700-75X Biuppslag

Validera alltid namn- eller titelformen i auktoritetskontrollerade fält. Det gäller även vid postimport.

Se även:

Fälten 700-730 används även som kompletterande fält för uniform titel / originaltitel i t.ex. samlingsverk då flera titlar ska anges. För originaltitel tilläggs, när så är möjligt, ett delfält #l med uttryckets (manifestationens) språk:

100 1 _ #a Tjechov, Anton, #d 1860-1904
240 1 0 #a Čajka. #l Svenska
245 1 0 #a Måsen ; #b Onkel Vanja : #b två dramer / #c Anton Tjechov ; till svenska av Jarl Hemmer
700 1 _ #a Tjechov, Anton, #d 1860-1904. #t Djadja Vanja. #l Svenska

700 Biuppslag - Personnamn (R) Till Katalogisering

Se Beståndsformatet fält 700.

Auktoritetskontrollerat fält. Se Auktoritetsformatet fält 100.

För exempel se fält 100.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)  Typ av namn

0 = Namn i rak följd
Namn i rak följd och fraser som ej lämpar sig att invertera. Hit även ensamt namn som kan vara för- eller efternamn.

1 = Enkelt eller sammansatt släktnamn följt av förnamn.
Personnamn som formateras i inverterad ordning. Hit även ensamt namn som säkert är ett efternamn.

3 = Beteckning för hel släkt.
Förekommer normalt endast i fält 600.

Andra indikator (Ind. 2) Typ av biuppslag

Se även fält 700 om katalogisering.

_ = Uppgift saknas. Biupppslaget är relaterat till det beskrivna verket.

2 = Analytiskt biuppslag. Personen eller verket (namn/titel) utgör del av eller ingår i det beskrivna verket.

100 1 _ #a Lindgren, Astrid, #d 1907-2002
700 1 2 #a Lindgren, Astrid, #d 1907-2002. #t Emil i Lönneberga. #l Finska

Delfält

D Innehåll Anm
a Personnamn (NR)
b Ordningstal och därpå följande del av namn (NR) 
Förekommer endast för namn i rak följd, dvs då ind. 1 = "0".
c Särskiljande tillägg (R)
Kvalificerande information. Flera sådana element intill varandra läggs i samma delfält med kommatecken emellan. 
d Födelse- och dödsår (NR)
e Funktionsterm (R)
Avser funktionsbegrepp i klartext. Används restriktivt, företrädesvis då tillämplig funktionskod (#4) saknas och funktionen inte entydigt framgår av beskrivningen i övrigt.
f Specificering: årtal för verk (NR)
g Övrig information (R) Används normalt ej
h Medieterm för verk (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
Kan användas för att specificera relationen mellan namn-/titelbiuppslaget (700) och den resurs som beskrivs i katalogposten. Uppgiften skrivs, antingen som en valfri okontrollerad relationsfras, eller som en relationsbeteckning hämtad från kontrollerad lista, företrädesvis enligt RDA, Appendix J (Relationships Between Works, Expressions, Manifestations, and Items).
Kontrollerade relationsbeteckningar tillämpas tills vidare restriktivt, eftersom det för närvarande saknas officiells svenska översättningar av RDA-termerna.
j Attribuerande tillägg (R)
Hit eventuell attribuerande information då namnet är okänt, osäkert eller fiktivt. Används restriktivt.
k Specificering i form av grupptitel (R)
Exempel på termer i delfältet: Manuskript, Protokoll, Urval.
l Verkets språk (NR)
Avser språket i ett uttryck (eller en manifestation). Skall två språk anges för samma manifestation, sätts de normalt i samma delfält med &-tecken emellan. Se även fält 130.
m Besättning (musik) (R)
n Nummer på del eller avsnitt (R)
Se även fält 130.
o Arrangemang (musik) (NR)
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
q Fullständigare namnform (NR)
Upplösta förnamnsinitialer eller annan fullständigare namnform än i delfält #a.
Tillämpningsanvisningar se fält 100.
r Tonart (musik) (NR)
s Version (NR)
t Verktitel (NR)
u Affiliering (NR)
x ISSN (NR)
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej Se LIBRIS exportformat
3 Del av materialet som avses (NR)
4 Funktionskod (R)
Exemplarspecifika personnamnsuppslag kan (normalt med tillämplig funktionskod) vid behov även registreras i beståndsformatet. Används huvudsakligen vid katalogisering av äldre litteratur, t.ex. för redovisning av tidigare ägare (#4 fmo) av ett visst exemplar. Se Beståndsformatet fält 700/710.
5 Institution för vilken fältet gäller (NR) Används ej
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

