6XX Ämnesordsbiuppslag

Auiktoritetskontrollerade ämnesord (fält 600-651) och genre-/formbeteckningar (fält 655) registreras företrädesvis i den bibliografiska posten.

Motsvarande fält i beståndsformatet används normalt bara i följande fall:

 • då ämnesordet etc. avser aspekt som huvudsakligen eller endast är av lokalt intresse, eller
 • då ämnesordet etc. hämtats från en ämnesordslista av utpräglat lokal karaktär

Se även Beståndsformatet 600-69X.

Tillämpningsanvisningar

 1. Validera alltid namn- eller titelformen i auktoritetskontrollerade fält. Det gäller även vid postimport.
 2. Kontrollerade ämnesord och genretermer hämtade ur ämnesords-/genresystem eller tesaurus enligt MARC Code List for Sources (se resp. fält nedan) ska specificeras, antingen med ind. 2 = 0-3 eller 5-6, eller med ind. 2 = 7 plus godkänd systemkod i #2, i följande fall:
  • då ämnesordet avser kontrollerad term (fält 650), resp.
  • då ämnesord för person, institution, konferens, uniform titel, kronologisk term eller geografiskt namn (fält 600-651) följs av underindelning(ar) (#v-#z) hämtad(e) från godkänt ämnesordssystem.

  Delfält #2 placeras sist i respektive fält.

 3. I annat fall - dvs då underindelning saknas - bör inte ämnesord för person etc. (fält 600-648 respektive 651) specificeras med ämnesordssystem / thesaurus. Ind. 2 sätts alltså normalt till "4".

 4. I importerade och "övertagna" utländska poster bör ind. 2 i fält 600-648 och 651 normalt ändras till "4" (och ev. #2 tas bort). Om ämnesordet avviker från svensk form - vilket är vanligt bland annat i fråga om geografiska namn - kan det dock ligga kvar oförändrat, och i stället kompletteras med ett svenskt ämnesord (med ind. 2 = 4).

 5. Saknas godkänd kod för den ämnesordslista som används, kan ämnesord för term (fält 650) ändå registreras i den bibliografiska posten med ind. 2 = 4. Förutsättningen är att listan är offentligt tillgänglig och stabil samt att den underhålls regelbundet. I första hand rekommenderas dock att biblioteket ansöker om godkänd kod eller ansluter sig till befintligt ämnesordssystem.

  Se Förteckning över koder för källor/system i MARC21, inledning respektive ämnesord och genrebeteckning.

 6. För flera ämnesordssystem - inkl. Svenska ämnesord - gäller att delfält för underindelning registreras i ordningen #x (allmän), #z (geografisk), #y (kronologisk), #v (formämnesord).

 

Exempel:

650 _ 7 #a Kvinnliga författare #x historia #y 1800-talet #y 1900-talet #2 sao
650 _ 7 #a Matvanor #x historia #z Europa #y renässansen #2 sao
650 _ 7 #a Afrikansk litteratur #x historia #v uppslagsverk #2 sao

 

Se även:

600 Ämnesord - Personnamn (R) Till Katalogisering

Se Beståndsformatet fält 600.

Auktoritetskontrollerat fält. Se Auktoritetsformatet fält 100.

För exempel se fält 100.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn

0 = Namn i rak följd
Namn i rak följd och fraser som ej lämpar sig att invertera. Hit även ensamt namn som kan vara för- eller efternamn.

1 = Enkelt eller sammansatt släktnamn följt av förnamn.
 Personnamn som formateras i inverterad ordning. Hit även ensamt namn som säkert är ett efternamn.

