Spelfilmer (R)

007/00 : m

 

/P K Innehåll N
/00 Bärartyp
Jfr fält 337 (Medietyp) m Spelfilmer
En serie stillbilder applicerade på film - med eller utan ljud - utformad för projicering i snabb följd med avsikten att ge intryck av rörelse.
Spelfilmer i videoteknik kodas under Videoupptagningar (007/00 : v).
W
/01 Särskild bärarbeteckning W
Jfr fält 338 (Bärartyp) Avser filmens fysiska hantering.
c Filmmagasin
Filmen är en ändlös slinga innesluten i ett magasin så att den kan upprepas utan återspolning.
f Filmkassett.
Filmen ligger i en kassett med två filmspolar och skall spolas tillbaka mellan visningarna.
r Filmspole
Filmen ligger på en öppen spole och skall visas på projektor med eget mottagarhjul.
u Ospecificerad bärare
z Annan bärare
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/02 Odefinierad
| Fyllnadstecken. Får även vara _
/03 Färg
b Svartvit
c Flera färger
Avser fotografiskt producerade färger.
h Handkolorerad
Svartvitt original som färglagts för hand.
m Blandad färgstatus
n Ej tillämplig
Avser spelfilm med enbart ljudspår.
u Okänd färgstatus
z Annan färgstatus
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/04 Presentationsformat
Avser den projicerade bildens proportioner.
a Standardformat för ljudfilm
b Icke anamorf vidfilm
Vidfilm där bilden ej är förvrängd genom komprimering i sidled. Kan visas i vanlig projektor.
c Tredimensionell film (3D)
I regel två samtidiga projektorer.
d Anamorf vidfilm
Cinemascope och annan vidfilm där bilden på filmremsan är hoptryckt i sidled och särskild optik krävs vid visning.
e Annat vidfilmsformat
Exempel: Cinerama. Samtidig projicering av flera filmer bredvid varandra på mycket stor duk
f Standardformat för stumfilm
u Okänt presentationsformat
z Annat presentationsformat
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/05 Ljud och dess plats

_
Ljud saknas
Stumfilm
a Ljudspår finns på samma bärare
b Ljud finns på separat bärare
Exempel: Ljudkassett som medföljer filmen
u Okänt om ljud finns eller ej
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/06 Ljudbärare
_, a-z, | Koder, se 007--projicerbara stillbilder, pos. 06  
/07 Filmbredd
a Standard 8 mm
b Super-8 / Single 8 mm
c 9,5 mm
d 16 mm
e 28 mm
f 35 mm
g 70 mm
u Okänd filmbredd
z Annan filmbredd
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/08-22 Möjlig utbyggnad av fältet
Om någon kod anges i detta område skall samtliga positoner vara markerade. I annat fall (dvs då enbart positionerna 007/00-22 används), ska 007/08-22 fyllas ut med fyllnads- (|) eller blanktecken (_).
/08 Ljudkonfiguration
k Blandad ljudkonfiguration
m Enkanalsljud (mono)
n Ej tillämplig
Filmen är stum eller ljudkanalen finns på separat enhet som får eget 007-fält för ljudupptagning.
q Fyr- eller flerkanaligt ljud
s Tvåkanalsljud (stereo)
u Okänd ljudkonfiguration
z Annan ljudkonfiguration
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/09 Produktionsfakta
Gäller resurser som härrör från produktionsprocessen, ej en färdig film.
a Arbetsexemplar
Workprint
b Bortklippt material
Trims
c Kasserade scener
Outtakes
d Snabbkopior
Rushes
e Separata ljudspår
Mixing tracks
f Förtitlar, undertexter
Title bands, inter-title rolls
g Annat produktionsmaterial
n Ej tillämplig
Resursen är ej en produktionsresurs.
z Annan statud
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/10 Polaritet
a Positiv bild
b Negativ bild
n Ej tillämplig
u Okänd polaritet
z Annan polaritet
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/11 Generation
d Dubblettnegativ
Duplicate, dupe neg
e Masterexemplar
Normalt ett positivt exemplar som via dubblettnegativ ger brukskopior.
o Original
Filmen ur kameran.
r Referensexemplar
Arkivkopia, lika med brukskopia, bevarad för jämförelser eller forskning.
u Okänd generation
z Annan generation
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/12 Filmbas
a-z, | Koder, se 007--mikroformer, pos. 12
/13 Färgteknik
Specificering av de färgkaraktersitika som anges i 007/03 (färg).
Avser tekniken vid inspelningen för att åstadkomma färgverkan. Koderna b-m har endast historiskt intresse.
a Integrerad trelagersteknik
Cyan, magenta och gul. Den normala tekniken från ca 1950.
b Två färger, röd-grön Technicolor, på samma remsa
Använd 1922-1936.
c Annan tvåfärgsteknik
Röd-blå eller röd-grön.
d Annan trefärgsteknik än den normala
e Technicolor med tre separata filmremsor för grönt, rött, blått
f Färgverkan erhålles genom samverkan från två separata negativ
g Red strip
h Blue strip eller Green strip
i Cyan strip
j Magenta strip
k Yellow strip
l SEN 2
Successive exposure negative 2
m SEN 3
Successive exposure negative 3
n Ej tillämplig
Resursen är inte en spelfilim i färg.
p Sepiatonad svartvit film
q Annan toning än sepia
r Färgning av filmen
"Tint". Filmremsan doppades i färgbad.
s Både färgning och toning
Färgad filmbas, tonad emulsion.
t Färgtryckning
Screentryck med en hinna per färg.
u Okänd färgteknik
v Handkolorerad
z Annan färgteknik
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/14 Färgteknik på brukskopian
Avser färgtekniken på det exemplar som katalogiseras.
a Successiv kopiering
Två eller flera bilder i olika färg kopieras på samma remsa.
b Integrerad trelagersteknik
Det normala sedan ca 1950.
c Förfinad trelagersteknik
Introducerad ca 1983. Varje lager har stabiliserats för att minska blekningen.
d Dubbelsidig emulsion
Filmremsa med emulsion på båda sidor i olika färger.
n Ej tillämplig
Resursen är inte en spelfilim i färg.
u Okänd färgteknik
z Annan färgteknik
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/15 Konserveringsstatus
Avser exemplarets fysiska form. Om flera koder är tillämpliga anges kod för sämsta status av de tillämpliga.
a Åldringsskador ej märkbara
b Nitratfilm : Misstänkt lukt
c Nitratfilm : Påträngande lukt
d Nitratfilm : Missfärgning, blekning, viss brun ton
e Nitratfilm : Klibbig
f Nitratfilm : Bubblor och blåsor
g Nitratfilm : Hopklibbad
h Nitratfilm : Smulor
k Icke nitratfilm : Märkbart sönderfall
l Icke nitratfilm : Framskridet sönderfall
m Icke nitratfilm : Obrukbar
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/16 Fullständighet
c Katalogiserat exemplar är komplett
i Katalogiserat exemplar är ej komplett
n Fullständighet är ej tillämpligt kriterium
Såsom vid redigeringsmaterial, privata filmer eller oidentifierat.
u Fullständighet okänd
| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats
/17-22 Tidpunkt för granskning
Avser tidpunkt för senaste granskning av konserveringsstatus .
Siffror Månad för senaste granskning.
Format: yyyymm (år, månad).
------ Granskningstidpunkt okänd (Bindestreck)
|||||| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

 

Senast uppdaterad: 2009-06-09