01X-04X Nummer- och kodfält

010 LC-nummer (NR) Till Katalogisering

Se Beståndsformatet fält 010 och Auktoritetsformatet fält 010.

ANVÄNDS NORMALT EJ

 

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a LC-nummer (Library of Congress) (NR)
b NUCMC-nummer (National Union Catalog of Manuscript Collections) (R) 
z Makulerat/ogiltigt LC-nummer (R)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

010 #a

LC-numrets konstruktion ändrades 2001, varför det kan förekomma i två olika strukturer.

Struktur A (1898-2000, varierande längd):
 • Alfabetiskt prefix, pos. 0-2 (kan innehålla blanktecken)
 • År, pos. 3-4 (yy)
 • Serienummer, pos. 5-10
 • Supplementnummer, pos. 11 (alltid = blank)
 • Suffix och/eller revisionsdatum (varierande längd, kan uteslutas)

Exempel:
(blanktecken här representeras som understreck)

010 _ _ #a ___68004897_                                
 Struktur B (2001- ; alltid = 12 pos.)
 • Alfabetiskt prefix, pos. 0-1 (kan innehålla blanktecken)
 • År, pos. 2-5 (yyyy)
 • Serienummer, pos. 6-11
 • Supplementnummer, pos. 11 (alltid = blank)

Exempel:
(blanktecken här representerads som understreck)

010 _ _ #a __2001045944                             


013 Patentnummer m.m. (R)

ANVÄNDS NORMALT EJ

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Nummer (NR)
b Landkod (NR)
För patent utfärdade av annan entitet, koda uppgiften i delfält #f.
c Typ av nummer (NR)
d Datum (R) 
År, månad och dag enligt mönstret yyyymmdd.
e Dokumentets status (R)
f

Utfärdare av dokumentet (R)
Avser land eller institution som utfärdat dokumentet:

6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

015 Nummer i nationalbibliografi (R) Till Katalogisering

ANVÄNDS NORMALT EJ

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Nationalbibliografiskt nummer (R)
q Bestämning (R)
z Makulerat/ogiltigt nationalbibliografiskt (R)
2 Nationalbibliografisk instans (NR)
6 Länkning (NR) 
8 Länk- och sekvensnummer (R)

016 Postens kontrollnummer i nationalbibliografiskt system (R) Till Katalogisering

Se Beståndsformatet fält 016 och Auktoritetsformatet fält 016.

ANVÄNDS NORMALT EJ

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Nationalbibliografisk instans

_ = Library and Archives Canada (LAC)

7 = Instans specificerad i #2

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Kontrollnummer (NR)
z Makulerat/ogiltigt kontrollnummer (R)
2 Nationalbibliografisk instans (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

017 Registreringsnummer för copyright (R)

Se Beståndsformatet fält 017.

ANVÄNDS NORMALT EJ

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Typ av nummer

_ = Copyright- eller pliktexemplarsnummer

8 = Ej preciserat

Delfält

D Innehåll Anm
a Registreringsnummer (R)
b Instans som tilldelar nummer (NR)
d Datum (NR)
i Förklarande text (NR)
z Makulerat/ogiltigt nummer (R)
2 Källa (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

018 Identifikationskod för avgiftsbelagd artikel (NR)

ANVÄNDS NORMALT EJ

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Identifikationskod (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

020 Internationellt standardboknummer (ISBN) (R) Till Katalogisering

Se Beståndsformatet fält 020 och Auktoritetsformatet fält 020.

Se ISMN (024 med första indikator "2") för 13-siffriga standardnummer som inleds med 9790 eller 979-0.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a ISBN (NR)
Obligatoriskt om tillämpligt. Se Beskrivningsnivåer. I enlighet med internationell praxis bör ISBN från och med maj 2007 registreras utan bindestreck. Utskrivna ISBN-bindestreck i befintliga LIBRIS-poster åtgärdas ej.
c Anskaffningsvillkor (NR)
Hit även pris.
q Bestämning (R)
z Makulerat/ogiltigt ISBN (R)
Delfältet förekommer även med innebörden print-ISBN i (maskinellt eller manuellt skapade) e-boksposter. Se Allmänna riktlinjer för katalogisering av e-tidskrifter och e-böcker.
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

020 #q

Exempel:

020 _ _ #a 9789174016734 #q inb.