3 = Beteckning för hel släkt:

600 3 4 #a Bexelius #c (släkt)                       

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 = Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 = LCSH for children's literature

2 = Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 = National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 = System ej specificerat. Normalvärde

5 = Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 = Répertoire de vedettes-matière/LAC (RVM)

7 = System specificerat i #2. Används normalt ej

Delfält

D Innehåll Anm
a Personnamn (NR)
b Ordningstal och därpå följande del av namn (NR)
Förekommer endast för namn i rak följd, dvs då ind. 1 = "0".
c Särskiljande tillägg (R)
Kvalificerande information. Flera sådana element intill varandra läggs i samma delfält med kommatecken emellan.
d Födelse- och dödsår (NR)
e Funktionsterm (R)
Avser funktionsbegrepp i klartext. Används restriktivt, företrädesvis då tillämplig funktionskod (#4) saknas och funktionen inte entydigt framgår av beskrivningen i övrigt.
f Specificering: årtal för verk (NR)
g Övrig information (R) Används normalt ej
h Medieterm för verk (NR)
j Attribuerande tillägg (R)
Hit eventuell attribuerande information då namnet är okänt, osäkert eller fiktivt.
Används restriktivt
k Specificering i form av grupptitel (R)
Exempel på termer i delfältet: Manuskript, Protokoll, Urval.
l Verkets språk (NR)
Avser språket i en manifestation. Skall två språk anges för samma manifestation, sätts de normalt i samma delfält med &-tecken emellan. Se även fält 630.
m Besättning (musik) (R)
n Nummer på del eller avsnitt (R)
Jfr även fält 130.
o Arrangemang (musik) (NR)
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
q Fullständigare namnform (NR)
Upplösta förnamnsinitialer eller annan fullständigare namnform än i delfält #a.Tillämpningsanvisningar, se fält 100.
r Tonart (musik) (NR)
s Version (NR)
t Verktitel (NR)
u Affiliering (NR)
v Underindelning - formämnesord (R)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej Se LIBRIS exportformat
2 Kod för ämnesordssystem (NR) Används normalt ej
3 Del av materialet som avses (NR)
4 Funktionskod (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

610 Ämnesord - Institutionsnamn (R) Till Katalogisering

Se Beståndsformatet fält 610.

Auktoritetskontrollerat fält. Se Auktoritetsformatet fält 110.

För exempel se fält 110.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn

0 = Namn inlett med inverterat personnamn

1 = Namn på administrativ enhet. "Sverige" tilläggs för namn på underordnade svenska statliga organ i enlighet med reglerna i AACR 

2 = Namn i rak följd

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 = Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 = LCSH for children's literature

2 = Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 = National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 = System ej specificerat. Normalvärde

5 = Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 = Répertoire de vedettes-matière/LAC (RVM)

7 = System specificerat i #2. Används normalt ej

Delfält

D Innehåll Anm
a Namn på konferens eller administrativ enhet (NR)
Kan även innehålla kvalifikatorer inom parentes.
c Konferensort (R)
Två konferensorter i direkt följd läggs i samma delfält med &-tecken emellan. Vid tre eller flera konferensorter i direkt följd anges endast den första orten, följd av etc. Inmatas i ordningen #n (nummer), #d (år), #c (ort).
d Konferensår (R)
Hit även fördragsdatum. Se kommentar till #c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.
e Funktionsterm (R)
Avser funktionsbegrepp i klartext. Används restriktivt, företrädesvis då tillämplig funktionskod (#4) saknas och funktionen inte entydigt framgår av beskrivningen i övrigt.
f Specificering: årtal för verk (NR)
g Övrig information (R)
I fält som innehåller titel på fördrag läggs andra signatären i detta delfält.
h Medieterm för verk (NR)
k Specificering i form av grupptitel (R)
Exempel på termer i delfältet: Manuskript, Protokoll, Urval.
l Verkets språk (NR)
Avser språket i en manifestation. Ska två språk anges för samma manifestation, sätts de normalt i samma delfält med &-tecken emellan. Se även fält 630.
m Besättning (musik) (R)
n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R)
Se kommentar till #c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort. Jfr även fält 130.
o Arrangemang (musik) (NR)
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
r Tonart (musik) (NR)
s Version (NR)
t Verktitel (NR)
u Affiliering (NR)
v Underindelning - formämnesord (R)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej Se LIBRIS exportformat
2 Kod för ämnesordssystem (NR) Används normalt ej
3 Del av materialet som avses (NR)
4 Funktionskod (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

611 Ämnesord - Konferensnamn (R)

Se Beståndsformatet fält 611.

