8XX Elektronisk adress etc.

856 Elektronisk adress och åtkomst (URI) (R)

Se även Bibliografiska formatet fält 856 och Beståndsformatet fält 856.

URI = Uniform Resource Identifier

Används i auktoritetsfrmatet för att länka till webbplatser, beskrivningar, bilder m.m. för ytterligare information om det auktoriserade namnet/titeln eller den auktoriserade termen. URI anges i delfält #u, med ind. ”8” som normalvärde och tillämplig anmärkningsfras i delfält #z, #y eller #3.

100 1 _ #a Strindberg, August, #d 1849-1912
856 4 8 #u http://sv.wikipedia.org/wiki/August_Strindberg #z Wikipedia
856 4 8 #u http://libris.kb.se/images/August_Strindberg.jpg #z bild

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Åtkomstmetod

_ = Uppgift saknas

0 = E-post

1 = FTP

2 = Remote login (Telnet)

3 = Dial-up

4 = HTTP Normalvärde

7 = Åtkomstmetod specificerad i #2

Andra indikator (Ind. 2) Förhållande till beskriven auktoritet/resurs

_ = Uppgift saknas

0 = Beskriven auktoritet

1 = Annan version

2 = Relaterad resurs

8 = Förhållandet ej preciserat. Normalvärde.

Sambandet med den beskrivna auktoriteten kan specificeras i #z, #y eller #3. Se exempel ovan.

Delfält

D Innehåll Anm
a Värddator (namn) (R)
Ex.: libris.kb.se
b Åtkomstnummer (R)
Hit t.ex. IP- eller telefonnummer.
c Kompression (R)
Kan även användas för uppgift om vilket program som krävs för att packa upp en komprimerad fil.
d Sökväg (R)
f Elektroniskt namn (R)
h Processor (request) (NR)
Hit normalt den del som föregår @ i en värd-/nätverksadress.
i Instruktion (R)
j Bits per sekund (NR)
k Lösenord (NR)
l Inloggningssekvens (NR)
m Kontaktadress för assistans (R)
n Värddatorns placering (NR)
o Operativsystem (NR)
p Port (NR)
q Elektronisk formattyp (NR)
Ex.: text/html, ASCII, JPEG
r Inställningar (NR)
s Filstorlek (R)
t Terminalemulering (R)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
URN (Uniform Resource Name), DOI (Digital Object Identifier), eller annan beständig länksyntax, rekommenderas när så är tillämpligt. I andra hand, använd URL (Uniform Resource Locator)
v Resursen tillgänglig (tider) (R)
w Resursens unika ID-nummer (R)
x Intern anmärkning (R)
y Länktext (R)
z Offentlig anmärkning (R)
2 Åtkomstmetod (NR)
3 Del av materialet som avses (NR)
Kan användas då sambandet med den beskrivna resursen behöver preciseras utöver vad som redan framgår av värde i ind 2 (se ovan). Placeras först i fältet.
6 Länkning (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)
Länksamband anges med koden \p.

 

880 Uppgift i icke-latinsk skriftart (R)

Se även Bibliografiska formatet fält 880 och Beståndsformatet fält 880.

ANVÄNDS NORMALT EJ I AUKTORITETSFORMATET

 

Kyrillisk, grekisk, kinesisk eller annan icke-latinsk skriftartsform av namnet, titeln eller termen anges som se-hänvisning i fält 4XX.

100 1 _ #a Čechov, Anton Pavlovič, #d 1860-1904
100 1 _ #a Чехов, Антон Пaвлович, #d 1860-1904         

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) som i sammanhörande fält

Andra indikator (Ind. 2) som i sammanhörande fält

Delfält

D Innehåll Anm
6 Länkning (NR)
a-z Delfält som i sammanhörande fält
0-5 Delfält som i sammanhörande fält
3-9 Delfält som i sammanhörande fält

883 Proveniens för maskingenererad metadata (R)

 Se även Bibliografiska formatet fält 883 och Beståndsformatets fält 883.

Länkfält som används för information om proveniens för den helt eller delvis maskingenererade metadata som kan finnas i posten. Fältet är endast avsett för maskinell uppdatering.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Metod för maskingenerering

_ = Uppgift saknas

0 = Helt maskingenererad

1 = Delvis maskingenererad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

-

Delfält

D Innehåll Anm
a Genereringsprocess (NR)
c Tillförlitlighet (NR)
Det maskingenererade metadatats tillförlitlighet beskrivs med ett värde mellan 0 och 1, med punkt eller komma som decimalmarkör (t.ex. 0.7). Värde 1 betyder att proceessen är helt tillförlitlig.
d Genereringsdatum (NR)
Enligt ISO 8601 (yyyymmdd).
q Kod för genererande instans (NR)
x Slutdatum för giltighet (NR)
Enligt ISO 8601 (yyyymmdd).
u Uniform Resource Identifier (URI) (NR)
w ID bibliografisk källpost (R)
0 ID auktoritetskällpost (NR)
8 Länk- och sekvensnummer (R)

 

884 Beskrivning av konverteringsinformation (R)

Se även Bibliografiska formatet (884) resp. Beståndsformatet (884)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Konverteringsprocess (NR)
g Konverteringsdatum (NR)
k Identifikator för källmetadata (NR)
q Konverteringsinstans (NR)
u Uniform Resource Identifier (URI) (R)

885 Matchningsprocedur (R)

Se även Bibliografiska formatet (885)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Term, kod eller identifikator för matchningsprocedur (NR)
b Kontroll av matchningsstatus (NR)
c Tillförlitlighet (NR)
d Genereringsdatum (NR)
w ID-nummer på potentiell matchande bibliografisk post (R)
x Intern anmärkning (R)
z Offentlig anmärkning (R)
2 Källa (NR)
5 Institution för vilken fältet gäller (NR)

886 Uppgift i annat MARC-format (R)

Se även Bibliografiska formatet fält 886 och Beståndsformatet fält 886.

Fältet är avsett för maskinell uppdatering av poster konverterade från ett icke MARC-baserat format (t.ex. Dublin Core, MODS). Data som inte går att konvertera till MARC21 kan här sparas i sitt ursprungsformat.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av fält

0 = Postetikett

1 = Kontrollfält (002-009)

2 = Variabla fält (010-999)

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Fältkod (NR)
b Innehåll (NR)
2 Kod för ursprungsformat (NR)
a-z Delfält som i ursprungsformat
0-1 Delfält som i ursprungsformat
3-9 Delfält som i ursprungsformat

 

887 Maskinellt genererad information från LIBRIS XL (R)

Se även Bibliografiska formatet fält 887 (Uppgift i annat format (ej MARC)) och Beståndsformatet fält 887 (Maskinellt genererad information från LIBRIS XL).

LIBRIS-definierat fält.

Fältet används för maskinellt genererad information från LIBRIS XL och för att synkronisera den tekniska kommunikationen med Voyager. Innehållet är i JSON-format och består av originalpostens ID, senast modifierad timestamp och checksumman för posten.

Exempel, se Beståndsformatet, 887 (Maskinellt genererad information från LIBRIS XL).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

_

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

_

Delfält

D Innehåll Anm
a Innehåll i fältet (NR)
2 Kod för ursprungsformat (NR)
Senast uppdaterad: 2017-04-25