1XX Huvuduppslag

De titelrelaterade delfält som enligt MARC21-standarden är definierade i 100 (#f, #k, #l, #n, #p, #t) och 110-111 (#f, #k, #l, #p, #t) förekommer inte i LIBRIS bibliografiska format (de är också sällsynta i andra MARC21-tillämpningar). Namn-/titelkombinationer skall, då de förekommer som huvuduppslag, i stället delas upp på fälten 100-111 (namn) respektive 240 (uniform titel).

Validera alltid namn- eller titelformen. Det gäller även vid postimport. För fält 100, 110, 111 och 130, se Auktoritetsarbete och respektive fält i Auktoritetsformatet samt Index (headings) sökelement och auktoritetsposter.

100 Huvuduppslag - Personnamn (NR) Till Katalogisering

Auktoritetskontrollerat fält. Se Auktoritetsformatet fält 100.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn

0 = Namn i rak följd
Namn i rak följd och fraser som ej lämpar sig att invertera:

100 0 _ #a Father Divine                                 
100 0 _ #a Dr. X.
100 0 _ #a Petrus de Dacia
100 0 _ #a Norodom Sihanouk
100 0 _ #a Sigurður Guðmundsson

 

Hit även ensamt namn som kan vara för- eller efternamn:

100 0 _ #a Howard                                       

 

1 = Enkelt eller sammansatt släktnamn följt av förnamn.
Personnamn som formateras i inverterad ordning:

100 1 _ #a Fitzgerald, David                           
100 1 _ #a Chiang, Kai-Shek
100 1 _ #a Le Conte, John Eatton
100 1 _ #a Andersen-Nexö, Martin

 

Hit även ensamt namn som säkert är ett efternamn:

100 1 _ #a Watson                                        

 

3 = Beteckning för hel släkt.
Förekommer normalt endast i fält 600.

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Personnamn (NR)
b Ordningstal och därpå följande del av namn i (NR).
Förekommer endast för namn i rak följd, dvs då ind. 1 = "0".
c

Särskiljande tillägg (R)

Kvalificerande information såsom:

  • titel
  • romersk siffra vid efternamn
  • efterställda prefix vid ensamt efternamn

Flera sådana element intill varandra läggs i samma delfält med kommatecken emellan.

Uppgift om pseudonym klargörs i auktoritetsposten, antingen via anmärkning (678) eller se även-hänvisning (500).

d Födelse- och dödsår (NR)
e

Funktionsterm (R)
Avser funktionsbegrepp i klartext. Används restriktivt, företrädesvis då tillämplig funktionskod (#4) saknas och funktionen inte entydigt framgår av beskrivningen i övrigt.

f Specificering: årtal för verk (NR) Används ej
g Övrig information (R) Används normalt ej
j

Attribuerande tillägg (R)
Hit eventuell attribuerande information då namnet är okänt, osäkert eller fiktivt.

Används restriktivt
k Specificering i form av grupptitel (R)
l Verkets språk (NR). Se 130#l. Används ej
n Nummer på del eller avsnitt (R) Används ej
p Titel på del eller avsnitt av verk (R) Används ej
q Fullständigare namnform (NR)
Upplösta förnamnsinitialer eller annan fullständigare namnform än i delfält #a.
t Verktitel (NR) Används ej
u Affiliering (NR)
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R)  Används ej Se LIBRIS exportformat
4 Funktionskod (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

100 #b

100 0 _ #a Gustav #b III                         
100 0 _ #a Viktor Emanuel #b II
100 0 _ #a Karl #b XIV Johan

100 #c

Titel:

100 0 _ #a Birgitta, #c helgon                        
100 0 _ #a Johannes #c (notarie)
100 1 _ #a Berg, Bengt, #d 1946-, #c läkare
100 1 _ #a Benzelius, Erik, #c d.y., #d 1675-1743

 

Romersk siffra vid efternamn:

100 1 _ # Evans, Montgomery, #c II                          

 

Efterställda prefix vid ensamt efternamn:

100 1 _ #a Wlle-Lissnijder #c van de                         

 

Flera sådana element intill varandra läggs i samma delfält med kommatecken emellan:

100 0 _ #a Augustinus, #c helgon, biskop av Hippo                        

100 #j

Från LC:s MARC21-manual:

100 1 _ #a Reynolds, Joshua, #c Sir, #d 1723-1792, #j Pupil of 

100 #q

Används i det bibliografiska formatet normalt endast för att särskilja personer med i övrigt identiska namnformer.

