecifika uppgifter (NR)
n Anmärkning (R)
o Övrig objektidentifikation (R)
r Rapportnummer (R) Länkmålets 088
s Uniform titel (NR) Länkmålets 240
t Titel (NR) Länkmålets 222 eller 245
u ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (NR) Länkmålets 027
w Länkmålets BibID (R)
Kan i remote-importerade poster innehålla annat ID-nummer. Sådan uppgift måste tas bort och om möjligt ersättas med länkmålets LIBRIS-BibID, annars kommer länken att peka fel.
x ISSN (NR) Länkmålets 022
y CODEN beteckning (NR) Länkmålets 030
z ISBN (R) Länkmålets 020
4 Relationskod (R)
Se 760#i.
6 Länkning (NR)
7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Delbeteckning i form för filering (R) LIBRIS-definierat delfält. Används normalt ej

772 Länkfält - Huvudpost (R) Till Katalogisering

Läggs i post för del, specialnummer eller liknande, för att länka till huvudskrift/huvudpost (vertikalt samband).

Fältet används (med ind. 2 = _) normalt endast i särkatalogiserade supplement, index och liknande (vertikalt samband). Se även fält 770 ovan.

Observera att fältet även har använts för att på ett enhetligt sätt konvertera delposter till flerbandsverk (med ind. 2 = 0) från ett ursprungligt LIBRISIII-format. Nya delar i sådana äldre flerbandsverk ska normalt katalogiseras enligt samma metod. Kopiera 772-fältet, och ändra delbeteckning (#g) samt fileringsuppgift (#9) - informationen i övriga delfält ska ligga kvar oförändrad.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation

0 = Visa anmärkning. Normalvärde

1 = Visa inte anmärkning

Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Kan styra standardfras

_ = "Supplement till: "

0 = Huvudskrift. Används då länkfältet avser huvudpost till flerbandsverk.

8 = Ej preciserad. Relationen till den resurs som beskrivs i katalogposten specificeras i #i.

Delfält

D Innehåll Anm
a Huvuduppslag (NR) Länkmålets 1XX
b Upplaga (NR) Länkmålets 250
c Särskiljande tillägg (NR)
Kan användas för att särskilja i övrigt likalydande titlar.
d Utgivning (NR) Länkmålets 260 #c
g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)
Normalt årtal och/eller volymuppgift, då så behövs för att precisera vilken del (eller vilka delar) av länkmålet som avses. Hit dock ej deltitel eller delbeteckning (se #t).
h Fysisk beskrivning (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
Se 760#i för beskrivning och exempel.
k Serieuppgift (R) Länkmålets 4XX eller 8XX
m Mediespecifika uppgifter (NR)
n Anmärkning (R)
o Övrig objektidentifikation (R)
r Rapportnummer (R) Länkmålets 088
s Uniform titel (NR) Länkmålets 240
t Titel (NR) Länkmålets 222 eller 245
u ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (NR) Länkmålets 027
w Länkmålets BibID (R)
Kan i remote-importerade poster innehålla annat ID-nummer. Sådan uppgift måste tas bort och om möjligt ersättas med länkmålets LIBRIS-BibID, annars kommer länken att peka fel.
x ISSN (NR) Länkmålets 022
y CODEN beteckning (NR) Länkmålets 030
z ISBN (R) Länkmålets 020
4 Relationskod (R)
SE 760#i.
6 Länkning (NR)
7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Delbeteckning i form för filering (R) LIBRIS-definierat delfält. Används normalt ej

773 Länkfält - Värdpublikation (R) Till Katalogisering


Används i följande fall:

1. Läggs i post för monografiska och fortlöpande bidrag (000/07 : "a", "b"), för att länka till värdpublikation (vertikalt samband). Fältet är obligatoriskt i alla sorts bidragsposter. Se Riktlinjer för atikelindexering.

Värdpublikationen bör förses med ett länkankare 599 __ #a Indexeringslänk. Se även fält 787 för länkning till recenserade verk och länkning mellan replikskiften.

