Bibliotek 2012

Rapport och tabeller

Den här rapporten redovisar uppgifter om 2012 års verksamhet vid landets folkbibliotek, universitets- och högskolebibliotek, nationalbibliotek, specialbibliotek, sjukhusbibliotek samt två övriga bibliotek. Gemensamt för de tillfrågade biblioteken är att de är offentligt finansierade och öppna för alla medborgare.

Folkbiblioteket i Trollbäcken

 

 

 

 

 

 

 

Färre bemannade bibliotek

Antalet bemannade biblioteksserviceställen fortsättar att minska. År 2012 fanns 1 538 bemannade offentliga bibliotek, borträknat skolbiblioteken. Det är en total minskning med 32 stycken sedan 2011. Antalet rapporterade obemannade övriga utlåningsställen som folkbiblioteken har, där vidare låneregistrering inte sker, fortsätter dock att öka.

Fortsatt ökande utlåning av e-medier

Användandet av e-medier fortsätter att öka på bekostnad av de tryckta medierna. På forskningsbiblioteken är nu användningen av e-medier helt dominerande jämfört med de tryckta. Under 2012 gjordes närmare 45 miljoner nedladdningar från forskningsbibliotekens elektroniska samlingar. På folkbiblioteken har e-boksutlåningen ökat med 289 procent sedan 2009, men lånen av fysiska medier är alltjämt helt dominerande på folkbiblioteken även om de sjunkit med 1,6 miljoner lån sedan 2011. En bidragande orsak kan vara att 25 folkbiblioteksfilialer har stängts på ett år. Den totala rapporterade användningen av alla bibliotekens samlingar - lokala lån, nedladdningar och fjärrutlån - har dock ökat med närmare fem miljoner på ett år till 124 miljoner beroende på den ökade e-användningen på forsknings­biblioteken. Totalt sett har den lokala fysiska utlåningen minskat med omkring en halv miljon lån. Totalt sett har också fjärrlånehanteringen minskat i Sverige sedan 2011.

Över 100 miljoner lån för 4 miljarder

Kostnaderna för personal och medier på alla de svarande biblioteken uppgick till 4,3 miljarder kronor under 2012. Detta motsvarar cirka 450 kronor per invånare. Antalet årsverken på alla biblioteken uppgick till 7 137 vilket är en liten minskning jämfört med föregående år. Den kan förklaras av minskningen av bemannade bibliotek. Antalet registrerade fysiska besök på biblioteken fortsätter att minska. Sammanlagt noteras en minskning med cirka två miljoner besök på ett år. Folkbiblioteken står för den största delen av minskningen med 1,4 miljoner färre besök än 2011.

Fler aktiviteter för barn och unga

Folkbiblioteken anordnade 108 000 publika aktivitetstillfällen 2012, vilket är en ökning. Totalt sett är 63 procent av aktiviteterna riktade till barn och unga. Vanligen rör det sig om olika former av läsfrämjande aktiviteter. Folkbibliotekens, forskningsbibliotekens och sjukhusbibliotekens personal undervisar användarna i informationssökning.

Omfattande utbildning av besökarna

Totalt sett deltog 159 000 personer i formella lärarledda undervisningstillfällen på forskningsbiblioteken. På folkbiblioteken anordnades närmare 12 000 biblioteksvisningar och data/internetkurser och på sjukhusbiblioteken deltog 6 500 personer i lärarledd biblioteksundervisning. Biblioteken är därmed på fler än ett sätt mycket viktiga för det framtida informationssamhället.
Senast uppdaterad: 2013-05-27
Innehållsansvar: Cecilia Ranemo, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Ansvarig utredare
Cecilia Ranemo
tel. 010-709 36 39
biblioteksstatistik@kb.se

Mer information:
#biblioteksstat
Biblioteksstatistikbloggen

 

Sveriges nationalbibliotek