100 0 _ #a Hammar, K. G., #d 1943-
100 0 _ #a Smith, A. D. #q (Adam David) #d 1950-

 

För namnformer auktoriserade på grundval av Library of Congress Authorities (LC Auth) kan dock parentestillägg för fullständigare namnform behållas, även då detta inte har någon särskiljande funktion (gäller huvudsakligen anglosaxiska namn).

Se även Auktoritetsarbete under Personer – Upplösta namnformer.


 

110 Huvuduppslag - Institutionsnamn (NR) Till Katalogisering

Auktoritetskontrollerat fält. Se Auktoritetsformatet fält 110.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn

0 = Namn inlett med inverterat personnamn.

1 = Namn på administrativ enhet.
"Sverige" tilläggs för namn på underordnade svenska statliga organ i enlighet med reglerna i AACR. Undantaget i KRS 24.18A tillämpas alltså inte:

110 1 _ #a Sverige. #b Kulturdepartementet                                       

 

2 = Namn i rak följd.

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Namn på (överordnad) institution eller administrativ enhet (NR).
b Namn på underordnad enhet (R)
c Konferensort (R)
d Konferensår (R).
Hit även fördragsdatum. Se kommentar till #c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.
e Funktionsterm (R)
Avser funktionsbegrepp i klartext. Används restriktivt, företrädesvis då tillämplig funktionskod (‡4) saknas och funktionen inte entydigt framgår av beskrivningen i övrigt.
f Specificering: årtal för verk (NR) Används ej
g Övrig information (R)
I fält som innehåller titel på fördrag läggs andra signatären i detta delfält.
k Specificering i form av grupptitel (R) Används ej
l Verkets språk (NR). Se 130#l. Används ej
n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R)
Se kommentar till #c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort. Är numreringen flerledad och avser underordning upprepas delfältet.
p Titel på del eller avsnitt av verk (R) Används ej
t Verktitel (NR) Används ej
u Affiliering (NR)
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R)  Används ej
Se LIBRIS exportformat
4 Funktionskod (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

110 #a

Kan även innehålla kvalifikatorer inom parentes.

110 1 _ #a Birmingham (Ala.)                                      
110 0 _ #a Friedrich Witte (företag)

 

110 #c

Två konferensorter i direkt följd läggs i samma delfält med &-tecken emellan (se KRS 24.7B4):

110 2 _ #a Society for Judaeo-Arabic Studies. #b Congress #c (London & Cambridge)                                      

 

Vid tre eller flera konferensorter i direkt följd anges endast den första orten, följd av etc. Se exempel 111#c. (Se KRS 24.7B4)

Inmatas i ordningen #n (nummer), #d (år), #c (ort), (se KRS 24.7B2-4):

110 2 _ #a Systolic and Pulse Pressure Working Group. #b Meeting #n (1: #d 1999 : #c Rom)                                      

 

 

111 Huvuduppslag - Konferensnamn (NR) Till Katalogisering

Auktoritetskontrollerat fält. Se Auktoritetsformatet fält 111.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn

0 = Namn inlett med inverterat personnamn. Används ej i AACR2-baserade fält.

1 = Namn på administrativ enhet. Används ej i AACR2-baserade fält.

2 = Namn i rak följd. Normalvärde.