2. Ska även läggas i särkatalogiserad del till samling (000/07 : "d"), för att länka till samlingshuvudpost (000/07 : "c") (vertikalt samband). Se 000/07 = "d" och fält 774 nedan.

Se 000/07 = "a","b", "d", fält 599 och fält 774.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation

0 = Visa anmärkning. Normalvärde

1 = Visa inte anmärkning

Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Kan styra standardfras

_ = "Ingår i: "

8 = Ej preciserad. Relationen till den resurs som beskrivs i katalogposten specificeras i #i.

Delfält

D Innehåll Anm
a Huvuduppslag (NR) Länkmålets 1XX
b Upplaga (NR) Länkmålets 250
d Utgivning (NR) Länkmålets 260 #c
g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)
Normalt årtal och/eller volymuppgift, då så behövs för att precisera vilken del (eller vilka delar) av länkmålet som avses. Hit dock ej deltitel eller delbeteckning (se #t).
h Fysisk beskrivning (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
Se 760#i för beskrivning och exempel.
k Serieuppgift (R) Länkmålets 4XX eller 8XX
m Mediespecifika uppgifter (NR)
n Anmärkning (R)
o Övrig objektidentifikation (R)
p Förkortad titel (NR) Länkmålets 210
q Volym-, häftes- och sidbeteckning i normaliserad form (NR)
Uppgiften formateras enligt SICI, Serial Item and Contribution Identifier (ANSI/NISO-standard Z39.56 - 1996 (R2002), och kan om så önskas användas som komplement till placeringsuppgift i delfält #g. Syntax: [volym]:[häfte]<[första sida]
r Rapportnummer (R) Länkmålets 088
s Uniform titel (NR) Länkmålets 240
t Titel (NR) Länkmålets 222 eller 245
u ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (NR) Länkmålets 027
w Länkmålets BibID (R)
Kan i remote-importerade poster innehålla annat ID-nummer. Sådan uppgift måste tas bort och om möjligt ersättas med länkmålets LIBRIS-BibID, annars kommer länken att peka fel.
x ISSN (NR) Länkmålets 022
y CODEN beteckning (NR) Länkmålets 030
z ISBN (R) Länkmålets 020
3 Del av materialet som avses (NR)
4 Relationskod (R)
Se 760#i.
6 Länkning (NR)
7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Delbeteckning i form för filering (R) LIBRIS-definierat delfält. Används normalt ej

 

773 #q

773 0 _ #t Historisk tidskrift (Oslo) #x 0018-263X #w 8257696 #g 2002(81):4, s. 425-441 #q 81:4<425

774 Länkfält - Del inom samling (R)

Läggs i huvudpost för sammanhållen samling (000/07 : "c"), för att länka till dess ingående delar (000/07 : "d") (vertikalt samband). Se även fält 773 ovan. 

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation

0 = Visa anmärkning. Normalvärde

1 = Visa inte anmärkning

Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Kan styra standardfras

_ = "Häri ingår: "

8 = Ej preciserad. Relationen till den resurs som beskrivs i katalogposten specificeras i #i.

Delfält

D Innehåll Anm
a Huvuduppslag (NR) Länkmålets 1XX
b Upplaga (NR) Länkmålets 250
c Särskiljande tillägg (NR)
Kan användas för att särskilja i övrigt likalydande titlar.
d Utgivning (NR) Länkmålets 260 #c
g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)
Normalt årtal och/eller volymuppgift, då så behövs för att precisera vilken del (eller vilka delar) av länkmålet som avses. Hit dock ej deltitel eller delbeteckning (se #t).
h Fysisk beskrivning (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
Se 760#i för beskrivning och exempel.
k Serieuppgift (R) Länkmålets 4XX eller 8XX
m Mediespecifika uppgifter (NR)
n Anmärkning (R)
o Övrig objektidentifikation (R)
r Rapportnummer (R) Länkmålets 088
s Uniform titel (NR) Länkmålets 240
t Titel (NR) Länkmålets 222 eller 245
u ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (NR) Länkmålets 027
w Länkmålets BibID (R)
Kan i remote-importerade poster innehålla annat ID-nummer. Sådan uppgift måste tas bort och om möjligt ersättas med länkmålets LIBRIS-BibID, annars kommer länken att peka fel.
x ISSN (NR) Länkmålets 022
y CODEN beteckning (NR) Länkmålets 030
z ISBN (R) Länkmålets 020
4 Relationskod (R)
Se 760#i.
6 Länkning (NR)
7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Delbeteckning i form för filering (R) LIBRIS-definierat delfält. Används normalt ej