 

022 Internationellt standardserienummer (ISSN) (R) Till Katalogisering

Se Beståndsformatet fält 022 och Auktoritetsformatet fält 022.

Svenska ISSN administreras av: ISSN Sverige

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Nivå på internationellt intresse

_ = Nivå ej angiven. Normalvärde

0 = Internationellt intresse, fullständig post registrerad med ISSN

1 = Inte internationellt intresse, förkortad post registrerad med ISSN

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a ISSN (NR)
Obligatoriskt om tillämpligt. Bindestrecken inmatas.
Se Beskrivningsnivåer.
Se även fält 222 Nyckeltitel.
l ISSN-L (NR)
m Annullerat ISSN-L (R)
y Felaktigt ISSN (R)
z

Annullerat ISSN (R)
Delfältet används normalt endast i följande fall:

 • av ISSN Sverige (= annullerade ISSN)
 • med innebörden print-ISSN i (maskinellt och manuellt skapade) e-tidskriftsposter, denna uppgift kan även placeras i delfält #y

Se även Allmänna riktlinjer för katalogisering av e-tidskrifter och e-böcker

6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

022 #l

ISSN-L ("länk-ISSN") är ett standardnummer tilldelat av ISSN-nätverket för att möjliggöra klustring av - eller länkning mellan - olika versioner/manifestationer (exempelvis tryckt respektive online) av samma fortlöpande resurs.

Det ISSN som först tilldelas en fortlöpande resurs får, oberoende av medium, också funktionen som ISSN-L.

022 _ _ #a 1560-1560 #l 1234-1231 #m 1560-1560                              

 

024 Annan standardiserad identifikator (R) Till Katalogisering

Se Beståndsformatet fält 024 och Auktoritetsformatet fält 024.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av standardnummer eller -kod

0 = International Standard Recording Code (ISRC)
Enligt ISO 3901 (underhålls av IFPI).

1 = Universal Product Code (UPC)
12-siffrigt streckkodssystem använt i USA och Kanada. Kan göras om till 13-siffrig streckkod (EAN, 024 med första indikator "3") genom att man lägger till en inledande siffra "0" (se t.ex. engelskspråkiga Wikipedia). 

2 = Internationellt standardmusiknummer (ISMN)
Enligt ISO 10957 (underhålls av The International ISMN Agency). Svenska ISMN administreras av ISBN Sverige (ISMN).

ISMN konstrueras fr. o. m. 2008-01-01 som ett 13-siffigt nummer, som överensstämmer med EAN-koden (jfr ISBN-13). ISMN-prefix är alltid "979-0". Äldre ISMN (före 2008) konstruerades som ett 10-ställigt nummer, "M" (prefix), förlagsid, löpnummer och kontrollsiffra. ISMN-10 kan översättas till ett ISMN-13 genom att man ersätter "M" med "979-0" 

3 = International Article Number (EAN)
EAN (streckkod) används för att märka upp produkter med artikelnummer. Den vanliga trettonsiffriga varianten (EAN-13) är för böcker identisk med bokens ISBN-13 fr.o.m. 2007-01-01. EAN kan också förekomma i en sju-/åttasiffrig variant (EAN-8) som huvudsakligen används för produkter med begränsat streckkodsutrymme.

Se GS1 Sweden.

4 = Serial Item and Contribution Identifier (SICI)
Enligt ANSI/NISO Z39.56.
Används för identifikation av tidskriftsartiklar och andra identifierbara delar av en periodisk publikation. SICI består av tidskriftens ISSN, följd av ett variabelt antal tecken för bland annat utgivningstid, volym, häfte, och startsida.