Auktoritetskontrollerat fält. Se Auktoritetsformatet fält 111.

För exempel se fält 111.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn

0 = Namn inlett med inverterat personnamn. Används ej i AACR-baserade fält. 

1 = Namn på administrativ enhet. Används ej i AACR-baserade fält. 

2 = Namn i rak följd. Normalvärde

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 = Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 = LCSH for children's literature

2 = Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 = National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 = System ej specificerat. Normalvärde

5 = Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 = Répertoire de vedettes-matière/LAC (RVM)

7 = System specificerat i #2. Används normalt ej

Delfält

D Innehåll Anm
a Namn på (överordnad) institution eller administrativ enhet (NR).
c Konferensort (R)
Två konferensorter i direkt följd läggs i samma delfält med &-tecken emellan. Vid tre eller flera konferensorter i direkt följd anges endast den första orten, följd av etc. Inmatas i ordningen #n (nummer), #d (år), #c (ort).
d Konferensår (R)
Hit även fördragsdatum. Se kommentar till #c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.
e Underordnad enhet (R)
f Specificering: årtal för verk (NR)
g Övrig information (R)
h Medieterm för verk (NR)
j Funktionsterm (R)
k Specificering i form av grupptitel (R)
Exempel på termer i delfältet: Urval.
l Verkets språk (NR)
Avser språket i en manifestation. Ska två språk anges för samma manifestation, sätts de normalt i samma delfält med &-tecken emellan. Se även fält 630.
n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R)
Se kommentar till #c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort. Se även fält 130.
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
q Konferensnamn, när #a innehåller namn på administrativ enhet (NR) Används ej i AACR-baserade fält
s Version (NR)
t Verktitel (NR)
u Affiliering (NR)
v Underindelning - formämnesord (R)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej Se LIBRIS exportformat
2 Kod för ämnesordssystem (NR) Används normalt ej
3 Del av materialet som avses (NR)
4 Funktionskod (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

630 Ämnesord - Uniform titel (R) Till Katalogisering

Se Beståndsformatet fält 630.

Auktoritetskontrollerat fält. Se Auktoritetsformatet fält 130.

För exempel se fält 130.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Antal icke-filerande tecken

0 - 9 = Antal icke-filerande tecken

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 = Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 = LCSH for children's literature

2 = Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 = National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 = System ej specificerat. Normalvärde

5 = Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 = Répertoire de vedettes-matière/LAC (RVM)

7 = System specificerat i #2. Används normalt ej

Delfält

D Innehåll Anm
a Uniform titel (NR)
Kan även innehålla kvalifikatorer inom parentes.
d Datum för undertecknande av fördrag (R)
e Funktionsterm (R)
f Specificering: årtal (NR)
g Övrig information (R)
h Medieterm (NR)
k Specificering i form av grupptitel (R)
Exempel på termer i delfältet: Manuskript, Protokoll, Urval.
l Verkets språk (NR)
Avser språket i ett uttryck (eller en manifestation). Skall två språk anges för samma manifestation, sätts de normalt i samma delfält med &-tecken emellan. För tvåspråkiga religiösa urkunder tillämpas KRS 25.18A.10. Ange det äldsta/primära språket. För verk på tre eller flera språk, använd termen Polyglott.
m Besättning (musik) (R)
n Nummer på del eller avsnitt (R)
Se även fält 130.
o Arrangemang (musik) (NR)
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
r Tonart (musik) (NR)
s Version (NR)
t Verktitel (NR) Används normalt ej
v Underindelning - formämnesord (R)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej Se LIBRIS exportformat
2 Kod för ämnesordssystem (NR) Används normalt ej
3 Del av materialet som avses (NR)
4 Funktionskod (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
 

647 Ämnesord - Händelse (R)

Observera att detta fält för närvarande inte omfattas av auktoritetskontroll i Libris.