775 Länkfält - Annan utgåva (R) Till Katalogisering

Läggs i post(er) för andra och följande utgåva eller upplaga av en och samma resurs, för att länka till den först utgivna utgåvan/upplagan (horisontellt samband).

Kan även användas för att länka mellan parallellupplagor, dvs. identiska manifestationer som utges samtidigt.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation

0 = Visa anmärkning. Normalvärde

1 = Visa inte anmärkning

Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Kan styra standardfras

_ = "Annan utgåva: "

8 = Ej preciserad. Relationen till den resurs som beskrivs i katalogposten specificeras i #i.

Delfält

D Innehåll Anm
a Huvuduppslag (NR) Länkmålets 1XX
b Upplaga (NR) Länkmålets 250
c Särskiljande tillägg (NR)
Kan användas för att särskilja i övrigt likalydande titlar.
d Utgivning (NR) Länkmålets 260 #c
e Språkkod (NR) Se även 008/35-37.
f Kod för utgivningsland (NR) Se även 008/15-17.
g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)
Normalt årtal och/eller volymuppgift, då så behövs för att precisera vilken del (eller vilka delar) av länkmålet som avses. Hit dock ej deltitel eller delbeteckning (se #t).
h Fysisk beskrivning (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
Se 760#i för beskrivning och exempel.
k Serieuppgift (R) Länkmålets 4XX eller 8XX
m Mediespecifika uppgifter (NR)
n Anmärkning (R)
o Övrig objektidentifikation (R)
r Rapportnummer (R) Länkmålets 088
s Uniform titel (NR) Länkmålets 240
t Titel (NR) Länkmålets 222 eller 245
u ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (NR) Länkmålets 027
w Länkmålets BibID (R)
Kan i remote-importerade poster innehålla annat ID-nummer. Sådan uppgift måste tas bort och om möjligt ersättas med länkmålets LIBRIS-BibID, annars kommer länken att peka fel.
x ISSN (NR) Länkmålets 022
y CODEN beteckning (NR) Länkmålets 030
z ISBN (R) Länkmålets 020
4 Relationskod (R)
Se 760#i.
6 Länkning (NR)
7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Delbeteckning i form för filering (R) LIBRIS-definierat delfält. Används normalt ej

776 Länkfält - Annat medium (R) Till Katalogisering

Används för att länka mellan utgåvor i olika fysisk form, t. ex. print- och onlinemanifesatationer av samma tidskrift eller bok (horisontellt samband). Fältet läggs i båda/alla sammanhörande poster.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation

0 = Visa anmärkning. Normalvärde

1 = Visa inte anmärkning

Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Kan styra standardfras

_ = "Utgiven på annat medium: "

8 = Ej preciserad. Relationen till den resurs som beskrivs i katalogposten specificeras i #i.

Delfält

D Innehåll Anm
a Huvuduppslag (NR) Länkmålets 1XX
b Upplaga (NR) Länkmålets 250
c Särskiljande tillägg (NR)
Kan användas för att särskilja i övrigt likalydande titlar.
d Utgivning (NR) Länkmålets 260 #c
g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)
Normalt årtal och/eller volymuppgift, då så behövs för att precisera vilken del (eller vilka delar) av länkmålet som avses. Hit dock ej deltitel eller delbeteckning (se #t).
h Fysisk beskrivning (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
Se 760#i för beskrivning och exempel.
k Serieuppgift (R) Länkmålets 4XX eller 8XX
m Mediespecifika uppgifter (NR)
n Anmärkning (R)
o Övrig objektidentifikation (R)
r Rapportnummer (R) Länkmålets 088
s Uniform titel (NR) Länkmålets 240
t Titel (NR) Länkmålets 222 eller 245
u ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (NR) Länkmålets 027
w Länkmålets BibID (R)
Kan i remote-importerade poster innehålla annat ID-nummer. Sådan uppgift måste tas bort och om möjligt ersättas med länkmålets LIBRIS-BibID, annars kommer länken att peka fel.
x ISSN (NR) Länkmålets 022
y CODEN beteckning (NR) Länkmålets 030
z ISBN (R) Länkmålets 020
4 Relationskod (R)
Se 760#i.
6 Länkning (NR)
7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9

