Index, sökelement (headings) och auktoritetsposter

Se även Arbeta i Voyager under Auktoritetsarbete.

 

Vid katalogisering av bibliografisk post skapas i Voyager särskilda sök- och bläddringsindex för vissa sökelement (headings).

 

Sökning sker via indexbläddring (Index Selection). Välj "Browse" (bläddra) och något av de index som innehåller rubriken <aukt.index>. Sökningen resulterar i en alfabetiskt sorterad indexlista med tillgängliga sökelement. I listan redovisas även det antal bibliografiska poster som hör samman med sökelementet.

 

Sökelementen byggas ut till egentliga auktoritetsposter, i indexlistan markerade med ”authorized” (auktoriserad form) eller ”reference” (hänvisningsform). I vissa fall finns även en förtydligande markering, t.ex. då den auktoritetspost som hör samman med sökelementet innehåller kompletterande anmärkning om den auktoriserade formen.

 

Det räcker att upprätta en gemensam auktoritetspost för varje unikt namn (person, institution, konferens) resp. uniform titel då sökelementet förekommer både som upphov och ämnesord. Auktoritetsposterna länkas såväl till index Namn / Uniform titel (= den bibliografiska postens 1XX, 7XX, 8XX) som till index Ämnesord (= den bibliografiska postens 6XX).

 

LIBRIS kan även innehålla auktoritetsposter som saknar länkning till bibliografiska sökelement.

 

För indexbläddring och navigering i Voyagers index fungerar sökelement (headings) och egentliga auktoritetsposter likvärdigt.

 

Auktoritetsindex för sökelement (headings) bildas av följande fäl/delfält:

Index <auktindex> Bibliografisk post  Auktoritetspost

Namn som upphov
(med filter på typ av namn)

100/700/800abcdq (fram till men ej inkl. #t)
110/710/810abcdgn (fram till men ej inkl. #t)
111/711/811abcdegnq (fram till men ej inkl. #t)
100[/400/500]abcdq (fram till men ej inkl. #t)
110[/410/410abcdgn (fram till men ej inkl. #t)
111[/711/811]abcdegnq (fram till men ej inkl. #t)
Namn/Titel som upphov
(med filter på typ av namn)

100abcdgq/110abcdgn/111abcdegnq +

 • 240adfgklmnopr,
 • 243adfgklmnopr, eller
 • 245afgknps

130adfgklmnoprs + 245afgknps
700/800abcdq + fgklmnoprt
710/810abcdgn + dfgklmnoprst
711/811abcdegnq + fgklnpst

100[/400/500]abcdgq + fgklmnoprt
110[410/510]abcdgn + dfgklmnoprst
111[411/511]abcdegnq + fgklnpst
Uniform titel / Serietitel
(med filter på uniform titel resp.serietitel)
130/730/830adfgklmnoprs
440anp
130[/430/530]adfgklmnoprs
Ämnesord
(med filter på ämnesordslista)
600abcdq + fgklmnoprt + vxyz + 2
610abcdgn + dfgklmnoprst + vxyz + 2
611abcdegnq + fgklnpst + vxyz + 2
630adfgklmnoprs + vxyz + 2
650abcd + vxyz + 2
651ab + vxyz + 2
655abc + vxyz + 2

008/11 + 040f +

 • 100[/400/500]abcdq + fgklmnoprt + vxyz
 • 110[/410/510]abcdgn + dfgklmnoprst + vxyz
 • 111[/411/511]abcdegnq + fgklnpst + vxyz
 • 130[/430/530]adfgklmnoprs + vxyz
 • 150[450/550]abcd + vxyz
 • 151[451/551]ab + vxyz
 • 155[455/555]abc + vxyz
Ämnesord -- underindelning
(med filter på ämnesordslista och typ av underindelnig)
600/610/611/630/650/651/655vxyz + 2 008/11 + 040f +
100/110/111/130/150/151/155vxyz
[400/410/411/430/450/451/455vxyz]
[500/510/511/530/550/551/555vxyz]

 

Kommentarer:

 1. Namnindex: Institutionsnamn avseende administrativ enhet (X10 med ind 1 = "1") ger automatiskt upphov till auktoritetspost för geografiskt namn (= 151), då auktorisering utförs via "Create Authority" i samband med att den bibliografiska posten sparas.
 2. Namn-titelindex: Sökelementet skapas av 1XX + det i den bibliografiska posten först återfunna fältet 240, 243 eller 245. Kombinationen 1XX+245 kan inte bilda underlag för auktoriserad namn-/titelform i auktoritetspost.
 3. Namn-/Titelindex: Fält 130 kombineras endast med 245 (ej underlag för auktoriserad namn-/titelform i auktoritetspost).
 4. Ämnesordsindex:
 • Filtrering via kod i delfält #2 kan endast utföras på listor upptagna i rullgardinsmeny; övriga koder redovisas i indexlista som "non-applicable".
 • I auktoritetspost anges ämnesordslista i första hand via kod för ämnesordssystem/thesaurus i 008/11; koden "z" (annan) preciseras via ämnesordskod i auktoritetspostens 040#f.
Senast uppdaterad: 2009-08-26
Innehållsansvar: Maia Dexander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se