7 = Standardnummer eller -kod specificerad i #2

8 = Ospecificerad typ av standardnummer eller -kod

Andra indikator (Ind. 2) Förhållande mellan inskannad och utskriven nummer-/kodversion

_ = Odefinierad. Normalvärde

0 = Versionerna är identiska

1 = Versionerna uppvisar olikheter

Delfält

D Innehåll Anm
a Standardnummer eller -kod (NR)
c Anskaffningsvillkor (NR)
d Tilläggskod efter standardnummer eller -kod (NR)
q Bestämning (R)
z Makulerad/ogiltig standardidentifikator (R)
2 Typ av standardnummer eller -kod (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

025 Overseas acquisition number (LC) (R)

ANVÄNDS NORMALT EJ

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Overseas acquisition number (LC) (R)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

026 Fingerprint identifier (R)

ANVÄNDS NORMALT EJ

 

Avser identifkation av äldre böcker och konstrueras som en teckengrupp, där de ingående tecknen enligt bestämda principer har hämtats från specifika positioner och sidor i boken. De principer som har tillämpats för konstruktionen anges med kod i delfält #2.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Första och andra grupp av tecken (R)
b Tredje och fjärde grupp av tecken (R)
c Datum (NR)
d Volym- eller delnummer (R)
e Oanalyserat fingerprint (NR)
2 Källa (NR)
5 Institution till vilken fältet hör (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

027 ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (R) Till Katalogisering

Se Beståndsformatet fält 027.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (NR)
q Bestämning (R)
z Makulerat/ogiltigt nummer (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

028 Utgivar- eller distributörsnummer (R)

Formaterade nummerbeteckningar för musikupptagningar, musiktryck och videoupptagningar.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av editionsnummer

0 = Utgåvans nummer (editions-/fonogramnummer för musikupptagningar)

1 = Matrisnummer
Nummer på master för upptagningens/inspelningen.

2 = Plåtnummer (musiktryck)
Nummer tilldelat av utgivaren.

3 = Annat utgivarnummer (musikalier)

4 = Annat utgivarnummer (videoinspelningar)

5 = Annat utgivarnummer

6 = Distributörsnummer

Andra indikator (Ind. 2) Numret redovisas i anmärkning/biuppslag

0 = Ingen anmärkning eller biuppslag

1 = Anmärkning och biuppslag. Normalvärde

2 = Anmärkning, inget biuppslag

3 = Biuppslag, ingen anmärkning

Delfält

D Innehåll Anm
a Utgivar- eller distributörsnummer (NR)
b Utgivare (NR)
q Bestämning (R)
T.ex. del som numret avser eller var på resursen det återfinns.
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 028 #q

028 0 2 #a 438 954-2 #b Philips Classics #q (skiva 1)                           
028 0 2 #a K2 31158 #b EMI Music Canada #q (på etikett)

030 CODEN (R)

Se Beståndsformatet fält 030.

Sexställig alfanumerisk kod för identifikation av vetenskapliga och tekniska periodiska publikationer.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a CODEN (NR)
z Makulerad/ogiltig CODEN (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

031 Musikincipit (R)

Se Auktoritetsformatet fält 031.

Representation av musikincipit i kodform med ASCII-symboler enligt etablerade transkriberingsscheman. Huvudsakligen avsett för identifikation av musikmanuskript.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Verknummer (NR)
b Satsnummer (NR)
c Delnummer (NR)
Kod som indikerar incipitföljden inom den sats som definieras i #b. Om satsen endast innehåller en sats, använd koden "1".
d Rubrik eller titel (R)
e Rollnamn (NR)
g Klav (NR)
m Röst/instrument (NR)
n Tonartssignatur (NR)
o Taktart (NR)
p Musikincipit i kodform (NR)
q Generell anmärkning (R)
r Modus eller tonart (NR)
s Kodad validitetsanmärkning (R)
t Textincipit (R)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
y Länktext (R)
z Offentlig anmärkning (R)
2

Systemkod (NR)
Tvåställig kod för system använt i #p (obligatoriskt då #p finns):

 • da : DARMS
 • pe : Plaine & Easie
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

031 #c

031 _ _ #c 1 [incipit för den instrumentala introduktionen till en aria]
031 _ _ #c 2 [incipit för den vokala delen av en aria]

 

032 Registreringsnummer för postal behandling av publikationen (R)

ANVÄNDS NORMALT EJ

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Registreringsnummer (NR)
b Källa: Instans som tilldelat numret (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