Delbeteckning i form för filering (R)

 

LIBRIS-definierat delfält. Används normalt ej

777 Länkfält - Utgiven tillsammans med (R) Till Katalogisering

Används för att länka mellan särkatalogiserat/de verk som är utgivet/na tillsammans (horisontellt samband). Fältet läggs i båda/alla sammanhörande poster.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation

0 = Visa anmärkning. Normalvärde

1 = Visa inte anmärkning

Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Kan styra standardfras

_ = "Utgiven tillsammans med:"

8 = Ej preciserad. Relationen till den resurs som beskrivs i katalogposten specificeras i #i.

Delfält

D Innehåll Anm
a Huvuduppslag (NR) Länkmålets 1XX
b Upplaga (NR) Länkmålets 250
c Särskiljande tillägg (NR)
Kan användas för att särskilja i övrigt likalydande titlar.
d Utgivning (NR) Länkmålets 260 #c
g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)
Normalt årtal och/eller volymuppgift, då så behövs för att precisera vilken del (eller vilka delar) av länkmålet som avses. Hit dock ej deltitel eller delbeteckning (se #t).
h Fysisk beskrivning (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
Se 760#i för beskrivning och exempel.
k Serieuppgift (R) Länkmålets 4XX eller 8XX
m Mediespecifika uppgifter (NR)
n Anmärkning (R)
o Övrig objektidentifikation (R)
s Uniform titel (NR) Länkmålets 240
t Titel (NR) Länkmålets 222 eller 245
w Länkmålets BibID (R)
Kan i remote-importerade poster innehålla annat ID-nummer. Sådan uppgift måste tas bort och om möjligt ersättas med länkmålets LIBRIS-BibID, annars kommer länken att peka fel.
x ISSN (NR) Länkmålets 022
y CODEN beteckning (NR) Länkmålets 030
4 Relationskod (R)
Se 760#i.
6 Länkning (NR)
7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Delbeteckning i form för filering (R) LIBRIS-definierat delfält. Används normalt ej

780 Länkfält - Föregående titel (R) Till Katalogisering

Används vid titeländring för att länka till närmast föregående titel (kronologiskt samband). Normalt endast fortlöpande resurser. Se även fält 785 nedan. 

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation

0 = Visa anmärkning. Normalvärde

1 = Visa inte anmärkning

Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Typ av samband

0 = Fortsätter

1 = Fortsätter delvis

2 = Ersätter

3 = Ersätter delvis

4 = Bildad genom sammanslagning av... och...:

245 0 0 #a Aktuell fotografi & Foto.
780 0 4 #t Aktuell fotografi #x 0345-0511 #w 3678545
780 0 4 #t Foto & Video #x 1100-4673 #w 4108963

Se fält 785 med ind. 2= "7" nedan.

