Kontrollkoder m.m. i auktoritetsformatet

Delfält 4XX-5XX#i respektive #w och 700-785#w respektive 700-785#9

4XX-5XX #i Relationsbeteckning/-fras (R)

Fras eller beteckning som beskriver sambandet eller relationen mellan en hänvisning (4XX/5XX) och sökelementet (1XX).

1. Används i nuvarande LIBRIS-tillämpning för att med en allmän fras precisera sambandet med den auktoriserade formen. Delfält #i placeras först i fältet och bör inte kombineras med #w i.

110 1 _ #a Sverige. #b Socialstyrelsen
410 1 _ #i Franska: #a Suède. #b Direction nationale de la santé et des affaires sociales

 

Observera att auktoritetsposter upprättade enligt tidigare praxis normalt har #w + #i. Delfält #w kan i sådana fall ligga kvar oförändrat.

2. Enligt MARC21-standard bör delfält #i dock alltid kombineras med koden i (relations- eller hänvisningsfras) eller r (relationsbeteckning) i delfält #w, pos. 0. Denna metod tillämpas för närvarande inte i LIBRIS.

En relationsbeteckning uttrycker hänvisningsformens (4XX/5XX) samband med, eller relation till, sökelementet (1XX). Det kan röra sig om namn- till namnrelationer (om endast person-, familje-, institutions- eller konferensnamn avses) eller resurs- till resursrelationer (om namn-/titelkombinationer eller titlar avses).

Relationsbeteckningar nages normalt med en term/fras enligt kontrollerad lista, företrädesvis RDA, Appendix J (Relationsships Between Works, Expressions, Manifestations, and Items) eller Appendix K (Relationships Between Conceptes, Objects, Events, and Places). Officiella svenska översättningar saknas för närvarande.

Eb relationsbeteckning kan även uttryckas med kod i delfält #4 (relationskod).

Uppgiften (#i eller #4) ska föregås av ett delfält #w med koden r i pos. 0 (se nedan). Denna kod indikerar att innehållet i delfält #i (beteckning) eller #w (kod) kan användas för att generera en publik hänvisningsfras från 4XX-/5XX-uppslaget.

LC-exempel på relationsbeteckningar i #i:

100 1 _ #a Twain, Mark, #d 1835-1919
500 1 _ #w r #i real identity #a Clemens, Samuel, #d 1835-1910
100 1 _ #a Clemens, Samuel, #d 1835-1910
500 1 _ #w r #i alternate identity #a Twain, Mark, #d 1835-1910

Kan generera publika korshänvisningsfraser:
Clemens, Samuel, 1835-1910. See also his alternate identity Twain, Mark, 1835-1910
Twain, Mark, 1835-1910. See also his real identity Clemens, Samuel, 1835-1910

En relations- eller hänvisningsfras kan användas för att i publik visning indikeras sökelementets (1XX) samband med, eller relation till, hänvisningsformen (4XX/5XX).

Relsations-/hänvisningsfrasen (#i) ska föregås av ett delfält #w med koden i i pos. 0 (se nedan). Denna kod indikerar att innehållet i delfält #i (fras) kan användas som publik hänvisingsfras från 1XX-uppslaget.

LC-exempel på relations- eller hänvisningsfraser i #i:

100 1 _ #a Twain, Mark, #d 1835-1910
500 1 _ #w i #i See also his real identity #a Clemens, Samuel, #d 1835-1910
100 1 _ #a Clemens, Samuel, #d 1835-1910
451 1 _ #w i #i See also his real identity #a Clemens, Samuel, #d 1835-1910

Kan visas som publika hänvisningsfraser:
Clemens, Samuel, 1835-1910. See also his alternate identity Twain, Mark, 1835-1910
Twain, Mark, 1935-1910. See also his real identity Clemens, Samuel, 1835-1910

151 _ _ #a Sri Lanka
451 _ _ #w ib #i For subject entries search under #a Ceylon
551 _ _ #w aa #a Ceylon

Kan visas som publika hänvisningsraser:
Ceylon. For subject entries search under Sri Lanka
Ceylon. Search also under later heading Sri Lanka

4XX-5XX #w Kontrollkoder för hänvisningen (NR)

4 positioner (0-3) som anger om det finns särskilda instruktioner för hur formen i 4XX eller 5XX skall visas, eller om hänvisningen bara gäller för en viss typ av auktoritetspost.