033 Formaterad information om tid och plats för händelse (R)

Formaterad eller kodad uppgift om tidpunkt och/eller plats associerad med till exempel skapandet, tillblivelsen, inspelningen, uppförandet eller utsändningen av en händelse eller upptäckten av ett naturligt förekommande föremål. Kan även anges med Kan även anges med klartext i anmärkningsfält 518.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av angivelse i #a

_ = Tidsangivelse (#a) saknas

0 = En tidsangivelse

1 = Flera enstaka tidsangivelser

2 = Tidsintervall

Andra indikator (Ind. 2) Typ av händelse

_ = Uppgift saknas

0 = Inspelning, tillblivelse

1 = Utsändning

2 = Upptäckt

Delfält

D Innehåll Anm
a Tidsangivelse (R)
Faktisk eller uppskattad tidsangivelse. Anges med år (yyyy), månad (mm), dag (dd), och vid behov även timme (hh) och minut (mm), plus tidskillnadsfaktor (+-hhmm) enligt mönstret yyyymmddhhmm+-hhmm; okända siffror i år-månad-dag-segmentet återges med bindestreck (-).
Flera enstaka tidsuppgifter registreras i varsitt delfält #a. Vid angivande av tidsintervall anges tidigaste tidpunkt i ett första delfält #a, följt av senaste tidpunkt i ett upprepat delfält #a.
b Geografiskt område (kod) (R)
4-6 siffror från Library of Congress Classification -- Class G, intervall G3190-G9980 (bokstaven G utesluts).
c Del av geografiskt område (kod) (R)
Alfanumeriskt Cutternummer från Library of Congress Classsification -- Class G, eller expanderat Cutternummer för ortsnamn.
p Plats för händelse (R)
Kan anges medkod/term från kontrollerad lista eller i okontrollerad form.
0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej
2 Kod för kontrollerad lista använd i delfält #p (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

034 Koder för kartografiska matematiska data (R)

Se Auktoritetsformatet fält 034.

Kan även anges med klartext i fält 255.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av skala

0 = Skala ej angiven / Obestämbar

1 = En skala

2 = Flera enstaka skalor OBSOLET

3 = Skalintervall

Andra indikator (Ind. 2) Typ av ring 

_ = Ej tillämplig

0 = Yttre ring

1 = Exkluderande ring

Delfält

D Innehåll Anm
a

Skaltyp (NR)
Anges med enställig bokstavskod:

 • a : linjär skala
 • b : vinkelskala (stjärnkartor)
 • z : annan skaltyp
b Linjär horisontell skala med konstant proportion (R)
c Linjär vertikal skala med konstant proportion (R)
d Koordinater - västlig gränslongitud (NR)
e Koordinater - östlig gränslongitud (NR)
f Koordinater - nordlig gränslatitud (NR)
g

Koordinater - sydlig gränslatitud (NR)
Delfälten #d-#g förekommer alltid tillsammans. Varje koordinat (delfält) registreras normalt med kod för halvklot/hemisfär (h), grader (g), minuter (m) och sekunder (s), enligt mönstret hgggmmss; varje del är högerjusterad med inledande nollor. 

Koder för halvklot/hemisfär (h):

 • w : väst
 • e : öst
 • n : nord
 • s : syd
h Vinkelskala (angular scale) (R)
j Deklination - nordlig begränsning (NR)
k Deklination - sydlig begränsning (NR)
Deklination i delfält ‡j-‡k anges enligt mönstret hgggmmss (se 034 #d-#g).
m Rektascension - östlig begränsning (NR)
n Rektascension - västlig begränsning (NR)
p Ekvinoktium (NR)
Årtal och månad enligt mönster yyyy.mm.
r Avstånd från jorden (R)
s G-ring - latitud (R)
t G-ring - longitud (R)
x Startdatum (NR)
y Slutdatum (NR)
z Namn på utomjordisk enhet (NR)
0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej
2 Kodsystem använt i fältet (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

035 Unikt nummer i annat system (R) Till Katalogisering

Se Beståndsformatet fält 035 och Auktoritetsformatet fält 035.

Fältet är avsett för maskinell uppdatering. Numret kan användas för dubblettkontroll.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Systemnummer (NR)
z Makulerat/ogiltigt systemnummer (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9

LIBRISIII-nummer (NR).