700 #i

Relationsfras:

100 1 _ #a Tippett, Michael, #d 1905-1988 #4 cmp 
245 1 0 #a Triumph #h [Musiktryck] : #b a paraphrase on music from The mask of time : for concert band : (1992) / #c Michael Tippett
700 1 _ #i Parafras på #a Tippett, Maicahel, #d 1905-1988. #t Mask of time

 

Relationsbeteckning enligt RDA, Appendix J (exempel från LC:s MARC21-manual):

245 1 0 #a Triumph : #b for concert band / #c by Michael Tippett
700 1 _ #i paraphrase of (work) #a Tippett, Michael, #d 1905-1988. #t Mask of time

 

710 Biuppslag - Institutionsnamn (R) Till Katalogisering

Se Beståndsformatet fält 710.

Auktoritetskontrollerat fält. Se se Auktoritetsformatet fält 110.

För exempel se fält 110.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)  Typ av namn

0 = Namn inlett med inverterat personnamn

1 = Namn på administrativ enhet.
"Sverige" tilläggs för namn på underordnade svenska statliga organ i enlighet med reglerna i AACR.

2 = Namn i rak följd

Andra indikator (Ind. 2) Typ av biuppslag

_ = Uppgift saknas.
Biupppslaget är relaterat till det beskrivna verket.

2 = Analytiskt biuppslag.
Institutionen eller verket (namn/titel) utgör del av eller ingår i det beskrivna verket.

Delfält

D Innehåll Anm
a Namn på (överordnad) institution eller administrativ enhet (NR)
Kan även innehålla kvalifikatorer inom parentes.
b Namn på underordnad enhet (R)
c Konferensort (R)
Två konferensorter i direkt följd läggs i samma delfält med &-tecken emellan. Vid tre eller flera konferensorter i direkt följd anges endast den första orten, följd av etc. inmatas i ordningen #n (nummer), #d (år), #c (ort).
d Konferensår (R)
Hit även fördragsdatum. Se kommentar till #c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.
e Funktionsterm (R)
Avser funktionsbegrepp i klartext. Används restriktivt, företrädesvis då tillämplig funktionskod (#4) saknas och funktionen inte entydigt framgår av beskrivningen i övrigt.
f Specificering: årtal för verk (NR)
g Övrig information (R)
I fält som innehåller titel på fördrag läggs andra signatären i detta delfält.
h Medieterm för verk (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
Kan användas för att specificera relationen mellan namn-/titelbiuppslaget (710) och den resurs som beskrivs i katalogposten. Uppgiften skrivs, antingen som en valfri okontrollerad relationsfras, eller som en relationsbeteckning hämtad från kontrollerad lista, företrädesvis enligt RDA, Appendix J (Relationships Between Works, Expressions, Manifestations, and Items).
Kontrollerade relationsbeteckningar tillämpas tills vidare restriktivt, eftersom det för närvarande saknas officiells svenska översättningar av RDA-termerna.
Se delfält 700#i för exempel.
k Specificering i form av grupptitel (R)
Exempel på termer i delfältet: Manuskript, Protokoll, Urval.
l Verkets språk (NR)
Avser språket i ett uttryck (eller en manifestation). Ska två språk anges för samma manifestation, sätts de normalt i samma delfält med &-tecken emellan. Se även fält 130.
m Besättning (musik) (R)
n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R)
Se kommentar till #c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort. Se även fält 130.
o Arrangemang (musik) (NR)
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
r Tonart (musik) (NR)
s Version (NR)
t Verktitel (NR)
u Affiliering (NR)
x ISSN (NR)
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej Se LIBRIS exportformat
3 Del av materialet som avses (NR)
4 Funktionskod (R)
Se fält 700 ovan för registrering av exemplarspecifika institutionsnamnsuppslag.
5 Institution för vilken fältet gäller (NR) Används ej
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

711 Biuppslag - Konferensnamn (R) Till Katalogisering

Auktortetskontrollerat fält. Se Auktoritetsformatet fält 111.

För exempel se fält 111.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)  Typ av namn

0 = Namn inlett med inverterat personnamn. Används ej i AACR-baserade fält.

