Skolbibliotek 2012

Hälften av landets elever saknar tillgång till ett bemannat skolbibliotek. En av sex elever saknar helt skolbibliotek. Sedan 2011 ska alla skolenheter enligt skollagen ha tillgång till skolbibliotek, oavsett huvudman.

Det är därför anmärkningsvärt att 210 000 elever i grundskolan och gymnasiet inte har tillgång till skolbibliotek på den skolenhet som de tillhör. Det motsvarar 16 procent av eleverna. De flesta av alla dessa elever går på kommunala skolor. 915 kommunala skolenheter med 125 000 elever saknar tillgång till skolbibliotek. Skolenheter som inte har tillgång till skolbibliotek bryter mot skollagen.

Totalt sett har 71 procent av skolenheterna tillgång till skolbibliotek. Andelen bland dem som besvarat undersökningen är något högre; 79 procent. Det har inte skett någon säker ökning av andelen skolenheter som har tillgång till skolbibliotek sedan föregående mätning 2008.

Många skolbibliotek saknar grundläggande funktioner

En av tre elever i grundskolan och gymnasiet har tillgång till ett skolbibliotek som åtminstone:

1. har katalog, manuell eller datoriserad
2. ligger i skolans lokaler
3. är bemannat minst 20 timmar
4. har minst 1 000 fysiska medier (sex bokhyllor)

Skolbiblioteken som pedagogisk resurs

Även om en skolenhet uppges ha tillgång till ett skolbibliotek så har dessa skolbibliotek många gånger inte alla de funktioner, resurser och den tillgänglighet som ett skolbibliotek bör ha för att fungera som en pedagogisk resurs för skolan.

Bemanningen är för låg

Endast fyra av tio elever har tillgång till ett skolbibliotek som är bemannat minst 20 timmar per vecka. Drygt 150 000 elever går på skolenheter som har tillgång till ett obemannat skolbibliotek som endast är öppet för enskilda klasser. Drygt 230 000 elever går på skolenheter som har tillgång till ett obemannat bibliotek som ändå är öppet för alla elever. De skolbibliotek som finns tillgängliggörs därför många gånger inte för eleverna av utbildad personal.


Således saknar närmare hälften av landets alla elever tillgång till ett skolbibliotek eller ett skolbibliotek som är bemannat. Sju procent av landets skolenheter har vare sig tillgång skolbibliotek eller samarbete med folkbiblioteket för elevernas räkning.

Det saknas planering och elevinflytande

En tredjedel av skolenheterna som har skolbibliotek har en skriven plan för skolbibliotekets arbete och en tredjedel har organiserat elevinflytande över skolbiblioteksverksamheten.

Brister i mediebeståndet

Många bibliotek saknar titlar på minoritetsspråken eller titlar på andra språk för elever av utländsk härkomst. Alla har inte heller eget bestånd av anpassade medier för elever med lässvårigheter.

Den låga bemanningen drabbar eleverna

De skolbibliotek som finns har ofta ingen eller så låg bemanning att skolbibliotekspersonalen inte hinner undervisa eleverna i informationssökning och källkritik. Skolbibliotekspersonalen hinner heller inte göra särskilda insatser för elever med lässvårigheter.

Senast uppdaterad: 2012-06-12
Innehållsansvar: Cecilia Ranemo, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Ansvarig utredare
Cecilia Ranemo
tel. 010-709 36 39
biblioteksstatistik@kb.se

Mer information:
#biblioteksstat
Biblioteksstatistikbloggen

 

Sveriges nationalbibliotek