Åtta- eller tioställigt identifikationsnummer på LIBRIS-poster som konverterats från ett ursprungligt LIBRISIII-format (ISBN, ISSN eller ett tioställigt nummer som inleds med siffrorna "99"). Avser postens unika identitet i det gamla LIBRIS-systemet.

LIBRIS-definierat delfält
FÅR EJ MAKULERAS

 

035 #a

Numret genereras maskinellt vid postimport från annan instans, och bildas av innehållet i den importerade postens 003 (ursprunglig systemkod; inom parentes) - om sådan finns - och 001 (ursprungligt BibID).

Katalogposter som importerats från utländsk instans innehåller i allmänhet en systemkod enligt MARC Code List for Organizations.

035 _ _ #a (DLC) 2002013637                                

 

Observera! Förekomsten av 035 #a är primärt kriterium på att posten ursprungligen importerats från extern källa. Minst ett 035-fält skall bevaras. Vid postexport från LIBRIS, och vid vissa typer av postimport från inhemska instanser, tillämpas dock en delvis avvikande praxis.

Se även:

036 Registreringsnummer för datafiler (NR)

ANVÄNDS NORMALT EJ

 

Avser registreringsnummer ("original study number") tilldelat av den instans som producerat filen.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Registreringsnummer (NR)
b Instans som tilldelar nummer (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

037 Förvärvskälla (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Förvärvskälla - sekvens

_ = Uppgift saknas / Ej tillämpligt

2 = Mellanliggande

3 = Löpande / Senaste

 

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Lagernummer (NR)
b Lagernummer/Förvärvskälla (NR)
c Anskaffningsvillkor (R)
Används för fortlöpande resurser (för monografiska resurser föredras 020/024 #c).
f Utgåvans fysiska medium (R)
g Ytterligare mediespecifika karakteristika (R)
n Anmärkning (R)
3 Del av materialet som avses (NR)
5 Institution för vilket fältet gäller (R) Används ej
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

038 Upphovsrätt till katalogpostens intellektuella innehåll (NR)

ANVÄNDS NORMALT EJ

 

Avser institution eller organisation, och skall enligt MARC21-standard anges med kod enligt MARC Code List for Organizations.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Organisation som innehar upphovsrätt (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

040 Katalogiserande instans (NR) Till Katalogisering

Se Beståndsformatet fält 040 och Auktoritetsformatet fält 040.

OBLIGATORISKT

 

Med katalogiserande instans avses sigel för det bibliotek eller den bibliografi (motsvarande) som upprättar eller uppgraderar posten.

Sigel/koder, se Biblioteksdatabasen.

I katalogposter som importerats från utländsk instans förekommer även koder enligt MARC21-standardens kodlista MARC Code List for Organizations (sådana koder skall kvarligga i posten). Se Minimikrav på importerade bibliografiska poster.

Uppgiften samverkar med 008/39 (kategori av katalogiserande instans).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Institution som gjort den ursprungliga katalogiseringen (sigel) (NR) FÅR EJ MAKULERAS
b Katalogiseringsspråk (NR)
c Institution som gjort translitterering (NR)
d

Institution som gjort ändringar (R)
Anges i följande fall:

 • vid uppgradering/ändring av fullständighetesnivå, 000/17
 • vid import eller "övertagande" av utländsk bibliografisk post
FÅR EJ MAKULERAS
e

Regler för deskriptiv katalogisering (R)

 • krsb = KRS
 • rda = RDA (Resource Description nad Access)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Avtalsnamn (R)
Administrativ uppgift för licensbundna e-resurser.

LIBRIS-definierat delfält
FÅR EJ MAKULERAS

 

041 Kompletterande språkkod (R) Till Katalogisering

 Tillämpningsanvisningar:

1. Endast en kod registreras per delfält. Koderna anges i alfabetisk ordning eller i betydelseordning. Max sex koder anges:

041 0 _ #a swe #a eng #a ger                             

 

2. För verk på fler än sex språk används koden mul (= flerspråkigt verk).

3. Vid "övertagande" eller import av bibliografisk post skall eventuella felaktiga språkkoder rättas. Korrekta koder angivna enligt annan praxis än vad som föreskrivs i punkt 1-2 ovan (t.ex. i flerspråkiga verk med fler än sex utskrivna koder), kan dock kvarligga oförändrade.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Översättning

_ = Uppgift saknas

0 = Objektet är/innehåller ej översättning

1 = Objektet är/innehåller översättning.
Delfält #h ska finnas i fältet.