5 = Har införlivat

6 = Har delvis införlivat

7 = Har brutits ut från

Delfält

D Innehåll Anm
a Huvuduppslag (NR) Länkmålets 1XX
b Upplaga (NR) Länkmålets 250
c Särskiljande tillägg (NR)
Kan användas för att särskilja i övrigt likalydande titlar.
d Utgivning (NR) Länkmålets 260 #c
g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)
Normalt årtal och/eller volymuppgift, då så behövs för att precisera vilken del (eller vilka delar) av länkmålet som avses. Hit dock ej deltitel eller delbeteckning (se #t).
h Fysisk beskrivning (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
Se 760#i för beskrivning och exempel.
k Serieuppgift (R) Länkmålets 4XX eller 8XX
m Mediespecifika uppgifter (NR)
n Anmärkning (R)
o Övrig objektidentifikation (R)
r Rapportnummer (R) Länkmålets 088
s Uniform titel (NR) Länkmålets 240
t Titel (NR) Länkmålets 222 eller 245
u ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (NR) Länkmålets 027
w Länkmålets BibID (R)
Kan i remote-importerade poster innehålla annat ID-nummer. Sådan uppgift måste tas bort och om möjligt ersättas med länkmålets LIBRIS-BibID, annars kommer länken att peka fel.
x ISSN (NR) Länkmålets 022
y CODEN beteckning (NR) Länkmålets 030
z ISBN (R) Länkmålets 020
4 Relationskod (R)
Se 760#i.
6 Länkning (NR)
7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Delbeteckning i form för filering (R) LIBRIS-definierat delfält. Används normalt ej

785 Länkfält - Efterföljande titel (R) Till Katalogisering

Används vid titeländring för att länka till närmast efterföljande titel (kronologiskt samband). Normalt endast fortlöpande resurser. Se även fält 780 ovan.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation

0 = Visa anmärkning. Normalvärde

1 = Visa inte anmärkning

Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Typ av samband

0 = Fortsättes av

1 = Fortsättes delvis av

2 = Ersättes av

3 = Ersättes delvis av

4 = Har uppgått i

5 = Har delvis uppgått i

6 = Uppdelad på

7 = Fortsättes efter sammanslagning med... av...
Varje titel redovisas i eget fält 785 med ind. 2 = "7"; sista fält avser den nybildade titeln:

245 0 0 #a Aktuell fotografi : #b tidskrift för fotografi och video
785 0 7 #t Foto & video #x 1100-4673 #w 4108963 [=sammanslagen med]
785 0 7 #t Aktuell fotografi & Foto #x 1103-0690 #w 4111725 [=ny titel]

Se fält 780 med ind. 2 = "4" ovan. 

8 = Fortsätter under sin tidigare titel

Delfält

D Innehåll Anm
a Huvuduppslag (NR) Länkmålets 1XX
b Upplaga (NR) Länkmålets 250
c Särskiljande tillägg (NR)
Kan användas för att särskilja i övrigt likalydande titlar.
d Utgivning (NR) Länkmålets 260 #c
g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)
Normalt årtal och/eller volymuppgift, då så behövs för att precisera vilken del (eller vilka delar) av länkmålet som avses. Hit dock ej deltitel eller delbeteckning (se #t).
h Fysisk beskrivning (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
Se 760#i för beskrivning och exempel.
k Serieuppgift (R) Länkmålets 4XX eller 8XX
m Mediespecifika uppgifter (NR)
n Anmärkning (R)
o Övrig objektidentifikation (R)
r Rapportnummer (R) Länkmålets 088
s Uniform titel (NR) Länkmålets 240
t Titel (NR) Länkmålets 222 eller 245
u ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (NR) Länkmålets 027
w Länkmålets BibID (R)
Kan i remote-importerade poster innehålla annat ID-nummer. Sådan uppgift måste tas bort och om möjligt ersättas med länkmålets LIBRIS-BibID, annars kommer länken att peka fel.
x ISSN (NR) Länkmålets 022
y CODEN beteckning (NR) Länkmålets 030
z ISBN (R) Länkmålets 020
4 Relationskod (R)
Se 760#i.
6 Länkning (NR)
7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Delbeteckning i form för filering (R) LIBRIS-definierat delfält. Används normalt ej

786 Länkfält - Informationskälla (R)

Används för att länka till postens datakälla, och kan innehålla information om andra filer, tryckta källor eller insamlingsprocedurer.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation

0 = Visa anmärkning. Normalvärde

1 = Visa inte anmärkning

Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Typ av samband

_ = "Informationskälla: "

8 = Ej preciserad. Relationen till den resurs som beskrivs i katalogposten specificeras i #i.