1 = Namn på administrativ enhet. Används ej i AACR-baserade fält.

2 = Namn i rak följd. Normalvärde

Andra indikator (Ind. 2) Typ av biuppslag

_ = Uppgift saknas.
Biupppslaget är relaterat till det beskrivna verket.

2 = Analytiskt biuppslag.
Institutionen eller verket (namn/titel) utgör del av eller ingår i det beskrivna verket.

Delfält

D Innehåll Anm
a Namn på konferens eller administrativ enhet (NR)
c Konferensort (R)
Två konferensorter i direkt följd läggs i samma delfält med &-tecken emellan. Vid tre eller flera konferensorter i direkt följd anges endast den första orten, följd av etc. inmatas i ordningen #n (nummer), #d (år), #c (ort).
d Konferensår (R)
Hit även fördragsdatum. Se kommentar till #c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.
e Underordnad enhet (R)
f Specificering: årtal för verk (NR)
g Övrig information (R)
h Medieterm för verk (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
Kan användas för att specificera relationen mellan namn-/titelbiuppslaget (711) och den resurs som beskrivs i katalogposten. Uppgiften skrivs, antingen som en valfri okontrollerad relationsfras, eller som en relationsbeteckning hämtad från kontrollerad lista, företrädesvis enligt RDA, Appendix J (Relationships Between Works, Expressions, Manifestations, and Items).
Kontrollerade relationsbeteckningar tillämpas tills vidare restriktivt, eftersom det för närvarande saknas officiells svenska översättningar av RDA-termerna.
Se delfält 700#i för exempel.
j Funktionsterm (R)
k Specificering i form av grupptitel (R)
Exempel på termer i delfältet: Urval.
l Verkets språk (NR)
Avser språket i ett uttryck (eller en manifestation). Ska två språk anges för samma manifestation, sätts de normalt i samma delfält med &-tecken emellan. Se även fält 130.
n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R)
Se kommentar till #c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort. Se även fält 130.
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
q Konferensnamn när #a innehåller namn på administrativ enhet (NR) Används ej i AACR-baserade fält
s Version (NR)
t Verktitel (NR)
u Affiliering (NR)
x ISSN (NR)
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej Se LIBRIS exportformat
3 Del av materialet som avses (NR)
4 Funktionskod (R)
5 Institution för vilken fältet gäller (NR) Används ej
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

720 Biuppslag - Okontrollerat namn (R)

Används tills vidare av ISSN Sverige för att ange tillfälliga (men icke auktoriserade) variationer av institutionsnamn. Se även fält 550.

260 _ _ #a Lund : #b Department of Engineering Acoustics, Lund Institute of Technology [Avdelningen för teknisk akustik, Lunds tekniska högskola], #c 1978-  
710 2 _ #a Tekniska högskolan i Lund. #b Avdelningen för teknisk akustik
720 _ _ #a Department of Engineering Acoustics, Lund Institute of Technology

 

Observera att sådana variantformer i normalfallet ska placeras som se-hänvisning (410) i auktoritetsposten.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)  Typ av namn

_ = Uppgift saknas

1 = Personnamn

2 = Annat namn

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

Delfält

D Innehåll Anm
a Namn (NR)
e Funktionsterm (R)
4 Funktionskod (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

730 Biuppslag - Uniform titel (R) Till Katalogisering

Auktortetskontrollerat fält. Se Auktoritetsformatet fält 130.

För exempel se fält 130.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)  Antal icke-filerande tecken

0 - 9 = Antal icke-filerande tecken

Andra indikator (Ind. 2) Typ av biuppslag

_ = Uppgift saknas.
Biupppslaget är relaterat till det beskrivna verket.

2 = Analytiskt biuppslag.
Verket utgör del av eller ingår i det beskrivna verket.