Andra indikator (Ind. 2) Källa för kod

_ = Språkkod enligt ISO 639-2B. Normalvärde

7 = Språkkod enligt praxis specificerad i #2. Används normalt ej

Delfält

D Innehåll Anm
a Språk i löptext och ljudspår eller, om dessa saknas, titel (huvudspråk) (R).
Kod i första delfält #a (eller #d) ska också ligga i 008/35-37, såvida inte dessa pos. innehåller blanktecken (= uppgift saknas).
För ljudupptagningar ska kod för sång eller tal enligt MARC21-manualen ligga i #d.
Se även 008/35-37.
b Språk i sammanfattning eller abstract (R)
För musikupptagningar, även förekommande sammanfattningar i medföljande bilagor.
d Språk för tal eller sång (ljudupptagningar) (R)
e Språk i libretto (R)
f Språk i innehållsförteckning (R)
g Språk i bilagor (ej libretto) (R)
h Originalspråk till översättningar (R)
Se även #k (intermediärt språk till översättningar)
j Språk i bild- och filmtextning (ljudupptagningar) (R)
Även textning avsedd för personer med nedsatt hörsel.
k Intermediärt språk till översättningar (R)
m Originalspråk till bilagor (ej libretto) (R)
n Originalspråk till libretto (R)
2 System/praxis för angiven språkkod (NR)
Används endast tillsammans med ind. 2 = 7.
Används normalt ej
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

041 #k

För översättningar baserade på intermediär eller överliggande översättning placeras det intermediära översättningsspråket i delfält #k och kod för det ursprungliga originalspråket i ett efterföljande #h:

041 1 _ #a swe #k ger #h heb                            

[Översättning till svenska baserad på en tysk översättning, originalspråk är hebreiska]
 

042 Deldatabas/bibliografikod (NR) Till Katalogisering

Se Auktoritetsformatet fält 042.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Library of Congress Authentication Code Används ej
9

Bibliografikod (eller motsvarande) (R). Libris-definierat delfält

Används huvudsakligen för att (med bibliografisigel/-kod) markera att posten ingår i viss bibliografi eller motsvarande. Delfältet är obligatoriskt för alla poster som ingår i bibliografi.

Sigel/koder, se Biblioteksdatabasen.

Poster som konverterats från ett ursprungligt LIBRISIII-format kan innehålla upprepade 042-fält främst för sigel SUEC (Suecana Extranea) - vilket måste åtgärdas innan posten kan sparas. Gå till väga på följande sätt:

 • för samman alla sigler/koder i ett gemensamt fält, varje kod placeras i eget delfält #9
 • makulera det/de upprepade 042-fältet/n.

LIBRIS-definierat delfält

FÅR EJ MAKULERAS

 

043 Kod för geografiskt område (GAC) (NR)

Se Auktoritetsformatet fält 043.

ANVÄNDS NORMALT EJ

Används normalt inte i Bibliografiska formatet, men ska ligga kvar oförändrat i importerade poster.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Kod för geografiskt område (GAC) (R)
b Lokal utvidgning av kod i #a (R)
c Kod enligt ISO 3166 (R)
0 ID-nummer för sammanhörande auktoritetspost (R) Används ej
2 System för lokal utvidgning (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

044 Landkod för utgivande/producerande enhet NR) Till Katalogisering

Kan användas då 008/15-17 inte ensamt är tillräckligt för att koda utgivningsland/-plats (resursen är utgiven i flera länder, eller på flera platser). Se 008/15-17.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Landkod enligt MARC Code List for Countries (R)
Kod i första delfält #a ska också ligga i 008/15-17
b Lokal kod för underindelning (R)
c Landkod enligt ISO 3166 (R)
2 System för lokal kod (R)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

045 Innehållets tidsperiod (NR)

Se Auktoritetsformatet fält 045.