Delfältet ska enligt LC:s exempel placeras först i fältet. I LIBRIS kan det dock även förekomma som sista uppgift.

Enligt LC-praxis:

150 _ _ #a Afro-amerikaner
550 _ _ #w h #a Afro-amerikanska barn

 

Enligt (tidigare) LIBRIS-praxis:

150 _ _ #a Afro-amerikaner
550 _ _ #a Afro-amerikanska barn #w h


Båda varianterna får tills vidare förekomma.

Observera! I det fall kodningen endast avser position 1, 2 eller 3 måste alla föregående positioner markeras med fyllnadstecken (|).

D Innehåll Anm
w
/0 : Typ av relation:
Uttrycker normalt hänvisningsformens (4XX/5XX) samband med , eller relation till, sökelementet (1XX).
a : tidigare namn
b : senare namn
d : akronym
f : musikalisk komposition
  g : överordnad term
h : underordnad term
i : relations- eller hänvisningsfras i delfält #i
Används enligt MARC21-standard tillsammans med delfält #i (relationsbeteckning/-fras).
n : ej tillämpligt
r : relationsbeteckning i delfält #i eller relationskod i #4
Används enligt MARC21-standard tillsammans med delfält #i (relationsbeteckning/-fras) eller #4 (relationskod).
t : närmast överordnad enhet (endast X10/X11)
/1 : Användning: 
Specificerar struktur för användning av  hänvisningar i 4XX/5XX. Koden kan utnyttjas för att  i tillämpliga fall undertrycka eller generera  korshänvisning.
a : endast tillämpligt för namn
b : endast tillämpligt för ämnesord
c : endast tillämpligt för serier
d : tillämpligt för namn och ämnesord
e : tillämpligt för namn och serier
f : tillämpligt för ämnesord och serier
g : tillämpligt för namn, ämnesord och serier
h : ingen giltig hänvisningsstruktur
Kan användas tillsammans med delfält #i för att specificera datum då sökelementet blev ogiltigt.
n : ej tillämpligt. Hänvisningen har samma auktoritetsstruktur som 1XX (Se även kod i 008/14-16)
/2 : Hänvisningsformen har tidigare utgjort etablerad (auktoriserad) form:
a : upprättad enligt "pre-AACR-regler"
e : upprättad enligt äldre nationella regler
o : upprättad enligt lokala regler
n : ej tillämpligt. 4XX/5XX har ej tidigare utgjort auktoriserad form
/3 : Anvisningar för visning av hänvisningsformen:
a : hänvisnigsformen visas ej
b : visa hänvisningsuppgift i 664
c : visa hänvisningsuppgift i 663
d : visa hänvisningsuppgift i 665
n : ej tillämpligt. Visa hänvisningsuppgift i 4XX/5XX

700-785 #w Kontrollkoder för länkformen (NR)

2 positioner (0-1); används för att i kodad form indikera, hur länkformen skall behandlas.

Observera! I det fall kodningen endast avser position 1 måste föregående position (/0) markeras med fyllnadstecken (|).

D Innehåll Anm
w
/0 : Anvisningar för visning av sökelementet i 7XX: 
a : sökelementet visas ej (annan orsak än kod "b" resp. "c")
b : sökelementet visas ej; fält 788 används
c : sökelementet visas ej; annat fält än 7XX används
n : ej tillämpligt
/1 : Indikerar möjlig automatisk ersättning av sökelement i 7XX:
a : sökelementet kan ersättas automatiskt
b : sökelementet kan inte ersättas automatiskt
n : ej tillämpligt

 

700-785 #9 Relation till den auktoriserade formen (1XX) (NR). LIBRIS-definierat delfält

Enställig kontrollkod som används för indikera länkformens relation till den auktoriserade formen när exakt eller ungefärlig motsvarighet saknas.

Delfältet skall placeras sist i fältet:

150 _ _ #a Undervisning i hemmet
750 _ 0 #a Home schooling #9 h
750 _ 0 #a Homebound instruction #9 h                        

(Länkformerna i 750 är underordnade termer som tillsammans ger en ungefärlig motsvarighet till det svenska begreppet "Undervisning i hemmet").

Delfält

D Innehåll Anm
9
a : tidigare namn
b : senare namn
g : överordnad term
h : underordnad term

 

 

Senast uppdaterad: 2010-02-02
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se