Se Auktoritetsformatet fält 147.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_ = Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 = Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 = LCSH for children's literature

2 = Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 = National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 = System ej specificerat

5 = Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 = Répertoire de vedettes-matière/LAC (RVM)

7 = System specificerat i #2

Delfält

D Innehåll Anm
a Händelsens namn (NR)
c Plats för händelsen (R)
d Datum för händelsen (NR)
g Övrig information (R)
v Underindelning - formämnesord (R)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej Se LIBRIS exportformat
2 Kod för ämnesordssystem (NR) Används normalt ej
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

648 Ämnesord - Kronologisk term (R)

Se Beståndsformatet fält 648.

Observera att detta fält för närvarande inte omfattas av auktoritetskontroll i Libris.

Se Auktoritetsformatet fält 148.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av datum/tid

_ = Odefinierad

0 = Period som resursen täcker eller avbildar (OBSOLET)

1 = Period för resursens skapande eller ursprung (OBSOLET)

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 = Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 = LCSH for children's literature

2 = Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 = National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 = System ej specificerat. Normalvärde

5 = Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 = Répertoire de vedettes-matière/LAC (RVM)

7 = System specificerat i #2. Används normalt ej

Delfält

D Innehåll Anm
a Kronologisk term (NR)
v Underindelning - formämnesord (R)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej Se LIBRIS exportformat
2 Kod för ämnesordssystem (NR) Används normalt ej
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

650 Ämnesord - Term (R) Till Katalogisering

Se Beståndsformatet fält 650.
 
Auktoritetskontrollerat fält. Se Auktoritetsformatet fält 150.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Nivå

_ = Uppgift saknas. Normalvärde

0 = Nivå ej specificerad

1 = Primär

2 = Sekundär

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

0 = Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 = LCSH for children's literature

2 = Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 = National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 = System ej specificerat

5 = Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 = Répertoire de vedettes-matière/LAC (RVM)

7 = System specificerat i #2

Delfält

D Innehåll Anm
a Term eller geografiskt namn som sökelement (NR)
b Term som följer geografiskt namn som sökelement (NR)
c Plats för en händelse (NR)
d Tidsangivelse för en händelse (NR)
e Funktionsterm (NR)
g Övrig information (R)
v Underindelning - formämnesord (R)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej Se LIBRIS exportformat
2 Kod för ämnesordssystem (NR)
sao = Svenska ämnesord
3 Del av materialet som avses (NR)
4 Funktionskod (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Särskild tesauruskod (NR)
Avser kod eller annan uppgift enligt kontrollerad ämnesordslista, som inte går att registrera på annan plats.
LIBRIS-definierat delfält

651 Ämnesord - Geografiskt namn (R) Till Katalogisering

Se Beståndsformatet fält 651.
 
Auktoritetskontrollerat fält. Se Auktoritetsformatet fält 151.

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

 

0 = Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 = LCSH for children's literature

2 = Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 = National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 = System ej specificerat. Normalvärde

5 = Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 = Répertoire de vedettes-matière/LAC (RVM)

7 = System specificerat i #2. Används normalt ej.

Delfält

D Innehåll Anm
a Geografiskt namn (NR)
e Funktionsterm (NR)
g Övrig information (R)
v Underindelning - formämnesord (R)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej Se LIBRIS exportformat
2 Kod för ämnesordssystem (NR) Används normalt ej
3 Del av materialet som avses (NR)
4 Funktionskod (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

653 Indexterm - Okontrollerad (R) Till Katalogisering

Avser indextermer hämtade från t.ex. abstract eller innehållsförteckning och andra icke-kontrollerade ämnesord. Bör normalt läggas i den bibliografiska posten, men okontrollerade indextermer av lokal karaktär kan även läggas i bibliotekets beståndspost.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Nivå