Delfält

D Innehåll Anm
a Huvuduppslag (NR) Länkmålets 1XX
b Upplaga (NR) Länkmålets 250
c Särskiljande tillägg (NR)
Kan användas för att särskilja i övrigt likalydande titlar.
d Utgivning (NR) Länkmålets 260 #c
g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)
Normalt årtal och/eller volymuppgift, då så behövs för att precisera vilken del (eller vilka delar) av länkmålet som avses. Hit dock ej deltitel eller delbeteckning (se #t).
h Fysisk beskrivning (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (NR)
Se 760#i för beskrivning och exempel.
j Period (NR)
Länkmålets starttid (och om tillämpligt även sluttid), enligt ISO 8601 (yyyymmdd).
k Serieuppgift (R) Länkmålets 4XX eller 8XX
m Mediespecifika uppgifter (NR)
n Anmärkning (R)
o Övrig objektidentifikation (R)
p Förkortad titel (NR) Länkmålets 210
r Rapportnummer (R) Länkmålets 088
s Uniform titel (NR) Länkmålets 240
t Titel (NR) Länkmålets 222 eller 245
u ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (NR) Länkmålets 027
v Tillägg från källan (NR)
w Länkmålets BibID (R)
Kan i remote-importerade poster innehålla annat ID-nummer. Sådan uppgift måste tas bort och om möjligt ersättas med länkmålets LIBRIS-BibID, annars kommer länken att peka fel.
x ISSN (NR) Länkmålets 022
y CODEN beteckning (NR) Länkmålets 030
z ISBN (R) Länkmålets 020
4 Relationskod (R)
Se 760#i.
6 Länkning (NR)
7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Delbeteckning i form för filering (R) LIBRIS-definierat delfält. Används normalt ej

 

787 Länkfält - Annat samband (R) Till Katalogisering

Se Beståndsformatet fält 787.

Används för att länka till poster för sammanhörande resurs av annan typ än de i 760-786 angivna.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation

0 = Visa anmärkning. Normalvärde

1 = Visa inte anmärkning

Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Typ av samband

_ = "Härtill anknuten publikation: "

8 = Ej preciserad. Relationen till den resurs som beskrivs i katalogposten specificeras i #i.
Kan användas för att precisera länksamband i alla typer av poster.

Se Riktlinjer för artielindexering för konstruktion av 787-fältet vid länkning till recenserade verk och mellan replikskiften.

Recensionsbidrag ska även kodas med 008/24-27 = o (recension). Det recenserade objektet bör förses med ett länkankare 599 __ #a Recensionslänk.

Se 008/24-27--monografi och fortlöpande respektive fält 599.

Delfält

D Innehåll Anm
a Huvuduppslag (NR) Länkmålets 1XX
b Upplaga (NR) Länkmålets 250
c Särskiljande tillägg (NR)
Kan användas för att särskilja i övrigt likalydande titlar.
d Utgivning (NR) Länkmålets 260 #c
g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)
Normalt årtal och/eller volymuppgift, då så behövs för att precisera vilken del (eller vilka delar) av länkmålet som avses. Hit dock ej deltitel eller delbeteckning (se #t).
h Fysisk beskrivning (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
Se 760#i för beskrivning och exempel.
k Serieuppgift (R) Länkmålets 4XX eller 8XX
m Mediespecifika uppgifter (NR)
n Anmärkning (R)
o Övrig objektidentifikation (R)
r Rapportnummer (R) Länkmålets 088
s Uniform titel (NR) Länkmålets 240
t Titel (NR) Länkmålets 222 eller 245
u ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (NR) Länkmålets 027
w Länkmålets BibID (R)
Kan i remote-importerade poster innehålla annat ID-nummer. Sådan uppgift måste tas bort och om möjligt ersättas med länkmålets LIBRIS-BibID, annars kommer länken att peka fel.
x ISSN (NR) Länkmålets 022
y CODEN beteckning (NR) Länkmålets 030
z ISBN (R) Länkmålets 020
4 Relationskod (/R)
Se 760#i.
6 Länkning (NR)
7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Delbeteckning i form för filering (R) LIBRIS-definierat delfält. Används normalt ej

 

Senast uppdaterad: 2010-08-11