Delfält

D Innehåll Anm
a Uniform titel (NR)
Kan även innehålla kvalifikatorer inom parentes.
d Datum för undertecknande av fördrag (R)
f Specificering: årtal (NR)
g Övrig information (R)
h Medieterm (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
Kan användas för att specificera relationen mellan titelbiuppslaget (730) och den resurs som beskrivs i katalogposten. Uppgiften skrivs, antingen som en valfri okontrollerad relationsfras, eller som en relationsbeteckning hämtad från kontrollerad lista, företrädesvis enligt RDA, Appendix J (Relationships Between Works, Expressions, Manifestations, and Items).
Kontrollerade relationsbeteckningar tillämpas tills vidare restriktivt, eftersom det för närvarande saknas officiells svenska översättningar av RDA-termerna.
Se delfält 700#i för exempel.
k Specificering i form av grupptitel (R)
Exempel på termer i delfältet: Manuskript, Protokoll, Urval.
l Verkets språk (NR)
Avser språket i ett uttryck (eller en manifestation). Ska två språk anges för samma manifestation, sätts de normalt i samma delfält med &-tecken emellan. För tvåspråkiga religiösa urkunder tillämpas KRS 25.18A.10. Ange det äldsta/primära språket i fält 130, och det/de övriga i 7XX. För verk på tre eller flera språk, använd termen Polyglott.
m Besättning (musik) (R)
n Nummer på del eller avsnitt (R)
Se även fält 130.
o Arangemang (musik) (NR)
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
r Tonart (musik) (NR)
s Version (NR)
t Verktitel (NR) Används normalt ej
x ISSN (NR)
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej Se LIBRIS exportformat
3 Del av materialet som avses (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (NR) Används ej
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

740 Biuppslag - Okontrollerad titel (R) Till Katalogisering

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)  Antal icke-filerande tecken

0 - 9 = Antal icke-filerande tecken

Andra indikator (Ind. 2) Typ av biuppslag

_ = Uppgift saknas.
Biupppslaget är relaterat till det beskrivna verket.

2 = Analytiskt biuppslag.
Verket utgör del av eller ingår i det beskrivna verket.

Delfält

D Innehåll Anm
a Titel (NR)
h Medieterm för verk (NR)
n Nummer del eller avsnitt (R)
p Namn på  del eller avsnitt av  verk (R)
5 Institution för vilken fältet gäller (NR) Används ej
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

751 Biuppslag - Geografiskt namn (R)

Auktortetskontrollerat fält. Se Auktoritetsformatet fält 151.

Se även fält 752 nedan.

Observera att detta fält för närvarande inte omfattas av auktoritetskontroll i LIBRIS. Namn i normaliserad form på t.ex. utgivningsort för äldre tryck, distributionsort för akademisk avhandling eller plats för konferens eller annan händelse.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

Delfält

D Innehåll Anm
a Geografiskt namn (NR)
e Funktionsterm (R)
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej Se LIBRIS exportformat
2 Källa (kod) för uppslagsformen (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
4 Funktionskod (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

752 Biuppslag - Namn på orter och territorier (hierarkisk uppställning) (R)

Uppgiften anges i hierarkisk form, t.ex. land -- region -- ort. Används företrädesvis för normaliserad form av utgivningsort i äldre verk då 260 #a innheåller nament i avvikande form (som den anges på den beskrivna resursen).

260 _ _ #a Wästeråhs #f (Boëthius Hagen), #c 1688 
752 _ _ #a Sverige #d Västerås

 

Normaliserad namnform kan även redovisas - utan hierarkisk inordning - i fält 751 ovan.  Se även delfält 260 #a.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

Delfält

D Innehåll Anm
a Land / Överordnat territorium (R)
b Delstat, provins, län eller motsvarande (NR)
c Landskap, region eller motsvarande (NR)
d Stad, kommun (NR)
e Relationsterm (R)
f Stads- eller kommundel (motsvarande) (R)
g Annan geografisk enhet (R)
h Utomjordisk enhet (R)
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej Se LIBRIS exportformat
2 Källa (kod) för uppslagsformen (NR)
4 Relationskod (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

753 Biuppslag - Systemspecifika detaljer (R)

Avser elektroniska resurser, och kan användas t.ex. för att i ett tryckt index gruppera resurser av likartad karaktär.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

Delfält

D Innehåll Anm
a Märke och modell av dator (NR)
b Programspråk (NR)
c Operativsystem (NR)
0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej. Se Libris Exportformat
2 Kod för kontrollerad term (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)


754 Biuppslag - Taxonomisk identifikation (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

Delfält

D Innehåll Anm
a Taxonomiskt namn (R)
c Taxonomisk kategori (R)
d Kommersiellt eller alternativt namn (R)
x Intern anmärkning (R)
z Offentlig anmärkning (R)
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej Se LIBRIS exportformat
2 System för taxonomisk identifikation (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

Senast uppdaterad: 2017-04-25