852 & 856 Lokaliseringsfält

852 Lokalsignum (R)

OBLIGATORISKT

 

Av bland annat systemtekniska skäl avviker LIBRIS-tillämpningen i fråga om fält 852 delvis från MARC21-standard:

 • Detta gäller i första hand #b, som i LIBRIS används med innebörden kod/sigel för registrerande instans (bibliotekssigel) - ersätter alltså #a (location),
 • Registrerande instans (#b) identifieras med kod/sigel enligt Biblioteksdatabsen (se #b nedan),
 • Denna systemtekniskt betingade avvikelse återverkar delvis på LIBRIS-definitonen för övriga delfält (främst #c).
 • Se LIBRIS-avvikelser fårn MARC-21

Tillämpningsanvisningar

1. Endast en beståndspost per sigel och titel får upprättas.

2. Fält 852 kan upprepas, då uppgift om flera exemplar med varierande lokalsignum behöver anges. Observera att sigel/kod ( #b) då måste upprepas i varje enskilt 852-fält.

3. Indikatorer och delfält:

 • Ind.1 sätts normalt till: _ blank (uppgift saknas), eller 8 (annat schema för hyllsignum/klassifikation).
 • Ind. 2 sätt normalt till _ blank (uppgift saknas).

I normalfallet räcker det att använda något/några av följande delfält:

 • Bibliotekssigel: #b (obligatoriskt)
 • Hyllsignum: #c, #h, #j, #k och/eller #l
 • Exemplarinformation: #i och/eller #t
 • Anmärkning: #x och/eller #z

 4. Sökbarhet i LIBRIS (webbsök).

Följande delfält är för närvarande sökbara med sökkoder i enkel sökrad, fritextfältet i utökad sökning och boolesk sökning:

 • Sökingång Bibliotek (utökad sökning): #b. Bibliotek kan även sökas i klartext på namn och ort.
 • Sökkod BIBL eller BIB (boolesk sökning, enkel sökrad, fritextfältet i utökad sökning): #b. Bibliotek kan även sökas i klartext på namn och ort.
 • Sökkod WHYL eller SIGNUM (boolesk sökning, enkel sökrad, fritextfältet i utökad sökning): #c, #f, #g, #h, #i, #j, #k, #l, #m, #u, #9.
 • Sökkod H8XX (boolesk sökning, enkel sökrad, fritextfältet i utökad sökning): #x (hit även intern anmärkning i delfält 866#x.
 • Sökkod H8XZ (boolesk sökning, enkel sökrad, fritextfältet i utökad sökning): #z (hit även publik anmärkning i delfält 866#z.

Följande delfält är dessutom sökbara i fritext (enkel sökrad, fritextfältet i utökad sökning och boolesk sökning): #c, #f, #g, #h, #i, #j, #k, #l, #m, #u, #x, #z, #9.

Se även  Riktlinjer för beståndsregistrering.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Schema för hyllsignum

_ = Uppgift saknas. Normalvärde (alternativt "8").

0 = Library of Congress Classification (LC)

1 = Dewey Decimal Classification (DDC)

2 = National Library of Medicine Classification

3 = Superintendent of Documents Classification (SuDoc)

4 = Löpnummer

5 = Titel/Författare

6 = Separat uppställning

7 = Schema specificerat i #2

8 = Annat schema (inkl. SAB). Normalvärde (alternativt "_").

Andra indikator (Ind. 2) Uppställningsordning (primär/alternativ numrering)

_ = Uppgift saknas. Normalvärde.

1 = Uppställd enligt primär numrering

2 = Uppställd enligt alternativ numrering

Delfält

D Innehåll Anm
a Organisationskod (NR) Används ej
b

Bibliotekssigel (NR)
Delfältet är obligatoriskt i beståndspost. Avser kod/sigel för registrerande instans. Hit även kod/sigel för bibliografi (motsvarande).

Delfältet placeras normalt först i fältet (utom då något av sifferdelfälten #3, #6 och/eller #8 finns). Koder, se Biblioteksdatabasen. Sigeln/koden skall i vissa fall även anges i den bibliografiska postens 040 #a eller #d, nämligen:

 • då ny bibliografisk post upprättas (040 #a),
 • då fullständighetesnivå (000/17) i den bibliografiska posten har uppgraderats/ändrats (040 #d), resp.
 • då en utländsk bibliografisk post har importerats eller "övertagits" (040 #d).

Obligatoriskt

Delfältet är repeterbart i MARC21-standard

c Avdelning, samling, hyllsignum el. dyl. (R)
Kan användas i stället för, eller tillsammans med, #h, #j, #l. Hit även beteckningar av typen Ref.
d Tidigare hyllsignum (R)
e Adress (R)
f

Precisering i kodform av hyllsignum/bestånd (R)
2-3 koder. Kan användas för att identifiera enskilda delar, nummer, utgåvor etc., som förvaras på annat ställe än övriga delar av samma publikation; delfält #f skall följa omedelbart efter det hyllsignum som skall preciseras.

