Fortsättningskurs - Utbildning av handledare i kundanpassat bemötande

Tid: 15 november 2011, klockan 10.00-16.30
Föreläsare:
Plats: Karlavägen 100, Stockholm
Anmälan: Anmäl dig här!

Anmälan senast 14 oktober 2011.

Kursen rymmer 20 deltagare.

Den grundläggande kursen som gick vid fem olika tillfällen hösten 2010 fick mycket gott beröm av de som deltog. Det framkom dessutom under hösten och vintern att det finns ett stort behov av fortsatt stöd för de som redan gått den grundläggande utbildningen.

KB har därför tagit initiativ till uppföljningsaktiviteter för dessa. Vi erbjuder detta i form av ett en-dagstillfälle för 20 deltagare. Förutsättningen är alltså att man deltagit i den grundläggande utbildningen antingen hösten 2010 eller våren 2011.

KB har därför arrangerat en kursdag för vidareutveckling av utbildningen i kund- och situationsanpassat bemötande för bibliotekarier. KB har gett verksamhetsutvecklingsföretaget Lernia Företagspartner i uppdrag att genomföra detta.

Läs Framsidans artikel om bemötandekursen hösten 2010.

Kostnad: 2 900 kr

Kontaktperson på KB: Utbildningssamordnare Karl Isaksson, tel: 010-709 36 34, E-postadress: karl.isaksson@kb.se 

Syftet med utbildningen av dessa bibliotekarier är att:

Stärka deltagarnas möjlighet att kunna driva och arbeta vidare med frågorna lokalt inom den egna organisationen efter avslutad utbildning. Utbildningen ska vara tillämpbar generellt ”inom branschen”.
Genomförandet av utbildningen är aktiverande, reflekterande samt tar upp olika principiella aspekter av bemötande. Handledarna/bibliotekarierna har tydliga kompetenser med sig efter utbildningen.

Följande mål ska uppnås:
  1. Utbildningsinsatsen ska möjliggöra att biblioteksverksamheterna utvecklas till att kännetecknas av ett kundanpassat och situationsanpassat bemötande som utgår från problemlösning och engagemang, samt är flexibelt, nytänkande och lösningsorienterat.
  2. Utbildningsinsatsen ska ge handledarena/deltagarna konkreta verktyg för hur man inom en organisation kan arbeta med att vidmakthålla och utveckla en verksamhet som kännetecknas av ett gott och professionellt bemötande gentemot bibliotekens kunder. Ett utbildningsmaterial ska finnas som stöd för deltagarnas arbete lokalt.
  3. Utbildningsinsatsen inom bemötande ska medvetandegöra beteenden, attityder och inställningar, samt skapa möjligheter att arbeta vidare för att förbättra verksamheten. Målet är att uppnå en ständigt pågående diskussion om bemötande för att därigenom bättre kunna möta kundernas krav på verksamheten. Förhållningssättet ska vara professionellt snarare än regelstyrt.
  4. Biblioteken ska finnas där kunderna finns. Utbildningsinsatsen ska därför omfatta och bidra till utveckling av de kontaktytor som finns mellan personal och kunder. Målet är att biblioteken ska bemöta kunderna på olika arenor, d.v.s. via den kanal kunderna väljer.

Sveriges nationalbibliotek