_ = Uppgift saknas. Normalvärde

0 = Nivå ej specificerad

1 = Primär

2 = Sekundär

Andra indikator (Ind. 2) Typ av term eller namn

_ = Uppgift saknas

0 = Allmän indexterm

1 = Personnamn

2 = Institutionsnamn

3 = Konferensnamn

4 = Kronologisk term

5 = Geografiskt namn

6 = Term för genre/form

Delfält

D Innehåll Anm
a Okontrollerad term (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

654 Ämnesord - Fasetterade termer (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Nivå

_ = Uppgift saknas. Normalvärde

0 = Nivå ej specificerad

1 = Primär

2 = Sekundär

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Fokusterm (NR)
b Term som inte är fokusterm (R)
c Kod/beteckning för fasett eller hierark (R)
Ange den kod eller beteckning som föreskrivs i instruktionerna för det ämnesordssystem som används.
e Funktionsterm (NR)
v Underindelning - formämnesord (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej Se LIBRIS exportformat
2 Kod för ämnesordssystem (NR) Används normalt ej
3 Del av materialet som avses (NR)
4 Funktionskod (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

655 Indexterm - Genre/Form (R) Till Katalogisering

Se Beståndsformatet fält 655.

Auktoritetskontrollerat fält. Se Auktoritetsformatet fält 155.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av sökelement

_ = Standard

0 = Fasetterad

Andra indikator (Ind. 2) System

0 = Library of Congress Authorities/LC (LCSH)

1 = LCSH for children's literature

2 = Medical Subject Headings/NLM (MeSH)

3 = National Agricultural Library Subject Headings/NAL

4 = System ej specificerat

5 = Canadian Subject Headings/LAC (CSH)

6 = Répertoire de vedettes-matière/LAC (RVM)

7 = System specificerat i #2

Delfält

D Innehåll Anm
a Genre/form uppgift eller fokusterm (NR)
b Term som inte är fokusterm (R)
c Kod/beteckning för fasett eller hierarki (R)
Ange den kod eller beteckning som föreskrivs i instruktionerna för det indexeringssystem som används.
v Underindelning - formämnesord (R)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej Se LIBRIS exportformat
2

Kod för indexeringssystem (NR) 

 • saogf = Svenska ämnesord - Genre/Form
 • sgp = Svenska genrebeteckningar för periodika 
 • gmgpc//swe = Tesaurus för grafiskt material (TGM)
3 Del av materialet som avses (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

656 Indexterm - Yrke (R)

ANVÄNDS NORMALT EJ

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) System

7 = System specificerat i #2

Delfält

D Innehåll Anm
a Yrke (NR)
k Form (NR)
v Underindelning - formämnesord (R)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej Se LIBRIS exportformat
2 Kod för indexeringssystem (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

657 Indexterm - Funktion (R)

ANVÄNDS NORMALT EJ

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) System

7 = System specificerat i #2

Delfält

D Innehåll Anm
a Funktion (NR)
v Underindelning - formämnesord (R)
x Underindelning - allmän (R)
y Underindelning - kronologisk (R)
z Underindelning - geografisk (R)
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej Se LIBRIS exportformat
2 Kod för indexeringssystem (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

658 Indexterm - Kursplans målsättning (R)

ANVÄNDS NORMALT EJ

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Målsättning för huvudkursen (NR)
b Målsättning för underordnad kurs (R)
c Kursplanskod (NR)
d Korrelationsfaktor (NR)
2 Kod för indexeringssystem (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

662 Ämnesord - Namn på orter och territorier (hierarkisk uppställning) (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält


D Innehåll Anm
a Land / Överordnat territorium (R)
b Delstat, provins, län eller motsvarande (NR)
c Landskap, region eller motsvarande (R)
d Stad, kommun (NR)
e Funktionsterm (R)
f Stads- eller kommundel (motsvarande) (R)
g Annat geografiskt område (R)
h Utomjordiskt territorium (R)
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej Se LIBRIS exportformat
2 Kod för ämnesordssystem (NR)
4 Funktionskod (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

Senast uppdaterad: 2018-03-21
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se