Senaste/Tidigare:

 • l : senaste del etc. förvaras på annat ställe
 • p : tidigare del etc. förvaras på annat ställe

Antal enheter: 1-9 (kan uteslutas)

Typ av enhet:

 • e : upplaga/upplagor
 • i : utgåva/utgåvor
 • m : månad(er)
 • s : supplement 
 • w : vecka/veckor
 • y : år
g Precisering i utskriven form av hyllsignum/bestånd (R)
Kan användas i stället för #f, då identifikation av en enskild dels etc. placering inte tillfredsställande kan kodas; delfält #g skall följa omedelbart efter det hyllsignum som skall preciseras.
h Klassifikationsdel av uppställningssignum (NR)
Kan även användas för att ange ett flerledat uppställningssignum i sin helhet, t.ex. klassifikationsdel + titel/författare.
i Exemplarinformation (utlånestatus m.m.) (R)
Hit uttryck av typen Beställd, Ej fjärrlån etc.
j Löpnummer/Formatbeteckning (NR)
k Prefix för lokalsignum (R)
l Uppställningsord (titel, författare el. dyl.) (NR)
m Suffix för lokalsignum (R)
n Landkod (NR)
p Specifikation av ingående delar/volymer/exemplar (NR)
Kan vid behov användas i stället för 863-865#p eller 876-878#p för att identifiera enstaka exemplar etc.
q Delens/volymens/exemplarets fysiska tillstånd (NR)
Kan vid behov användas i stället för 863-865#q eller 876-878#q för att beskriva t.ex. särskilda fysiska defekter hos exemplaret etc.
s Identifikationskod för avgiftsbelagd artikel (R)
t Exemplarnummer (NR)
Anges med bokstav eller siffra (t.ex. A, B, 1, 2) eller, då flera exemplar med samma uppställningssignum skall anges, med intervall (t.ex. A-C, 1-4 etc.). Uppgiften kan även anges i 863-865#t. 
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
Kan användas för att ange länk till wepplats för enhet, samling etc. på vilken bibliotekets exemplar är placerat/de
x Intern anmärkning (R)
z Offentlig anmärkning (R)
2 Schema för Hyllsignum/Klassifikation (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
9 Underordnad institution/enhet (R)
Huvudsakligen avsett för kod eller namn på institution/enhet, då #b innehåller samlingssigel (t. ex. Lx, Lix). Placeras omedelbart efter #b. Kan användas för att hålla samman två eller flera 8XX-fält avseende samma institution/enhet; vid behov kompletteras med länk-/sekvensnummer i #8.
LIBRIS-definierat delfält

856 Elektronisk adress och åtkomst (URI) (R)

URI = Uniform Resource Identifier

Se även Bibliografiska formatet fält 856 och Auktoritetsformatet fält 856.

Används i beståndsformatet normalt endast för avtalsbundna licensresurser och andra resurser som bara är lokalt tillgängliga (se även Bibliograifska formatet).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Åtkomstmetod

_ = Uppgift saknas

0 = E-post

1 = FTP

2 = Remote login (Telnet)

3 = Dial-up

4 = HTTP Normalvärde.

7 = Metod specificerad i #2

Andra indikator (Ind. 2) Förhållande till beskriven resurs

_ = Uppgift saknas

0 = Manifestation som beskrivs i sammanhörande bibliografisk post

1 = Annan manifestation än den som beskrivs i sammanhörande bibliografisk post
Hit t.ex. onlinemanifestationer av en tryckt tidskrift, bok eller liknande.

2 = Relaterad resurs
Avser åtkomst till del, sammanfattning eller liknande av den resurs som beskrivs i sammanhörande bibliografisk post.
Hit sammanfattningar (abstracts), Table of Contents och andra sammanhörande resurser. Hit även resurser som övergått till publikationsform för vilken katalogpost ej upprättas, typexempel utgör tidskrifter där artiklarna enbart publiceras via databas - URI till repsektive artikel läggs då i individuella 856-fält i huvudposten för aktuell fortlöpande resurs, alternativt placeras URL:en för databasen som helhet i ett fält 856.

8 = Förhållandet ej preciserat.

Sambandet med den beskrivna resursen kan - oavsett andraindikator - specificeras ytterligare med #3. Se även nedan.

Delfält

I normalfallet räcker det att använda delfält #u (URI), och vid behov komplettera med en anmärkningsfras i delfält #3, #x, #y och/eller #z.

D Innehåll Anm
a Värddator/Nätverksadress (namn) (R)
Ex.: libris.kb.se
b Åtkomstnummer (R)
Hit t.ex. IP- eller telefonnummer.
c Kompression (R)
Kan även användas för uppgift om vilket program som krävs för att packa upp en komprimerad fil.
d Sökväg (R)
f Elektroniskt namn (R)
h Processor (request) (NR)
Hit normalt den del som föregår @ i en värd-/nätverksadress.
i Instruktion (R)
j Bits per sekund (NR)
k Lösenord (NR)
l Inloggningssekvens (NR)
m Kontaktadress för assistans (R)
n Värddatorns placering (NR)
o Operativsystem (NR)
p Port (NR)
q Elektronisk formattyp (NR)
Ex.: text/html, ASCII, JPEG
r Inställningar (NR)
s Filstorlek (R)
t Terminalemulering (R)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
URN (Uniform Resource Name), DOI (Digital Object Identifier), eller annan beständig länksyntax, rekommenderas när så är tillämpligt. I andra hand, använd URL (Uniform Resource Locator)
v Resursen tillgänglig (tider) (R)
w Resursens unika ID-nummer (R)
x Intern anmärkning (R)
y Länktext (R)
z Offentlig anmärkning (R)
2 Åtkomstmetod (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
Kan användas då sambandet med den beskrivna resursen behöver preciseras utöver vad som redan framgår av värde i ind 2 (se ovan). Hit normalt uttryck av typen Innehållsförteckning eller Sammanfattning. Placeras först i fältet.
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 


 

Senast uppdaterad: 2012-05-03