Bibliotek 2015

För andra året i rad presenteras den samlade nationella biblioteksstatistiken över de offentligt finansierade biblioteken i Sverige. Undersökningen är en del av Sveriges officiella statistik.

 Rapport Bibliotek 2015

 Tabeller Bibliotek 2015 alla bibliotekstyper 

 Tabeller Riket

 Tabeller Folkbibliotek

 

Urvalsramen för den officiella biblioteksstatistiken förändrades från och med mätår 2014. Ingående biblioteksorganisationer måste nu uppfylla tre kriterier för att tillfrågas:

1.Offentligt finansierade (helt eller delvis).
2.Avsatt bemanning för biblioteksverk­samheten minst 20 timmar per vecka, eller 0,5 årsverken.
3.På något sätt tillgängliga för allmänheten (skolbibliotek: eleverna).

Den tidigare nedåtgående trenden för antal bibliotek inom urvalsramen fortsätter. Antalet bibliotek har minskat med 25 stycken sedan föregående mätning. Ett län saknar nu till exempel helt fysiska sjukhusbibliotek.

Antalet enskilda skolbibliotek som ingår i urvalsramen är oförändrat 881 stycken. I 86 kommuner finns inget enskilt skolbibliotek som har minst 20 timmars avsatt bemanning per vecka. Däremot finns det i vissa av dessa kommuner serviceställen som är integrerade folk- och skolbibliotek även om antalet integrerade bibliotek minskat något i takt med att 11 folkbibliotek lagts ned eller övergått till att bli renodlade skolbibliotek.

De offentligt finansierade biblioteken har sammanlagt ett fysiskt bestånd av 105 miljoner medier vilket motsvarar 11 fysiska medier per invånare, varav 4 medier finns på folkbiblioteken. Majoriteten av de fysiska medierna är böcker med skriven text.

Utlåningen av de fysiska medierna har minskat något i takt med att bibliotek läggs ned. Det är främst folkbibliotekens registrerade utlåning som minskat med 1,5 miljoner lån trots att 55 skolbibliotek i år ingår i deras redovisning. Samtidigt ökar folkbibliotekens utlån på obemannade utlåningsställen där vidare låneregistrering inte sker, vilket i praktiken blir en dold utlåning som inte visas i statistiken. Totalt sett gjordes 76,7 miljoner fysiska lån på de offentligt finansierade biblioteken jämfört med 77,4 året innan, trots att uppräkning i år gjorts för skolbibliotek som inte besvarat undersökningen.

Därtill kommer tillgången till e-medier. På forskningsbiblioteken är användningen av licensierade e-medier helt dominerande jämfört med den fysiska utlåningen. De offentligt finansierade biblioteken har åtminstone 9 432 licenser på olika databaser med e-medier. Den omfattande tillgången till e-medier genererade närmare 48 miljoner sökningar och minst 68 miljoner nedladdningar/lån på alla offentligt finansierade bibliotek. Det är de 37 universitets- och högskolebiblioteksorganisationerna som dominerar, både tillgång till och användningen av e-medier.

E-boksanvändningen på folkbiblioteken har för första året på länge inte ökat nämnvärt. En förklaring kan vara att folkbiblioteksorganisationer begränsar det antal e-böcker som användarna kan ladda ned under en viss tid eller stänger av e-boksutlåningen under året när budgeten för detta är förbrukad. E-boksanvändningen på folkbiblio­teken är därför alltjämt bara några få procent av deras totala utlåning.

De enskilda skolbibliotek, alla kategorier, som ingår i urvalsramen ger service till 450 000 elever av de 1,4 miljoner elever som går i grundskola eller gymnasium. Därtill kommer de integrerade folk- och skolbiblioteken som också ger service till elever.

Efter en uppräkning av bortfallet av svar kan det konstateras att det totalt sett görs 8 046 årsverken på de offentligt finansierade biblioteken av sammanlagt 9 352 personer. Andelen som är utbildade bibliotekarier eller dokumentalister uppgår till 63 procent av antalet årsverken. De enskilda skolbiblioteken har en bemanningsgrad som motsvarar ungefär 0,2 årsverken per 100 elever.

Driftskostnaderna för de offentligt finansierade biblioteken uppgår till 7,5 miljarder kronor. Det innebär att den offentligt finansierade biblioteksverksamheten i Sverige i medeltal kostar 759 kronor per invånare. Enbart folkbiblioteks-verksamheten uppgår till en kostnad av 419 kronor per invånare. De skolbibliotek som besvarat undersökningen köper in fysiska medier för 101 kronor per elev.

De offentlig finansierade biblioteken har egen­genererade intäkter som uppgår till närmare 316 miljoner kronor. Närmare hälften av de egengenererade intäkterna utgörs av att biblioteken säljer bibliotekstjänster till andra organisationer och företag, till exempel folkbibliotek till skolhuvudmän.

Totalt sett rapporteras närmare 88 miljoner fysiska besök på biblioteken. En majoritet, 77 procent, av de fysiska besöken sker på folkbibliotek. Därtill kommer minst 65 miljoner webbesök på de offentligt finansierade bibliotekens webbplatser. Folkbiblioteken rapporterar oförändrat antal besök och högskolebiblioteken ett ökat antal.

Enligt bibliotekslagen ska biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet prioritera personer som talar nationella minoritetsspråk, men endast 0,85 procent av det rapporterade titelbeståndet på biblioteken utgörs av de språken.

Totalt sett finns 68 procent av det tryckta barn- och ungdomsbeståndet i landet på folkbiblioteken. Utlåningen av det tryckta ungdomsbeståndet uppgick till i genomsnitt 15,6 medier per invånare i åldersgruppen 0–17 år.

Det totala beståndet av anpassade medier är 1,6 miljoner. Hälften av de offentligt finansierade bibliotekens bestånd av anpassade medier är talböcker.

Det offentligt finansierade biblioteken i landet anordnade fler än 240 tusen aktivitetstillfällen för sina besökare. I första hand var det olika läsfrämjande aktiviteter som anordnades.


Delresultat för respektive biblioteksorganisation presenteras också i det webbaserade rapportsystemet

Senast uppdaterad: 2016-05-25
Innehållsansvar: Cecilia Ranemo, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Mer information

Ansvarig utredare
Cecilia Ranemo
tel. 010-709 36 39
biblioteksstatistik@kb.se

Mer information:
#biblioteksstat
Biblioteksstatistikbloggen

Sveriges nationalbibliotek