880-886 Lokal uppgift i icke-latinsk skrift etc.

880 Uppgift i icke-latinsk skriftart (R)

LIBRIS-definierat beståndsfält. Se även Bibliografiska formatet fält 880.

Används enligt MARC21 för parallellregistrering av titlar och annan information återgiven med icke-latinsk skriftart.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) som i sammanhörande fält

Andra indikator (Ind. 2) som i sammanhörande fält

Delfält

D Innehåll Anm
6 Länkning (NR)
a-z Delfält som i sammanhörande fält 
0-5 Delfält som i sammanhörande fält 
3-9 Delfält som i sammanhörande fält 

883 Proveniens för maskingenererad metadata (R)

 Se även Bibliografiska formatet 883 och Auktoritetsformatets fält 883.

Länkfält som används för information om proveniens för den helt eller delvis maskingenererade metadata som kan finnas i posten. Fältet är endast avsett för maskinell uppdatering.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Metod för maskingenerering

_ = Uppgift saknas

0 = Helt maskingenererad

1 = Delvis maskingenererad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

Delfält

D Innehåll Anm
a Genereringsprocess (NR)
c Tillförlitlighet (NR)
Det maskingenererade metadatats tillförlitlighet beskrivs med ett värde mellan 0 och 1, med punkt eller komma som decimalmarkör (t.ex. 0.7). Värde 1 betyder att proceessen är helt tillförlitlig.
d Genereringsdatum (NR)
Enligt ISO 8601 (yyyymmdd).
q Kod för genererande instans (NR)
x Slutdatum för giltighet (NR)
Enligt ISO 8601 (yyyymmdd).
u Uniform Resource Identifier (URI) (NR)
w ID bibliografisk källpost (R)
0 ID auktoritetskällpost (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
Länksamband anges med koden \p.

 

884 Beskrivning av konverteringsinformation (R)

Se även Bibliografiska formatet (884) resp. Auktoritetsformatet (884)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Konverteringsprocess (NR)
g Konverteringsdatum (NR)
k Identifikator för källmetadata (NR)
q Konverteringsinstans (NR)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)

886 Uppgift i annat MARC-format (R)

Se även Bibliografiska formatet fält 886.

Fältet är avsett för maskinell uppdatering av poster konverterade från annat MARC-format. Data som inte går att konvertera till MARC21 kan här sparas i sitt ursprungsformat.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av MARC-fält

0 = Postetikett (000)

1 = Kontrollfält (002-009)

2 = Variabla fält (010-999)

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Fältnummer i annat MARC-format (NR)
b Innehåll i fältet (NR)
2 Kod för ursprungsformat (NR)
a-z Delfält som i ursprungsformat
0-1 Delfält som i ursprungsformat
3-9 Delfält som i ursprungsformat

 

887 Maskinellt genererad information från LIBRIS XL (R)

Se även Bibliografiska formatet fält 887 (Uppgift i annat format (ej MARC)) och Auktoritetsformatet fält 887 (Maskinellt genererad information från LIBRIS XL).

LIBRIS-definierat fält.

Fältet används för maskinellt genererad information från LIBRIS XL och för att synkronisera den tekniska kommunikationen med Voyager. Innehållet är i JSON-format och består av originalpostens ID, senast modifierad timestamp och checksumman för posten. 

887 _ _

#a {"@id":"/hold/1efd6e5d-726d-435d-a2e4-1d313c36fc63","modified":1426075089287,
"checksum":"a98e198ba2e374de8a631ce36c9e92e6"} #2 librisxl

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Innehåll i fältet (NR)
2 Kod för ursprungsformat (NR)

 

Senast uppdaterad: 2017-04-25