Avser kodad uppgift om den tidsperiod som beskrivs eller behandlas i resursen. I LIBRIS lämnas dock sådan information - då så beöms vara av intresse - normalt genom klartextuppgift i ett anmärkningsfält (t.ex. 500, 520 eller 522), eller som ämnesord (6XX).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av tidsangivelse i #b eller #c

_ = Delfält  #b eller #c saknas

0 = Ett datum/en tid

1 = Flera enstaka datum/tider

2 = Datum-/tidsintervall

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Kod för tidsperiod (MARC21) (R)
Anges med en fyrställig alfanumerisk kod enligt MARC Format for Bibliographic Data, 045 (Time of Period Content).
b

Period  9999 f.Kr. och därefter (R)
Anges med kod för era (e), år (yyyy), månad (mm), dag (dd), och vid behov även timme (hh), enligt mönstret eyyyymmddhh - respektive led högerjusteras, och outnyttjade positioner fylls ut med inledande nollor.

Koder för era (e):

 • c : f. Kr.
 • d : e. Kr. 
c Period före 9999 f.Kr. (R)
Anges enligt mönstret årtal f. Kr. (endast siffertalet).
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

046 Specialkodade datum/årtal (R)

Se Auktoritetsformatet fält 046.

Kan användas då 008/06-14 inte ensamt är tillräckligt för att koda tidpunkten för resursens tillkomst. Detta gäller t.ex. fall där informationen involverar ett eller flera f.Kr.-datum, felaktiga datum/årtal, datum för modifiering eller skapande av resursen, och datumintervall för resursens giltighetstid:

 • Då uppgiften avser f.Kr.-datum, skall 008/06-14 sättas till "b" + åtta blanktecken.
 • Då uppgiften avser felaktiga datum/årtal, skall de korrigerade datumen anges i 008/06 (de felaktiga datumen registreras i 046).

Se 008/06-14.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a

Typ av datum/årtal (NR)
Anges med enställig kod (jfr 008/06):

 • i : täckningstid för samling
 • k : årtal för huvuddel av samling
 • m : årtal för monografisk resurs i flera band
 • n : utgivningstid okänd
 • p : utgivningstid avviker från år för produktion eller inspelning
 • q : årtalet osäkert, men tidigaste och senaste årtal kan anges
 • r : årtal för ny utgivning och för ursprunglig utgivning
 • s : ett årtal för utgivningen
 • t : årtal för utgivning och startår för gällande copyright
 • x : felaktiga datum/årtal
b Datum enl. 008/07-10 : f.Kr. datum (NR)
c Datum enl. 008/07-10 : e.Kr. datum (NR)
d Datum enl. 008/11-14 : f.Kr. datum (NR)
e Datum enl. 008/11-14 : e.Kr. datum (NR)
j Datum då resursen modifierades (NR)
k Begynnelsedatum eller enstaka datum skapat (NR)
l Slutdatum skapat (NR)
m Giltighetsdatum - början (NR)
n Giltighetsdatum - slut (NR)
o Startdatum (eller enstaka datum) för samling/aggregat (NR)
Avser tidpunkt då delarna i samlingen/aggregatet ursprungligen gavs ut
p Slutdatum för samling/aggregat (NR)
Avser tidpunkt då delarna i samlingen/aggregatet ursprungligen gavs ut
2 Källa för datum/årtal (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

047 Kod för musikalisk form/genre (R)

ANVÄNDS NORMALT EJ

 

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Kodsystem

_ = MARC21-kod

7 = Annat kodsystem specificerat i delfält #2

Delfält

D Innehåll Anm
a Kod för musikalisk form/genre (R)
Anges med tvåställig bokstavskod se 008/18-19 -- musikalisk resurs/ljudupptagning.
2 Kodsystem för musikalisk form/genre (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

048 Kod för instrumentnamn och röstlägen (R)

ANVÄNDS NORMALT EJ

 

Koder enligt MARC Format for Bibliographic Data, 048 (Number of Musical Instrumentsor Voices Code).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Kodsystem

_ = MARC21-kod

7 = Annat kodsystem specificerat i delfält #2

Delfält

D Innehåll Anm
a Kod för exekutör eller ensemble (R)
b Kod för solist (R)
2 System för exekutörs-/ensemble- eller solistkod (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

 

Senast uppdaterad: 2018-03-19
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se