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Namn på konferens eller administrativ enhet
c Konferensort (R)
d Konferensår (R)
Se kommentar till #c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.
e Underordnad enhet (R)
f Specificering: årtal för verk (NR) Används ej
g Övrig information (R)
j Funktionsterm (R)
k Specificering i form av grupptitel (R) Används ej
l Verkets språk (NR). Se 130#l. Används ej
n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R)
Se kommentar till #c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.
p Titel på del eller avsnitt av verk (R) Används ej
q Konferensnamn när #a innehåller namn på administrativ enhet (NR) Används ej i AACR2-baserade fält
t Verktitel (NR) Används ej
u Affiliering (NR)
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) Använs ej. Se LIBRIS exportformat
4 Funktionskod (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
 

111 #c

Två konferensorter i direkt följd läggs i samma delfält med &-tecken emellan (se KRS 24.7B4):

111 2 _ #a International Symposium on the Architecture of Erik Gunnar Asplund #d (1985 : #c Stockholm & Göteborg)                   

 

Vid tre eller flera konferensorter i direkt följd anges endast den första orten, följd av etc, (se KRS 24.7B4):

111 2 _ #a International Conference on Alternatives to War #d (1982 : #c San Francisco, Calif. etc)                

 

Inmatas i ordningen #n (nummer), #d (år), #c (ort), (Se KRS 24.7B2-4):

111 2 _ #a International Conference on Carbon Dioxide Removal #n (1 : #d 1992 : #c Amsterdam)              

 

 

130 Huvuduppslag - Uniform titel (NR) Till Katalogisering

Auktoritetskontrollerat fält. Se Auktoritetsformatet fält 130.

1. Avser anonyma uniforma titlar (t.ex. Bibeln, Rävsagan). Hit även originaltitel för anonyma verk. Där så är möjligt tilläggs ett delfält #l med uttryckets (eller manifestationens) språk.

2. Kan även användas för fileringstitel i fortlöpande resurs som saknar ISSN, och då 245#a inte ensamt är tillräckligt för unik identifikation (all information placeras i #a, med inmatad ISBD-interpunktion).

Se även:

  • Uniforma titlar under Auktoritetsarbete
  • Fält 240 (då den bibliografiska posten innehåller 100, 110 eller 111)
  • Fält 700-730 (för andra och följande titel vid t.ex. samlingsverk då flera uniforma titlar / originaltitlar skall anges)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Antal icke-filerande tecken

0-9 = Antal icke-filerade tecken

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Uniform titel (NR)
d Datum för undertecknande av fördrag (R)
f Specificering: årtal (NR)
g Övrig information (R)
h Medieterm (NR)
k Specificering i form av grupptitel (R)
l Verkets språk (NR)
Avser språket i ett uttryck (eller en manifestation).
m Besättning (musik) (R)
n

Nummer på del eller avsnitt (R)

Alternativa numreringar registreras i ett gemensamt delfält #n, normalt åtskilda med kommatecken.

Är numreringen flerledad och avser underordning upprepas delfältet.

I musiktitlar används delfält #n för serie, opus tematiskt indexnummer eller särskiljande datum.

o Arangemang (musik) (NR)
p Titel på del eller avsnitt av verk (R)
r Tonart (musik) (NR)
s Version (NR)
t Verktitel (NR) Används normalt ej
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) Använs ej Se LIBRIS exportformat
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

130 #a

Kan även innehålla kvalifikatorer inom parentes.

130 0 _ #a Farmen (TV-program)                                             

130 #l

Skall två språk anges för samma manifestation, sätts de i normalt samma delfält med &-tecken emellan (se KRS 25.5C1):

130 0 _ #a Alexandersagan. #l Spanska & arabiska        

 

För flerspråkiga religiösa urkunder tillämpas KRS 25.18A.10. Ange det äldsta/primära språket i fält 130, och det andra/sekundära i 7XX:

130 0 _ #a Bibeln. #l Latin                                           
730 0 _ #a Bibeln. #l Franska

 

För verk på tre eller flera språk, använd termen Polyglott.

 

Senast uppdaterad: 2015-03-16
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se